Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Hệ số dịch chỉnh ( theo công thức 6.26 trang 101)

- Hệ số dịch chỉnh ( theo công thức 6.26 trang 101)

Tải bản đầy đủ - 0trang

2aw2.210

d

 88,6(mm)� w3 u  1 3,74  1

t

d

 2.aw  d  2.210  88,6  331,4(mm)w4

w3m.Z 3 3.29d3  87(mm)cos

1

m.Z 4 3.109d4  327(mm)c

os1•Đường kính vòng chia:

•Đường kính đỉnh răng:d  d3  2.(1  x3  y ).m  87  2.(1  0.114  0,017).3  93,6(mm)� a3d  d 4  2.(1  x4  y ).m  327  2.(1  0,403  0,017).3  335,3(mm)� a4

•Đường kính đáy răng:d  d3  (2,5  2 x3 ).m  87  (2,5  2.0,114).3  80,2(mm)� f3d  d 4  (2,5  2 x4 ).m  327  (2,5  2.0,403).3  321,9(mm)�f4

•Đường kính vòng cơ sở:d  d3 .cos  87.cos20  81,75(mm)� b3d  d4cos  327.cos20  307,3(mm)� b4

•Góc profin gốc:α=200 theo TCVN 1065-71

 Góc profin răng:

 t  arctg (tg  / cos  )  20oGóc ăn khớp: theo cơng thức 6.27 tài liệu [1] ta có

cos  tw Zt .m.cos  (29  109).3.cos(20) 0,93 �  wt  21o5,

2.aw

2.21023o ,

Góc ăn khớp=  w  21 5*Kiểm nghiệm răng về độ bền tiếp xúcTa có ứng suất tiếp xúc trên bề mặt răng làm việc phải thỏa mãn điều kiện: H  Z M Z H Z.(u  1)

2.151213, 24.1, 2.(3, 74  1)

H t

 274.1, 73.0,87.

 397, 7 �[ ]

H

63.3, 74.88, 62

bw .ut d 2

w32T2 .K(cơng thức 6.33 trang105)

•ZM-Hệ số kể đến cơ tính vật liệu của các bánh răng ăn khớp:

Tra bảng 6.5[1] � ZM=274(MPa) (Thép-Thép)

•ZH-Hệ số kể đến hình dạng bề mặt tiếp xúc: ( công thức 6.34 trang 105)ZH2cos 

2.cos0o

b 

 1, 73

sin(2tw )

sin(2.21o5 ')

Do bánh trụ răng thẳng nên =b=0o•Zε-Hệ số trùng khớp của răng;Phụ thuộc vào hệ số trùng khớp ngang εα và hệ số trùng

khớp dọc εβ:

-εα-Hệ số trùng khớp ngang:( công thức 6.38b)

�1

1 �

1 �

�1

 ��

1,88  3, 2 �  �

.cos  �

1,88  3, 2 � 

.1  1,74�29 109 �

�Z3 Z 4 �-εβ -Hệ số trùng khớp dọc:( công thức 6.37 trang 105)b sin  63.sin 0o

  w0m.

3.3,14

24Với chiều rộng bánh răng

bw= ba .aw  0,3.210=63

Hệ số trùng khớp của răng theo công thức 6.36a (trang 105)� Z 4  

34  1, 74

 0,87

3•KH-Hệ số tải trọng khi tính về tiếp xúc: ( theo công thức 6.39 trang 106)

KH= KHα KHβ KHv=1,05.1,08.1,05=1,2

Với KHβ là hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng trên diện rộng vành răng , tra bảng 6.7 ta có

KHβ=1,08

KHα là hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trong cho các đôi răng đồng thời ăn khớp. với bánh răng

thẳng KHα=1,05( cấp chính xác 8 theo TCVN 1067-71 bảng 6,14)

KHv là hệ số kể đến tải trọng động xuất hiện trong vùng ăn khớp. theo cơng thức 6.41ta có: KHV=1+vH bw d w1

2T1K H  K Haw

Trong đó vH=δHgov ucơng thức 6.41cơng thức 6.42•Vận tốc dài của bánh răng:v.d.n

w3 II  3,14.88,6.389,04  1,8(m / s)

60000

60000Với dw3là đường kính vòng lăn bánh nhỏ, tính theo cơng thức ở bảng 6.11, nII là số vòng

quay của bánh chủ động25Tra bảng 6.15 cóδH=0,004 do dạng răng thẳng vát đầu răng

go=56 trị số của hệ số ảnh hưởng của sai lệch bước răng( cấp chính xác 8)bảng 6.16

210

Suy ra :VH=0,004.56.1,8. 3, 74 =3,02KHV=1+vH bw d w3

2T2 K H  K H3, 02.63.88, 6

 1, 05

=1+ 2.151213, 24.1, 08.1, 05*Kiểm nghiệm răng về độ bền uốnF 2T2YF3 K F Y Y

bw d w3 m�  F Điều kiện bền uốn

cơng thức 6.43 trang 108

Trong đó

-T2 là mơ men xoắn trên bánh chủ động N.mm

-M là mô đun pháp

-bw là chiều rộng vành răng,mm

-dw3 là đường kính vòng lăn bánh răng chủ động,mm

-yε=1/εα=1/1,74=0,57 hệ số kể đến sự trùng khớp bánh răng.

-yβ=1 là hệ số kể đến độ nghiêng bánh răng ( bánh răng thẳng β=0)

-yF3 là hệ số dạng răng của bánh răng 1 phụ thuộc vào số răng tương đương

( Zv3=z3/cos3β;Zv4=Z4/cos3β) và( hệ số dịch chỉnh bánh răng theo bảng 6.9). tra trong bảng

6.18 YF3=3,54 ;YF4=3,52

Trong đó :Theo công thức 6.45K F  K F K F  K Fv  1.1,17.1, 08  1, 26-Với KFβ là hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng trên chiều rộng vành răng khi tính

về uốn .tra bảng 6.7 có KFβ=1,08

-KFα=1 là hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng trên chiều rộng vành răng khi tính

về uốn ( bánh răng thẳng)26K Fv  1 

Mà theo công thức 6.46 :

aw

VF=δFgov uvF bw d w3

2T2 K F K F  18,3.63.88,6

 1,14

2.151213, 24.1.1,08công thức 6.47Tra bảng 6.15 có δF=0,011 do dạng răng thẳng vát đầu răng

go=56 trị số của hệ số ảnh hưởng của sai lệch bước răng ( theo cấp chính xác là 8)

210

Suy ra :VF=0,011.56.1,8. 3, 74 =8,3Vậy độ bền uốn cho răng F3  F4 2T2YF3 K F Y Y

bw d w3 m F 3 .YF4

YF32.151213, 24.3,54.1, 26.0,57.1

 45,9 ��

 F3 �

max

63.88,6.345,9.3,52

 45,64

��

 F2 �

3,54

max*Kiểm nghiệm răng về quá tảiT

K qt  max  1, 45

T

Hệ số quá tải động cơ

Áp dụng công thức 6.48, trang 110, [1] ứng suất tiếp quá tải

Do vậy:



Kqt  397,7. 1, 45  478,89 �[ ]max  1624( MPa)

H

H

� Hmax

 K qt .

 1,45.45,9  66,6 �[ ]max  464( MPa)Fm

ax3

F

3

F3

 K qt .

 1,45.45,64  66, 2 �[ ]max  272( MPa)F4

F4

� Fmax4� Thỏa mãn.Bảng 3.1: Thơng số và kích thước bộ truyền

27Thơng sốGiá trịKhoảng cách trụcaw  210 mmModul phápmn  3Chiều rộng bánh răngbw3 =63+5=68 mm; bw= 63mmGóc nghiêng răng  0o

z4  109Số răng bánh răngz3  29Hệ số dịch chỉnhx3  0,114x4  0, 403Đường kính vòng chiad3  87 mmd 4  327Đường kính đỉnh răngd a 3  93,6d a4  335,3Đường kính đáy răngd f3  80, 2d f4  321,9Góc profin răng t  20oGóc ăn khớp w  21o5,283.2 Thiết kế bộ truyền bánh răng nghiêng cấp nhanh : thông số đầu vào :

Công suất trục dẫn P (kW)7,2Số vòng quay bánh dẫn n(vp/ph)1455Momen xoắn trục dẫn T(N.mm)41875,6Tí số truyền u3,74Tuổi thọ ( giờ )11000Chọn vật liệu :

Chọn thép 45 tôi cải thiện cho bánh răng chủ động, thép 45 thường hóa cho bắng răng bị

động ,

Theo bảng 6.1 [1] ta chọn độ rắn trung bình:

Bánh chủ động: HB1 = 285 HB

Bánh bị động : HB2 = 217 HB

3.2.1Xác định ứng suất cho phép:

 Ứng suất tiếp xúc [σH] và ứng suất uốn cho phép[σF]:o[ ]= H lim Z Zv K K

R

xH HL

� H

SHo[ ] = F lim Y Y K KF

R S xF FL

SF(ct6.1 vs 6.2 tr91 )Trong đó :291

�Z Zv K

�R

xHY Y K

1-Chọn sơ bộ: � R S xF

(tr92)

-SH,SF –Hệ số an toàn khi tính về ứng suất tiếp xúc và ứng suất uốn:

Tra bảng 6.2[1] với :

• Bánh răng chủ động : SH1=1,1 ; SF1=1,75

• Bánh răng bị động : SH2= 1,1; SF2=1,75

-σoH lim , σoF lim - ứng suất tiếp xúc và ứng suất uốn cho phép với chu kỳ cơ sở:0

 2 HB  70

� H lim

0

 1,8 HB

� F lim

( bảng 6.2 tr92)0

 2 HB1  70  2.285  70  640( MPa)

� H lim1

0

 1,8HB1  1,8.285  513( MPa)

� Bánh chủ động � F lim1Bánh bị động

0

 2 HB2  70  2.217  70  504( MPa)

� H lim2

0

 1,8HB2  1,8.217  390,6( MPa)

� F lim2-KHL,KFL –Hệ số tuổi thọ,xét đến ảnh hưởng của thời gian phục vụ và chế độ tải trọng của

bộ truyền:m

�K

 H

� HLm

 F

�K

FLTheo công thức 6.3 và 6.4 tr93 ta có: �N

N

N

NH0

HEF0

FE, Trong đó:

30+ mH,mF –Bậc của đường cong mỏi khi thử về ứng suất tiếp xúc.Do bánh răng có HB <350� mH =6 và mF =6

* Ứng suất tiếp cho phép :

NHE1 > NHO1 do đó KHL1 = 1 và NHE2 > NHO2 Do đó KHL2 =1

Như vậy theo công thức 6.1a tài liệu [1] sơ bộ xác định được:

0Hlim

[] =0[] = Hlim1

1[]2 =0

Hlim 2640.1

K HL1

S H = 1,1 = 581,8Mpa.504.1

K HL 2

S H = 1,1 = 458,2Mpa.Với cấp nhanh sử dụng răng nghiêng( chú ý trang 95)581,8  458, 2

2

[]” = =

= 520 Mpa.

+ NH0 , NF0 –Số chu kỳ thay đổi về ứng suất tiếp xúc và ứng suất uốn:2,4

�N

� H 0  30.HB�N

 4.106

� F0

NF0=4,106 đối với tất cả các loại thép.

Do vậy:312,4  30.2852,4  23,37.106

�N

� H 01  30.HB1

2,4  30.2172,4  12,15.106

�N H 02  30.HB2�N

N

 4.106

F 04

� F 03

+ NHE, NFE -Số chu kỳ thay đổi ứng suất tương đương:Do bộ truyền chịu tải trọng thay đổi

nhiều bậc nên theo công thức 6.7 và 6.8 ta có:Ti 3

1, 45T 3 0, 66T 3

) ni ti  60.1.[(

) (

) ].1455.11000

�N HE1  60.c.�(

Tmax

T

T3

 60.1.1,45

[

 0, 663 ].1455.11000  32,04.108� N HE 4N HE 3 32,04.108

 8,56.108

U br 3

3, 74

6�T �

N FE1  60c �� i �ni ti

�Tmax �

6

61, 45T � �0,66T �� 60.1 �

.1455.11000  9.109  chu  kì � �

��

� T � � T ��� N FE 2N FE1 9.109

 2, 4.109

U br1

3, 74

(chu kì)Vì NHE1>NHO1; NHE2>NHO2 ;NFE1>NFO1 ; NFE2>NFO2

nên chọn N HE  N HO để tính tốn

Suy ra K HL1  K HL 2  K FL1  K FL 2  1

Theo bảng 6.1 ta có  ch1  580 ( giới hạn chảy của bánh răng chủ động) ch 2  340 ( giới hạn chảy của bánh răng bị động)32*Ứng suất tiếp xúc cho phép khi quá tải

( theo công thức 6.13 trang 95) do bánh răng tơi cải thiện, thường hóa.

ta có :

Bánh răng bị động  H  max  2,8 ch 2  2,8.340  925 MPaBánh răng chủ động  H  max  2,8 ch1  2,8.580  1624MPa*Ứng suất uốn cho phép khi quá tải (theo công thức 6.14 trang 96)  F  max  0, 8 ch khiHB �350

  F 1  max  0,8 ch1  0,8.580  464MPa F2 �

 0,8 ch 2  0,8.340  272 MPa

max3.2.2 xác định các thông số cơ bản

3.2.2.1 Xác định sơ bộ khoảng cách trục (C.T 6.15a tài liệu [1])3aw1 = Ka( u1)

T1.K H 

[ H ]2 U1. baVì đây là HGT đồng trục 2 cấp nênaw1  aw2  210 mm: Hệ số; là tỷ số giữa chiều rộng vành răng và khoảng cách trục. Chọn =0,3 theo bảng 6.6

tài liệu [1].

T1 =41875,6 là mô men xoắn trên trục bánh chủ động.Nmm

Ka : Hệ số kế đến sự phân bố không đều tải trọng trên chiều rộng vành răng khi tính về tiếp

xúc.( Răng nghiêng tra bảng 6.5 lấy Ka = 43)

33Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Hệ số dịch chỉnh ( theo công thức 6.26 trang 101)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×