Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mô tả toán học của động cơ điện 1 chiều kích từ độc lập bằng phương pháp lý thuyết.

Mô tả toán học của động cơ điện 1 chiều kích từ độc lập bằng phương pháp lý thuyết.

Tải bản đầy đủ - 0trang

+-L•E•R•+-UktPhương trình điện áp phần ứng:

= i.R + L. +

Trong đó:

=: suất điện động phàn ứngR,L : là điện trở tổng và điện kháng của mạch stator

Phương trình momen động cơ:M m = M t + b.ω + j.

dtlà momen trên trục động cơ.

Với:=là momen tải của động cơ.(là nhiễu do ta chưa biết tải)J là momen quán tính của phụ tải .

b la hệ số ma sát của động cơ (do ta xét ở điều kiện lý tưởng => b = 0)

Do đó phương trình cân bằng momen.

=j.Ta có hệ phương trình:2.2. Mơ hình tốn học động cơ điện 1 chiều trong miền ảnh Laplace.

Chuyển hệ phương trình qua hàm laplace ta có.Từ phương trình: Uư(p) = Rư.I(p) + pLư.I(p) +k ∅.ω ( p )=> Uư(p) = Rư(1 + pLư/Rư).I(p) +

ĐặtTu =k ∅.ω ( p )Lu

Ru ta thu được pt tính tốn của động cơ như sauU u ( p ) = Ru ( 1 + pTu ) .I ( p ) + k ∅ω ( p )1/Ru

(U

1Tu .pHay IE)Từ đây ta có sơ đồ tổng hợp.Đây chính là sơ đồ mơ tả quan hệ giữa tín hiệu vào( ) và tín hiệu ra( ) cần tìm

Trong đó các phần tử:

Uư : Là điện áp phần ứng động cơ.

Iư : Là dòng điện phần ứng.

Rư : Điện trở phần ứng.

Lư : Điện cảm phần ứng.

Thông số động cơ như sau:

-Công suất động cơ : P = 11 KW

-Điện áp định mức := 220 V-Dòng điện định mức :

- Điện trở phần ứng :Tốc độ định mức :

= 0,197-Điện cảm phần ứng :

- Momen động cơ : J = 0,56 kg.

tốc góc của động cơ:= 59,5 A= 0,014 H

Vận= 1500 v/p== 157,08 (rad/s)Hằng số thời gian quán tính điện từ

==Ta có: kФ =:= 0,071 (s)

== 1,326Vậy ta có sơ đồ mạch vòng mơ tả động cơ điện một chiều như sau:

(p)1,3261,326-PHẦN III.

TỔNG HỢP BỘ ĐIỀU KHIỂN CHO ĐỐI TƯỢNG

1. Bộ điều khiển PID.

1.1. Khâu tỷ lệ P.

Khâu P tạo ra tín hiệu điều khiển tỉ lệ với giá trị của sai lệch. Việc này được thực

hiện bằng cách nhân sai lệch e(t) với hằng số KP – gọi là hằng số tỉ lệ.

e(t)

u(t) =

G(p) =u(t). e(t)

=Nếu chỉ có khâu P thì trong mọi trường hợp sai số tĩnh ln xuất hiện, trừ khi giá

trị đầu vào của hệ thống bằng 0 hoặc đã bằng với giá trị mong muốn. Nếu giá trị khâu

P quá lớn sẽ làm cho hệ thống mất ổn định.

1.2. Khâu tích phân I.

Khâu I cộng thêm tổng các sai số trước đó vào giá trị điều khiển. Việc tính tổng

các sai số được thực hiện liên tục cho đến khi giá trị đạt được bằng với giá trị đặt, và

kết quả là khi hệ cân bằng thì sai số bằng 0.

Khâu I được tính theo cơng thức:

u(t) =

G(p) =

Với=là hằng số thời gian tích phân.Khâu I thường đi kèm với khâu P, hợp thành bộ điều khiển PI. Nếu chỉ sử dụng

khâu I thì đáp ứng của hệ thống sẽ triệt tiêu được sai lệch tĩnh () nhưng sẽ bị chậmvà thường bị dao động.

1.3. Khâu vi phân D.

Khâu D cộng thêm tốc độ thay đổi sai số vào giá trị điều khiển ở ngõ ra. Nếu sai

số thay đổi nhanh thì sẽ tạo ra thành phần cộng thêm vào giá trị điều khiển. Điều này

cải thiện đáp ứng của hệ thống, giúp trạng thái của hệ thống thay đổi nhanh chóng

và mau chóng đạt được giá trị mong muốn.

Khâu D được tính theo cơng thức:

u(t) =

G(p) ==.pVớilà hằng số thời gian vi phân.Khâu D thường đi kèm với khâu P thành bộ PD, hoặc với PI để thành bộ PID. Nếu

giá trị D quá lớn sẽ làm cho hệ thống không ổn định.

1.4. Luật điều khiển PID.

e(t)u(t)Khâu tỉ lệ, tích phân, vi phân được cộng lại với nhau để tính tốn đầu ra của bộ

điều khiển PID. Định nghĩa rằng u(t) là đầu ra của bộ điều khiển, biểu thức cuối cùng

của thuật toán PID như sau:

u(t) =[e(t) ++]Chuyển sang miền ảnh Laplace:

G(p) ==(1 ++)trong đó các thơng số điều chỉnh là:

+) Độ lợi tỉ lệ:

Nếu sai lệch tĩnh e(t) càng lớn thì thơng qua thành phần tỉ lệ, tín hiệu điều chỉnh

u(t) càng lớn.

+) Độ lợi tích phân:

Nếu sai lệch tĩnh e(t) chưa bằng 0 thì thơng qua thành phần tích phân,PID vẫn còn

tạo tín hiệu điều chỉnh

+) Độ lợi vi phân:

Nếu sự thay đổi của sai lệch tĩnh e(t) càng lớn thì thơng qua thành phần vi phân,

phản ứng thích hợp của u(t) càng nhanh.

=> Tóm Lại: Thuật tốn PID mở rộng thuật toán PI thêm thành phần vi phân

nhằm cải thiện đặc tính động học của hệ thống. Thành phần vi phân tỷ lệ với sự thay

đổi của sai lệch điều khiển quan sát được e(t). Bản chất của tác động vi phân là đoán

trước chiều hướng và tốc độ thay đổi của biến được điều khiển và đưa ra đáp ứng thích

hợp. Do vậy, thành phần vi phân làm tăng tốc đáp ứng của hệ kín với sự thay đổi của

giá trị đặt hoặc tác động của nhiễu tải. Tuy nhiên, bởi khả năng đáp ứng nhanh nên tác

động vi phân cũng có thể nhạy cảm với nhiễu đo. Thành phân tích phân có ảnh hưởng

ở phạm vi tần số thấp hay nói cách khác là chiếm ưu thế khi hệ thống ở trạng thái xácTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mô tả toán học của động cơ điện 1 chiều kích từ độc lập bằng phương pháp lý thuyết.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×