Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Draw a picture of your family. Then tell the class what your family members are doing in the photo.

Draw a picture of your family. Then tell the class what your family members are doing in the photo.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Một số giải pháp sử dụng phương pháp dạy học theo dự án trong chương trình tiếng Anh lớp 4phân vai. Các nhóm quan sát và nhận xét. Hướng dẫn học sinh dùng tiếng Anh

trong lúc giới thiệu sản phẩm của mình.

1. Unit 5: Can you swim? – Project: CAN or CAN’T- Mục tiêu: Giúp cho học sinh sử dụng tiếng Anh tương tác với nhau trong

lúc thực hiện nhiệm vụ cũng như trong lúc trình bày lại trước lớp.

- Nội dung: Phỏng vấn ba bạn học và trình bày lại kết quả trước lớp.

Trình tự: 1) Giới thiệu mục đích bài tập, chuẩn bị worksheet cho

học sinh tiến hành phỏng vấn.

2) Hướng dẫn và tổ chức cho học sinh thực hiện phỏng vấn các

thành viên trong nhóm.

3) Tổ chức cho học sinh trình bày trong nhóm trước khi trình

bày trước lớp. Hướng dẫn học sinh tự nhận xét, nhận xét chéo

và giáo viên đánh giá.

Hướng dẫn học sinh báo cáo trước lớp: Hello. My name’s ... This is the report of

my interview with + name. …. can swim and play the piano. He/She cannot …

Thanks for your listening.

2. Unit 10: Where were you yesterday? – Project: MY WEEKEND

Work in pairs. Ask your partners where they were and what they did last weekend.

Then tell the class about it.- Tiến hành tương tự Unit 5.11Một số giải pháp sử dụng phương pháp dạy học theo dự án trong chương trình tiếng Anh lớp 4- Nội dung: Phỏng vấn bạn học về địa điểm bạn đã ở, việc bạn đã thực hiện

hồi cuối tuần vừa rồi và thuật lại cho cả lớp nghe kết quả phỏng vấn.

- Hướng dẫn học sinh báo cáo dự án: Hello. My name’s ... This is a report

of my interview with ... He/She was at/on/in ... He/She .... It’s the end of my

report. Thanks for your listening.

3. Unit 11: What time is it? – Project: MY ROUTINE- Mục tiêu: Nâng cao khả năng giao tiếp và hợp tác trong khi làm việc theo

cặp/nhóm.

- Nội dung: Giáo viên chuẩn bị worksheet là một bảng để ghi lại thời gian

diễn ra các hành động hằng ngày của cá nhân học sinh và sau đấy trình bày

thơng tin đã chuẩn bị.

- Hoạt động: HS làm việc theo cặp: Trao đổi thông tin cho nhau để đọc. Hai

HS ẽ thay phiên trình bày nội dung đã chuẩn bị mà khơng nhìn vào giấy.

- Trình tự: 1) Giới thiệu mục tiêu của hoạt động.

2) Hướng dẫn và tổ chức cho học sinh thực hiện hoạt động và

trao đổi thông tin trong cặp cũng như trình bày trong nhóm.

3) Hướng dẫn học sinh trình bày trước lớp. Tiến hành tự nhận

xét, nhận xét của nhóm bạn và giáo viên nhận xét.

4. Unit 15: When’s Children’s Day? – Project: MY NEW YEAR CARD12Một số giải pháp sử dụng phương pháp dạy học theo dự án trong chương trình tiếng Anh lớp 4Make a greeting card for Tet. Then write wishes to your friend.- Mục tiêu: Nâng cao khả năng giao tiếp và hợp tác trong khi làm việc theo

- nhóm.

- Nội dung: Học sinh làm một thiệp chúc Tết và viết lời chúc Tết để gửi cho

bạn trong lớp.

- Hoạt động: Học sinh làm việc theo nhóm 4 để trao đổi thơng tin và quyết

định nội dung trình bày, cách trang trí thiệp chúc Tết và lời chúc Tết.

- Trình tự: 1) Giới thiệu mục tiêu của hoạt động.

2) Hướng dẫn và tổ chức cho học sinh thực hiện hoạt động và

hợp tác trong việc làm thiệp chúc Tết theo nhóm phân cơng

Giáo viên gợi ý cho học sinh tham khảo một vài kiểu thiệp có

sẵn.

3) Các nhóm cử một học sinh đại diện lên trình bày và giới

thiệu nội dung tấm thiệp. Học sinh và giáo viên tiền hành đánh

giá sản phẩm của dự án.Triển lãm tác phẩmSản phẩm của học sinh5. Unit 20: What are you going this summer? – Project: MY SUMMER

HOLIDAY

13Một số giải pháp sử dụng phương pháp dạy học theo dự án trong chương trình tiếng Anh lớp 4Work in pairs. Ask your partners about their plans for the summer holidays.

Then tell the class about them.- Tiến hành tương tự Unit 5.

Giải pháp 3: Cách thực hiện dự án nhỏ theo cá nhân tại nhà

Bước 1: Giáo viên giới thiệu mục đích của dự án sau khi kết thúc Lesson 2

của mỗi đơn bị bài học.

Bước 2: Hướng dẫn và tổ chức cho học sinh thực hiện dự án tại nhà trước

khi học Lesson 3. Cung cấp worksheet hoặc hướng dẫn chi tiết, đưa ta gợi ý

hoặc sản phẩm minh họa nhiệm vụ dự án.

Bước 3: Thu sản phẩm của học sinh, có thể tổ chức trưng bày hoặc triển lãm

để làm mới mẻ hình thức báo cáo. Tổ chức cho học sinh trình bày trước lớp

bằng cách thuyết trình khi dạy phần 6. Project của những bài học phù hợp. Học

sinh quan sát và nhận xét. Hướng dẫn học sinh dùng tiếng Anh trong lúc giới

thiệu sản phẩm của mình.

1. Unit 7: What do you like doing? – Project: MY COLLECTION

Collect things that you like (e.g., stickers, stamps, candy wrappers) and show

them to your classmates.- Mục tiêu: Giúp cho học sinh sử dụng tiếng Anh trong lúc trình bày lại

trước lớp; có cơ hội tự tìm tòi, nghiên cứu và khám phá.

- Nội dung: Cho các bạn xem vật mình sưu tầm được.

- Trình tự: 1) Giới thiệu mục đích bài tập.

2) Hướng dẫn và tổ chức cho học sinh thực hiện dự án tại nhà.14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Draw a picture of your family. Then tell the class what your family members are doing in the photo.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×