Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHỤ LỤC 5: CÁC PHỔ CỦA 3-METHYLDECAN-4-ONE

PHỤ LỤC 5: CÁC PHỔ CỦA 3-METHYLDECAN-4-ONE

Tải bản đầy đủ - 0trang

54Phổ 5.1.Phổ 1H-NMR của 3-methyldecan-4-one55Phổ 5.2.Phổ 1H-NMR giãn rộng của 3-methyldecan-4-one56Phổ 5.3.Phổ 13C-NMR của 3-methyldecan-4-one57Phổ 5.1.Phổ 13C-NMR giãn rộng của 3-methyldecan-4-one58Phổ 5.2.PHỤ LỤC 6: CÁC PHỔ CỦA 3-METHYLUNDECAN-4-ONE59Phổ 6.1.Phổ 1H-NMR của 3-methylundecan-4-one60Phổ 6.2.Phổ 1H-NMR giãn rộng của 3-methylundecan-4-one61Phổ 6.3.Phổ 13C-NMR của 3-methylundecan-4-one62Phổ 6.4.Phổ 13C-NMR giãn rộng của 3-methylundecan-4-one63PHỤ LỤC 7: CÁC PHỔ CỦA 3-METHYLDODECAN-4-ONE64Phổ 7.1.Phổ 1H-NMR của 3-methyldodecan-4-oneTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC 5: CÁC PHỔ CỦA 3-METHYLDECAN-4-ONE

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×