Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHỤ LỤC: MỘT SỐ KẾT QUẢ SỐ LIỆU PHÂN TÍCH

PHỤ LỤC: MỘT SỐ KẾT QUẢ SỐ LIỆU PHÂN TÍCH

Tải bản đầy đủ - 0trang

THÔNG TIN LUẬN VĂN

Họ và tên học viên: NGÔ MẠNH LINH

Lớp:

CH3A-MT1

Khóa: 2017-2019

Cán bộ hướng dẫn: TS. LÊ NGỌC THUẤN

Tên đề tài: Nghiên cứu tối ưu quy trình xử lý nước thải chế biến mủ cao su

bằng phương pháp sinh học cải tiến quy mơ phòng thí nghiệm

Tóm tắt luận văn:

Nghiên cứu được thực hiện đã giúp đơn giản hóa các giai đoạn trong quy

trình xử lý nước thải mà vẫn đạt được hiệu suất xử lý các chất ô nhiễm cao.

Trong cùng một hệ thí nghiệm, nước thải cần xử lý được đưa vào nhờ bơm

lưu lượng chuyển động thành dòng xoay vòng từ vùng hiếu khí sang thiếu khí

nên các q trình nitrit/nitrat hố và khử nitrit/nitrat có thể diễn ra đồng thời

trong hệ. Hai hệ thí nghiệm C1 dùng làm hệ đối chứng và C2 dùng để kiểm

tra hiệu quả ở các chế độ sục khí khác nhau. Hệ thiết bị C1 được vận hành với

cách thức sục khí thơng thường cũng đã cho thấy hiệu quả xử lý cao đối với

các chất ô nhiễm đặc trưng của nước thải: COD, amoni cũng như TN. Hơn

nữa, hệ C2 với chế độ sục khí riêng còn được cải thiện thêm đáng kể về khả

năng xử lý TN. Ở các mức tải trọng COD và TN tương ứng 0,9 – 1,6 kg

COD/(m3ngày) và 0,16 – 0,31 kg N/(m3ngày), hiệu suất xử lý COD, amoni

và TN trung bình của hệ C2 đều đạt hiệu quả cao trên 90%.



LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Họ và tên: NGÔ MẠNH LINH

Ngày tháng năm sinh: 11/6/1992



Nơi sinh: Hà Nội



Địa chỉ liên lạc: Số 213- Nguyễn Khang- Cầu Giấy- Hà Nội

Quá trình đào tạo:

1. Đại học

- Thời gian đào tạo: Từ T10/2014 đến T10/2016

- Trường đào tạo: Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

- Ngành học: Công nghệ kỹ thuật môi trường

- Bằng tốt nghiệp đạt loại: Khá

2. Thạc sĩ

- Hệ đào tạo: chính quy

- Thời gian đào tạo: Từ T3/2017 đến T3/2019

- Chuyên ngành học: Khoa học môi trường

- Tên luận văn: Nghiên cứu tối ưu quy trình xử lý nước thải chế biến mủ cao

su bằng phương pháp sinh học cải tiến quy mô phòng thí nghiệm

- Người hướng dẫn Khoa học: TS. Lê Ngọc Thuấn

Q trình cơng tác:

Thời gian

Từ T10/2016  nay



Nơi cơng tác

Viện Khoa học vật liệu



Công việc đảm nhận

Trợ lý nghiên cứu viên



XÁC NHẬN QUYỂN LUẬN VĂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NỘP LƢU CHIỂU

CHỦ NHIỆM KHOA



CÁN BỘ HƢỚNG DẪN



(Ký và ghi rõ họ tên)



(Ký và ghi rõ họ tên)



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC: MỘT SỐ KẾT QUẢ SỐ LIỆU PHÂN TÍCH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×