Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các loại tài khoản người dùng

Các loại tài khoản người dùng

Tải bản đầy đủ - 0trang

§ Giai đoạn 01:

 Cửa sổ lựa chọn cài

đặt: Nhấn Enter để cài

đặt Windows, R để sửa

chữa phiên bản đã cài

đặt, F3 để hủy bỏ việc

cài đặt.Quảng Nam 2009, Huy Cường§ Giai đoạn 01:

 Chọn khơng gian đĩa

cài đặt: Tại hộp sáng,

nhấn Enter để chọn

toàn bộ vùng đĩa hoặc

nhấn C để chia vùng

đĩa này thành nhiều

phân vùng nhỏ hơn.Quảng Nam 2009, Huy Cường§ Giai đoạn 01:

 Chương trình cài đặt

đang định dạngQuảng Nam 2009, Huy Cường§ Giai đoạn 01:

 Một phân vùng mới đã

được tạo và đòi hỏi

phải được định dạng.

Chọn mục thứ 3 để

định dạng sử dụng hệ

thống file NTFSQuảng Nam 2009, Huy Cường§ Giai đoạn 01:

 Sau khi định dạng

xong, chương trình

kiểm tra lỗi vật lý ổ

cứng và chép các tập

tin cần thiết vào ổ cứngQuảng Nam 2009, Huy CườngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các loại tài khoản người dùng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×