Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo Thực Tập Cơng NhânTh.S Võ Đức HồngHình 2.1 Sơ đồ khối chức năngHình 2.2 Sơ đồ USE-CASEII.3. Chi tiết quyền hạn và các chức năng chính của website:

Thơng tin cá nhân:

Thơn

g tin

- IP

- Cấp

bậcKhách

Nhìn thấy bởi

Own, Mod, Ad

Tất cảSửa được bởi

[1]Thành viên

Nhìn thấy bởiThơng tin

- IP

- IDOwn, Mod, Ad

Tất cả- Tên thành viên

- Giới tính

- Ngày tham gia

- Các tag theo dõi

- Các tag chặn

- Cấp bậcTất cả

Tất cả

Tất cả

Mem, Mod, Ad

Mem, Mod, Ad

Tất cảSửa được bởiMem, Mod, Ad

Mem

Mem, Mod, Ad

Mem, Ad

[1][1] Nguyên tắc chỉnh sửa cấp bậc thành viên:

- Guest lên Member: Thông qua việc đăng ký thành cơng.Nhóm 14N11Nhóm 3Page.9Báo cáo Thực Tập Cơng Nhân-Th.S Võ Đức HồngMember lên Owner:

• Member mặc định là Owner của tag ID của chính mình.

• Member trở thành Owner của tag X khi tuyên bố sở hữu (claim) tag đó.

Member lên Moderator:

• Member trở thành Moderator chỉ khi được Admin xét duyệt.

Member / Moderator lên Admin:

• Member trở thành Admin chỉ khi được xét duyệt bởi Founder.Quyền hạn cấp 1:

Khách

Guest

Xem bài

viết

| Trả lời bài

viết

Đăng bài

viết

Sửa bài viếtGhim bài

viết

Theo dõi

tag

Bỏ theo dõi

tag

Chặn tag

Tun bố

sở hữu tagTag cơng khai

Tag kín

Tag cơng khai

Tag kín

Tag sở hữu

Tag khơng sở

hữu

Của bản thân

Của người

khác

Tag sở hữuThành

viên

Member?[2]Kiểm duyệt

viên

ModeratorQuản trị

viên

AdminQuản trị

viên tối cao

FounderTag khơng sở

hữu

Tag cơng khai?[2]Tag kín

?[2]?[2]

[2]: Các hành động đánh dấu "?" nghĩa là phải chờ sự xét duyệt từ các cấp cao hơn: Chủ của

tag đó (mà người chờ xét duyệt khơng sở hữu), kiểm duyệt viên hoặc quản trị viên.Nhóm 14N11Nhóm 3Page.10Báo cáo Thực Tập Cơng NhânTh.S Võ Đức HồngQuyền hạn cấp 2:

Chủ tag

Owner

Chặn theo dõi tag

Buộc xóa tag

Thay đổi chủ sở hữu

tag

Cấm người dùng / IP

Bảo vệ bài viết [3]

Thăng / Giáng chức

Owner

Thăng / Giáng chức

Moderator

Thăng / Giáng chức

Admin

Thăng / Giáng chức

Founder

Backup / Tải xuống

dữ liệu của trang[5]

Tác động đến server /

Cơ sở dữ liệu[5]

Xóa trangTag sở hữu

Tag khơng sở

hữu

Tag sở hữu

Tag khơng sở

hữu

Tag sở hữu

Tag không sở

hữuKiểm duyệt

viên

ModeratorQuản trị viên

AdministratorQuản t

tối

Fou

?[4]

Tag sở hữu

Tag không sở

hữu

?[4][3]: Nguyên tắc bảo vệ bài viết: Ngăn bài viết bị sửa / xóa / bỏ ghim bởi tất cả những người

có quyền hạn nhỏ hơn mình. Ví dụ một bài viết được Owner bảo vệ chỉ có thể bị sửa / xóa /

bỏ ghim bởi các Owner của chính tag đó, hoặc bởi Moderator / Admin.

[4]: Các hành động đánh dấu "?" nghĩa là phải chờ sự xét duyệt từ các cấp cao hơn. Việc

thăng / giáng chức Owner phải được xét duyệt bởi Moderator / Admin (trừ việc Member

tuyên bố sở hữu tag). Việc thăng / giáng chức Admin phải được xét duyệt bởi chính Founder.

[5]: Mặc dù có cùng quyền hạn, Founder được tiếp cận nhiều hơn Admin.Nhóm 14N11Nhóm 3Page.11Báo cáo Thực Tập Cơng NhânTh.S Võ Đức HoàngI.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

I.3.1. Danh sách các đối tượng chính

Các đối tượng chính:

Tên đối tượng

Guest

Member

(kế thừa từ Guest)Owner

(kế thừa từ Member)USER

Thuộc tính

- IP

- Cấp bậc: Guest

- Bảng phân quyền của Guest

- Cấp bậc: Member

- Bảng phân quyền của Member

- Tên đăng nhập

- ID

- Ngày tham gia

- Giới tính

- Các tag theo dõi

- Các tag chặn

- Cấp bậc: Owner

- Bảng phân quyền của Owner

- Các tag sở hữuModerator

(kế thừa từ Owner)- Cấp bậc: Moderator

- Bảng phân quyền của ModeratorAdministrator

(kế thừa từ Moderator)- Cấp bậc: Admin

- Bảng phân quyền của AdminFounder

(kế thừa từ Administrator)- Cấp bậc: Founder

- Bảng phân quyền của FounderHành động

- Xem bài viết trong tag cơng kha- Xem bài viết trong tag cơng kha

kín mà mình theo dõi.

| - Comment bài viết trong tag cơn

hoặc tag kín mà mình theo dõi.

- Theo dõi / Bỏ theo dõi tag.

- Đề xuất bài đăng.

- Tuyên bố sở hữu tag.- Chặn người dùng khỏi tag của m

- Xóa tag mà mình sở hữu.

- Chuyển tag mà mình sở hữu cho

khác.

- Đề xuất đưa Member thành Own

mà mình sở hữu.

- Đăng bài trong tag mà mình sở h

- Bảo vệ bài viết.

- Chặn bất kỳ người dùng nào khỏ

- Xóa bất kỳ tag nào.

- Đặt trạng thái bảo vệ tag.

- Thay đổi chủ sở hữu của bất kỳ

- Đăng bài trong bất kỳ tag nào.

- Cấm người dùng / IP.

- Thăng / Giáng chức Member lên

Owner.

- Thăng / Giáng chức Member lên

Owner, Moderator.

- Backup / Tải về dữ liệu của tran

phần).

- Tác động đến cơ sở dữ liệu, cấu

(một phần).

- Thăng / Giáng chức Administrat

- Backup / Tải về dữ liệu của tran

- Tác động đến cơ sở dữ liệu, cấu

(tồn bộ).

- Xóa tồn bộ trang.Ví dụ:

- IP: 157.55.39.188

- Cấp bậc: Owner

- Bảng phân quyền của OwnerNhóm 14N11Nhóm 3Page.12Báo cáo Thực Tập Cơng NhânTh.S Võ Đức Hồng- Tên đăng nhập: Nguyễn Thanh Bằng

- ID: 145283

- Ngày tham gia: 6/11/2017

- Giới tính: Nam

- Các tag theo dõi: 14T2, ACM, DUT, 14T

- Các tag chặn: ADPOST

Tên đối tượng

Bài đăngTệp tải lênThuộc tính

- ID bài viết

- ID người đăng

- Bộ tag

- Nội dung bài viết

- Trạng thái ghim

- Trạng thái bảo vệ

- Ngày đăng

- Bộ phân quyền bài viết

- Chế độ

- ID bài viết tương ứng

- ID tệp

- Số thứ tự tệp

- Đường dẫn

- Loại tệp

- Dung lượng tệp

- Trạng thái tệpHành động

- Tạo

- Xem

- Sửa

- Xóa

- Thơng báo- Tải lên

- Tải xuống

- Xóa tệp

| - Chỉnh sửa đường dẫnVí dụ:

- ID bài viết: ASB1283_thoi_tiet_hom_nay

- ID người đăng: 145283

- Bộ tag: [Thời tiết][Đà Nẵng]

- Nội dung bài viết: Hôm nay trời mưa to.

- Trạng thái ghim: Không ghim

- Trạng thái bảo vệ: Owner

- Ngày đăng: 6/11/2017:

- Bộ phân quyền bài viết: --- Chế độ: Công khai

- ID bài viết tương ứng: ASB1283_thoi_tiet_hom_nay

- ID tệp: ASB1283_thoi_tiet_hom_nay_01

- Số thứ tự tệp: 1

- Đường dẫn: file/ASB1283_thoi_tiet_hom_nay_01

- Loại tệp: .doc

- Dung lượng tệp: 250KB

- Trạng thái tệp: Tải về tự doNhóm 14N11Nhóm 3Page.13Báo cáo Thực Tập Cơng NhânTên đối tượng

TagTh.S Võ Đức HồngTAG

Thuộc tính

- Tên của tag

- ID

| - Loại tag

- Trạng thái sở hữu

- Chế độ công khai

- Trạng thái bảo vệHành động

- Tạo

- Xem

- Sửa

- Xóa

- Tun bố sở hữuVí dụ:

- Tên của tag: Thời tiết

- ID: T10023

- Trạng thái sở hữu: Không có

- Chế độ cơng khai: Cơng khai

- Trạng thái bảo vệ: ModeratorI.3.2. Mơ hình cơ sở dữ liệuHình 2.3 Mơ hình cơ sở dữ liệuNhóm 14N11Nhóm 3Page.14Báo cáo Thực Tập Cơng NhânTh.S Võ Đức HồngCHƯƠNG III: MƠI TRƯỜNG CÀI ĐẶT VÀ KẾT QUẢ

TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁNhóm 14N11Nhóm 3Page.15Báo cáo Thực Tập Cơng NhânTh.S Võ Đức HồngPHẦN 2: XÂY DỰNG HỆ THỐNG VỚI PHP VÀ

BOOSTRAP

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

I.1.Giới thiệu về HTML5 và CSS3

HTML5 và CSS3 là các chương trình mới nhất cho việc thiết kế Web.

Các ứng dụng web đang trở nên ngày càng tinh vi, và một số tính năng mới

trong HTML5 sẽ giúp chúng tiếp tục được cải thiện.

HTML5 và CSS3 cũng làm cho các ứng dụng Web và các trang Web hấp dẫn

hơn. HTML5 có các tính năng mới được thêm vào giúp cho việc xây dựng

ứng dụng web dễ dàng hơn rất nhiều. Ví dụ như nhiều màu sắc hơn và hỗ trợ

đường cong, việc làm mờ, góc tròn (thay vì ép buộc các nhà thiết kế web sử

dụng các hình ảnh để tạo ra các góc tròn), và dĩ nhiên là cả việc lưu trữ

offline. Tất cả những điều này là một trang Web trở nên dễ nhìn hơn, bắt mắt

hơn và làm cho mọi thứ trở nên sát với những gì mà nhà thiết kế tưởng tượng

trong đầu hơn.

I.2.Giới thiệu về framework Bootstrap

Bootstrap là 1 framework HTML, CSS, và JavaScript cho phép người dùng dễ

dàng thiết kế website theo 1 chuẩn nhất định, tạo các website thân thiện với các

thiết bị cầm tay như mobile, ipad, tablet,...

Tại sao lại như vậy?

Bootstrap bao gồm những cái cơ bản có sẵn như: typography, forms, buttons,

tables, navigation, modals, image carousels và nhiều thứ khác. Trong bootstrap

có thêm nhiều Component, Javascript hỗ trợ cho việc thiết kế reponsive của

bạn dễ dàng, thuận tiện và nhanh chóng hơn.

I.3.Giới thiệu về ngôn ngữ PHP

− PHP - viết tắt hồi quy của "Hypertext Preprocessor", là một ngơn ngữ lập

trình kịch bản được chạy ở phía server nhằm sinh ra mã html trên client. PHPNhóm 14N11Nhóm 3Page.16Báo cáo Thực Tập Cơng NhânTh.S Võ Đức Hoàngđã trải qua rất nhiều phiên bản và được tối ưu hóa cho các ứng dụng web, với

cách viết mã rõ rãng, tốc độ nhanh, dễ học nên PHP đã trở thành một ngơn

ngữ lập trình web rất phổ biến và được ưa chuộng.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VÀ KẾT LUẬN

III.1Môi trường cài đặt

III. 1.1 Xampp Control Panel

Xampp là chương trình tạo máy chủ Web (Web Server) được tích hợp

sẵn Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, Tomcat và các cơng cụ như

phpMyAdmin.

Sau đây là những chương trình tự động cài đặt khi bạn cài XAMPP:

Apache: chương trình sử dụng máy chủ, cho phép máy chủ phân phát

các trang web, nhưng nó chỉ hiểu HTML thơi!

MySQL: một chương trình rất hữu ích sau này. Nó cho phép mình sử

dụng cơ sở dữ liệu (CSDL).

III.1.2 Sublime Text 3

Sublime Text là một nền tảng mã nguồn biên tập với một giao diện lập

trình ứng dụng Python (API). Bản này hỗ trợ nhiều ngơn ngữ lập trình và

ngơn ngữ đánh dấu, và chức năng của nó có thể được mở rộng bằng cách sử

dụng với các plugin, điển hình là cộng đồng được xây dựng và duy trì theo

giấy phép phần mềm tự do. Phiên bản hiện nay của Sublime Text là 3.

III.2 Triển khai thực hiện

III.2.1 Mô tả chức năng

Khi đăng nhập vào hệ thống, trang đăng nhập sẽ hiện ra đầu tiên. Nếu

đăng nhập đúng thì có hai trường hợp xảy ra:Nhóm 14N11Nhóm 3Page.17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×