Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 MÔ TẢ MÙI HƯƠNG CỦA CÁC HỢP CHẤT TẠO MÙI ĐẶC TRƯNG CỦA TINH DẦU TRẦM HƯƠNG

3 MÔ TẢ MÙI HƯƠNG CỦA CÁC HỢP CHẤT TẠO MÙI ĐẶC TRƯNG CỦA TINH DẦU TRẦM HƯƠNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

403Guaia-1(10),11diene

(α-Bulnesene)C15H24Woody, warmTrung

bìnhwoody

(Sweet, woody,

balsam, peppery)Cao4α-GuaieneC15H245β -EudesmolC15H26O6AgarospirolC15H26OWoody, GreenSpicy

(Spicy,peppery,

Woody)Trung

bìnhCaoNhư vậy, có thể mơ tả mùi đặc trưng của tinh dầu trầm hương là hương gỗ mạnh

có vị ngọt nhẹ của sáp, cay nồng và ấm áp. Các họ hương này đặc biệt cho mùi hương

rất dai tạo nên nét đặc trưng và được sử dụng làm chất định hương.41CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN

Qua các kết quả nghiên cứu cho thấy, tinh dầu trầm hương Aquilaria crassna

sau khi chưng cất và tinh chế đã được đưa vào chạy sắc kí cột trung áp với chất hấp

phụ là silicagel, sử dụng dung môi chạy cột là n- hexane để tách nhóm thành phần tạo

mùi hương.

Kết hợp phương pháp đánh giá cảm quan và phân tích GC-MS đã xác định được

các thành phần bao gồm: γ-Eudesmol, Cubenol, Guaia-1(10),11-diene, α-Guaiene, γEudesmol, Agarospirol. Đây chính là các thành phần tạo mùi hương đặc trưng trong

tinh dầu trầm hương.

Mùi thơm tổng thể của tinh dầu trầm hương là kết quả của sự cân bằng giữa các

thành phần tạo mùi hiện diện ở nồng độ khác nhau trong mẫu dẫn đến sự độc đáo của

nó.42TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT

[1]Đỗ Huy Bích (2004), Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam, Tập2, NXB Khoa học và kỹ thuật.

[2]Đặng Uy Nhân (2010), Thành phần hóa học lá cây dó bầu Aquilariacrassna pierre, Luận văn Thạc sĩ Hóa học, Trường đại học Khoa học tự nhiên, TP Hồ

Chí Minh.

[3]Nguyễn Kim Phi Phụng (2007), Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ,NXB Đại học quốc gia TPHCM.

[4]Hà Duyên Tư (2010), Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩm, Nhà xuấtbản Khoa học và Kỹ thuật.

TÀI LIỆU TIẾNG ANH

[5]Daoud T. Ahmaed and Ajaykumar D. Kulkarni (2017), “Sesquiterpenesand Chromones of Agarwood: A Review”, Malaysian Journal of Chemistry Vol. 19(1),

33–58.

[6]Saad S. Dahham, Yasser M. Tabana, Muhammad A. Iqbal, Mohamed B.K. Ahamed, Mohammed O. Ezzat, Aman S. A. Majid and Amin M. S. A. Majid (2015),

“The Anticancer, Antioxidant and Antimicrobial Properties of the Sesquiterpene βCaryophyllene from the Essential Oil of Aquilaria crassna”, Molecules 20, 1180811829.

[7]Saad Sabbar Dahham, Loiy E. Ahmed Hassan, Mohamed B. KhadeerAhamed, Aman Shah Abdul Majid, Amin Malik Shah Abdul Majid and Nik Noriman

Zulkepli (2016), “In vivo toxicity and antitumor activity of essential oils extract from

agarwood (Aquilaria crassna)”, BMC Complementary and Alternative Medicine 16,43236.

[8]Saad Sabbar Dahham, Yasser M. Tabana, Loiy E. Ahmed Hassan,Mohamed B. Khadeer Ahamed, Aman Shah Abdul Majid , Amin Malik Shah Abdul

Majid (2015), “In vitro antimetastatic activity of Agarwood (Aquilaria crassna)

essential oils against pancreatic cancer cells”, Alexandria Journal of Medicine.

[9]Dinh Thi Thu Thuy, Tran Thi Tuyen, Nguyen Quyet Chien, Tran Thi ThuThuy, Hoang Thi Bich, Tran Quoc Toan (2018), “Comparative study on volatile

compounds of agarwood from khanh hoa province extracted by different methods”,

Vietnam Journal of Science and Technology 56 (4A), 266-272.

[10]K. Hostettmann and C. Terreaux (2000), Medium pressure liquidchromatography, University of Lausanne, Switzerland.

[11]Syed Zameer Hussain and Khushnuma Maqbool (2014), “GC-MS:Principle, Technique and its application in Food Science”, INT J CURR SCI 13, 116126.

[12]Umi Z.H.Y. Hashim and N.I. Ismail and P. Abbas (2014), “Analysis ofchemical compounds of agarwood oil from different species by gaschromatography

mass spectrometry (GCMS)”, IIUM Engineering Journal Vol.15(No.1).

[13]Yumi Zuhanis Has, Yun Hashim, Abbas Phirdaous, Amid Azura (2014),“Screening of anticancer activity from agarwood essential oil”, Pharmacognosy

Research Vol 6 (3).

[14]M. Ishihara, T. Tsuneya, and K. Uneyama (1993), “Components of theAgarwood Smoke on Heating”, Journal of Essential Oil Research 5, 419–423.

[15]Nurlaila Ismaila, Nor Azah Mohd Ali, Mailina Jamil, Mohd Hezri FazalulRahiman, Saiful Nizam Tajuddin, Mohd Nasir Taib (2014), “A Review Study of

Agarwood Oil and Its Quality Analysis”, Jurnal Teknologi Sciences & Engineering4468(1), 37–42.

[16]Kiet Le.C., Kessler PJA and Eurlings M (2005), “A new species ofAquilaria from Vietnam”, Blumea 50 (1), 135-141.

[17]J Abd Majid, AH Hazandy, MT Paridah, MA Nor Azah, J Mailina, SSaidatul Husni and L Sahrim (2018), “Determination of Agarwood volatile compounds

from selected Aquilaria species plantation extracted by Headspace-Solid Phase

Microextraction (HS-SPME) method”, Materials Science and Engineering 368.

[18]Nor Azah Ma, Ismail N, Mailina J, Taib Mn, Rahiman Mhf & MuhdHafizi Z (2014), “Chemometric study of selected agarwood oils by gas

chromatography–mass spectrometry”, Journal of Tropical Forest Science 26(3), 382–

388.

[19]R. Naef (2011), “The volatile and semi‐volatile constituents of agarwood,the infected heartwood of Aquilaria species: a review”, Flavour and Fragrance

Journal 26, 73-89.

[20]Jutarut Pornpunyapat, Pakamas Chetpattananondh and Chakrit Tongurai(2011), “Mathematical modeling for extraction of essential oil from Aquilaria crassna

by hydrodistillation and quality of agarwood oil”, Bangladesh J Pharmacol 6, 18-24.

[21]P. Pripdeevech, W. Khummueng and S. K. Park (2011), “Identification ofOdor-active Components of Agarwood Essential Oils from Thailand by Solid Phase

Microextraction-GC/MS and GC-O”, Journal of Essential Oil Research 23, 46–53.

[22]P. Wetwitayaklung, N. Thavanapong, and J. Charoenteeraboon (2009),“Chemical Constituents and Antimicrobial Activity of Essential Oil and Extracts of

Heartwood of Aquilaria crassna Obtained from Water Distillation and Supercritical

Fluid Carbon Dioxide Extraction”,

Journal 3, 25–33.Silpakorn University Science and Technology45Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 MÔ TẢ MÙI HƯƠNG CỦA CÁC HỢP CHẤT TẠO MÙI ĐẶC TRƯNG CỦA TINH DẦU TRẦM HƯƠNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×