Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

148sư phạm đánh giá NL GQVĐ của SV trong dạy học phần Triết học mơn NNLCB

của CNMLN có tính khả thi, có thể áp dụng rộng rãi cho việc đánh giá kết quả môn

học ở các trường đại học, cao đẳng ở nước ta hiện nay. Kết quả thực nghiệm sư

phạm về mặt định tính và định lượng đã chứng minh tính hiệu quả, tính bền vững

của các biện pháp đã được đề xuất trong luận án.

2. Khuyến nghị

Thứ nhất, đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo: Cần nghiên cứu và đổi mới chương

trình, nội dung mơn học, khuyến khích việc tự chủ trong xây dựng chương trình của

các trường tại địa phương để kiến thức phần Triết học môn NNLCB của CNMLN

gắn liền với thực tiễn địa phương, gắn liền với ngành nghề đào tạo. Số tiết thảo

luận, xêmina trong chương trình mơn học cần tăng lên. Đây là điều kiện đảm bảo

cho vấn đề thời gian trong GQVĐ của cá nhân, của nhóm và trình bày phương án

GQVĐ trong dạy học Triết học.

Thứ hai, đối với lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng: Cần chú trọng đầu tư

cho GV tham gia tập huấn hàng năm về nội dung đổi mới kiểm tra, đánh giá theo

định hướng NL do Bộ GD & ĐT và các trường đại học tổ chức. Đảm bảo tốt cơ sở

vật chất, nguồn thiết bị tài liệu học tập cho việc giảng dạy và học tập của GV và SV,

đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi về không gian cho việc tổ chức các hoạt động dạy

học nhằm phát huy được NL GQVĐ của SV như: dạy học theo dự án, dạy học theo

kỹ thuật phòng tranh, mảnh ghép, trạm….

Thứ ba, đối với đội ngũ GV, tổ chuyên các trường: Cần chú trọng đề xuất bồi

dưỡng phương pháp, công cụ, thang đo NL GQVĐ của SV. Với tư cách là người

điều khiển, điều chỉnh quá trình dạy học và kiểm tra, đánh giá NL GQVĐ của SV,

GV có vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ người học đạt được mục tiêu bài học,

rèn được các kỹ năng cần thiết cho cuộc sống, nhất là NL GQVĐ. Để thực hiện tốt

điều này GV cần:

1. Xác định rõ bản chất của quá trình dạy học và đánh giá NL GQVĐ. Đây là

nhiệm vụ hàng đầu của GV để thực hiện tốt công việc đánh giá NL GQVĐ của SV

bởi nó tác động rất lớn đến kết quả đánh giá NL của SV.

2. GV phải uyên thâm về kiến thức Triết học Mác - Lênin, hiểu sâu những

phạm trù, nguyên lý, quy luật triết học và gắn được những bài học triết học vào thực

tiễn cuộc sống, lấy được những ví dụ minh họa gần gũi, dễ hiểu của cuộc sống để149SV dễ hiểu vấn đề. Có những hiểu biết nhất định về chuyên ngành đào tạo mà mình

giảng dạy hay nói cách khác là chuẩn đầu ra của người học, sự hiểu biết về tình

hình kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước và quốc tế đang diễn ra để gắn kết môn

học với thực tiễn nghề nghiệp và cuộc sống. Bên cạnh đó việc am hiểu kiến thức

các mơn lý luận chính trị cũng như các bộ mơn khoa học khác như tâm lý học, giáo

dục học cũng là một yếu tố cần thiết đối với giảng viên giảng dạy Triết học Mác Lênin. Trên nền tảng của khối kiến thức đó, GV lựa chọn được những chủ đề thảo

luận, xemina hấp dẫn và giúp cho SV có cách nhìn đa chiều về thực tiễn cuộc sống,

đặc biệt hóa giải quan niệm khơ khan, khó hiểu, khó nhớ in sâu vào tiềm thức của

người học đối với môn học. Từ việc u thích mơn học sẽ hình thành niềm tin và

tạo điều kiện để SV thực hiện các hành vi hợp chuẩn, đồng thời xử lý được những

tình huống mà cả trong nghề nghiệp của bản thân lẫn cuộc sống đặt ra.

3. GV cần có kỹ năng trong chuẩn bị cũng như tổ chức tiến hành dạy học theo

hướng tiếp cận NL nói chung và hình thành phát triển NL GQVĐ cho SV nói riêng,

đặc biệt là kỹ năng tổ chức đánh giá NL GQVĐ của SV. Những kỹ năng này bao

gồm: Kỹ năng xây dựng kế hoạch, Kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng ra đề kiểm tra, kỹ

năng tạo tình huống, kỹ năng quan sát, kỹ năng nghiên cứu sản phẩm của SV, kỹ

năng quan sát, ký năng nhận xét, kỹ năng ghi sổ nhật ký…. Bên cạnh đó GV cần sử

dụng linh hoạt các phương pháp dạy học và kỹ thuật dạy học hiện đại. Để thực hiện

tốt vấn đề này, GV nên căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh và nhiệm vụ học tập, đối

tượng đào tạo cụ thể để tiến hành thực hiện.

Thứ tư, đối với SV: Cần nhận thức đúng mục đích, ý nghĩa của việc đánh giá NL

GQVĐ của SV là nhằm giúp các em rèn luyện NL GQVĐ, sau này các em bước vào

cuộc sống vững vàng hơn. Đòi hỏi SV phải có thái độ học tập nghiêm túc, có động

cơ, kế hoạch và biện pháp học tập hiệu quả. Tham gia tích cực vào quá trình tổ chức

đánh giá NL GQVĐ dưới sự hướng dẫn của GV. Phát huy NL bản thân, khả năng vận

dụng tri thức trong giải quyết, xử lí các vấn đề trong cuộc sống nhằm thu được ích lợi

thiết thực cho bản thân và vận dụng vào cuộc sống sau này.

Thứ năm, đối với các nhà nghiên cứu: Tiến hành nghiên cứu việc đánh giá NL

nói chung và năng lực GQVĐ của SV nói riêng trong dạy học các môn học khác

trong nhà trường, tiến hành so sánh kết quả TN của môn học khác với kết quả của

luận án để khẳng định tính khách quan và đúng đắn của vấn đề này.150CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ

I. Cơng trình khoa học

1. Nguyễn Thị Hồng Hải (2015), Quan niệm về vài trò của người thầy trong việc

đổi mới căn bản, tàn diện môn Giáo dục công dân ở trường THPT. Kỷ yếu hội

thảo khoa học “Dạy học các mơn Lý luận chính trị trong trường đại học đáp ứng

yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông”, Đại học sư phạm, Đại học

Thái Nguyên (tháng 5/2015), Tr. 39-41.

2. Nguyễn Thị Hồng Hải - Nguyễn Gia Thiện (2016), Kiểm tra, đánh giá năng lực

giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học môn “Những nguyên lý cơ bản

của chủ nghĩa Mác - Lênin” (phần Triết học ) ở trường Cao đẳng Sư phạm Thái

Nguyên hiện nay, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt (12/2016), Tr. 199-200-201-190.

3. Nguyễn Thị Hồng Hải (2016), Tính cấp thiết của kiểm tra, đánh giá theo định

hướng năng lực trong dạy học ở các trường cao đẳng, đại học hiện nay, Tạp chí

Giáo dục & xã hội, số đặc biệt (2/2016), Tr. 124-125.

4. Nguyễn Thị Hồng Hải (2017), Kiểm tra, đánh giá năng lực giải quyết vấn đề

của học sinh trong dạy học môn Giáo dục công dân ở trường Trung học phổ

thông. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới phương pháp dạy học và

kiểm tra, đánh giá môn giáo dục công dân ở trường trung học”, Nhà xuất bản

Đại học Huế, Tr.163-164-165-166-167.

5. Nguyễn Thị Hồng Hải (2017), Những nguyên tắc cơ bản trong việc kiểm tra,

đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học phần Triết học

- mơn Những ngun lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ở các trường đại học,

cao đẳng hiện nay, Kỷ yếu hội thảo khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

2 (2/2017), Tr. 686 -> 692.

6. Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Thị Hồng Hải (2017), Một số biện pháp kích

thích hứng thú học tập mơn Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên trường cao

đẳng sư phạm thái nguyên, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt (7/2017), Tr. 240-241242-256.1517. Nguyễn Thị Hồng Hải - Nguyễn Thị Bích Liên (2018), Cơ sở lí luận của việc

đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học phần Triết học

- môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin hiện nay, Tạp chí

Giáo dục, số đặc biệt (6/2018), Tr. 90->97.

8. Nguyễn Thị Hồng Hải - Lê Kiều Anh (2018), Những nguyên tắc cơ bản trong

việc đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên khi dạy học phần Triết

học - mơn Những ngun lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tạp chí Giáo

dục, số đặc biệt (6/2018), Tr. 98->103.

II. Sách đã xuất bản

1. Giáo trình Đường lối cách mạng (Lưu hành nội bộ) (Đồng chủ biên), Nxb Đại

học Thái Nguyên, 2016Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×