Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khái niệm DA đầu tư, nhà đầu tư, chủ đầu tư

Khái niệm DA đầu tư, nhà đầu tư, chủ đầu tư

Tải bản đầy đủ - 0trang

DỰ ÁN ĐẦU TƯ: (Investment Project)

Là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài

hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư trên

địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác

định.i)Xác định trên 3 tiêu chí:

là các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn;i)thực hiện trên một địa bàn xác định;i)giới hạn trong một khoảng thời gian xác

định.T.THAO GV LUATKINHTED3 LDT 2014:

2. Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung

hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu

tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng

thời gian xác định.

3. Dự án đầu tư mở rộng là dự án đầu tư phát

triển dự án đang hoạt động đầu tư kinh doanh

bằng cách mở rộng quy mô, nâng cao công suất,

đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm hoặc cải thiện

môi trường.

4. Dự án đầu tư mới là dự án thực hiện lần đầu

hoặc dự án hoạt động độc lập với dự án đang

thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.

Bình luận: Khái niệm: DAĐT?

Khái niệm “đầu tư”: rộng/Khái niệm “DAĐT”: quá hẹp so với nội

dung điều chỉnh thực của Luật ĐTBỏ vốn trung và dài hạn mà chỉ bỏ vốn ngắn hạn?Nhiều dự án có địa bàn đầu tư khơng ổn định?Những dự án khơng có thời hạn đầu tư rõ ràng, với nhiều loại hình

đầu tư xen kẻ…?Các tiêu chí quan trọng cho việc xác định một DAĐT trong thực

tế là hình thức và nội dung thể hiện của dự án không được đề cập.Luật xây dựng?

“ Dự án đầu tư xây dựng cơng trình là tập

hợp các đề xuất có liên quan đến việc bỏ

vốn để xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo

những cơng trình xây dưng nhằm mục đích

phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng

cơng trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong

một thời hạn nhất định…”Luật đấu thầu?

Dự án là tập hợp các đề xuất để thực

hiện một phần hay tồn bộ cơng việc

nhằm đạt được mục tiêu hay yêu cầu

nào đó trong một thời gian nhất định

dựa trên nguồn vốn xác định.

Không phân biệt: ngắn, trung, dài

hạn…Dự án đầu tư: xem xét nhiều góc độ?

Về mặt hình thức: là một tập hợp hồ

sơ tài liệu trình bày một cách chi tiết

và có hệ thống các hoạt động và chi

phí…Về góc độ quản lý: là một cơng cụ

quản lý sử dụng vốn, vật tư, lao động

để tạo ra các kết quả tài chính, kinh

tế - xã hội trong một thời gian dài.Về góc độ kế hoạch: là một công cụ thể

hiện kế hoạch chi tiết của một công

cuộc đầu tư sản xuất kinh doanh, phát

triển kinh tế - xã hội, làm tiền đề cho

cho các quyết định đầu tư và tài trợ.Về mặt nội dung: là một tập hợp các

hoạt động có liên quan với nhau được

kế hoạch hoá nhằm đạt các mục tiêu

đã định bằng việc tạo ra các kết quả cụ

thể trong một thời gian nhất định,

thông qua việc sử dụng các nguồn lực

xác định.Các nội dung chính của DADT• Mục tiêu: cần đạt được khi thực hiện dự án. Cụ

thể là khi thực hiện, dự án sẽ mang lại những lợi

ích gì.• Kết quả: là những kết quả cụ thể, có thể định

lượng, được tạo ra từ các hoạt động khác nhau

của DA

• Các hoạt động: là những nhiệm vụ hoặc hành

động được thực hiện trong dự án để tạo ra các

kết quả nhất định- kế hoạch làm việc của dự án.

• Các nguồn lực: gồm có vật chất, tài chính và con

người cần thiết để tiến hành các hoạt động của

dự án. Giá trị hoặc chi phí của các nguồn lực này

chính là vốn đầu tư cần cho dự án.Yêu cầu của dự án đầu tư:

Tính khoa học: nghiên cứu tỷ mỷ, tính

tốn thận trọng, chính xác từng nội dung

của dự án đặc biệt là nội dung về tài

chính, nội dung về cơng nghệ kỹ thuật.Tính thực tiễn: các nội dung của dự án

đầu tư phải được nghiên cứu, xác định

trên cơ sở xem xét, phân tích, đánh giá

đúng mức các điều kiện và hoàn cảnh cụ

thể liên quan trực tiếp và gián tiếp đến

hoạt động đầu tư.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khái niệm DA đầu tư, nhà đầu tư, chủ đầu tư

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×