Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHỤ LỤC 2: CÁC PHỔ CỦA 4-METHYLUNDECAN-5-ONE

PHỤ LỤC 2: CÁC PHỔ CỦA 4-METHYLUNDECAN-5-ONE

Tải bản đầy đủ - 0trang

42Phổ 2.1.Phổ 1H-NMR của 4-methylundecan-5-one4344Phổ 2.2.Phổ 1H-NMR giãn rộng của 4-methylundecan-5-one45Phổ 2.3.Phổ 13C-NMR của 4-methylundecan-5-one46Phổ 2.4.Phổ 13C-NMR giãn rộng của 4-methylundecan-5-one47PHỤ LỤC 3: CÁC PHỔ CỦA 4-METHYLDODECAN-5-ONE48PHỤ LỤC 4: CÁC PHỔ CỦA 4-METHYLTRIDECAN-5-ONETài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC 2: CÁC PHỔ CỦA 4-METHYLUNDECAN-5-ONE

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×