Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các nhóm nhận biết về Kỹ năng sốngđược chia ra như sau:

Các nhóm nhận biết về Kỹ năng sốngđược chia ra như sau:

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Kỹ năng xã hội: bao gồm việc đánh giá và công nhận giá trị của ng ười

khác, kỹ năng làm việc với người khác và hiểu vai trò của h ọ, xây d ựng m ối

quan hệ tích cực với gia đình và bạn bè, lắng nghe và truy ền đ ạt cho hi ệu

quả, nhận trách nhiệm và đối phó với stress.

- Kỹ năng thương lượng: đây khơng chỉ là th ương lượng v ới ng ười

khác mà còn thương lượng với chính bản thân.

c.Theo tổ chức Hội đồng kinh tế xã hội Châu Á Thái Bình Dương c ủa Liên

Hợp Quốc lại phân loại kỹ năng sống thành 3 dạng

- Kỹ năng sống để phát triển cá nhân.

- Kỹ năng sống để tạo mối quan hệ với người khác.

- Kỹ năng cơng nghệ.

Tóm lại, tuy có khác nhau trong cách phân loại kỹ năng sống nh ưng

chung quy lại có 10 kỹ năng sống cơ bản sau:

- Kỹ năng ra quyết định

- Kỹ năng giải quyết vấn đề.

- Kỹ năng tư duy sáng tạo.

- Suy nghĩ có phán đốn.

- Truyền thơng có hiệu quả.

- Kỹ năng giao tiếp.

- Ý thức về bản thân.

- Kỹ năng thấu cảm.

- Kỹ năng ứng phó với cảm xúc.

- Kỹ năng ứng phó với stress.

2.Các văn bản có liên quan đến cơng tác giáo dục kỹ năng sống trong

trường Tiểu học

-Công văn số 463/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và đào t ạo ngày 28

tháng 01 năm 20155- Công văn số 4026/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và đào tạo

“Về việc tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh” ngày 01 tháng 9

năm 2017.

- Chương trình bồi dưỡng thường xuyên bậc Tiểu học

Trong chương trình bồi dường thường xuyên dành cho giáo viên Ti ểu

học có nhiều Modul dành cho giáo viên Tiểu học với các n ội dung liên quan

đến công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học. Trong đó th ể

hiện rõ nhất ví dụ ở các Modul như:

Modul TH 39: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu h ọc qua các

môn học;

Modul TH 40: Thực hành giáo dục kỹ năng sống cho h ọc sinh ti ểu h ọc

qua một môn học;

Modul TH 41: Giáo dục kỹ năng sống qua các hoạt động giáo d ục;

Modul TH 42: Thực hành giáo dục kỹ năng sống trong m ột s ố ho ạt

động ngoại khóa ở tiểu học.

II. Thực trạng vấn đề:

Trong cuộc sống hiện nay việc phát triển của công nghệ đã mang lại cho

chúng ta những hiệu quả mà công nghệ đã tạo ra. Bên cạnh những thành công

của công nghệ đối với cuộc sống thì nó cũng có những mặt trái mà chúng ta cần

phải khắc phục. Hiện nay, chúng ta đang sống trong môi trường công nghệ nên

kĩ năng sống của học sinh phổ thơng nói chung và học sinh tiểu học nói riêng

còn rất nhiều hạn chế. Trong q trình giáo dục chúng ta thường mới chỉ quan

tâm tới việc dạy chữ và chưa quan tâm nhiều tới việc dạy làm người cho học

sinh. Vì vậy việc thích ứng với xã hội, với cuộc sống xung quanh là một vấn đề

khó với các em. Qua điều tra cho thấy tình trạng học sinh nói tục, chửi bậy, đánh

nhau vẫn xảy ra. Trong đó các kĩ năng như tương trợ nhau, giao tiếp, diễn đạt

trước đám đông được các thầy cơ giáo tích cực hình thành và củng cố nhưng

chưa thể hiện được nhiều. Học sinh ngày càng thực dụng, ích kỉ, lười hoạt động

và không thích tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp ở nhà trường hơn.

Việc giảng dạy Kỹ năng sốngđã được đưa vào chương trình gi ảng

dạy trong thời khóa biểu, giúp các em học sinh tiếp thu bài d ễ dàng h ơn vì

đã có những nội dung học và tìm hiểu cụ thể, rõ ràng h ơn.

Đối với Liên đội Tiểu học Ea Bôngđã được Ban giám hiệu tạo điều

kiện thuận lợi để tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa trong năm h ọc phù

hợp với lứa tuổi và tình hình thực tế. Thơng qua các hoạt động ngoại khóa,

các buổi sinh hoạt dưới cờ đã lồng ghép việc giáo dục kỹ năng sống cho các

6em từ những điều đơn giản nhất như: lễ phép với người lớn tuổi, gi ữ gìn

vệ sinh chung, tuân thủ nội quy trường lớp.

Hiện nay việc tổ chức và tham gia các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên

lớp trong các nhà trường vẫn chưa được quan tâm nhiều. Một số giáo viên vẫn

còn xem nhẹ các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, nhiều gia đình học sinh

chưa thực sự quan tâm đến việc tham gia các phong trào của con em mình, từ đó

cũng coi nhẹ việc rèn các kĩ năng sống cho học sinh và con em mình.

Trường nằm trong địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn,

hầu hết gia đình các em đều làm nơng nên điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn.

Nhiều học sinh phải ở nhà với ơng bà vì bố mẹ đi làm ăn xa nên thiếu sự quan

tâm dạy dỗ của bố mẹ. Đây chính là điều kiện tốt để các tệ nạn xã hội xâm nhập

vào các em nếu các em không được trang bị tốt nhất các kỹ năng sống cho mình.

Nhân cách học sinh được hình thành và phát triển thông qua hai con

đường cơ bản là con đường học trên lớp và con đường tham gia các hoạt động

giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong trường tiểu

học là điều kiện tốt nhất giúp học sinh tích lũy và rèn kỹ năng sống có hiệu quả.

Thơng qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp các em được hợp tác, trải

nghiệm các kỹ năng sống. Vì vậy giáo viên cần thiết kế và tổ chức thực hiện các

hoạt động ngoài giờ lên lớp sao cho học sinh có cơ hội thể hiện ý tưởng cá nhân,

tự trải nghiệm và biết phân tích kinh nghiệm sống của chính mình và của người

khác.

Sau khi học kỳ I năm học 2017 - 2018 kết thúc và vào đầu năm học 20182019 tôi đã tiến hành khảo sát với chủ đề “ Kỹ năng của em”, kết quả thu được

như sau:

Tổng số học

sinhKỹ năng khi tham gia giao thông

Kỹ năng tốtCó hình thành kỹ năng Kỹ năng chưa tốtSL%SL%SL%2017201828715052,292324515,82018201928514550,89834,54214,77Kỹ năng phòng tránh đuối nước, tai nạn thương tích

Tổng số

học sinhKỹ năng tốtCó hình thành kỹ

năngKỹ năng chưa tốtSL%SL%SL%2017201828714048,710938,13813,22018201928513547,311540,43512,3Kỹ năng phòng tránh bị xâm hại

Tổng số

học sinh2017201820182019Kỹ năng tốtChưa có kỹ năngSL%SL%15754,713045,315554,313045,7287285Kỹ năng tham gia và tổ chức các hoạt động

Kỹ năng tốt

Tổng số

học sinh

20172018287Chưa có kỹ năngSL%SL%21073,17726,982018201928519869,48730,6*Phân tích đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đã đặt ra.

Qua bảng tổng hợp trên kết quả cho thấy, học sinh có kỹ năng tham gia

giao thơng chưa tốt là trên 14%. Học sinh chưa có kỹ năng phòng tránh đuối

nước, tai nạn thương tích chiếm 13%. Học sinh chưa có kỹ năng phòng tránh bị

xâm hại là 45,3% và học sinh chưa có các kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể

là 26 – 30,6%. Như vậy chúng ta có thể thấy được một số kỹ năng cần thiết hiện

nay như phòng tránh bị xâm hại, tai nạn thương tích, đuối nước vẫn chiếm tỉ lệ

khá cao. Điều đó yêu cầu chúng ta cần phải có các biện pháp để giúp học sinh

rèn luyện các kỹ năng một cách tốt nhất để vận dụng vào thực tiễn cuộc sống.

Việc học sinh còn thiếu những kỹ năng đó xuất phát từ một số nguyên

nhân như:

Một số gia đình các em có điều kiện kinh tế khó khăn, cha mẹ thường

xuyên mâu thuẫn với nhau, một số em cha mẹ đi làm ăn xa nên việc quan tâm

giáo dục các em gần như khoán trắng cho nhà trường. Bên cạnh đó một số em

được gia đình chiều chuộng nên sớm được tiếp xúc với công nghệ nên thiếu đi

các kỹ năng cần thiết.

Bên cạnh đó thì việc giáo dục các em ở trong các nhà trường vẫn còn chú

trọng chủ yếu vào dạy kiến thức cho các em mà thiếu sự giáo dục và rèn luyện

kĩ năng sống cho các em nên các em thiếu đi các kỹ năng sống cần thiết.

Mặt khác là sự tác độ của cơ chế thị trường, sự phát triển của khoa học

công nghệ đã tác động mạnh vào lối sống của các em, xem nhẹ lời khuyên của

cha mẹ, thầy cô dẫn đến những biểu hiện lệch lạc về chuẩn mực đạo đức.

III. Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề:

Khi áp dụng việc giáo dục kỹ năng sống cho h ọc sinh ở bậc ti ểu h ọc

mục tiêu đưa ra với một số nội dung như :

- Biết tự ứng xử trong các trường hợp xảy ra hàng ngày.

- Biết cách hợp tác với các bạn trong và ngoài lớp trong việc th ực hiện

nhiệm vụ học tập cũng như sinh hoạt.

- Có lối sống lành mạnh, biết cách tự chăm sóc mình.

- Nhận biết lòng biết ơn, các giá trị đạo đức cơ bản trong cuộc sống.

9- Biết bao dung, vị tha, tôn trọng với bạn bè, biết quan tâm đến nh ững

người xung quanh.

* Một số biện pháp nhằm tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông

qua các hoạt động của Đội:

Từ thực trạng đã nêu ở phần trên, là giáo viên Tổng phụ trách đội tơi ln

bám sát tình hình thực tế của học sinh trường mình, cố gắng truyền tải cho các

em những Kỹ năng sốngthông qua những hoạt động, những hình thức giáo dục

phù hợp với lứa tuổi, giúp các em tự chủ động lĩnh hội kiến thức và tự trải

nghiệm rút ra cho mình bài học để áp dụng trong cuộc sống.Căn cứ vào chương

trình hoạt động ngồi giờ của nhà trường, kết hợp với các chủ đề sinh hoạt của

Liên đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, mà giáo viên chọn ra những hình

thức giáo dục phù hợp.

- Biện pháp 1: Tìm hiểu thực tế học sinh và tạo m ối thân thi ện v ới

học sinh.

Là một giáo viên được nhà trường tin tưởng giao trọng trách làm

giáo viên- tổng phụ trách đội, bản thân tôi cũng nh ư nhiều đồng nghiệp

khác rất tự hào, nhưng xen lẫnđâu đó vẫn có những nỗi lo khơng tên. Vì

trọng trách một người giáo viên tổng phụ trách rất nặng nề, và cóý nghĩa

to lớn đối với các em học sinh

Việc tìm hiểu gần gũi cũng như tạo mối quan hệ thân thiện v ới các

em không đơn giản một chút nào. Người giáo viên vừa cần nghiêm kh ắc

giúp các em tự giác thực hiện nề nếp nội quy nhà tr ường, cũng nh ư c ần

phải thân thiện, là nơi để các em chia sẻ những v ấn đề khó nói, ho ặc

những khó khăn gặp phải trong cuộc sống.

Điều vui nhất của giáo viên tổng phụ trách là được th ường xuyên

tiếp xúc, quan tâm uốn nắn học sinh của mình. Chúng tơi có đi ều kiện ti ếp

xúc với cha mẹ học sinh để cùng nhau bàn biện pháp giáo d ục m ột số em

học sinh chưa chăm ngoan.Khi các em tiến bộ và tr ưởng thành, chúng tơi

cảm thấy mình như nhận được một món q vơ giá. Đó cũng là nguồn

động viên to lớn cho những thầy cô làm công tác kiêm nhiệm.

Do đó khi bước vào năm học mới. Giáo viên tổng phụ trách phải quản

lý toàn diện học sinh của tồn trường và cần tìm hiểu những vấn đề cơ

bản như:

+ Hoàn cảnh và những thay đổi, những tác động của gia đình đến h ọc

sinh của mình.10+ Hiểu biết những đặc điểm của các em học sinh (về sức khỏe, sinh

lý, trình độ nhận thức, năng lực hoạt động, năng khiếu, sở thích, nguy ện

vọng, quan hệ xã hội, bạn bè….)

+ Quản lý toàn diện đặc điểm học sinh của mình, nắm vững mục tiêu

đào tạo, giáo dục cả về mặt nhân cách và kết quả h ọc tập của h ọc sinh,

đồng thời nắm vững hoàn cảnh của từng em để kết h ợp giáo d ục để các

em phấn đấu và trưởng thành.

Làm giáo viên tổng phụ trách đội là một nghệ thuật, đòi hỏi người

giáo viên phải là tấm gương sáng cho học sinh noi theo về lời ăn, tiếng nói,

tác phong làm việc cho đến trình độ chun mơn; quan hệ v ới trò nh ư

người thân để trò cảm thấy vừa gần gũi, vừa đáng tin cậy; kiên trì giáo dục

học sinh theo kiểu mưa dầm thấm lâu.

- Biện pháp 2: Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt đ ộng tr ải

nghiệmsáng tạo.

Nhân cách học sinh được hình thành qua hai con đường c ơ bản: Con

đường học trên lớp và con đường hoạt động ngoài giờ lên lớp.

Hoạt động ngoài giờ lên lớp là một hoạt động quan tr ọng, góp ph ần

nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện mục tiêu giáo dục c ủa

nhà trường. Chính từ những hoạt động như: lao động, sinh hoạt tập th ể,

hoạt động xã hội đã góp phần rất lớn trong việc hình thành nhân cách c ủa

học sinh. Giúp các em biết tự giáo dục, tự rèn luyện, tự hoàn thiện mình. Có

thể nói việc tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp là xây d ựng cho các em

các mối quan hệ phong phú, đa dạng một cách có mục đích, có kế hoạch, có

nội dung và phương pháp nhất định, gắn giáo d ục v ới cộng đ ồng, t ạo s ự

thân thiện trong mọi tình huống. Biến các nhu cầu khách quan c ủa xã h ội

thành những nhu cầu của bản thân HS.

Nhân cách trẻ được hình thành và phát triển thơng qua các ho ạt

động có ý thức. Chính trong q trình sống, học tập, lao đ ộng, giao l ưu, vui

chơi giải trí... con người đã tự hình thành và phát triển nhân cách c ủa mình.

Việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong trường

Tiểu học là điều kiện tốt nhất giúp HS tích luỹ và rèn kĩ năng s ống có hi ệu

quả. Thơng qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp các em đ ược h ợp tác, tr ải

nghiệm các kĩ năng sống. Vậy giáo viên cần thiết kế và tổ ch ức th ực hiện

các hoạt động ngoài giờ lên lớp sao cho HS có c ơ h ội th ể hiện ý t ưởng cá

nhân, tự trải nghiệm và biết phân tích kinh nghiệm sống của chính mình và

người khác.

11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các nhóm nhận biết về Kỹ năng sốngđược chia ra như sau:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×