Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Mô phỏng đánh giá tỉ lệ lỗi bit của hệ thống OFDM

2 Mô phỏng đánh giá tỉ lệ lỗi bit của hệ thống OFDM

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chương 4 : Mơ phỏngHình 4.2 Phía thu

Tiến trình mơ phỏng :

Số lượng symbol mơ phỏng là nSym=10^4. Kích thước bộ FFT (FFT size)

nFFT=64. Số lượng các sóng mang con được sử dụng (Number of used subcarriers)

nDSC=52. Chỉ số sóng mang con được sử dụng (Used subcarrier index) {-26 to -1,

+1 to +26}. Các thông số được chọn theo chuẩn IEEE 802.11a .

Dữ liệu đầu tiên được tạo ra ngẫu nhiên, sau đó luồng dữ liệu sẽ được vào bộ

mapper BPSK để tạo ra các symbol X n. Các symbol chuyển thành 52 luồng dữ liệu

song song bằng bộ S/P. Các luồng dữ liệu song song sẽ được đưa đến bộ IFFT 64

điểm để tạo ra 64 mẫu trong 1 symbol Xn .

+ Dữ liệu được tạo ra ngẫu nhiên, sau đó các luồng dữ liệu sẽ được đưa qua

bộ ánh xạ BPSK tạo các symbol Xn.

+ Các symbol nối tiếp được chuyển thành các luồng dữ liệu song song (52

luồng ) nhờ bộ S/P.

+ Nhằm giúp quá trình D/A được thực hiện chính xác, ta sẽ lấy IFFT 64 điểm

để tạo ra 64 mẫu trong 1 symbol xn, 52 luồng dữ liệu song song sau khi qua bộ S/P

được đưa đến 52 ngõ vào của bộ IFFT tương ứng với 52 tần số trực giao từ 0 đến

(N-1)Δf0=51Δf0 và 12 ngõ còn lại ta sẽ đưa zeros vào. Bộ 64-IFFT này sẽ chuyển

tín hiệu Xn ở miền tần số sang tín hiệu xn ở miền thời gian. Sau khi thu được tín hiệu

ở miền thời gian, symbol OFDM x n sẽ được chèn khoảng bảo vệ ΔG=25% t s tạo

thành symbol sn. 16 mẫu cuối của 64 mẫu trong mỗi symbol sẽ được sao chép và

đưa lên đầu mỗi symbol tạo thành 80 mẫu trong 1 symbol.

53Chương 4 : Mơ phỏng+ Tính chập mỗi symbol OFDM cùng với 3-tap kênh truyền fading Rayleigh.

Fading trên mỗi symbol là độc lập.

+ Nối các symbol để tạo thành một chuỗi truyền dài

+ Cộng nhiễu trắng Gaussian

+ Nhóm các vector thu được vào các symbol khác nhau, gỡ bỏ tiền tố vòng.

+ Chuyển các symbol nhận được từ miền thời gian sang miền tần số.

+ Chia các symbol nhận được cùng với đáp ứng tần số của kênh truyền đã

biết.

+ Lấy các sóng mang mong muốn.

+ Giải điều chế và chuyển đổi bit

+ Tính tốn số bit lỗi

+ Lặp lại với các giá trị khác nhau của Eb/No

Kết quả mơ phỏng :Hình 4.3 Tỉ lệ lỗi bit của hệ thống OFDM

54Chương 4 : Mơ phỏngNhận xét :

Tín hiệu OFDM sử dụng nhiều sóng mang phụ, băng thông của mỗi kênh phụ

khá hẹp. Từ đồ thị ta nhận thấy khi tỉ số tín hiệu trên nhiễu tăng thì tỉ lệ lỗi bit BER

của hệ thống giảm mạnh.

Trường hợp chỉ có nhiễu Gauss trắng tác động, hệ thống có tỉ lệ lỗi bit thấp

hơn trường hợp fadinh đa đường. Trên thực tế tín hiệu khi truyền qua kênh vô tuyến

di động sẽ bị phản xạ, khúc xạ, nhiễu xạ, tán xạ,… và gây hiện tượng fading đa

đường. Điều đó dẫn đến tín hiệu nhận được tại bộ thu sẽ yếu hơn nhiều so với tín

hiệu tại bộ phát, làm giảm đáng kể chất lượng truyền thông .

4.3 Mô phỏng đánh giá BER hệ thống Alamouti 2x1

Chương trình mơ phỏng nhằm đánh giá và so sánh tỉ lệ lỗi bit (BER) của hệ

thống phân tập phát Alamouti với SIMO MRRC và trường hợp không thực hiện

phân tập anten.

Kết quả mơ phỏng :Hình 4.4 Đồ thị so sánh tỉ lệ lỗi bit của mơ hình Alamouti và các mơ hình khác

55Chương 4 : Mơ phỏngNhận xét :

- Từ đồ thị ta nhận thấy phương pháp phân tập phát Alamouti cải thiện rõ rệt tỉ

lệ lỗi bit BER so với khi không sử dụng phân tập.

- Phương pháp MRRC cho tỉ lệ BER tốt hơn Alamouti 2x1(khoảng 3dB) với

cùng mức cơng suất tín hiệu do cơng suất trên mỗi anten trong Alamouti 2x1 chỉ

bằng một nửa MRRC ( Điều này có ưu điểm trong việc sản xuất thiết bị viễn thông :

bộ HPA) .

- Hệ thống phân tập phát Alamouti có khả năng mở rộng dung lượng tốt hơn

SIMO MRRC khi tăng số anten đầu thu, nhờ đó có thể cải thiện BER.

4.4 Mơ phỏng hệ thống Alamouti OFDM

Phần này ta sẽ mô phỏng hệ thống MIMO Alamouti 2Tx x 1Rx và 2Tx x 2Tx

theo mơ hình Alamouti sử dụng kiểu điều chế BPSK. Đồng thời ta cũng mô phỏng

sơ đồ không phân tập 1Tx x 1Rx, sơ đồ MRRC 1Tx x 2Rx và 1Tx x 4Rx để so sánh

và rút ra kết quả nhận xét. Ta sẽ mơ phỏng truyền sau đó tìm BER tương ứng với

các mức SNR khác nhau.

Tiến trình mơ phỏng :

Bắt đầuĐọc dữ liệu vào

Điều chế

Mã hoá Alamouti

Chuyển dữ liệu nối tiếp thành song

song

Thực hiện IFFT và chèn CP

Chuyển dữ liệu song song thành nối

tiếp

A56Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Mô phỏng đánh giá tỉ lệ lỗi bit của hệ thống OFDM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×