Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ ÁP DỤNG TRONG NGÂN HÀNG

3 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ ÁP DỤNG TRONG NGÂN HÀNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn thạc sĩỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTMnghiệp hoạt động theo tính chu kỳ. Ngoài ra giả định hoạt động liên tục cũng được

sử dụng trong phương pháp thị trường.

Các hệ số thường được tính từ các cơng ty niêm yết hoặc từ các nghiệp vụ có

liên quan gần đây nhưng với một sự điều chỉnh phù hợp sau khi cân nhắc đặc thù

của Công ty được định giá.

+ Phương pháp so sánh nghiệp vụ tương đương

-Giá trị thuần của một tài sản là giá của một tài sản tương đương được mua

bán trong cùng các điều kiện giả định. Việc sử dụng phương pháp thị trường đòi hỏi

nghiệp vụ tương đương phải có sẵn, có thể là:Giá bán của tài sản cùng loại hoặc tương đương trong nghiệp vụ trao

đổingang giá; hoặcGiá thị trường của việc sở hữu một tài sản cùng loại hoặc tương đương từ

bên độc lập thứ ba.

Tính khả thi của phương pháp so sánh giá thị trường là tính tốn đơn giản

nếu có một nghiệp vụ tương đương. Các nghiệp vụ tương đương này thường được

tìm thấy so sánh nếu tài sản bán được tiếp thị rộng rãi trên thị trường. Sự giới hạn

cơ bản của phương pháp thị trường là sự hiện hữu và tính thời điểm của các nghiệp

vụ tương đương diễn ra vào một ngày gần nhất được dùng để làm cơ sở trong việc

xác định giá trị thuần của tài sản.

1.3.2 Phương pháp tài sản

Phương pháp tài sảń xác định giá trị thuần của tài sản là sự ước tính của chi

phí hiện tại bỏ ra để mua, thay thế hoặc tạo ra tài sản tương tự với cùng chức năng.

Nguyên tắc thay thế là mấu chốt của phương pháp này. Một nhà đầu tư thận trọng

sẽ không trả nhiều hơn số tiền mà họ bỏ ra để thay thế tài sản tương tự khi định mua

tài sản đó.

Giá trị tài sản thay thế sau khi trừ khấu hao được dùng để định giá tài sản khi

những thông tin thị trường bị giới hạn. Đó là giá trị của việc mua, thay thế, hoặc tạoSVTH : Nguyễn thị Kim Ngọc

NguyệtTrang 9GVHD : PGS.TS Phan Thị BíchLuận văn thạc sĩỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTMra tài sản tương tự trừ đi giá trị những hao mòn vơ hình và hữu hình.

Giá gốc thường được sử dụng để ước tính giá trị hiện tại của tài sản thay thế

được định giá. Khi sử dụng phương pháp tài sản để định giá doanh nghiệp, giá trị

phần vốn chủ sở hữu được tính bằng cách cộng giá trị thuần được đánh giá của tài

sản trừ đi giá trị thị trường của các khoản nợ dùng để tài trợ cho việc mua, tạo ra các

tài sản đó.

Với giả định hoạt động liên tục, phương pháp tài sản phù hợp trong việc xác

định giá trị doanh nghiệp đối với các cơng ty có nhiều tài sản như các cơng ty đầu tư

hay doanh nghiệp bất động sản hoặc phù hợp với các doanh nghiệp có thu nhập

khơng ổn định hay không thể dự báo được.

1.3.3 Phương pháp thu nhập

Phương pháp thu nhập dự báo dòng tiền được tạo ra trong tương lai trong

suốt thời gian sử dụng tài sản.Phương pháp thu nhập ghi nhận giá trị của khoản đầu

tư thông qua lợi ích mang lại trong tương lai bao gồm thu nhập, chi phí cơ hội, ưu

đãi thuế... Phương pháp chiết khấu dòng tiền thường được sử dụng trong phương

pháp thu nhập để định giá công ty thông qua việc ước tính dòng tiền trong tương lai

và chiết khấu về giá trị hiện tại. Lãi suất chiết khấu được tính toán dựa trên những

rủi ro tiềm tàng của khoản đầu tư và tỷ lệ sinh lợi của thị trường từ những khoản

đầu tư tương tự tại ngày định giá.

Mấu chốt của phương pháp này là dòng tiền, lãi suất chiết khấu và giá trị

cuối cùng. Bước đầu tiên là việc dự báo dòng tiền trong tương lai mà tài sản được

mong đợi sẽ tạo ra. Điều này liên quan đến việc phân tích các số liệu tài chính và

trao đổi với các bộ phận kinh doanh, sản xuất, tài chính kế tốn nhằm mục đích xây

dựng dòng tiền.

Bước tiếp theo là chiết khấu dòng tiền tương lai về giá trị hiện tại theo tỷ lệ

chiết khấu bao gồm các rủi ro đính kèm với tài sản và giá trị thời gian của dòng tiền.

Dòng tiền là khoản tiền đem lại cho nhà đầu tư mà không làm giảm giá trị

hoạt động trong tương lai của cơng ty. Nói cách khác đó là số tiền thuần thu được từ

hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty sau khi trừ đi các khoản đầu tư chi tiêuSVTH : Nguyễn thị Kim Ngọc

NguyệtTrang 10GVHD : PGS.TS Phan Thị BíchLuận văn thạc sĩỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTMđể công ty hoạt động liên tục.

Phương pháp thu nhập là phương pháp được áp dụng khá phổ biến ở Việt

Nam và một số mơ hình trong phương pháp này là Mơ hình DDM, FCFE, FCFF,

APV … mà ta sẽ phân tích ngay sau phía dưới.

1.4 MỘT SỐ MƠ HÌNH ĐỊNH GIÁ TRONG PHƯƠNG PHÁP THU NHẬP

1.4.1 Mơ hình DDM.

Mơ hình chiết khấu cổ tức (DDM) xem dòng lợi tức cổ phần là dòng lưu kim

dành cho vốn chủ sở hữu. Có thể nói đây là biến thể cũ nhất của các mơ hình DCF.

Mơ hình này dựa trên ý tưởng cơ bản cho rằng khi một nhà đầu tư mua cổ phiếu của

một cơng ty, nhìn chung họ kỳ vọng nhận được lợi tức cổ phần trong suốt thời gian

cẩm giữ cổ phiếu, và giá trị kỳ vọng của cổ phiếu đó vào cuối giai đoạn cầm giữ

này. Có hai tham số đầu vào cơ bản cho mơ hình DDM là:

-Dòng cổ tức kỳ vọng;-Chi phí vốn chủ sở hữu.Do những khó khăn trong việc dự báo dòng lưu kim cổ tức kỳ vọng kéo dài mãi mãi

nên người ta đã phát triển một vài phiên bản của DDM dựa trên cơ sở những giả

định khác nhau về dạng thức tăng trưởng tương lai của dòng lưu kim này. Theo đó,

ba phiên bản thường gặp của biến thể DDM là:

-DDM tăng trưởng ổn định.-DDM tăng trưởng hai giai đoạn.-DDM tăng trưởng ba giai đoạn.Mơ hình DDM được ứng dụng khá rộng rãi nhờ tính đơn giản và lơ-gíc mang tính

trực giác của nó:

-Thứ nhất, dòng lưu kim cổ tức của doanh nghiệp là hữu hình và dễ cảm nhậnđối với các nhà đầu tư vốn chủ sở hữu.

-Thứ hai, việc dự báo dòng lưu kim cổ tức đòi hỏi ít các giả định hơn so vớiviệc dự báo dòng lưu kim tự do của vốn chủ sở hữu hay dòng lưu kim tự do của

doanh nghiệp. Để dự báo được FCFE hay FCFF, chúng ta cần có những giả định về

chi tiêu đầu tư cho tài sản cố định, khấu hao, và vốn lưu động. Trong khi đó, để dựSVTH : Nguyễn thị Kim Ngọc

NguyệtTrang 11GVHD : PGS.TS Phan Thị BíchLuận văn thạc sĩỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTMbáo dòng cổ tức kỳ vọng, chúng ta có thể bắt đầu từ cổ tức của năm gần nhất và ước

lượng một tốc độ tăng trưởng cổ tức là đủ.

-Thứ ba, các nhà quản lý có khuynh hướng chia cổ tức ở mức sao cho vẫn cóthể duy trì được ngay cả khi thu nhập biến động. Khơng giống các dòng lưu kim tự

do thăng trầm cùng sự thăng trầm của thu nhập và chi tiêu tái đầu tư, dòng lưu kim

cổ tức vẫn ổn định đối với hầu hết các doanh nghiệp. Vì vậy, việc thẩm định giá dựa

vào cổ tức sẽ ít biến động theo thời gian hơn so với dựa vào các dòng lưu kim tự do.

Theo Aswath Damodaran (2006), mơ hình DDM có thể được vận dụng trong các

bối cảnh sau đây:

-Một là đối với các doanh nghiệp chi trả cổ tức gần bằng với FCFE.Tuy nhiên, mơ hình DDM cũng sẽ cung cấp mức giá sàn cho những doanh nghiệp

mà FCFE vượt trội so với dòng cổ tức. Đối với những doanh nghiệp này, mơ hình

DDM sẽ cung cấp một ước lượng dè dặt về giá doanh nghiệp.

-Hai là đối với các doanh nghiệp mà việc ước lượng dòng lưu kim vốn chủ sởhữu là khó khăn hoặc thậm chí khơng thể, thì cổ tức là dòng lưu kim duy nhất có thể

ước lượng được với một mức độ chính xác nhất định.

1.4.2 Mơ hình FCFE

Mơ hình FCFE khơng có nhiều khác biệt so với mơ hình DDM truyền thống.

Điểm khác biệt rõ ràng nhất đó là thay vì chiết khấu cổ tức thực tế, mơ hình FCFE

tiến hành chiết khấu cổ tức tiềm năng. Do vậy, ba phiên bản của mơ hình FCFE

trình bày trong phần này cũng tương tự như ba phiên bản của mơ hình DDM trước

đây, nhưng trong đó lợi tức cổ phần được thay thế bằng dòng lưu kim tự do của vốn

chủ sở hữu. Xem thêm trong Phụ lục 4 của luận văn.

1.4.3 Mơ hình FCFF

Trong mơ hình FCFF, chúng ta thẩm định giá doanh nghiệp, thay vì vốn chủ

sở hữu. Ý tưởng đằng sau việc thẩm định giá doanh nghiệp là quan niệm cho rằng

chủ sở hữu và tổ chức cho vay đối với doanh nghiệp dù gì vẫn là các đối tác cung

cấp vốn cho doanh nghiệp và chia sẻ sự thành công của doanh nghiệp. Sự khác biệt

chủ yếu giữa chủ sở hữu và chủ nợ trong các mô hình thẩm định giá doanh nghiệpSVTH : Nguyễn thị Kim Ngọc

NguyệtTrang 12GVHD : PGS.TS Phan Thị BíchTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ ÁP DỤNG TRONG NGÂN HÀNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×