Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương pháp truy cập CSMA/CD

Phương pháp truy cập CSMA/CD

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phương pháp truy cập CSMA/CD Quảng Nam 2009, Huy CườngPhương pháp truy cập CSMA/CD

Có thể xảy ra đa xung đột. Để giải quyết đa xung đột

Phạm vi số ngẫu nhiên càng lớn  xác suất trùng càng

thấp, quy định tối đa 16 lần xung đột. Nếu sau 16 lần vẫn

xung đột  bỏ qua khung  thông báo lỗi “truyền bị lỗi”.

Cách Chọn d: Xung đột lần đầu: số ngẫu nhiên < d (khoảng thời gian đợi)

Xung đột lần 2: số ngẫu nhiên < 2d

Xung đột lần k: số ngẫu nhiên < kdGọi ζ là tín hiệu lan truyền hết đường kính mạng

Chọn d = 2ζ là khoảng thời gia tối đa phát hiện được xung độtQuảng Nam 2009, Huy CườngPhương pháp truy cập CSMA/CDNhận xét

 Phương pháp CSMA/CD phụ thuộc vào tải mạng (số máy sử dụng

mạng)

Tải nhỏ: rất hiệu quả  nhanh do ít xung đột

Tải nặng: hiệu quả bị giảm đáng kể do các máy dễ bị xung đột hơn

Quảng Nam 2009, Huy CườngPP truy cập token passing (chuyển thẻ bài) Phương pháp này chỉ dùng trên mơ hình vòng (ring).

Một thể bài (token) được di chuyển liên tục quanh vòng.

Một máy muốn truyền phải đợi token đến, giữ token và

truyền khung dữ liệu

Khung dữ liệu đến máy đích, máy sẽ sao chép khung vào

máy và chuyển khung trở về lại máy gởi ban đầu

Máy gởi bỏ khung và trả token đến máy kế trên vòng

Q trình tiếp tụcQuảng Nam 2009, Huy CườngPP truy cập token passing

Nhận xét:

Phương pháp này không bị

xung đột

So với phương pháp

CSMA/CD: Quảng Nam 2009, Huy CườngTải năng: hiệu quả hơn

Tải nhẹ: không hiệu quảTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương pháp truy cập CSMA/CD

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×