Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐỊNH GIÁ M&A NHTM TRONGQUÁ TRÌNH TÁI CẤU TRÚC

1 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐỊNH GIÁ M&A NHTM TRONGQUÁ TRÌNH TÁI CẤU TRÚC

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn thạc sĩỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTMtục nhằm tái cấu trúc ngân hàng nhằm đáp ứng các yêu cầu của bên mua. Thẩm định

tài chính thường do các cơng ty kiểm toán hay kiểm toán viên độc lập thực hiện. Về

nguyên lý thì các bên trong giao dịch M&A thường có mục đích kinh tế trái chiều

nhau và điều này có thể ảnh hưởng đến việc nâng và hạ giá doanh nghiệp. Ngân

hàng bên mua muốn mua với giá rẻ, ngân hàng bên bán muốn bán với giá cao và có

thể che giấu những vấn đề hay rủi ro tài chính của ngân hàng.

- Ngân hàng bị mua, bị sáp nhập đều có đầy đủ các nhân tố riêng như chế độ

quản trị, nguồn nhân lực, văn hoá doanh nghiệp, lĩnh vực kinh doanh, khách hàng...

Các ngân hàng trong mỗi thương vụ M&A đều có những nét khác biệt đặc biệt về

u cầu, lợi ích, sự ràng buộc bởi vậy khơng thể có hợp đồng mẫu nào chung cho tất

cả các giao dịch M&A. Thông qua hỗ trợ của tổ chức tư vấn các bên ngân hàng sẽ

thỏa thuận các quy định, các điều khoản cơ bản liên quan đến giao dịch M&A đưa

vào hợp đồng đầy đủ các đặc điểm yêu cầu, lợi ích, sự ràng buộc riêng biệt của ngân

hàng. Nếu hợp đồng M&A chỉ dừng lại ở các nội dung cơ bản, không bao quát hết

sẽ dẫn đến những mâu thuẫn nội tại ngay bên trong khi quá trình M&A kết thúc.

Điều đó rất bất lợi cho ngân hàng mua, sáp nhập sau này. Ngoài ra, các bên ngân

hàng cũng sẽ được tư vấn về các vấn đề cần lưu tâm của “hậu” M&A, bởi vì khơng

giống như việc mua bán hàng hố thơng dụng khác, ngân hàng bị sáp nhập, bị mua

sẽ chuyển giao toàn bộ các giá trị, các hoạt động vào ngân hàng mua, sáp nhập.

Những thương vụ M&A thành công gần đây chủ yếu do các nhà đầu tư và

doanh nghiệp, ngân hàng chủ động tiến hành với sự trợ giúp của các văn phòng luật

sư, của các tổ chức dịch vụ tư vấn hay dịch vụ tài chính trung gian.

3.1.2.2 Định giá và lựa chọn phương pháp định giá ngân hàng phù hợp

Các phương pháp định giá và lựa chọn phương pháp định giá thích hợp sẽ tạo

tiền đề thích hợp cho hoạt động sáp nhập và mua lại trong tương lai của các chủ thể

ngân hàng. Việc định giá chính xác nhằm giảm thiểu rủi ro cho cả bên mua và bên

bán.

Bên cạnh đó, các ngân hàng cần có những chính sách tạo giá trị cho mình vì

giá trị của bất cứ ngân hàng nào cũng được quyết định bởi hai yếu tố:

- Ngân hàng tạo nên được giá trị gì qua các sản phẩm hoặc dịch vụ của họ mà

xã hội đang cần và chấp nhận mua;

- Ngân hàng đã làm gì để được xã hội dễ dàng nhận diện được họ, có sự

SVTH : Nguyễn thị Kim Ngọc

NguyệtTrang 58GVHD : PGS.TS Phan Thị BíchLuận văn thạc sĩỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTMthuyết phục và tin tưởng để quyết định chọn sản phẩm/dịch vụ của ngân hàng này

thay vì chọn của một ngân hàng khác.

Do vậy, các ngân hàng phải đẩy mạnh việc tạo giá trị khác biệt cho mình để

có lợi hơn trong mỗi thương vụ mua bán và sáp nhập.

3.1.3 Lựa chọn thời điểm giao dịch M&A và minh bạch thông tin

Không kể đến những thương vụ mua bán, sáp nhập theo kiểu thâu tóm. Mua

bán, sáp nhập nếu có sự chủ động, chuẩn bị kỹ lưỡng và sự phù hợp giữa hai bên đối

tác sẽ dễ dàng tạo ra hiệu quả “cộng hưởng” của định chế tài chính có ảnh hưởng

lớn trên thị trường.

Với các NHTM Việt Nam đã có thương hiệu, có thị phần vững chắc, đương

nhiên sẽ có tính chủ động cao trong việc tìm kiếm con đường đi của riêng mình.

Việc các đối tác chiến lược nước ngồi nắm giữ tới 10 - 15%, thậm chí 20% cổ phần

chưa thể có sức chi phối hồn tồn với các hoạt động của ngân hàng. Các đối tác sẽ

mang lại cho ngân hàng những giá trị mới về quản trị tài chính, quản trị rủi ro,

những kinh nghiệm và kỹ năng quốc tế - vốn là điểm yếu và rất cần thiết với các

NHTM Việt Nam trong quá trình hội nhập.

Các ngân hàng cần có sự nghiên cứu, đào sâu về hoạt động sáp nhập và mua

lại ngân hàng và học hỏi kinh nghiệm của các ngân hàng trên thế giới đã thực hiện

sáp nhập và mua lại nhằm mục đích chuẩn bị tốt cho hoạt động sáp nhập và mua lại

trong tương lai nếu ngân hàng có thể tiến hành và có thể phòng vệ tốt trước nguy cơ

bị thâu tóm.

Để tạo được sự tin cậy cho các đối tác thì thơng tin về ngân hàng cần phải

được minh bạch, rõ ràng. Các ngân hàng cần tích cực hơn nữa trong việc minh bạch

hóa các thơng tin tài chính. Và cách tốt nhất đó là định kỳ cung cấp các thơng tin tài

chính về hoạt động của mình trên các phương tiện thơng tin đại chúng và nhanh

chóng niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán tập trung.

Hiện nay mới chỉ có cổ phiếu của 7 ngân hàng được niêm yết trên sàn giao

dịch chứng khoán tập trung, đó là NHTMCP Sài Gòn Thương Tín (Mã chứng khốn

STB), NHTMCP Ngoại thương Việt Nam (Mã chứng khoán VCB), NHTMCP Cơng

thương Việt Nam (Mã chứng khốn CTG) niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán

TPHCM, NHTMCP Á Châu (Mã chứng khốn ACB) và NHTMCP Sài Gòn - Hà

Nội (Mã chứng khoán SHB) niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội,

SVTH : Nguyễn thị Kim Ngọc

NguyệtTrang 59GVHD : PGS.TS Phan Thị BíchLuận văn thạc sĩỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTMNgân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Mã chứng khoán EIB), NHTMCP

Nhà Hà Nội (mã chứng khốn HBB). Còn lại cổ phiếu của hơn 30 ngân hàng khác

vẫn chủ yếu được giao dịch trên thị trường tự do (OTC). Do không phải chịu áp lực

công bố thông tin như khi niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung, phần

lớn các ngân hàng có cổ phiếu chưa niêm yết đều chưa thực hiện đầy đủ việc công

bố thông tin định kỳ về hoạt động của mình, có chăng mới chỉ dừng lại ở việc cung

cấp các số liệu về doanh thu, lợi nhuận, dư nợ, huy động vốn... Còn phần lớn những

thông tin biến động khác về hoạt động kinh doanh trong kỳ lại ít được cơng bố. Do

đó sẽ rất khó cho phía các ngân hàng hay các tổ chức tài chính đối tác đang trong

q trình tìm kiếm đối tác hợp tác trong thương vụ sáp nhập với họ có thể tìm ra

được đối tác tốt nhất.

Vì vậy, khi việc minh bạch hóa thơng tin được thực hiện tốt, các nhà đầu tư,

các ngân hàng khác sẽ dễ dàng tiếp cận và cùng ngân hàng bàn thảo kế hoạch sáp

nhập cho một sự liên kết lớn hơn và có hiệu quả hơn.

3.1.4 Nâng cao năng lực quản trị đối với NHTM Việt Nam thông qua cơ cấu lại

tổ chức và hoạt động ngân hàng.

- Các NHTM sắp xếp lại tổ chức bộ máy của mình từ trụ sở chính đến các chi

nhánh, phòng giao dịch thơng qua thực hiện đổi mới tổ chức bộ máy quản lý, kinh

doanh ở hội sở chính phù hợp với thơng lệ quốc tế; phân biệt rõ ràng chức năng,

nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng quản trị và ban điều hành, trong đó, bộ phận hỗ

trợ Hội đồng quản trị ít nhất gồm có Ban kiểm sốt/Kiểm tốn, Hội đồng/Ủy ban quản

lý rủi ro.

- NHTM Việt Nam quan tâm mở rộng quan hệ đại lý, hợp tác kinh doanh, phát

triển sản phẩm ứng dụng và chuyển giao công nghệ với các tổ chức tài chính nước

ngồi, xúc tiến thương mại của các NHTM Việt Nam tại các thị trường tài chính khu

vực và quốc tế.

- Song song đó, NHTM tăng cường năng lực tự kiểm tra, quản lý rủi ro, bảo

đảm an toàn và hiệu quả kinh doanh, nâng cao vai trò tư vấn, kiểm sốt của kiểm tốn

nội bộ.

3.1.5 Nâng cao năng lực tài chính đối với NHTM thơng qua cơ cấu lại tài chính

ngân hàng.

SVTH : Nguyễn thị Kim Ngọc

NguyệtTrang 60GVHD : PGS.TS Phan Thị BíchLuận văn thạc sĩỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTM- Các Ngân hàng cần xây dựng lộ trình cụ thể về tăng trưởng quy mô vốn điều

lệ, tài sản đi đôi với nâng cao chất lượng và khả năng sinh lời của tài sản, giảm tỷ

trọng tài sản có rủi ro trong tổng tài sản ngân hàng, xử lý dứt điểm nợ tồn đọng và làm

sạch bảng cân đối kế toán của các NHTM nhà nước.

- Các NHTM cần có chiến lược tăng vốn tự có thơng qua lợi nhuận để lại, phát

hành cổ phiếu, trái phiếu, hoặc sáp nhập, hợp nhất, mua lại.

- Các NHTM yếu kém và có khả năng gây rủi ro lớn cho hệ thống ngân hàng

bắt buộc phải thực hiện các biện pháp giải thể, phá sản theo quy định pháp luật nhưng

vẫn đảm bảo không gây tác động lớn về mặt kinh tế - xã hội Hoặc các NHTM mua,

bán, hợp nhất, sáp nhập để tăng khả năng cạnh tranh và quy mơ hoạt động, bảo đảm

duy trì mức vốn tự có của các NHTM Việt Nam phù hợp với quy mô tài sản trên cơ

sở thực hiện tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 9% trong trung hạn và 10% trong dài hạn.

3.2 GIẢI PHÁP CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TRONG M&A NHTM

3.2.1 Tăng cường hoạt động truyền thông về M&A ngành Ngân hàng thơng qua

hội thảo, diễn đàn.

Với vai trò là người quản lý trực tiếp và định hướng cho hệ thống NHTM ,

NHNN cần chủ động hơn trong việc phổ biến rộng rãi các kiến thức về mua lại, sáp

nhập, thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo chuyên đề với sự tham gia của

các lãnh đạo các ngân hàng để chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm về mua bán sáp

nhập đã diễn ra trên thế giới, đồng thời phổ biến những kinh nghiệm của những vụ

mua bán sáp nhập đã diễn ra tại Việt Nam trong thời gian qua. Bởi vì ở Việt Nam hiện

nay, hoạt động mua bán sáp nhập vẫn còn tương đối mới mẻ và chưa có nhiều tài liệu

nghiên cứu về vấn đề này. Bằng mọi cách, NHNN phải ra sức hỗ trợ cho các ngân

hàng trong quá trình tìm hiểu về mua lại, sáp nhập để nâng cao nhận thức của các chủ

thể ngân hàng, từ đó các ngân hàng sẽ có bước chuẩn bị dần dần về mọi mặt cho các

thương vụ mua bán sáp nhập trong tương lai.

3.2.2 Hỗ trợ NHTM bằng các điều luật tài chính M&A từ NHNN.

NHNN cần có những văn bản hướng dẫn và sự phân tích kỹ lưỡng về sự ảnh

hưởng của các M&A lành mạnh và những hành vi thâu tóm, và những chế tài đến các

hành vi này. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững, lành

mạnh của các hoạt động M&A của Việt Nam và phòng tránh rủi ro do "cá lớn nuốt cá

bé".

SVTH : Nguyễn thị Kim Ngọc

NguyệtTrang 61GVHD : PGS.TS Phan Thị BíchLuận văn thạc sĩỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTMViệt Nam đã gia nhập WTO, các ngân hàng nước ngoài cũng đang hiện diện

dần tại Việt Nam, làn sóng mua lại các ngân hàng trong nước của họ chắc chắn sẽ

diễn ra trong tương lai nhằm tăng cường sự hiện diện. Do đó sự hỗ trợ về mặt thơng

tin từ phía NHNN còn có tác dụng giúp các NHTM khơng bị lép vế trong việc đàm

phán mua bán sáp nhập hoặc có thể hạn chế, ngăn ngừa hoạt động sáp nhập mang tính

chất “thơn tính” của các ngân hàng nước ngồi.

3.3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH

GIÁ M&A

Trong Chương 2, tác giả đã phân tích kỹ thuật dự báo dòng tiền tăng trưởng

cho các NHTM bằng 3 mơ hình khác nhau khác nhau. Như vậy, có thể áp dụng

phương pháp khác đơn giản hơn mà vẫn có thể tính tóan được giá trị doanh nghiệp để

có thể tham khảo thêm khơng?

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, dòng lưu kim kỳ vọng được ước tính dựa

trên cơ sở kết quả dự báo lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong các năm tương

lai.

Phương pháp dự báo này đơn giản, dễ thực hiện nhưng có ràng buộc là chỉ nên áp

dụng khi hiện tượng nghiên cứu biến động với một nhịp độ tương đối ổn định, thể

hiện qua chỉ tiêu tốc độ phát triển liên hoàn phải xấp xỉ bằng nhau. Quy định này, so

với các Ngân hàng là phù hợp bởi vì các Ngân hàng được sự quản lý của nhà nước và

ảnh huởngquan trọng đến nền kinh tế nên từng bước phát triển của ngân hàng là ổn

định và chặt chẽ.

Tuy nhiên, nếu đối chiếu ràng buộc này trong thực tế, tác giá thấy rằng vẫn có

còn cách tính dự báo lợi nhuận tương lai khác bằng phương pháp dự báo ngoại suy mà

việc thực hiện cũng khơng hề khó khăn bằng phương pháp excel và đồ thị. Chính vì

vậy, tác giả minh họa thêm phương pháp dự báo ngoại suy đơn giản để tìm hiểu thêm

về việc định giá bằng phương pháp này như thế nào? Có thể dùng để tham khảo trước

một quyết định quan trọng về giá trị của chính Ngân hàng.

Lấy số liệu từ bảng cân đối kế tóan 6 năm từ 2005 -2010 của Ngân hàng

Phương Nam, ta có :

Bảng 3.3.1 : Lợi nhuận sau thuế từ năm 2005 -2010

Năm2005SVTH : Nguyễn thị Kim Ngọc

NguyệtSTTLợi nhuận sau

thuế1Trang 62GVHD : PGS.TS Phan Thị BíchTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐỊNH GIÁ M&A NHTM TRONGQUÁ TRÌNH TÁI CẤU TRÚC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×