Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phần thứ ba: Phần kết luận, kiến nghị

Phần thứ ba: Phần kết luận, kiến nghị

Tải bản đầy đủ - 0trang

Sáng kiến kinh nghiệm thu hút bạn đọc đến với Thư viện thân thiện

Đọc sách là việc làm cần thiết, đọc sách nhiều giúp con người ta hướng tới

Chân – Thiện – Mĩ, đem lại cho ta nhiều kiến thức quý báo. Trong thời đại ngày

nay, thời đại mà công nghệ thơng tin đang ngày càng chiếm ưu thế thì việc đọc

sách ngày càng phải phát huy, phải giữ gìn, bởi đọc sách làm con người thông

thái sáng suốt hơn.

Thư viện trường học góp phần xây dựng thói quen yêu thương tự học cho

học sinh. Mặt khác, thư viện còn giúp học sinh tự bổ sung kiến thức. Cũng chính

ở thư viện các em tự rèn luyện tính độc lập, tư duy và thói quen tự học. Qua các

tác phẩm mà các em đã đọc, sẽ hình thành cho các em tình cảm đúng đắn, giúp

các em hiểu thêm về con người, về đất nước, về cuộc sống, giúp các em hình

thành và phát triển nhân cách của mình.

Đặc biệt trong mơi trường giáo dục thì việc đọc sách nhiều là điều thật sự

cần thiết đối với mỗi giáo viên trong công tác giảng dạy cũng như với học sinh

trong q trình học tập, nghiên cứu.Và đó cũng chính là điều mà tôi mong muốn

bạn đọc hãy đến với thư viện nhiều hơn và hãy thật sự quan tâm tới chính bản

thân mình bởi sự học là vơ hạn.

Sau khi áp dụng SKKN thư viện trở thành điểm đến tin cậy của học sinh

trong giờ ra chơi. Bản thân tôi thấy được đọc sách cần đi kèm với nhiều hoạt

động trải nghiệm thì mới gây được huwngsthus cho học sinh.

- Sach phong phú về truyện, tranh ảnh sinh động thu hút được các em

II. Kiến nghị:

Thư viện trường học thân thiện là một mơ hình hoạt động mới của thư viện.

Đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập trong giai đoạn đổi mới hiện nay, áp dụng

các công nghệ thông tin hiện đại trong hoạt động sử dụng thư viện, đòi hỏi cần

có sự quan tâm thường xun, kịp thời của Ban giám hiệu Nhà trường, Phòng

giáo dục và Ban đại diện cha mẹ học sinh về vấn đề đầu tư cơ sở vật chất, nguồn

tài liệu đảm bảo cho học sinh, giáo viên sử dụng sách báo là một điều cấp thiết.

Chính vì vậy, đề nghị nhà trường tăng nguồn kinh phí mua tài liệu, trang bị cơ

sở vật chất nhất là các tài liệu theo chương trình đổi mới. Nhà trường và phòng

giáo dục trang bị thêm cho phòng đọc một số dàn máy tính xây dựng góc cơng

nghê thơng tin tra cứu tài liệu cho học sinh cũng như của giáo viên.

Người viếtH’ Liăng Niê

CBTV: H’ Liăng Niê19Trường TH Hoàng Văn ThụSáng kiến kinh nghiệm thu hút bạn đọc đến với Thư viện thân thiệnNHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN

(Ký tên, đóng dấu)CBTV: H’ Liăng Niê20Trường TH Hồng Văn ThụSáng kiến kinh nghiệm thu hút bạn đọc đến với Thư viện thân thiện

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP HUYỆN

...............................................................................................................................

............................................................................................................................. .

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.............................................................................................................................

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN

(Ký tên, đóng dấu)CBTV: H’ Liăng Niê21Trường TH Hồng Văn ThụTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần thứ ba: Phần kết luận, kiến nghị

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×