Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Điểm mới của Luật Đầu tư 2005:

Điểm mới của Luật Đầu tư 2005:

Tải bản đầy đủ - 0trang

5. Về giải quyết tranh chấp, nhà ĐTNN có

quyền đưa các tranh chấp ra giải quyết tại

tổ chức TT nước ngồi.

6. Luật đưa ra các quy chế khuyến khích ưu đãi

đầu tư áp dụng thống nhất cho nhà ĐTNN và

nhà đầu tư TN

7. Luật đã huỷ bỏ các ưu đãi cũng như các

ngăn cấm vi phạm HĐ về trợ cấp CP phù hợp

với cam kết quốc tế.

8. Luật có cải cách đáng kể về thủ tục hành

chính đối với đầu tư, phân cấp mạnh mẽ cho

địa phương.Luật đầu tư 2014:-Sự cần thiết ban hành?- Những điểm mới?5. MỤC TIÊU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ

Thứ nhất, Luật ĐT từng bước thống nhất

khung pháp luật, chính sách và điều kiện

kinh doanh áp dụng đối với doanh nghiệp

trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư

nước ngoài,…Thứ hai, mở rộng và phát triển quyền tự do

kinh doanh, đảm bảo quyền chủ động trong

hoạt động kinh doanh, được lựa chọn hoặc

thay đổi hình thức đầu tư, tổ chức quản lý

nội bộ thích ứng với yêu cầu kinh doanh, đối

xử bình đẳng và khuyến khích mọi thành

phần kinh tế đầu tư phát triển kinh doanh,...Thứ ba, cải cách mạnh thủ tục hành chính

đối với hoạt động đầu tư theo hướng “một

cửa, một dấu”. áp dụng hình thức đăng ký

(thay cho giấy phép), giảm quy định mang

tính “xin-cho” trái với nguyên tắc tự do

kinh doanh, gây phiền hà cho hoạt động

đầu tư.Thứ tư, phù hợp với lộ trình cam kết… các

nguyên tắc đối xử quốc gia và tối huệ

quốc,… góp phần hình thành mơi trường

đầu tư minh bạch, ổn định, có tính cạnh

tranh cao so với các nước trong khu vực và

thế giới.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Điểm mới của Luật Đầu tư 2005:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×