Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Ở CỤC THUẾ TỈNH ĐĂK NÔNG

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Ở CỤC THUẾ TỈNH ĐĂK NÔNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

thuế TNCN, phòng KTT, phòng THNVDT, phòng KTNB, phòng QLN&CCNT,

phòng Thanh tra thuế) và 08 Chi cục Thuế trực thuộc (Chi cục Thuế huyện Tuy

Đức, Đắk Rlấp, Đắk Song, Đắk Glong, Đắk Mil, Cư Jút, Krông Nô và Chi cục

Thuế thị xã Gia Nghĩa).

Lãnh đạo Cục Thuế gồm: 01 Cục trưởng và 03 phó Cục trưởng.

2.3. Thực trạng cơng tác cải cách thủ tục hành chính ở Cục Thuế tỉnh Đăk

Nông giai đoạn 2016 - 2020

2.3.1. Những kết quả được

* Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện.

- Việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực

hiện các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cơ quan Nhà nước cấp

trên liên quan đến công tác cải cách TTHC.

Trên cơ sở bám sát Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của Tổng cục

Thuế và của UBND tỉnh Đăk Nông, Cục Thuế đã ban hành các văn bản chỉ đạo và

tổ chức triển khai thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính và Tổng cục

Thuế liên quan đến công tác cải cách TTHC, cụ thể như sau:

+ Công văn số 534/CT-TTHT ngày 24/02/2016 về việc Thực hiện Kế

hoạch cải cách hành chính của Tổng cục Thuế năm 2016;

+ Công văn số 1082/CT-TTHT ngày 29/3/2016 về việc Thực hiện chuẩn

hóa thủ tục hành chính theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của

Thủ tướng Chính phủ;

+ Công văn số 1917/CT-TTHT ngày 26/5/2016 về việc Triển khai Quyết

định số 601/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh Đăk Nông;

+ Công văn số 2066/CT-TTHT ngày 10/6/2016 về việc Niêm yết địa chỉ

tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính, hành

vi hành chính;

+ Công văn số 2631/CT-THNVDT ngày 29/7/2016 về việc Thực hiện

Quyết định số 1033/QĐ-TCT ngày 08/6/2016;7+ Công văn số 3339/CT-THNVDT ngày 30/9/2016 về việc Triển khai thực

hiện các nội dung đã ký kết giữa UBND tỉnh với Phòng TM&CN Việt Nam;

+ Công văn số 3609/CT-HCQT-TV-AC ngày 25/10/2016 về việc Ứng

dụng công nghệ thông tin nhắn tin phục vụ công tác điều hành;

+ Công văn số 3611/CT-TTHT ngày 25/10/2016 về việc Tăng cường triển

khai cơng tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020;

+ Công văn số 3913/CT-TTHT ngày 15/11/2016 về việc Niêm yết bộ thủ

tục hành chính thuế;

+ Cơng văn số 4134/CT-TTHT ngày 05/12/2016 về việc Tăng cường công

tác cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh;

+ Kế hoạch số 01/KH-CT ngày 06/01/2017 về Tuyên truyền Kế hoạch cải

cách Quản lý thuế giai đoạn 2016 – 2020;

+ Công văn số 63/CT-TCCB ngày 16/01/2017 về việc Triển khai thực

hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2017 của UBND tỉnh;

+ Công văn số 83/CT-TTHT ngày 19/01/2017 về việc Triển khai thực hiện

Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đăk Nông năm 2017;

+ Công văn số 140/CT-TCCB ngày 13/02/2017 về việc Triển khai thực

hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đăk Nông;

+ Công văn số 199/CT-THNVDT ngày 27/02/2017 về việc Rà sốt văn

bản chính sách, pháp luật thuế;

+ Cơng văn số 221/CT-TTHT ngày 01/3/2017 về việc Triển khai thực hiện

Kế hoạch kiểm sốt thủ tục hành chính của Tổng cục Thuế;

+ Kế hoạch số 05/KH-CT ngày 02/3/2017 về Cải cách hành chính thuế

năm 2017;

+ Cơng văn số 240/CT-TTHT ngày 06/3/2017 về việc Thực hiện Kế

hoạch cải cách hành chính của Tổng cục Thuế năm 2017;

+ Công văn số 251/CT-TTHT ngày 09/3/2017 về việc Phổ biến Quyết

định 134/QĐ-TCT ngày 25/01/2017 của Tổng cục Thuế;

+ Kế hoạch số 07/KH-CT ngày 27/3/2017 Kế hoạch hành động thực hiện

Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ;

8+ Công văn số 390/CT-TTHT ngày 12/4/2017 về việc Cải thiện Chỉ số cải

cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của doanh nghiệp;

+ Cơng văn số 484/CT-TCCB ngày 04/5/2017 về việc Tăng cường kỷ

cương, kỷ luật thi hành công vụ;

+ Công văn số 548/CT-TTHT ngày 22/5/2017 về việc Đăng tải văn bản

trên Trang thông tin đện tử Cục Thuế;

+ Công văn số 568/CT-TTHT ngày 26/5/2017 về việc Nâng cao trách nhiệm

của người đứng đầu trong giải quyết một số nhiệm vụ liên quan đến người nộp

thuế;

+ Công văn số 608/CT-TCCB ngày 06/6/2017 về việc Hội nghị triển khai

mở rộng dịch vụ hoàn thuế điện tử và hướng dẫn thay đổi nguyên tắc hạch toán

tờ khai thuế giá trị gia tăng;

+ Công văn số 680/CT-TTHT ngày 21/6/2017 về việc Triển khai thực hiện

Quyết định số 1019/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND tỉnh Đăk Nông;

+ Công văn số 694/CT-TTHT ngày 27/6/2017 về việc Tổ chức đối thoại

doanh nghiệp theo quy định;

+ Công văn số 713/CT-TTHT ngày 03/7/2017 về việc Triển khai thực hiện

Công văn số 2843/TCT-TTHT ngày 27/6/2017 của Tổng cục Thuế;

+ Công văn số 742/CT-TCCB ngày 11/7/2017 về việc Triển khai thực

hiện Thông báo số 958-TB/TU của Tỉnh ủy;

+ Kế hoạch số 17/KH-CT ngày 17/7/2017 về Phát động phong trào thi đua

đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong ngành Thuế tỉnh Đăk Nông giai đoạn

2017 – 2020;

+ Công văn số 785/CT-TTHT ngày 20/7/2017 về việc Đẩy mạnh tuyên

truyền hoàn thuế điện tử;

+ Công văn số 848/CT-TTHT ngày 28/7/2017 về việc Triển khai thực hiện

Quyết định số 1043/QĐ-BTC ngày 05/6/2017 của Bộ Tài chính;

+ Cơng văn số 909/CT-TTHT ngày 11/8/2017 về việc Tăng cường cơng

tác hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp;

9+ Công văn số 947/CT-TTHT ngày 24/8/2017 về việc Phát động cuộc thi

viết “Tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính” năm 2017;

+ Cơng tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản liên quan đến

cải cách thủ tục hành chính.

Xác định rõ tầm quan trọng của cơng tác tun truyền chính sách pháp

luật thuế đến các tổ chức, cá nhân người nộp thuế (NNT). Trong thời gian qua,

Cục Thuế đã chỉ đạo các Phòng chức năng thuộc Cục và Chi cục Thuế các

huyện, thị xã tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cơng tác tun truyền,

hỗ trợ người nộp thuế; tích cực phối hợp với các cơ quan như: Báo Đăk Nơng,

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Ban Tun giáo Tỉnh uỷ, Đảng ủy Khối các

cơ quan tỉnh, Sở Tư pháp… xây dựng các Chuyên mục, Chuyên trang về công

tác phát động thi đua hồn thành nhiệm vụ cơng tác thuế; triển khai tuyên

truyền, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục thực hiện khai thuế, nộp

thuế, hoàn thuế điện tử; cập nhật, phổ biến kịp thời các văn bản chính sách thuế

mới được sửa đổi, bổ sung, các TTHC liên quan đến thuế …

Tổ chức phổ biến, tập huấn về các chính sách, pháp luật thuế mới được

ban hành cho doanh nghiệp và thực hiện Hội nghị đối thoại, lắng nghe ý kiến

NNT theo quy định. Tại Hội nghị các câu hỏi của doanh nghiệp điều được trả lời

một cách thỏa đáng, đồng thời cơ quan Thuế ban hành văn bản trả lời cụ thể và

đăng tải trên Trang thông tin điện tử (Webiste) của Ngành theo quy định. Công

tác hỗ trợ, giải đáp kịp thời những vướng mắc của NNT đã góp phần tạo mơi

trường thơng thống trong q trình hoạt động, sản xuất, kinh doanh của các

doanh nghiệp trên địa bàn, đồng thời động viên NNT chấp hành tốt nghĩa vụ nộp

thuế. Các cuộc điện thoại gọi đến nhờ tư vấn, hỗ trợ điều được nhấc máy kịp

thời, các câu trả lời đạt chất lượng, đem lại sự hài lòng cho NNT.

Kết quả trong 06 tháng đầu năm 2018, Cục Thuế đã phối hợp với Đài Phát

thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện được 54 Chun mục “Thuế và cuộc sống”

phát trên sóng truyền hình và trên sóng phát thanh; phối hợp với Báo Đăk Nông

đăng tải trên Chuyên trang “Thuế Nhà nước” và tuyên tuyền qua các hình thức

khác như: Đài phát thanh của huyện, thị xã, Bản tin của Ban Tuyên giáo Tỉnh

10ủy... với các tin, bài được đăng; hỗ trợ trực tiếp tại cơ quan Thuế cho hơn 500

lượt tổ chức, cá nhân, hỗ trợ bằng văn bản cho 71 tổ chức, cá nhân; tổ chức 11

buổi tập huấn, đối thoại với NNT với hơn 1.200 người tham gia. Thông qua các

buổi tập huấn, đối thoại, các doanh nghiệp đã cùng cơ quan Thuế trao đổi tìm ra

những chỗ chưa hợp lý từ các chính sách, pháp luật thuế khi áp dụng vào thực

tế, từ đó có những kiến nghị để sửa đổi bổ sung cho hồn thiện.

- Cơng tác kiểm tra giám sát, sơ kết, tổng kết, hội nghị, hội thảo đối với

cơng tác cải cách thủ tục hành chính.

Tăng cường cơng tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cơng chức và người

lao động tại cơ quan Thuế các cấp nhằm nâng cao nhận thức chính trị và trách

nhiệm trong thực thi công vụ; thường xuyên giám sát việc thực hiện các quy

trình, TTHC ở các đơn vị trực thuộc. Xử lý nghiêm các sai phạm, đảm bảo kỷ

cương, kỷ luật của Ngành, có biện pháp xử lý đối với công chức, người đứng

đầu đơn vị trong việc không thực hiện đúng các quy trình, giải quyết các TTHC

thuế gây chậm chễ, khó khăn cho NNT. Chú trọng cơng tác kiểm tra nội bộ, tăng

cường kiểm tra công vụ để giám sát cơng chức thuế trong q trình thực thi

nhiệm vụ, góp phần nâng cao cơng tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết

kiệm chống lãng phí.

* Cơng tác cải cách thủ tục hành chính.

- Việc ban hành quyết định quy định các bộ TTHC liên quan đến người

dân và doanh nghiệp.

Ngày 30/6/2016, Bộ Tài chính có Quyết định số 1500/QĐ-BTC về việc

cơng bố TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực Quản lý thuế thuộc thẩm quyền

giải quyết của Bộ Tài chính. Trong đó: 12 TTHC thuộc thẩmquyền giải quyếtcủa Tổng cục Thuế; 165 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế;

123 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thuế.

Ngày 05/6/2017, Bộ Tài chính có Quyết định số 1043/QĐ-BTC về việc

cơng bố Danh mục TTHC có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính cơng ích thuộc

phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính.

11Trên cơ sở chỉ đạo của cấp trên, thời gian qua Cục Thuế tỉnh Đắk Nông đã

thực hiện nghiêm túc việc chuẩn hóa các TTCH thuộc thẩm quyền giải quyết của

Cục Thuế và của Chi cục Thuế trực thuộc.

- Việc cơng khai, minh bạch TTHC và duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu

Quốc gia về TTHC.

Thực hiện Quyết định số 1500/QĐ-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính

về việc cơng bố TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực Quản lý thuế, Tổng cục

Thuế đã thực hiện niêm yết Bộ TTHC thuế được chuẩn hóa trên Website của

ngành Thuế tại Chuyên mục “Thủ tục hành chính thuế”, đồng thời cập nhật trên

Website của Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bên cạnh đó

Cục Thuế cũng đã niêm yết tại Trung tâm hành chính cơng tỉnh Đăk Nơng và bộ

phận “Một cửa” của Văn phòng Cục Thuế và 8 Chi cục Thuế trực thuộc.

- Việc rà soát, kiểm tra, cắt giảm các TTHC.

Xác định CCHC là một trong những nhiệm vụ then chốt góp phần thực

hiện hiệu quả cơng tác quản lý thuế, hàng năm Cục Thuế đã xây dựng các kế

hoạch trong đó có lồng ghép các nhiệm vụ CCHC. Đồng thời, Cục Thuế tiếp tục

chỉ đạo các đơn vị thuộc Cục Thuế thực hiện đồng bộ 6 nhóm nhiệm vụ chính

của CCHC, đó là: Cải cách thể chế; Cải cách TTHC; Cải cách tổ chức bộ máy

hành chính Nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cơng

chức; Cải cách tài chính cơng; Hiện đại hóa nền hành chính.

Thời gian qua, Cục Thuế tỉnh Đắk Nông đã cùng với ngành Thuế cả nước

rà sốt, tham gia góp ý để Tổng cục Thuế trình Bộ Tài chính ban hành mới 07

TTHC, bãi bỏ 92 TTHC. Nhờ đó, số TTHC giảm từ 385 xuống còn 300 TTHC

đã được chuẩn hóa.

- Việc tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của công dân, tổ chức, doanh nghiệp

về TTHC.

Thực hiện nghiêm túc việc niêm yết nội dung, địa chỉ tiếp nhận phản ánh,

kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính theo Cơng văn số

448/TCT-PC ngày 05/02/2015 của Tổng cục Thuế, Công văn 2687/UBND-NC

12ngày 08/6/2016 của UBND tỉnh Đăk Nông; tiếp nhận và giải quyết kịp thời các

phản ánh, kiến nghị về TTHC đúng theo thời gian quy định.

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động cung cấp dịch vụ công.

Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện

tử, 6 tháng đầu năm 2018 Cục Thuế tiếp tục triển khai cung cấp và hỗ trợ sử

dụng 10 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, gồm hàng loạt các website: Tra

cứu thông tin người nộp thuế, hỏi đáp chính sách thuế, dịch vụ hỗ trợ nộp tờ

khai thuế TNCN online, tra cứu hóa đơn, dịch vụ hỗ trợ kê khai hồ sơ khai thuế

qua mạng, dịch vụ hỗ trợ kê khai báo cáo hóa đơn qua mạng, dịch vụ hỗ trợ kê

khai báo cáo biên lai phí, lệ phí qua mạng, dịch vụ hỗ trợ kê khai báo cáo tài

chính qua mạng, dịch vụ nộp thuế qua mạng...

Cơ quan thuế đã tổ chức việc tiếp nhận, giải quyết các TTHC cho NNT

theo cơ chế “một cửa” trên cơ sở hệ thống quy trình nghiệp vụ theo cơ chế “một

cửa” nhận/trả hồ sơ với phần mềm ứng dụng hỗ trợ nhận trả hồ sơ hành chính

thuế và giám sát việc giải quyết TTHC của cơ quan Thuế các cấp (ứng dụng

QHS, TMS), tách bạch được khâu tiếp nhận thủ tục hồ sơ với khâu giải quyết hồ

sơ; đảm bảo việc thống nhất về hồ sơ thủ tục và giám sát được thời gian thực

hiện giải quyết TTHC thuế.

Kết quả đạt được đến nay hệ thống khai thuế qua mạng đã được triển khai

tại Văn phòng Cục Thuế và 8/8 Chi cục Thuế trực thuộc; có 100% doanh nghiệp

đã thực hiện đăng ký kê khai, nộp thuế điện tử, với tỷ lệ nộp tờ khai đúng hạn

đạt trên 95%.

- Việc khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Để đo lường mức độ hài lòng của NNT đối với dịch vụ của cơ quan Thuế,

năm 2017, Tổng cục Thuế tiếp tục phối hợp với Phòng Thương mại và Công

nghiệp Việt Nam (VCCI) triển khai đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp đối với

cải cách TTHC thuế theo 5 khía cạnh, đó là: Tiếp cận thơng tin chính sách, pháp

luật và TTHC thuế; Thực hiện các TTHC thuế; Thanh, kiểm tra và giải quyết khiếu

nại thuế; Sự phục vụ của công chức thuế; Kết quả giải quyết công việc.

13Đối tượng tham gia khảo sát là các doanh nghiệp đang hoạt động ở 63

tỉnh, thành phố, được lựa chọn ngẫu nhiên phân tầng theo các tiêu chí là loại

hình doanh nghiệp, thời gian thành lập doanh nghiệp và lĩnh vực hoạt động...

Đánh giá cho thấy, sự hài lòng của doanh nghiệp năm 2017 là 80%, so với cuộc

khảo sát năm 2016 là 75%, tất các các chỉ số thành phần đều tăng.

Mặc dù, sự hài lòng của NNT đã tăng lên đáng kể, song tiến trình cải cách

TTHC thuế vẫn tồn tại một số hạn chế như: Văn bản hướng dẫn về thuế còn “ơm

đồm” các chính sách xã hội, quản lý kinh tế… cũng như tập trung quá nhiều vào

việc “đóng” các kẽ hở nhỏ, ngăn chặn các doanh nghiệp lợi dụng sự thơng

thống của việc thành lập doanh nghiệp để gian lận thuế.

Công tác giải quyết các TTHC thuế của NNT theo cơ chế “một cửa” được

ngành Thuế triển khai thực hiện từ năm 2007 theo Quyết định số 78/2007/QĐ-BTC

ngày 18/09/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế hướng dẫn, giải đáp

vướng mắc về chính sách thuế, quản lý thuế và giải quyết các TTHC thuế của NNT

theo cơ chế “một cửa”. Trên cơ sở đó, Cục Thuế tỉnh Đăk Nơng đã triển khai thực

hiện đầy đủ, nghiêm túc việc giải quyết các TTHC cho NNT trên địa bàn tỉnh theo

đúng thủ tục, đảm bảo thời gian và trình tự hành chính theo đúng các quy trình, quy

chế do Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế ban hành. Việc thực hiện cơ chế “một cửa”,

“một cửa liên thông” trong việc giải quyết TTHC thuế trên địa bàn tỉnh thời gian

qua đã tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; tăng

cường sự công khai, minh bạch về các thủ tục, hồ sơ giấy tờ, phí, lệ phí, thời gian

giải quyết công việc đồng thời nêu cao trách nhiệm thực thi công vụ của công chức

thuế, được NNT đánh giá cao.

Nhằm tiếp tục tháo gỡ những rào cản về TTHC, cải thiện môi trường đầu tư

kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, ngày 25/03/2015 Thủ tướng

Chính phủ đã ban hành Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg về Quy chế thực hiện cơ

chế “một cửa”, “một cửa liên thơng” tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa

phương, trong đó yêu cầu các cơ quan Nhà nước tiếp tục triển khai thực hiện cơ

chế “một cửa”, phối hợp thực hiện “một cửa liên thông” và ứng dụng công nghệ

14thông tin trong giao dịch với người dân, doanh nghiệp theo cơ chế “một cửa điện

tử”.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và UBND

tỉnh, Cục Thuế tỉnh Đăk Nông đã thường xuyên tập trung chỉ đạo việc thực hiện

cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thơng” trong giải quyết TTHC thuế tại Văn

phòng Cục và 8/8 đơn vị Chi cục Thuế trực thuộc trên địa bàn tỉnh.

Tại Văn phòng Cục Thuế và Chi cục Thuế các huyện, thị xã đều đã bố trí

địa điểm, nơi tiếp đón NNT tại vị trí thuận lợi, dễ tìm, riêng biệt; có biển tên,

biển chỉ dẫn đầy đủ; có trang bị bàn ghế, máy tính, ghế ngồi chờ… và các

phương tiện làm việc phù hợp, đồng thời lựa chọn và bố trí những cơng chức

thuế có năng lực chun mơn, có tinh thần thái độ phục vụ tốt, có kỹ năng giao

tiếp để làm việc ở bộ phận “một cửa” … để tiếp nhận, hướng dẫn TTHC cho

NNT nhanh chóng, kịp thời; từ đó tạo sự văn minh, chuyên nghiệp của cơ quan

Thuế và công chức thuế trong giao dịch với NNT.

Phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh để thực hiện “một cửa

liên thông” trong việc cấp mã số doanh nghiệp, rút ngắn thời gian cấp mã số

doanh nghiệp xuống còn tối đa không quá 08 giờ (Theo quy định là 03 ngày làm

việc) và có thơng báo kịp thời đối với những doanh nghiệp vi phạm pháp luật

trong lĩnh vực thuế.

Kết quả giải quyết các công việc tại bộ phận “một cửa”, “một cửa liên

thông” từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/6/2018 như sau:

+ Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mã số thuế cho 310 doanh

nghiệp, trong đó mã 10 số 260 doanh nghiệp, mã 13 số 50 doanh nghiệp.

+ Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trả đúng hạn tại bộ phận “một cửa” đạt

trên 98,1%.

Như vậy có thể thấy rằng việc triển khai thực hiện cơng tác cải cách

TTHC trong những năm gần đây, đã có những chuyển biến tích cực, góp phần

trong việc ổn định và phát triển kinh tế - văn hóa xã hội tỉnh nhà. Việc đưa vào

thực hiện cơ chế “một cửa” để giải quyết công việc của tổ chức, công dân ở các

cấp, các ngành đã tạo được dư luận tốt, được sự đồng tình của đơng đảo tổ chức,

15cơng dân. Qua theo dõi đã rút ra một số kết quả tích cực cụ thể: Về cơ bản đã

giảm bớt được một số thủ tục không cần thiết mà trước đây quy định, giảm được

phiền hà, tốn kém thời gian, công sức của tổ chức và cơng dân khi có u cầu

giải quyết công việc liên quan đến lĩnh vực thuế. Đổi mới cách thức, quy trình

giải quyết các thủ tục hành chính, tạo chuyển biến cơ bản trong quan hệ giữa cơ

quan Thuế với tổ chức và công dân, cũng như tinh thần, thái độ phục vụ của đội

ngũ cán bộ, công chức. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được công tác cải

cách TTHC trong ngành Thuế tỉnh Đắk Nơng vẫn còn bộc lộ những hạn chế, tồn

tại nhất định cần phải được khắc phục:2.3.2. Về hạn chế, tồn tại:

Một là công tác cải cách TTCH mặc dù đã được đưa vào kế hoạch công

tác hàng năm, nhưng q trình cải cách còn chậm, chưa đi vào chiều sâu, chưa

đạt được theo mục tiêu, yêu cầu đề ra. Thiếu sự phối hợp thống nhất, đồng bộ

trong cải cách thủ tục hành chính nhất là giữa các cơ quan chuyên môn của địa

phương với các cơ quan đơn vị thuộc ngành dọc quản lý (chưa có sự thống nhất

về biểu mẫu, hồ sơ, thủ tục).

Hai là việc rà soát các TTHC ở một số đơn vị trực thuộc còn mang tính

thụ động chưa thực sự được quan tâm.

Ba là cơng tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế

một cửa liên thông thật sự thực hiện chưa đạt yêu cầu đề ra, thực hiện còn mang

nhiều tính hình thức, chất lượng thấp. Việc niêm yết cơng khai các thủ tục hành

chính còn thiếu khoa học, chưa thuận lợi cho nhân dân tiếp cận; sổ sách theo dõi

công việc của Bộ phận một cửa chưa được thống kê, cập nhật thường xuyên và

kịp thời. Thiếu sự phối hợp giữa Bộ phận một cửa với các phòng chun mơn

trong giải quyết hồ sơ dẫn đến còn trường hợp trả kết quả cho người dân bị trễ

hẹn.

Bốn là đội ngũ cơng chức còn thiếu đầu tư về chiều sâu, chưa có những

chuyển biến căn bản trong quá trình tham mưu cho lãnh đạo những nhiệm vụ

16mang tính chiến lược cao. Một bộ phận cán bộ, công chức làm việc cầm chừng,

thiếu tinh thần trách nhiệm, hiệu quả chưa cao, chưa nhiệt tình tiếp cận với

người dân để giải quyết công việc.

2.3.3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế

Sự chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu các đơn vị chưa thật sự quyết

liệt, còn tình trạng trơng chờ, ỷ lại vào cơ quan đầu mối; một số cơ quan, đơn vị

chưa chủ động xây dựng và triển khai Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn,

hàng năm nên lúng túng trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ.

Một bộ phận công chức thuế chưa nhận thức đầy đủ, tồn diện về vai trò của

cơng tác cải cách TTHC nên còn tỏ thái độ thờ ơ trước nhu cầu giải quyết công việc

ngày càng cao của người dân, doanh nghiệp, dẫn đến kết quả thực hiện, giải quyết

TTHC vẫn còn tình trạng chậm trễ.

Việc thực hiện kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra công tác cải cách TTHC chưa

được giám sát chặt chẽ; ngoài ra, việc xử lý các trường hợp và hành vi sai phạm

trong thực hiện cải cách TTHC chưa quyết liệt và triệt để.

Đội ngũ công chức thuế ở một số khâu, bộ phận còn hạn chế, yếu kém,

chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới. Nhận thức của một bộ phận đội ngũ

cán bộ, cơng chức về vai trò, ý nghĩa của công tác cải cách TTHC chậm chuyển

biến.

Cơ sở vật chất Cục Thuế tỉnh Đắk Nơng còn hạn chế, chưa đáp ứng được

yêu cầu công việc, đặc biệt là các đơn vị ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa. Kinh phí

đầu tư bảo đảm cho việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ cải cách TTHC Nhà

nước và hiện đại hóa nền hành chính, cơ quan hành chính các cấp chưa tương

xứng với yêu cầu đề ra.17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Ở CỤC THUẾ TỈNH ĐĂK NÔNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×