Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT LUẬN CHƯƠNG III

KẾT LUẬN CHƯƠNG III

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trang 70KẾT LUẬN CHUNG

Trên cơ sở tổng hợp các nghiên cứu lý thuyết cấu trúc vốn hiện đại và nghiên

cứu thực nghiệm về cấu trúc vốn từ trước tới nay tại nhiều nước trên Thế giới, tác giả

thực hiện kiểm định các nhân tố được cho là có ảnh hưởng đến tỷ lệ đòn bẩy tài chính

của các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khốn Việt Nam.

Luận văn hướng đến mục tiêu tìm hiểu các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các

doanh nghiệp Việt Nam, đánh giá các mối tương quan đó và từ đó mà định hướng

những giải pháp hồn thiện đối với các quyết định tài trợ cho các doanh nghiệp.

Các nội dung đúc kết được từ bài nghiên cứu được tóm gọn như sau:

-Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp Việt Nam bao gồm:

a. tỷ lệ đòn bẩy hoạt động (tương quan (+/-));

b. tính thanh khoản (tương quan (-));

c. tỷ suất sinh lợi (tương quan (-));

d. quy mô doanh nghiệp (tương quan (+));

e. vốn nhà nước (tương quan (+/-));

f. tài sản hữu hình (tương quan (+));

g. thuế thu nhập doanh nghiệp (tương quan (-));

h. đặc tính riêng của sản phẩm (tác động (+/-)).-Những hạn chế trong các chính sách tài trợ của các doanh nghiệp Việt Nam bao

gồm:

a. Tốc độ tăng trưởng và rủi ro kinh doanh không gây ảnh hưởng đến cấu

trúc vốn;

b. Mối tương quan (-) giữa thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp và tỷ lệ

đòn bẩy tài chính là khơng phù hợp với lý thuyết;

c. Tác động của đặc điểm riêng của sản phẩm đến cấu trúc vốn là không rõTrang 71ràng.

-Và định hướng các giải pháp hoàn thiện bao gồm:

a. Đẩy mạnh phát triển thị trường vốn ở Việt Nam;

b. Xây dựng hoạt động quản trị tài chính chuyên nghiệp và hiệu quả tại các

doanh nghiệp.Trang 72TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT

1. Nguyễn Trí Bảo (2009), Chu kỳ của nền kinh tế Việt Nam, Thời báo kinh tế Sài

Gòn số 10-2009

2. GS.TS Nguyễn Thị Cành (2009), Kinh tế Việt Nam qua các chỉ số phát triển và

những tác động của q trình hội nhập, Tạp chí phát triển kinh tế số 219 tháng

1/2009.

3. GS.TS Nguyễn Thị Cành (2008), Khả năng tiếp cận tài chính của doanh

nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Tạp chí Kinh tế phát triển số 212 tháng 6/2008.

4. Huỳnh Thế Du (2005), Mối quan hệ Nhà nước – Doanh nghiệp Nhà nước –

Ngân hàng Thương mại Nhà nước ở Việt Nam, chương trình giảng dạy kinh tế

Fulbright.

5. Đinh Văn Đức (2008), Rủi ro và phòng ngừa rủi ro tài chính đối với doanh

nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam, Tạp chí Kinh tế phát triển số 212 tháng 6/2008.

6. Nguyễn Việt Hùng (2008), Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt

động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế,

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

7. Trần Tấn Hùng (2008), Tác động của thuế thu nhập đến cấu trúc vốn ở công ty

cổ phần niêm yết của Việt Nam, luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế Thành

phố Hồ Chí Minh.

8. Nguyễn Duy Lượng (2008), Chính sách chi trả cổ tức của các cơng ty niêm yết

trên Thị trường chứng khốn Việt Nam, luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Kinh

tế Thành phố Hồ Chí Minh.

9. TS. Phan Thị Bích Nguyệt (2008), Nợ và vấn đề phá sản của các doanh nghiệp

Việt Nam, Tạp chí Kinh tế phát triển số 212 tháng 6/2008.

10. PGS.TS Trần Ngọc Thơ (2005), Tài chính doanh nghiệp hiện đại, Nhà xuất bảnTrang 73Thống kê.

11. ThS. Trần Hùng Sơn và TS. Trần Viết Hoàng (2008), Cơ cấu vốn và hiệu quả

hoạt động doanh nghiệp của các công ty niêm yết trên Sở GDCK Tp.HCM, Tạp

chí Kinh tế phát triển số 218 tháng 12/2008

12. TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang (2006), Quản trị rủi ro tài chính, Nhà xuất bản

Thống kê.

13. PGS-TS Nguyễn Thị Ngọc Trang (2008), Doanh nghiệp Việt Nam quản trị rủi

ro tài chính như thế nào, Tạp chí phát triển kinh tế số 212 tháng 6/2008.

14. Nguyễn Việt Trung (2009), Các giải pháp phát triển thị trường trái phiếu Việt

Nam, Tạp chí phát triển kinh tế số 224 tháng 6/2009.B. TÀI LIỆU TIẾNG ANH

15. Aswath Damadaran (1997), Corporate Finance: Theory and Practice.

16. Booth, Aivazian, Kunt and Maksimovic (2001), Capital structures in

developing countries, The Journal of Finance – Vol LVI No 1.

17. Fakher Buferna, Kenbata Bangassa and Lynn Hodgkinson (2005), The

determinants of Capital Structure: Eviden from Lybia, ISSN 1744-0718.

18. Franco Modigliani and Merton H. Miller (1958), The Cost of Capital,

Corporation Finance and the Theory of Investment, The American Economic

Review.

19. Jean J. Chen (2003), Determinants of Capital Structure of Chinese-listed

companies, Journal of Business Research 57 (2004) 1341-1351.

20. Kai Li, Heng Yue and Longkai Zhao (2009), Ownership, Institutions and

Capital Structure: Eviden from China.

21. Kunt and Maksimovic (1994), Capital structures in developing countries –

Evidence from ten countries.

22. Merton H. Miller (1977), Debt and taxes, Journal of finance - Vol 32 261-275.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT LUẬN CHƯƠNG III

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×