Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 1. 6: Mô hình nghiên cứu đề xuất

Hình 1. 6: Mô hình nghiên cứu đề xuất

Tải bản đầy đủ - 0trang

cảm xúc là các thành phần có mối quan hệ với giá trị cảm nhận (Philip Kotler

2004/2001)

Ngoài ra nhu cầu mua sắm xe đạp điện cũng rất khác nhau. Nghĩa là,

các đặc điểm cá nhân của khách hàng bao gồm giới tính, tuổi, trình độ học

vấn, nghề nghiệp, thu nhập…có nhiều khả năng tạo ra sự khác biệt giữa các

yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua xe đạp điện của khách hàng.

1.5. Tổng quan các cơng trình nghiên cứu liên quan đến quyết định

mua

Hiện nay trong nước đã có một số cơng trình nghiên cứu đề cập đến nội

dung đề tài này nhưng lại đề cập đến phương pháp định tính trong nghiên cứu

hành vi người tiêu dùng, hoặc các kết quả nghiên cứu ở các khu vực, lĩnh vực

khác nhau. Một số các nghiên cứu về hành vi tiêu dùng đối với các sản phẩm,

dịch vụ như : “Các yếu tố chính tác động vào sự lựa chọn hàng nội và hàng

ngoại của người Việt Nam” (Nguyễn Đình Thọ & Nguyễn Thị Mai Trang,

2004). Luận án tiến sĩ kinh tế “Phương pháp định tính trong nghiên cứu hành

vi người tiêu dùng Việt nam về sản phẩm xe máy” (Nguyễn Ngọc Quang,

2008).

Trong đó tác giả đặc biệt quan tâm tới Luận văn thạc sĩ kinh tế “Nghiên

cứu các yếu tố chính ảnh hưởng đến quyết định mua xe gắn máy tay ga của

người dân TP.HCM” (Nguyễn Lưu Như Thụy, 2012).

Tổng quan đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu các yếu tố chính

ảnh hưởng đến quyết định mua xe gắn máy tay ga của người dân

TP.HCM” (Nguyễn Lưu Như Thụy, 2012).

* Mục tiêu của nghiên cứu:

Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định yếu tố ảnh hưởng đến quyết

định mua xe máy tay ga của người dân TP.HCM; đánh giá cường độ tác động

của từng yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của khách hàng đối với

mặt hàng xe máy tay ga; kiểm định sự khác biệt của các nhân tố ảnh hưởng

đến quyết định mua sắm giữa những nhóm khách hàng có đặc điểm cá nhân

khác nhau (giới tính,độ tuổi, mức thu nhập, trình độ học vấn). Nghiên cứu được bắt đầu từ việc tham

khảo các lý thuyết và kết quả nghiên cứu trước đây về hành vi tiêu dùng, quyết

định mua sắm và cùng với việc phân tích các đặc điểm thị trường xe máy tay ga

tại TP.HCM, tác giả đề xuất mơ hình lý thuyết nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng

đến quyết định mua xe máy tay ga của người dân bao gồm 6 nhân tố: không

gian cửa hiệu của đại lý phân phối, giá trị nhân sự, giá trị chất lượng, giá trị

tính theo giá cả, giá trị xã hội, giá trị cảm xúc với 21 biến quan sát và một

nhân tố thuộc thành phần quyết định mua sắm của khách hàng với 5 biến quan

sát. Nghiên cứu định tính được thực hiện thơng quan kỹ thuật thảo luận nhóm

tập trung nhằm khám phá, điều chỉnh, bổ sung các biến quan sát cho các thang

đo. Nghiên cứu chính thức được thực hiện thông qua nghiên cứu định lượng

bằng kỹ thuật phỏng vấn trực tiếp người tiêu dùng thông qua bản câu hỏi chi

tiết. Số mẫu thu thập được là

220. Dữ liệu sau khi thu thập được xử lý bằng phần mềm thống kê SPSS 11.5.

Thang đo được đánh giá sơ bộ bằng hệ số tin cậy Cronbach alpha và kiểm định

bằng phân tích nhân tố khám phá EFA. Dựa vào kết quả phân tích, mơ hình

nghiên cứu đề nghị ban đầu được hiệu chỉnh. Sau đó, tác giả đưa các nhân tố

của mơ hình nghiên cứu đã được điều chỉnh vào phân tích hồi quy tuyến tính.

Cuối cùng, tác giả kiểm định giả thuyết có hay khơng sự khác nhau về từng

nhân tố tác động đến quyết định mua xe tay ga của khách hàng theo các đặc

điểm cá nhân bằng phương pháp Independent Samples T-test và phân tích

phương sai Anova với độ tin cậy cậy 95%.

* Kết quả nghiên cứu:

Theo kết quả nghiên cứu này, mơ hình nghiên cứu đề nghị ban đầu được

điều chỉnh từ 6 nhân tố thành phần với 31 biến quan sát thành 6 nhân tố bao

gồm giá trị nhân sự, giá trị xã hội, giá trị tính theo giá cả, giá trị chất lượng, giá

trị cảm xúc, không gian cửa hiệu của đại lý phân phối với 30 biến quan sát.

Thành phần quyết định mua sắm của khách hàng với 5 biến quan sát vẫn được

giữa nguyên. Sau khi bổ sung và hiệu chỉnh, các thang đo đều đạt được mức

tin cậy và giá trị cho phép. Kết quả phân tích nhân tố EFA loại bỏ biến GC1

(xe máy anh/chị đãmua có giá cả phù hợp với chất lượng) do có trọng số nhân tố thấp (<0.5), nên

tác giả loại biến này; sáp nhập biến CX4 (anh/chị hài lòng với cung cách phục

vụ của của đại lý bán xe) vào nhóm giá trị nhân sự. Khi đưa vào phân tích hồi

quy bội nhằm lượng hóa mối quan hệ giữa 6 yếu tố ảnh hưởng đến quyết định

mua xe tay ga của khách hàng và biến phụ thuộc (yếu tố quyết định mua sắm)

thì hai yếu tố giá trị nhân sự và không gian cửa hiệu của đại lý phân phối lại

không phải là những yếu tố có tác động đến quyết định mua sắm với mức ý

nghĩa 5%. Nguyên nhân là do yếu tố giá trị cảm xúc, giá trị xã hội và giá trị

chất lượng đã giải thích hai yếu tố giá trị nhân sự và không gian cửa hiệu của

đại lý phân phối trong mơ hình. Kết quả là, phương trình hồi quy nghiên cứu

cuối còn bốn biến: giá trị xã hội, giá trị tính theo giá cả, giá trị chất lượng, giá

trị cảm xúc. Mơ hình giải thích được 52,1% sự biến thiên của quyết định mua

xe tay ga của khách hàng. Bốn yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua xe tay ga

của khách hàng đều có tác động cùng chiều đến quyết định mua sắm của khách

hàng. Cường độ tác động của bốn yếu tố ảnh hưởng quyết định mua sắm của

khách hàng lần lượt xếp theo thứ tự là: giá trị xã hội, giá trị cảm xúc, giá trị

tính theo giá cả, giá trị chất lượng. Trong đó giá trị xã hội có tác động mạnh

nhất và giá trị chất lượng tác động thấp nhất đến quyết định mua sắm của

khách hàng.

Trong phạm vi nghiên cứu này, qua kết quả phân tích dữ liệu cho thấy

có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về mức độ đánh giá trị chất lượng, giá trị

tính theo giá cả, giá trị xã hội, giá trị cảm xúc giữa nhóm khách hàng khác

nhau về giới, độ tuổi, thu thập, trình độ học vấn

* Hạn chế của nghiên cứu

Có một số hạn chế do chính tác giả của luận văn này chỉ ra như sau: “do

thời gian có hạn nên tác giả đã lựa chọn phương pháp lấy mẫu là thuận tiện,

trên có thể nghiên cứu này chỉ mang tính cục bộ chưa bao quát hết bản chất

vấn đề về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua xe tay ga của người dân

TP.HCM. Mẫu khảo sát chưa có sự phân bổ cân đối về độ tuổi, thu nhập, trình

độ học vấn nên chưa phản ánh hết thị trường thực tế trong kiểm định Ttest, ANOVA.38Nghiên cứu chỉ được thực hiện tại thành phố Hồ Chí Minh nên chưa phản ánh

đầy đủ và chính xác cho tồn bộ tổng thể các các yếu tố ảnh hưởng đến quyết

định mua xe tay ga của khách hàng ở Việt Nam. Kết quả phân tích hồi quy với

RC hiệu chỉnh bằng 0.521 chứng tỏ mơ hình chỉ giải thích đước 52.1% sự thay

đổi của biến quyết định mua sắm của khách hàng, điều này cho thấy còn các

thành phần khác tham gia vào tác động đến quyết định mua xe tay ga của

khách hàng nhưng chưa được đề cập trong mơ hình nghiên cứu.

Những đề tài được liệt kê phía trên được tác giả liệt kê ra đều là các đề

tài nghiên cứu về quyết định mua của khách hàng. Đều có liên quan đến

nghiên cứu hành vi mua và việc ra quyết định mua của khách hàng. Do có sự

hạn chế của tài nguồn tài liệu thu thập được nên tác giả chưa tìm được các đề

tài nghiên cứu về quyết định mua xe đạp điện của người tiêu dùng.39Chương 2

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Câu hỏi nghiên cứu

Thực trạng thị trường xe đạp điện của thành phố Thái Nguyên giai đoạn

2015-2017 như thế nào?

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến quyết định mua xe đạp điện và mức

độ ảnh hưởng của các yếu tố đó tới quyết định mua của người dân trên địa

bàn thành phố Thái Ngun?

Cần có những giải pháp gì để thúc đẩy khách hàng ra quyết định mua xe

đạp điện trong tương lai tại thành phố Thái Nguyên?

2.2. Phương pháp thu thập số liệu

2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp

Số liệu thứ cấp là số liệu do người khác thu thập, sử dụng cho các mục

đích có thể là khác với mục đích nghiên cứu của luận văn. Số liệu thứ cấp có

thể là số liệu chưa xử lý (còn gọi là số liệu thơ) hoặc số liệu đã xử lý. Như vậy

số liệu thứ cấp không phải do người nghiên cứu trực tiếp thu thập.

Luận văn sử dụng chủ yếu các dữ liệu thứ cấp được thu thập từ sách,

báo, tạp chí, mạng internet, các số liệu từ những cửa hàng kinh doanh xe đạp

điện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thu thập các thông tin số liệu có

liên quan, cụ thể là: Các cơng trình nghiên cứu, bài báo của các tác giả có

liên quan đến quyết định mua của khách hàng.

2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp

Khái niệm: Số liệu sơ cấp là những dữ liệu chưa có sẵn, được thu thập

lần đầu, do chính người nghiên cứu thu thập. Để thu thập được số liệu sơ cấp

phục vụ q trình tính tốn, nghiên cứu. Đề tài thu thập thông tin sơ cấp thông

qua phương pháp điều tra dùng bảng hỏi đã chuẩn bị sẵn.402.2.2.1. Đối tượng điều tra

Đối tượng điều tra là: Người tiêu dùng đã và đang sử dụng xe đạp điện.

Đó là các đối tượng học sinh, sinh viên, người cao tuổi, phụ nữ nội trợ, người

được phỏng vấn khác.

2.2.2.2. Xác định quy mô mẫu

Như đã được nêu ở Chương 1 thì xe đạp điện bắt đầu phát triển vào

những năm 2014-2015 tại thành phố Thái Nguyên với hàng loạt các cửa

hàng kinh doanh cung cấp các mẫu mã đa dạng, với đối tượng nhắm đến chủ

yếu là các bạn học sinh cấp 2 và học sinh cấp 3. Ngoài ra thành phố Thái

Ngun còn có Đại học Thái Ngun là đại học vùng lớn nhất khu vực trung

du và miền núi phía bắc nên có rất nhiều các bạn sinh viên học tập tại đây, và

đây cũng là đối tượng mà các cửa hàng kinh doanh nhắm đến phục vụ.

Có rất nhiều các phương pháp chọn mẫu, và có 2 phương pháp chọn

mẫu cơ bản đó là phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên và phương pháp chọn

mẫu phi ngẫu nhiên. Trong phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên có các phương

pháp như chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản, chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống,

chọn mẫu cả khối, chọn mẫu phân tầng và chọn mẫu nhiều giai đoạn. Tác

giả đã chọn phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phần tầng cho nghiên cứu

này với công thức như sau để áp dụng cho mơ hình hồi quy đa biến:

n = 50 + 8*m

Trong đó:

n: Số mẫu điều tra.

m: Số nhân tố độc lập trong mơ hình điều tra.

(Theo Tabachnick và Fidell, 1996)

Vì tác giả đã có dự định đưa khoảng 25 biến nhân tố độc lập vào mơ

hình nghiên cứu nên số mẫu điều tra sẽ được tính như sau:

Số mẫu = 50 + (25 x 8) = 250 mẫu

Số liệu điều tra dự kiến như sau:41Bảng 2. 1. Số liệu điều tra dự kiến

Đối tượng điều traSTT(Người tiêu dùng đã và đang sử dụng xe đạp điện)Số lượng

dự kiến điều

tra1Học sinh402Sinh viên503Người nội trợ504Người cao tuổi505Người được phỏng vấn khác60Tổng2502.2.2.3. Phiếu điều tra

Nội dung chi tiết của phiếu điều tra được trình bày ở phục lục của luận

văn này

Nội dung phiếu điều tra bao gồm có 2 phần:

- Phần 1: Thu thập thông tin cá nhân của đối tượng điều tra.

- Phần 2: Thu thập thông tin về nhu cầu thiết yếu, thời trang, giá trị giá

cả, tham khảo bố, mẹ, bạn bè,....

Thang đo chính thức được phát triển dưới hình thức thang đo Đồng ý

hoặc không đồng ý với ý kiến (1 là Đồng ý; 0 là Không đồng ý).

MứcLựa chọn0Không đồng ý1Đồng ýTrên thị trường có rất nhiều loại xe đạp điện được bán, nhưng qua quá

trình điều tra thử tác giả xin được tập chung điều tra về 5 loại xe đạp điện

được sử dụng và phổ thông nhất trên thị trường thành phố Thái Nguyên.422.2.2.4. Quy trình điều tra

Thời gian điều tra: Các mẫu điều tra này gửi đi và thu về trong vòng

hơn 60 ngày trong thời gian từ tháng 2 đến giữa tháng 5 năm 2018 trên địa

bàn thành phố Thái Nguyên.

Mục đích điều tra: đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua

xe đạp điện của người dân tại thành phố Thái Nguyên.

2.2.3. Phương pháp tổng hợp

Thông tin được tổng hợp trên bộ công cụ Excel và phần mềm xử lý số

liệu thống kê Stata. Các thông tin thu thập được sẽ được nhập theo các cấp độ

và được mã hóa trước khi xử lý trên phần mềm thống kê Stata.

2.2.4. Phương pháp phân tích số liệu

Phân tích số liệu cho nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết

định mua xe đạp điện của người tiêu dùng- khu vực thành phố Thái Nguyên”

gồm các bước sau:

2.2.4.1. Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu

Đầu tiên, tác giả phân tích thống kê mơ tả cho mẫu nghiên cứu. Mục

đích nhằm phân tích sơ bộ dữ liệu, mô tả những đặc điểm của mẫu. Một số

đại lượng sử dụng trong phương pháp thống kê mô tả: Giá trị trung bình

chuẩn, sai số chuẩn( mean, sum, st.deviation), Khoảng giá range (R=xmaxxmin), max và min,

… Trong nghiên cứu này, tác giả thống kê về độ tuổi, trình độ học vấn, tình

trạng hơn nhân, mức thu nhập hàng tháng, nghề nghiệp, nhãn hiệu xe sử dụng

2.2.4.2. Ước lượng bằng mơ hình hồi quy Probit

Biến phụ thuộc trong hầu hết các mơ hình hồi quy đều bằng số, thường

được đo theo một thang đo ty lệ (ratio scale). Nhưng trong nhiều ứng dụng các

biến phụ thuộc là định danh (Nominal) theo định nghĩa rằng chúng biểu hiện các

phân loại (categories), như nam hoặc nữ, có gia đình hoặc chưa có, trong lực

lượng lao động hoặc khơng trong lực lượng lao động. Hay nói theo cách khác,

mơ hình hồi quy biến giả là mơ hình có biến phụ thuộc là biến giả (dummy

variable), đây43là một dạng mơ hình xác suất. Mơ hình này khác với các mơ hình hồi quy tuyến

tính cổ điển khi biến phụ thuộc là biến định lượng. Các biến giả sẽ nhận giá trị

là 1 và 0 tương ứng với đặc điểm mà nó biểu hiện. Ví dụ biến giả quyết định đi

học cao học, nó sẽ nhận giá trị là 1 nếu người được hỏi có đi học và ngược lại

thì giá trị sẽ là 0. Biến này còn được gọi là biến nhị phân.

Các mơ hình hồi quy liên quan đến các biến có thang đo định danh là

một ví dụ của một lớp các mơ hình được gọi chung là mơ hình hồi quy phản

ứng định tính. Có rất nhiều loại mơ hình như thế, nhưng một loại đơn giản

nhất trong các mô hình đó, có tên gọi là các mơ hình hồi quy có biến phụ

thuộc là biến giả hoặc biến nhị phân.

Dựa theo các giả thuyết để áp dụng vào mô hình kinh tế lượng Probit,

các yếu tố tác động đến quyết định mua xe đạp điện trên địa bàn thành phố

Thái Nguyên được quy ước lần lượt là: X1, X2,…, Xn

Mơ hình có dạng: Y= X1 + X2 +…+ Xn

Trong đó:Y= 0: Khơng quyết định mua xe đạp điện

Y= 1: Có quyết định mua xe đạp điệnVới X1, X2,…, Xn là các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua xe đạp

điện của khách hàng như độ tuổi khách hàng, giới tính, thu nhập, …

Ví dụ: X1: Giá cả; X2: Thương hiệu; X3: Ý kiến người khác; X4: Giá

trị cảm xúc thích; X5: Thiết yếu; …

2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu

Đây là một nghiên cứu mới ở thành phố Thái Nguyên nên tác giả đã rất

cố gắng thu thập số liệu thống kê ở đơn vị thống kê như Chi cục thống kê

thành phố Thái Nguyên, tuy nhiên kết quả thu nhận được qua điều tra của

tác giả không có số liệu cụ thể về doanh thu, doanh số, lượng tiêu thụ xe đạp

điện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Do đó tác giả đã sử dụng các số

liệu sơ cấp, hệ thống chỉ tiêu thông qua số liệu sơ cấp bao gồm :44- Giá trị chất lượng của xe đạp điện (Tiếng máy xe đạp điện êm, Quãng

đường di chuyển được xa sau mỗi lần sạc, xe đạp điện sử dụng bền, thời gian

bảo hành dài, dịch vụ sau bán hàng tốt, xe đạp điện sạc điện nhanh)

- Giá trị tính theo giá của xe đạp điện (Giá cả phù hợp với chất lượng,

giá cả phù hợp với thu nhập, giá cả bị lỗ khi bán lại, tiền trả góp thấp, giá thị

trường ổn định, giá cả phụ tùng hợp lý)

- Giá trị cảm xúc của người sử dụng (Anh chị có thích chiếc xe mình đã

mua, anh chị có hài lòng với cách phục vụ của nhân viên, anh chị có tự hào

khi sở hữu chiếc xe đạp điện mong muốn, anh chỉ có hài lòng về thiết kế kiểu

dáng của xe, anh chị thấy chiếc xe có phù hợp với phong cách của mình

chưa, anh chị có hài lòng với quyết định mua xe của mình)

- Các nhóm tham khảo của người sử dụng (Tham khảo từ bố mẹ, tham

khảo từ đồng nghiệp - hàng xóm, tham khảo từ vợ từ chồng, tham khảo từ

người từng sử dụng khác)

- Các yếu tố cá nhân của người sử dụng (Yếu tố về độ tuổi, giới tính, thu

nhập)

Các giả thuyết nghiên cứu:

Người tiêu dùng nhận biết nhu cầu có thể xuất phát từ chính bản thân họ.

Họ nhận thấy thiếu hụt hoặc cảm thấy cần một cái gì đó. Các kích tác tâm lý,

vật chất và xã hội trong môi trường xung quanh người tiêu dùng sẽ tạo cảm

giác thiếu hụt nơi người tiêu dùng. Ví dụ như xe đang chạy trên đường thì bị

hỏng, bản thân người tiêu dùng cần một chiếc xe mới tốt hơn để thuận lợi cho

sự đi lại hoặc là ý tưởng mua một chiếc xe đạp điện bắt nguồn từ những tình

huống gợi ý xung quanh như sự ủng hộ của người vợ, những chiếc xe đạp

điện của đồng nghiệp và bạn bè, những quảng cáo về xe đạp điện hay những

thông báo về giảm giá…Một khi người tiêu dùng nhận thức có sự khác biệt

quan trọng giữa tình trạng hiện tại và mong muốn liên quan đến việc mua

hàng tiềm năng, họ sẽ có động cơ để giải quyết vấn đề mua hàng. Tuy nhiên,

sự khác biệt này phải đủ lớn để khiến cho khách hàng hành động chẳng hạn

như khách hàng nhận thấy rằng nhu cầu có chiếc xe đạp điện là rất cần thiết và

rất quan trọng đối họ, nếu khơngcó họ sẽ gặp khó khăn trong việc đi lại, công việc và cuộc sống sẽ không thuận

lợi… họ sẽ có động cơ giải quyết vấn đề mua xe đạp điện.

Khả năng tài chính, các quyết định tiêu dùng trước đó, các đặc điểm của

tuổi tác, gia đình, văn hóa và tầng lớp xã hội, sự phát triển cá nhân, tình trạng

hiện tại, các nỗ lực marketing là các nhân tố ảnh hưởng đến tình trạng ước

muốn và hiện tại của người tiêu dùng.

Từ những lập luận này tác giả đưa ra giả thuyết:

- Thu nhập có ảnh hưởng tới quyết định mua xe đạp điện:

H1: Thu nhập càng cao thì người ta có nhu cầu sử dụng xe đạp điện

càng lớn và ngược lại.

- Thương hiệu có ảnh hưởng tới quyết định mua xe đạp điện:

H2: Thương hiệu xe đạp điện càng cao thì người sử dụng chọn càng

nhiều và ngược lại.

- Theo như nghiên cứu của Philip Kotler, hành vi khách hàng sẽ bị chi

phối bởi rất nhiều nhóm. Con người thường bị ảnh hưởng bởi nhóm tham

khảo mà mình khơng là thành viên. Các thành viên trong gia đình của người

mua có thể tạo nên một ảnh hưởng mạnh mẽ lên hành vi của người mua

đó. Trong trường hợp các sản phẩm đắt tiền, thường là chồng/vợ cùng trao

đổi để đưa ra quyết định chung.. Từ những lập luận trên tác giả đưa ra giả

thuyết: Yếu tố tham khảo có ảnh hưởng tới quyết định mua xe đạp điện.

H3: yếu tố nhóm tham khảo ảnh hưởng đến quyết định mua xe đạp điện

của người tiêu dùng.

- Chất lượng có ảnh hưởng tới quyết định mua xe đạp điện:

H4: Xe đạp điện sạc càng nhanh thì khách hàng càng muốn mua và

ngược lại.

H5: Xe đạp điện di chuyển được càng xa thì càng có nhiều khách hàng

muốn mua và ngược lại.

- Cảm xúc, sự thích thú có ảnh hưởng tới quyết định mua xe đạp điện:

H6: Xe đạp điện càng được nhiều người thích thì càng được khách

hàng ưa chuộng và ngược lại.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 1. 6: Mô hình nghiên cứu đề xuất

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×