Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Các nội dung cần khảo sát

3 Các nội dung cần khảo sát

Tải bản đầy đủ - 0trang

45LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPTS. HOÀNG THỊ THÁI THANHthẩm thấu của dung dịch polymer, phương pháp tán xạ ánh sang, phương pháp li

tâm siêu tốc. Nhưng trong bài thí nghiệm nghiên cứu này sử dụng phương pháp

xác định khối lượng phân tử bằng cách đo độ nhớt của dung dịch polymer với ưu

điểm chi phi thấp và dễ thực hiện. Khối lượng phân tử của polymer được đo bằng

nhớt kế OSTWALD. Từ độ nhớt đặc trưng [ƞ] có thể xác định khối lượng phân tử

của polymer theo phương trình Mark – Houwink-Sakurada:

[ƞ]=KMα

Hằng số Mark – Houwink của polyvinyl acetate(PVAc) trong Methanol ở

300C là K=3,14x10-4 mL/g, α=0,6.

Bảng 2.5 Bảng khảo sát ảnh hưởng các phương pháp trùng hợp

đến khối lượng phân tử

Các phương

pháp trùng hợpTrùng hợp

khốiTrùng hợp

dung dịchTrùng hợp nhũ

tươngKhối lượng

phân tử1387613207163152.3.2Trùng hợp

huyền phù

16033Khảo sát ảnh hưởng của thời gian đến độ chuyển hóaĐộ chuyển hóa (q) của q trình trùng hợp được xác định theo biểu thức:q=

Trong đó [M0] là nồng độ ban đầu của monomer.

[Mt] là nồng độ của monomer tại thời điểm t.

Như vậy độ chuyển hóa (q) cho biết % monomer đã tham gia phản ứng sau

khoảng thời gian t.46LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPTS. HOÀNG THỊ THÁI THANHBảng 2.6 Bảng khảo sát ảnh hưởng của thời gian đến độ chuyển hóa

Các phương pháp trùng hợp

thời gian (h)khốidung dịchhuyền phùnhũ tương00000115,621,214,217,1230,829,929,433,636,241,145,5446,757,2549,662,732.3.3Phân tích tính chất nhiệt của Polyvinyl AcetatePhân tích nhiệt quét vi sai (tiếng Anh: Differential scanning calorimetry,

viết tắt là DSC) là một kỹ thuật phân tích nhiệt được dùng phổ biến trong nghiên

cứu vật lý chất rắn, khoa học vật liệu, các ngành hóa học phân tích, y sinh học,

địa chất... Thuật ngữ "vi sai" chỉ việc xác định sự sai khác giữa nhiệt

độ (hay dòng nhiệt) của mẫu đối với một mẫu chuẩn được đặt trong cùng điều

kiện. Kỹ thuật này lần đầu tiên được phát minh bởi E.S. Watson và M.J. O'Neill

(Perkin Elmer Corp) [31], và được giới thiệu thương phẩm lần đầu tiên tại Hội

nghị Hóa phân tích và Quang phổ Ứng dụng tại Pittsburgh (Hoa Kỳ vào năm

1963. Năm 1964, kỹ thuật này tiếp tục được hoàn thiện với cải tiến phép đo nhiệt

lượng quét vi sai đoạn nhiệt được phát minh bởi P.L. Privalov và D.R.

Monaselidze [32]. DSC là phương pháp phân tích nhiệt mà ở đó độ chênh lệch về

nhiệt độ T giữa hai mẫu chuẩn và mẫu nghiên cứu luôn được duy trì bằng khơng,

người ta sẽ xác định entanpy của các quá trình này bằng cách xác định lưu lượng

nhiệt vi sai cần để duy trì mẫu vật liệu và mẫu chuẩn trơ ở cùng nhiệt độ. Nhiệt

độ này thường được lập trình để quét một khoảng nhiệt độ bằng cách tăng tuyếnLUẬN VĂN TỐT NGHIỆP47TS. HỒNG THỊ THÁI THANHtính ở một tốc độ định trước. Ta sẽ xác định được năng lượng đó thơng qua tính

diện tích giới hạn bởi đồ thị mà chúng ta thu được.

Nhiệt độ T từ [-1900C −16000C].

Khối lượng mẫu [0,1mg −100mg].

Hệ số giãn nở nhiệt: 0,20 C/cm.

Độ nhạy: 0,01mV/cm.

Về nguyên lý DSC được chia thành loại dòng nhiệt và loại bù năng lượng.Hình 2.30 Sơ đồ nguyên lý hệ phân tích nhiệt vi sai

DSC làm việc dựa trên nguyên lý do sự thay đổi nhiệt độ và nhiệt

lượng tỏa ra từ mẫu khi bị đốt nóng và so sánh với thơng tin từ mẫu chuẩn.

Buồng mẫu gồm hai đĩa cân, một đĩa cân chuẩn không chứa mẫu và làm bằng

vật liệu được chuẩn hóa thơng tin nhiệt. Đĩa cân còn lại chứa mẫu cần phân tích.

Đĩa được đặt trên hệ thống vi cân cho phép cân chính xác khối lượng mẫu, cùng

với hệ thống cảm biên nhiệt độ đặt bên dưới đĩa cân cho phép xác định nhiệt độ

của mẫu. Cả hệ thống này được đặt trong buồng đốt mà tốc độ đốt nhiệt thường

được thay đổi bằng các dòng khí thổi. Từ các cảm biến đo đạc, dòng nhiệt thu

tỏa từ mẫu sẽ được xác định như một hàm của nhiệt độ.48LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP+TS. HOÀNG THỊ THÁI THANHf(T,t)H là enthalpy ẩn nhiệt, Cp là nhiệt dung của mẫu,Cp=Cxm (với C là nhiệt

dung riêng, m là khối lượng), f(T,t) là một hàm của nhiệt độ và thời gian [33].

Đo nhiệt lượng vi sai DSC là kỹ thuật nghiên cứu các tính chất của

polymer khi ta thay đổi nhiệt độ tác dụng. Với DSC có thể đo được các hiện

tượng chuyển pha: nóng chảy, đặc tính của q trình kết tinh, thủy tinh hóa hay

nhiệt của phản ứng hóa học của polymer.LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPChương 3:49TS. HOÀNG THỊ THÁI THANHKẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN3.1 Kết quả phân tích quang phổ chuyển đổi hồng ngoại Fourier (FTIR)Hình 3.31 Ảnh FTIR của PAVcHình 3.32 Phổ chuẩn FTIR của PVAc50LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPTS. HOÀNG THỊ THÁI THANHPhổ IR (phổ hồng ngoại) giúp xác định được các loại dao động đặc trưng của

các liên kết hay các nhóm chức có trong phân tử.

Nhìn vào cơng thức cấu tạo của PVAc tha thấy

các liên kết hay các nhóm chức chính là : C−C,

C−O, C=O, C−H. Trên phổ FTIR xuất hiện pic hấp

thụ ở tầng số 1724 cm -1 đây là pic hấp thụ đặc trưng

của liên kết C=O, hai pic hấp thụ tầng sóng 1162 cm 1và 1121 cm-1 đặc trưng cho dao động của liên kếtC−O. Ở các tầng số dao động 2928 cm -1 đặc trưng

cho liên kết C−H. Bước sóng 1254cm-1 là dao động

đặc trưng của liên kết C−O trong –O−C=O .

Hình 3.33 CTCT của PVAc3.2 Khối lượng phân tử

Bảng 3.7 Bảng khảo sát ảnh hưởng các phương pháp trùng hợp

đến khối lượng phân tử

Các phương

pháp trùng hợpTrùng hợp

khốiTrùng hợp

dung dịchTrùng hợp nhũ

tươngKhối lượng

phân tử138761320716315Trùng hợp

huyền phù

16033Qua thực nghiệm bằng phương pháp đo độ nhớt Viscosity và xác định khối

lượng phân tử của Polyvinyl Acetate bằng phương trình Houwink khi đo độ nhớt

PVAc ở điều kiện nhiệt độ 300C, dung môi là Methanol ta rút ra kết luận. Khối

lượng phân tử của phương pháp trùng hợp nhũ tương là lớn nhất trong bốn

phương pháp trùng hợp, sau đó là đến phương pháp trùng hợp huyền phù, khối

và cuối cùng là trùng hợp dung dịch.

Giải thích về bẳng khảo sát, trùng hợp nhũ tương có khối lượng phân tử

lớn nhất vì trong q trùng hợp nó sử dụng chất nhũ hóa tạo các hạt micel, chính

các hạt này đã bảo vệ việc tổng hợp polymer xảy ra bên trong. Phản ứng xảy raTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Các nội dung cần khảo sát

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×