Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phụ lục II. Danh sách các Epic

Phụ lục II. Danh sách các Epic

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Phần mềm cần kế thừa kho dữ liệu của các đơn vị liên quan3. Áp dụng công nghệ 3D vào việc học, giảng dạy1024. Phân nhóm người dùng với các chức năng khác nhau5. Phần mềm phục vụ mọi người quan tâm tới Kịch hát dân tộc và có thể sử dụng trên

nhiều thiết thiết bị1036. Người dùng muốn đăng tin bài, thảo luận về các nội dung Văn hố Nghệ thuật7. Phần mềm cần có tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng104Phụ lục III. Danh sách các User Story

1. LÀ MỘT người dùng, TÔI MUỐN xem vở diễn 2D2. LÀ MỘT người dùng, TÔI MUỐN xem đồng thời các video mẫu khác nhau của cùng

một vở diễn đã chọn ĐỂ tôi so sánh giữa các người diễn với nhau1053. LÀ MỘT người dùng, TÔI MUỐN xem một vở diễn ở các góc quay khác nhau ĐỂ tơi

quan sát người diễn ở các góc quay khác nhau4. LÀ MỘT người dùng, TƠI MUỐN sử dụng tồn bộ dữ liệu văn hóa phi vật thể của Bộ

Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch và các cơ quan liên quan ĐỂ phục vụ cho việc học,

nghiên cứu106Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phụ lục II. Danh sách các Epic

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×