Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.17: Ý kiến đơn vị thi công công trình XDCB đánh giá Công tác triển khai dự án ĐT xây dựng XDCB bằng vốn NSNN trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Bảng 3.17: Ý kiến đơn vị thi công công trình XDCB đánh giá Công tác triển khai dự án ĐT xây dựng XDCB bằng vốn NSNN trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Tải bản đầy đủ - 0trang

khai và đảm bảo an tồn lao động, nhưng phía cán bộ quản lý đánh giá với

những vụ tai nạn lao động xảy ra tại các dự án thì vẫn chưa đảm bảo an toàn

lao động. Theo số liệu thống kê trong cả nước, số vụ TNLĐ trong lĩnh vực xây

dựng chiếm tỷ lệ cao nhất (24-25%). Đối với đặc thù tỉnh Quảng Ninh thì

TNLĐ trong xây dựng chỉ đứng sau ngành khai thác khống sản. Chỉ tính trong

năm 2017, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 25 vụ TNLĐ làm chết 28 người, trong đó

lĩnh vực xây dựng là 11 vụ, làm chết 14 người, bị thương nặng 8 người.

Nguyên nhân chính dẫn đến các vụ TNLĐ là do chủ đầu tư, nhà thầu thi công

và cả công nhân lao động vi phạm các quy định về ATLĐ, dẫn đến các vụ

TNLĐ. Bên cạnh đó, ngày 23/4/2018, Do tranh chấp trong việc thi công dự

án, một số người xông vào công trường dự án xây dựng của Công ty TNHH

xây dựng Quảng Hồng (phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả) gây gổ, sau đó

đánh nhau với các cơng nhân. Trong lúc xơ xát, 3 cơng nhân bị nhóm người

này dùng dao chém vào vùng cổ, phải cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực

Cẩm Phả. Vì vậy, tác giả nhận thấy đánh giá của

các cán bộ quản lý là có cơ sở.

Bên cạnh đó, cơng tác quản lý, thực hiện các quy hoạch theo quy định

đã đạt được một số kết quả sau:

a. Công tác lập Quy chế quản lý theo đồ án Quy hoạch xây dựng được

duyệt

- Kết quả thực hiện: Đã triển khi thực hiện lạp Quy chế theo Nghị định số

38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính Phủ, Thông tư số 19/2010/TT-BXD

ngày 22/10/2010 của Bộ Xây dựng, quy hoạch chung xây dựng thành phố Cẩm

Phả và tổ chức lấy ý kiến các phường, xã tham gia ý kiến vào quy chế.

- Dự kiến hồn thành, trình thẩm định và phê duyệt xong trong Quý

I/2018.

b. Việc triển khai quản lý, thực hiện các quy hoạch

Thực hiện công bố công khai đồ án quy hoạch tại địa phương sau khi đã

được cấp thẩm quyền phê duyệt; Kiểm tra, giám sát các đơn vị chủ đầu tư

trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch, triển khai xây dựng cơng

trình theo quy hoạch.3.3.2. Chính sách

- Giai đoạn từ năm 2015-2017, UBND Thành phố Cẩm Phả đã ban hành

một số văn bản hướng dẫn các chính sách, pháp luật liên quan đến đầu tư xây

dựng cơ bản theo thẩm quyền như sau:

+ Văn bản số 448/UBND-TCKH ngày 23/02/2017 về việc thực hiện công

tác đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố;

+ Văn bản số 1359/UBND-TCKH ngày 05/5/2017 về việc thực hiện công

tác đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố;

+ Văn bản số 1361/UBND-TCKH ngày 07/6/2017 về việc chấn chỉnh

công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố;

+ Văn bản số 2379/UBND-TCKH ngày 09/8/2017 về việc đẩy nhanh tiến

độ giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017;

+ Văn bản số 2604/UBND-QLĐT ngày 31/7/2017 về việc thực hiện Chỉ

thị của Bộ Xây dựng về việc đổi mới, tăng cường cơng tác đảm bảo an tồn lao

động trong thi cơng xây dựng cơng trình;

+ Văn bản số 3184/UBND-TCKH ngày 14/9/2017 về việc đẩy nhanh tiến

độ giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017;

+ Văn bản số 3560/UBND-TCKH ngày 11/10/2017 về kiểm tra, giám sát,

đánh giá đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố;

+ Văn bản số 3831/UBND-VP ngày 03/11/2017 về việc khơng nghiệm

thu cơng trình sử dụng cát, sỏi khơng có nguồn gốc rõ ràng, hợp pháp trên địa

bàn thành phố;

+ Văn bản số 3365/UBND-QLĐT ngày 7/11/2017 về việc kiểm tra, quản

lý và tăng cường sử dụng cát đảm bảo chất lượng để sản xuất bê tông thương

phẩm, bê tông nhựa trên địa bàn thành phố;

+ Văn bản số 3553/UBND-TCKH ngày 11/10/2017 về việc thực hiện

quản lý dự án đối với Dự án đầu tư xây dựng có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ

đồng trên địa bàn thành phố Cẩm Phả.- Các văn bản trên cùng với việc thực hiện Luật đầu tư công số

49/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 18/6/2016 và có hiệu lực thi hành

từ 01/01/2015; Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND Thành phố Cẩm Phả đã

tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc

có liên quan đến hoạt động đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư cơng

trên tồn thành phố được biết và triển khai thực hiện theo đúng quy định.

UBND TP Cẩm Phả đã kịp thời ban hành các văn bản để triển khai các quy

định của pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh tới

các phòng, ban, ngành, đơn vị và UBND các phường, xã để chủ động trong

khâu lập kế hoạch đầu tư ngay từ cuối năm trước, nên đã chủ động trong việc

chỉ đạo thực hiện, bố trí vốn cũng như triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây

dựng cơ bản.

- Thực hiện nghị định của Chính phủ về đầu tư công trung hạn và hàng

năm, từ đầu năm 2015, UBND Thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban đơn vị và

UBND các phường, xã tổ chức rà soát, đánh giá, xác định các dự án cần đầu

tư trong giai đoạn 2016-2020, trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua

danh mục dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cấp thành phố tại

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 09/8/2016; trong q trình thực hiện tiếp

tục rà sốt, điều chỉnh bổ sung các dự án có tính cấp thiết vào danh mục dự án

đầu tư công trung hạn 05 năm (giai đoạn 2016-2020) được Hội đồng nhân

dân thành phố thông qua tại Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 và

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 19/7/2017.

- UBND các phường, xã cũng đã thực hiện trình Hội đồng nhân dân

phường, xã thông qua danh mục dự án đầu tư xây dựng cơ bản trung hạn 05

năm (giai đoạn 2016-2020) của phường, xã.

- Thực hiện Văn bản số 3564/KHĐT-THQH ngày 02/12/2016 của Sở kế

hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản trung hạn

giai đoạn 2016-2020, Văn bản số 8723/UBND-XD4 ngày 21/11/2017 của

UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thực hiện Nghị quyết củ HĐND tỉnh về Kếhoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, UBND Thành phố đã có văn bản số

4109/UBND-TCKH ngày 24/11/2017 về việc hồn chỉnh kế hoạch đầu tư

cơng trung hạn 2016-2020.

3.3.3. Năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý vốn

Đảng và Nhà nước ta đã xác định công tác cán bộ là khâu quan trọng

nhất, có ý nghĩa quyết định tới chất lượng và hiệu quả công việc, là khâu then

chốt trong sự nghiệp cách mạng, là một trong những yếu tố quan trọng góp

phần vào những thành cơng trong sự nghiệp đổi mới đất nước, đẩy mạnh cơng

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cán bộ và cơng tác quản lý vốn có vị trí,

vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

Nhìn chung, cơng tác thanh tốn dự án đầu tư xây dựng XDCB bằng

vốn NSNN đã được xử lý tương đối tốt, thể hiện năng lực của các cán bộ

quản lý vốn về cơ bản đạt yêu cầu. Có được điều này là do Thành phố Cẩm

Phả đã chú trọng nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác kế

hoạch - đầu tư từ thành phố tới các phường, xã:

- Cử cán bộ phòng Tài chính - Kế hoạch tham gia khoá học tập, theo

dõi, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công do Bộ Kế

hoạch và Đầu tư tổ chức.

- Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch cử cán bộ, cơng chức có kinh

nghiệm tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn đầu tư xây dựng

cơ bản cho lãnh đạo, công chức chuyên môn tới các phường, xã trong đó có

nội dung về hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch

đầu tư cơng hàng năm, hướng dẫn trình tự lập, thẩm định, quyết định phê

duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơng trình theo đúng quy định

hiện hành.

- Việc quản lý, sử dụng nguồn vốn: dự phòng 10% vốn đầu tư theo quy

định của Luật đầu tư cơng. Trong q trình điều hành khi có nhu cầu phát

sinh, UBND Thành phố báo cáo Thường trực Thành uỷ, Thường trực HĐND

Thành phố sử dụng nguồn dự phòng để triển khai thực hiện.- Đội ngũ cán bộ, chuyên gia tham gia hoạt động đấu thầu đủ về số

lượng và đạt yêu cầu về chất lượng theo quy định của pháp luật: Số lượng 30

người; trình độ chun mơn (Thạc sỹ, Đại học,…); đội ngũ đều có chứng chỉ

đào tạo như: Chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ đấu

thầu nâng cao, chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu qua mạng.

3.3.4. Năng lực nhà thầu tư vấn và nhà thầu xây lắp

Trên địa bàn Thành phố Cẩm Phả thường áp dụng 4 hình thức lựa chọn

nhà thầu chính, đó là: chỉ định thầu (ln chiếm tỷ lệ lớn nhất), đấu thầu hạn

chế, đấu thầu rộng rãi và hình thức khác. Với các gói thầu tư vấn như tư thiết

kế, giám sát, tư vấn lập hồ sơ mời thầu… đều áp dụng hình thức chỉ định thầu.

Riêng đối với chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng Thành phố

Cẩm Phả là đơn vị có năng lực nên có khả năng vừa đóng vai trò là chủ đầu

tư, vừa là đơn vị quản lý dự án và giám sát. Các dự án xây lắp trên địa bàn

Thành phố Cẩm Phả đa phần là các dự án nhỏ, quy mô dưới 5 tỷ đồng nên

hình thức lựa chọn nhà thầu ở đây chủ yếu là hình thức chỉ định thầu.

Bảng 3.18: Tình hình quản lý đấu thầu Thành phố Cẩm Phả

giai đoạn 2015-2017TTHình thức gói

thầu1Chỉ định thầu2Đấu thầu

hạn chế3Tổng Tổng Tổng

So sánh

So sánh

Tốc

số

số

số

2016/2015

2017/2016

độ

gói

gói

gói

tăng

Tương

Tương

thầu thầu thầu Tuyệt

Tuyệt

trưởng

đối

đối

năm năm năm

đối

đối

2015(%)

(%)

2015 2016 2017

2017

1031981359592,23-63-31,821,14500000000Đấu thầu rộng

rãi2545422080,00-3-6,671,2964Hình thức khác111014-1-9,09440,001,1285Tổng cộng13925319111482,01-62-24,511,172(Nguồn: Tác giả tính tốn theo số liệu Phòng TC-KH Thành phố Cẩm Phả)Nhìn vào bảng về tình hình quản lý đấu thầu giai đoạn 2015-2017, có

thể nhận thấy các gói thầu chỉ định thầu chiếm đại đa số với tỷ lệ trên 70%.

Chiếm tỷ lệ cao thứ 2 là gói đấu thầu rộng rãi chiếm tỷ lệ trên 17%. Tiếp đến

là hình thức khác. Đối với hình thức đấu thầu hạn chế, do sự lựa chọn ít nên

trong nhiều trường hợp bên mời thầu chưa chắc đã lựa chọn được nhà thầu

phù hợp nhất. Hình thức đấu thầu hạn chế không tạo ra được môi trường cạnh

tranh lớn nhất giữa các nhà thầu, vì thế có thể giảm hiệu quả của hoạt động

đấu thầu, do vậy khơng có gói thầu nào được thực hiện trong giai đoạn 20152017 trên địa bàn thành phố Cẩm Phả.

3.3.5. Khái quát về hoạt động đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước

của TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, trong giai đoạn 2015-2017

a. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế

- Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng: Tốc độ tăng trưởng GTSX

công nghiệp và xây dựng trong giai đoạn 2015-2017 là 1,164. Trong điều kiện

khó khăn chung của các doanh nghiệp ngành Than, Thành phố đã phối hợp và

tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh

doanh trên địa bàn; hàng năm, duy trì gặp mặt và đánh giá kết quả thực hiện

quy chế phối hợp giữa Thành phố và Tập đồn Cơng nghiệp Than - Khống

sản Việt Nam (TKV) và Tổng cơng ty Đông Bắc, Hiệp hội Doanh nghiệp

thành phố. Bên cạnh đó, có nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư vào ngành cơng

nghiệp trên địa bàn thành phố như: Tập đồn AES (Mỹ) liên kết đầu tư Nhà

máy Nhiệt điện BOT Mông Dương 2 với tổng mức đầu tư 2,1 tỷ USD, được

khánh thành vào cuối năm 2015; Tập đoàn Viettel mua lại Công ty CP xi

măng Cẩm Phả, tiến hành tái cấu trúc, mở rộng dây chuyền sản xuất, kinh

doanh có lãi từ năm 2016; cũng trong năm 2016, Công ty TNHH Petro Bình

Minh triển khai dự án Tổng kho cảng xăng dầu tại Mông Dương với tổng

mức 1.800 tỷ đồng… đã đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế của thành

phố.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.17: Ý kiến đơn vị thi công công trình XDCB đánh giá Công tác triển khai dự án ĐT xây dựng XDCB bằng vốn NSNN trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×