Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Tải bản đầy đủ - 0trang

CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH

VĂN HĨA DOANH NGHIỆP

• Ấn phẩm (văn bản, …)

• Khẩu hiệu, slogan

We wheel the industries

• Biểu tượng Cơng ty (logo)19CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH

VĂN HĨA DOANH NGHIỆP

2. Các biểu trưng phi trực quan.

• Triết lý kinh doanh (Chính sách chất lượng

của Vietranstimex)

• Những giá trị cốt lõi.

• Lịch sử phát triển và truyền thống văn hóa

(giai thoại về những năm tháng gian khổ và

hào hùng của Cơng ty).

20CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN

HÌNH THÀNH VĂN HĨA DOANH NGHIỆP

 Lịch sử Công ty.

 Các thế hệ lãnh đạo Cơng ty.

 Văn hóa dân tộc.

 Ngành nghề kinh doanh và đặc thù của mơi

trường hoạt động.21VĂN HĨA DOANH NGHIỆP

ĐƯỢC THỂ HIỆN NHƯ THẾ NÀO

 Giao dịch với khách hàng.

 Cạnh tranh với đối thủ.

 Quản lý nguồn nhân lực.

 Hình ảnh người lãnh đạo.

 Phong cách làm việc.

 Bày tỏ ý kiến, quan điểm; biểu hiện hành vi.

 Quan hệ với xã hội và môi trường.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×