Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. CHU TRÌNH BÁN HÀNG

II. CHU TRÌNH BÁN HÀNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

II. CHU TRÌNH BÁN HÀNG

Khi hàng được đưa đến cho khách hàng, khách hàng sẽ kí lên 3 hóa đơn

và 3 phiếu xuất kho, khách hàng sẽ giữ lại liên 2 của phiếu xuất kho và

liên 2 hóa đơn giá trị gia tăng. Bộ phận bán hàng đưa liên 3 phiếu xuất

kho và liên 1 hóa đơn giá trị gia tăng về cho bộ phận kinh doanh để ghi

nhật kí bán hàng rồi lưu lại, liên 4 phiếu xuất kho đưa cho kế toán kho để

ghi nhận giảm số hàng trong kho, theo dõi trên sổ chi tiết hàng hóa, và

ghi tăng gía vốn hàng bán, liên 3 hóa đơn GTGT sẽ được đưa cho kế tốn

cơng nợ để ghi tăng khoản phải thu của khách hàng trên sổ chi tiết nợ

phải thu khách hàng và ghi tăng doanh thu.Cuối tháng, kế tốn cơng nợ

dựa vào sổ chi tiết phải thu khách hàng, lập biên bản đối chiếu công nợ

(2 liên) giám đốc sẽ kí xác nhận lên 2 liên, sau đó biên bản đối chiếu

cơng nợ( 2 liên) đã ký sẽ được gửi cho khách hàng, nếu đúng với số nợ

của khách hàng, kháchhàng sẽ kí nhận và gửi lại liên 1 cho cơng ty, kế

tốn cơng nợ sẽ lưu lại để làm căn cứcho số dư đầu tháng tiếp theo.II. CHU TRÌNH BÁN HÀNG2.2. Bảng mơ tả

Đối tượngHoạt động1. Khách hàngGọi điện yêu cầu lập đơn đặt hàng.

Sau khi nhận hàng, ký 3 hóa đơn GTGT và 3 phiếu xuất kho, giữ liên 2 PXK và liên 2 hóa đơn

GTGT.

Nhận 2 liên biên bản đối chiếu cơng nợ, ký xác nhận và gửi lại liên 1 cho cong ty.2. Bộ phận bán

hàngLập đơn đặt hàng(2 liên) và gửi đến bộ phận kinh doanh

Nhận 3 liên PXK và 3 HĐ GTGT từ kế toán kho.

Giao hàng kèm 3 liên PXK và 3 hóa đơn giá trị gia tang.

Chuyển liên 3 PXK và liên 1 hóa đơn GTGT về BPKD

Chuyển liên 4 PXK cho kế tốn kho

Chuyển liên 3 hóa đơn GTGT cho kế tốn cơng nợ.3. Bộ phận kinh

doanhXem xét khả năng thanh toán, giới hạn nợ của khách hàng và sau đó ký xác nhận đơn đặt hàng. Lưu

liên 1 tại bộ phận, liên 2 gửi cho thủ kho.

Nhận từ BPBH PXK liên 3 và hóa đơn GTGT liên1 để ghi nhật kí bán hàng rồi lưu lại.4. Thủ khoNhận đơn đặt hàng , lập phiếu xuất kho( 4 liên) và lưu lại đơn đặt hàng.

Lưu liên 1 PXK và đưa 3 liên PXK còn lại cho kế tốn kho.

Nhận 3 liên PXK và 3 liên hóa đơn GTGT từ kế toán kho rồi tiến hành xuất kho kèm theo các hóa đơn

và chứng từII. CHU TRÌNH BÁN HÀNG

5. Kế tốn khoNhận 3 liên PXK, lập hóa đơn giá trị gia tăng ( 3 liên) có chữ ký xác

nhận của kế toán trưởng và gửi cho bộ phận bán hàng.

Nhận PXK để ghi nhận giảm số hàng trong kho, theo dõi sổ chi tiết

hàng hóa và ghi tăng GVHB.6. Kế tốn trưởngKý xác nhận7. Kế tốn cơng nợNhận hóa đơn GTGT để ghi tang KPThu của KH trên sổ chi tiết nợ

phải thu KH và ghi tang doanh thu.

Cuối tháng, lập biên bản đối chiếu công nợ ( 2 liên)

gửi 2 liên biên bản đối chiếu công nợ cho khách hàng xác nhận.

Lưu lại biên bản đối chiếu công nợ khách hàng đã ký8. Giám đốcKý xác nhận 2 biên bản đối chiếu cơng nợ.II. CHU TRÌNH BÁN HÀNG

2.3. Sơ đồ dòng dữ liệu cấp 1Gọi ĐTKHÁCH HÀNGHỆ THỐNG XỬ

LÝ BÁN HÀNGKHÁCH HÀNGLiê

n4ĐPXKBB ĐCCN 2 liên đã

CN

C

Ghi tăng KPThukýtrên

Đ

B

B

sổ chi tiết NPThu KH,

BB đố 1

ghi tang Dthu

i chiếu

c

ông n

Lập biên bản đối

ợ (2

l

i

ê

n

)

chiếu công nợ

(2 liên)

BB ĐCCN( 2

(6)

liên) đã kýliên 2

ĐĐH PXK

1

LiênKý xác nhận

ĐĐH

Ghi nhật ký

bán hàng

Liê

n2

(2)3 liên PXK

u

ĐĐ

Nh liê

H

nLiê t k 1

Lập PXK

HĐ n 3 ý bá ĐĐH

PX n

( 4 liên)

K, hà

liê ng

(3)

n1

3 liên PXK

3 liên HĐ đã

)

iên

l

3n

liêKý xác

nhận

(7)Ký xác

Lập hóa đơn GTGT(3HĐ(

nhận

liên)

(5)

Ghi nhận giảm số

hàng, theo dõi sổ HĐ(3 liê

n) đã

chi tiết, ghi tăng ký

GVHB

(4)

PX

K2 Đ

liê

n3H4TGọLi

Lập ĐĐH

ên

l

i

( 2 liên) G ên 3

ĐT

Đ 1 PX

G

(1)

TH H K,LiênKH

n2.4.KHSƠ đồ dòng dữ liệu cấp 2Liên

Liên 2 PXK

Liên 2 HĐ

ĐCC 2 BB

NII. CHU TRÌNH BÁN HÀNG

3 liên PXK, 3 liên HĐ đãên 1, 3 HĐ

li

à

v

K

X

P

,4

3

Liên

đã kýBỘ PHẬN BÁN HÀNG

6KHLập ĐĐH (2 liên)ĐĐH1HĐ GTGT

đã kí 1 23PXK đã kí 4

2324

233

121

9KH78BỘ PHẬN KINH DOANH

1ĐĐH172

GTG 1

TPXK

đã kí3

Kí xác nhậnĐĐH đã kíN1Ghi nhận

NKBHĐĐH đã kí2HĐ GTGT 1

PXK đã kí

32

NTHỦ KHO

2ĐĐH đã kíLập PXK

(4 liên)

ĐĐH đã kí

PXK

PXK23

1

3N4KẾ TỐN KHO3PXK584

23Lập HĐ GTGT (3

liên)HĐ GTGT

đã kí 123

PXK đã kí 4

23PXK

đã kí 4Ghi nhận giảm số hàng,

theo dõi sổ chi tiết hàng

hóa, ghi tăng GVHBHĐ GTGT 3

12

6

4PXK đã kí 4

23

NKẾ TỐN TRƯỞNG

4HĐ GTGT3

2

1Kí xác nhậnHĐ GTGT đã kí 2 3

15KẾ TỐN HĐ

CƠNG NỢ

9GTGT

đã ký

Ghi tang KPThu

Gia tang doanh thu

GTGT đã

SỔ các

KPThuLập BB đối chiếu

công nợ(2 liên)BB

2

ĐCCN 1

10Sổ chi tiết doanh

thuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. CHU TRÌNH BÁN HÀNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×