Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Phân lập các hợp chất

3 Phân lập các hợp chất

Tải bản đầy đủ - 0trang

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPGVHD: PGS.TS MAI ĐÌNH TRỊTrang 29Từ phân đoạn H3, ta tiếp tục thực hiện sắc ký cột để phân lập các hợp chất với hệ

dung môi n-hexane (H) : ethyl ecetat (EA) (10:1, 5:1, 3:1,1:1). Kiểm tra và thăm dò các

vết bằng sắc ký bản mỏng TLC giải ly bằng hệ H:EA. Ta gom các phân đoạn có vết giống

nhau lại thu được các phân đoạn: H3-I, H3-II, H3-III.

Qua kiểm tra các phân đoạn bằng TLC, ta nhận thấy phân đoạn H3-II và H3-III

xuất hiện các vết đẹp, rõ ràng hơn các phân đoạn khác nên tiếp tục khảo sát ở phân đoạn

H3-II và H3-III.

 Phân lập phân đoạn H3-IIPhân đoạn H3-II tiếp tục thực hiện sắc ký cột với với hệ dung môi n-hexane (H) :

ethyl ecetat (EA) (5:1, 3:1, 1:1, 1:2). Kiểm tra và thăm dò các vết bằng sắc ký bản mỏng

TLC giải ly bằng hệ H:EA. Ta gom các phân đoạn có vết giống lại thu được các phân

đoạn: H3-II.1, H3-II.2, H3-II.3, H3-II.4, H3-II.5.

Qua kiểm tra các phân đoạn bằng TLC, ta nhận thấy phân đoạn H3-II.4 có vết đẹp,

nên tiếp tục thực hiện sắc ký cột và thu được mẫu LT02.

 Phân lập phân đoạn H3-IIIPhân đoạn H3-III tiếp tục thực hiện sắc ký cột với với hệ dung môi n-hexane (H) :

ethyl ecetat (EA) (3:1, 1:1, 1:2 ). Kiểm tra và thăm dò các vết bằng sắc ký bản mỏng TLC

giải ly bằng hệ H:EA. Ta gom các phân đoạn có vết giống lại thu được các phân đoạn:

H3-III.1, H3-III.2, H3-III.3, H3-III.4..

Qua kiểm tra các phân đoạn bằng TLC, ta nhận thấy phân đoạn H3-III.3 có vết

đẹp, nên tiếp tục thực hiện sắc ký cột và thu được mẫu LT04.LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPGVHD: PGS.TS MAI ĐÌNH TRỊTrang 30Cao n-hexane

(450.5 g)SKC: H:Ea (100% H, 20:1, 10:1, 5:1, 1:1,

100%Ea) và Ea:Me (10:1)H:Ea

(20:1)100%

HH:Ea

(10:1)H:Ea

(5:1)Ea:Me

(10:1)100% EaH:Ea

(1:1)H1H2H3H4H5H6H7(56 g)(40 g)(60 g)(70 g)(58 g)(65 g)(55 g)SKC: H:Ea (10:1, 5:1, 3:1,

1:1)H3-II

SKC: H:Ea (5:1,

3:1,1:1, 1:2)LT02H3-III

SKC: H:Ea (3:1, 1:1,

1:2)LT04Sơ đồ 2: Qui trình cơ lập các hợp chất từ cao n-hexaneLUẬN VĂN TỐT NGHIỆPGVHD: PGS.TS MAI ĐÌNH TRỊTrang 31CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

4.1 Kết luận

“Từ cao n-hexane của lá cây Trôm, bắng phương pháp sắc ký cột với các dung mơi

có độ phân cực khác nhau ta đã phân lập được hai hợp chất.”

4.2 Kiến nghị

“Trôm là loại cây gần gũi với đời sống người dân Việt Nam và trong dân gian

thường dùng làm thuốc chữa một số bệnh. Tuy nhiên, vẫn chưa có nhiều nghiên cứu về

loại cây này. Tiềm năng cây chứa nhiều hợp chất có hoạt tính sinh học cần thiết giúp cho

việc điều trị bệnh là rất cao nên cần tiếp tục tiến hành phân lập các phân đoạn khác trên

cao ethyl acetate, cao choloform và thực hiện tiếp việc nghiên cứu với các bộ phận khác

của cây như: cành, rễ, thân, …”LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPGVHD: PGS.TS MAI ĐÌNH TRỊTrang 32TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu trong nước

[3].Võ Văn Chi. (2002). Từ điển cây thuốc Việt Nam, NXB Y học Hà Nội, tr. 1083.

[6].Phạm Hoàng Hộ. (1999). Cây cỏ Việt Nam, quyển 1. NXB Trẻ, mục 2022 - 2047, tr.

502- 506.

[7].Võ Văn Chi. (2007). Sách tra cứu cây cỏ ở Việt Nam. Nhà xuất bản Giáo Dục,

TPHCM ,tr. 31- 36.

[8].Võ Văn Chi. (2004). Từ điển thực vật thông dụng, tập 2. Nhà xuất bản khoa học kĩ

thuật, tr. 2340

Tài liệu nước ngoài

[1].Ru-Feng Wang et.al. (2003). Alkaloids from the seeds of Sterculia lychnophora.

Phytochemistry, 63, p.475-478.

[2].Costa DA., Chaves MH., Silva WCS., Costi LS., (2010). Chemical constituents, total

phenolics and antioxidant activity of Sterculia striata, St. Hil. et Naudin. Acta Amazon,

40(1), p. 207-12.

[4].Hussain SS., Janarthan M., Anusha SK., Ranjani M. (2014). Preclinical evaluation of

anti-diabetic and anti-hyperlipidemic activity of methanoic extracts of Sterculia foetida

leaves by using Wistar albino rats. Indian Journal of Research in Pharmacy and

Biotechnology, 2(6),p.1430.

[5].Vital PG., Velasco Jr. RN, Demigillo JM., Rivera WL. (2010). Antimcrobial activity,

cytotoxicity and phytochemical screening of Ficus septica Burm and Sterculia foetida L.

leaf extracts. Journal of Medicinal Plants Research, 4(1), p. 58-63.

[9].Loenzi .H.;Bacher, L. ; Lacerda, M. ; Sartori.S-Instituto Plantarum De Estudos Da

Flora LTDA;Brazil .(2000). Brazillan Fruits and Cultivated Exotics,p. 47

[10].Loenzi .H -Instituto Plantarum

Brazillian.Volume 1.4 th EditionDeEstudosDaFlora;Brazil.(2002).[11].Md.Kamal Hossain, Md. Akhtaruzzaman Prodhan, A. S. M. Ibnul Hasan Even,

Helal Morshed and Md. Monir Hossain. (2012). Anti-inflammatory and antidiabetic

activity of ethanolic extracts of Sterculia villosa. Journal of Applied Pharmaceutical

Science, 02 (08), p. 96-100.LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPGVHD: PGS.TS MAI ĐÌNH TRỊTrang 33[12].Anjaneyulu A.S.R., Murty V.S. (1981). Two rare tetramethyl ethers of quercetin

from Sterculia foetida Linn. Indian Journal of Chemiscal Section B, 20(1), p.87-88.

[13]. Dubey H, Tiwari JS. (1991). Flavonoids and other constituents of Sterculia genus.

Journal of Indian Chemical Soc, (68), p.426-427.

[14].Kale SS., Darade V., Thakur HA. (2009). Analysis of fixed oil from Sterculia foetida

Linn. International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 2(11), p. 290814.

[15].Moshera M. E., Alia Y.R., Mona El S. K., Mona Mohamed M., Salwa Ali M., Nabiel

Abdel Megied Saleh. (2016). Phytochemistry, biological activities and economical uses of

the genus Sterculia and the related general: A review. Asian Pacific Journal of Tropical

Disease, (16), p.61075-61077.

[16].Akhtari Khatoon et al. (2016). Studies on in vitro evalution of antibacterial and

antioxidant activities of Sterculia foetida L. bark. International Journal of

Pharmaceutical Sciences and Research, 7(7), p.2990-2995.

[17].Shamsundar SG, Paramjyothi S. (2010). Preliminary pharmacognostical and

phytochemical investigation on Sterculia foetida Linn seeds. Africa Journal of

Biotechnol, 9(13), p.1787-1789.

[18].Rajasekharreddy P., Pathipati UR. (2014). Biofabrication of Ag nanoparticles using

Sterculia foetida L. seed extract and their toxic potential against mosquito vectors and

HeLa cancer cells.Materials Science and Engineering C , 39, p. 203-212.

[19].Rani PU., Rajasekharreddy P. (2010). Insecticidal activity of (2n-octylcycloprop-1enyl)-octanoic acid (I) against three coleopteran stored product insects from Sterculia

foetida(L.). Journal of Pest Science 83(3), p. 273–279.

[20].Ru-Feng Wang , Xiu-Wen Wu and Di Geng .(2013). Two Cerebrosides isolated from

the seeds of Sterculia lychnophora and their neuroprotective effect, Molecule, 18, p.

1181-1187Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Phân lập các hợp chất

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×