Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bộ máy tổ chức quản lý của chi nhánh NHNo&PTNT Hà Thành được thể hiện qua sơ đồ sau:

Bộ máy tổ chức quản lý của chi nhánh NHNo&PTNT Hà Thành được thể hiện qua sơ đồ sau:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức của chi nhánh NHNo&PTNT Hà Thành



BAN GIÁM ĐỐC



Phòng

Kế hoạchkinh doanh



Phòng

Kế tốn

ngân quỹ



Phòng

Hành chính

nhân sự



Phòng

Marketing



Phòng

Kiểm tra

kiểm tốn nội

bộ



Các phòng giao dịch



PGD

Chợ Mơ



PGD

Kim Đồng



PGD

Trương Định



PGD

Lê Đại Hành



PGD

Kim Liên



a) Phòng Kế hoạch – kinh doanh

Phòng Kế hoạch – kinh doanh có các nhiệm vụ sau đây:

- Trực tiếp quản lý cân đối nguồn vốn đẩm bảo các cơ cấu về kỳ hạn, loại tiền

tệ, loại tiền gửi... và quản lý các hệ số an toàn theo quy định. Tham mưu cho Giám

đốc chi nhánh điều hành nguồn vốn và chịu trách nhiệm đề xuất chiến lược khách

hàng, chiến lược huy động vốn tại địa phương và giải pháp phát triển nguồn vốn.



36



- Đầu mối, tham mưu cho Giám đốc xây dựng kế hoạch kinh doanh ngắn hạn,

trung và dài hạn của NHNo&PTNT Hà Thành theo định hướng kinh doanh của

Ngân hàng Nông nghiệp.

- Đầu mối quản lý thông tin (thu thập, tổng hợp, quản lý lưu trữ, cung cấp) về

kế hoạch phát triển, tình hình thực hiện kế hoạch, thơng tin kinh tế, thơng tin phòng

ngừa rủi ro tín dụng, thơng tin về nguồn vốn và huy động vốn, thông tin khách hàng

theo quy định.

- Chịu trách nhiệm về quản lý rủi ro trong lĩnh vực nguồn vốn, cân đối vốn và

kinh doanh tiền tệ theo quy chế, quy trình quản lý rủi ro, quản lý tài sản nợ (rủi ro

lãi suất, tỷ giá, kỳ hạn)

- Tổng hợp, theo dõi các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và quyết toán kế hoạch

đến các Chi nhánh NHNo&PTNT trên địa bàn

- Cân đối nguồn vốn, sử dụng vốn và điều hòa vốn kinh doanh đối với các chi

nhánh NHNo&PTNT trên địa bàn

- Tổng hợp, phân tích hoạt động kinh doanh quý, năm. Dự thảo các báo cáo

sơ kết, tổng kết.

- Tổng hợp, báo cáo chuyên đề theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc chi nhánh NHNo&PTNT Hà

Thành giao.

b) Phòng Kế tốn ngân quỹ

Phòng Kế toán ngân quỹ thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Trực tiếp hạch toán kế toán thống kê và thanh toán theo quy định của Ngân

hàng Nhà nước, NHNo&PTNT Việt Nam.

- Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch tài chính, quyết tốn kế hoạch thu, chi tài chính,

quỹ tiền lương đối với các chi nhánh trên địa bàn trình ngân hàng cấp trên phê duyệt.

- Quản lý và sử dụng các quỹ chuyên dùng theo quy định của NHNo&PTNT

trên địa bàn.



37



- Tổng hợp lưu trữ hồ sơ tài liệu về hạch toán, kế toán, quyết toán và các báo

cáo theo quy định.

- Thực hiện các khoản nộp ngân sách Nhà nước theo luật định.

- Thực hiện nghiệp vụ thanh toán trong và ngoài nước.

- Chấp hành quy định về an toàn kho quỹ và định mức tồn quỹ theo quy định.

- Quản lý sử dụng thiết bị thơng tin, điện tốn phục vụ nghiệp vụ kinh doanh

theo quy định của NHNo&PTNT.

- Chấp hành chế độ báo cáo và kiểm tra theo chuyên đề.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc chi nhánh giao.

c) Phòng Hành chính nhân sự

Phòng Hành chính nhân sự có các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng chương trình cơng tác hàng tháng, q của Chi nhánh và có trách

nhiệm thường xun đơn đốc việc thực hiện chương trình đã được Giám đốc Chi

nhánh phê duyệt.

- Xây dựng và triển khai chương trình giao ban nội bộ Chi nhánh và các chi

nhánh trực thuộc trên địa bàn. Trực tiếp làm thư ký tổng hợp cho Giám đốc Chi nhánh.

- Tư vấn pháp chế trong việc thực thi các nhiệm vụ cụ thể về giao kết hợp

đồng, hoạt động tố tụng, tranh chấp dân sự, hình sự, kinh tế, lao động, hành chính

liên quan đến cán bộ, nhân viên và tài sản của NHNo&PTNT Hà Thành.

- Thực thi pháp luật có liên quan đến an ninh, trật tự, phòng cháy, nổ tại cơ quan

- Lưu trữ các văn bản có liên quan đến Ngân hàng và các văn bản chế định

của NHNo&PTNT Việt Nam.

- Phân tích đánh giá văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của Chi

nhánh NHNo&PTNT Hà Thành.

- Đầu mối giao tiếp với khách hàng đến làm việc, công tác tại Chi nhánh

NHNo&PTNT Hà Thành.

- Trực tiếp quản lý con dấu của Chi nhánh, thực hiện cơng tác hành chính văn

thư, lễ tân, phương tiện giao thông, bảo vệ, y tế của Chi nhánh,

38



- Thực hiện việc mua sắm, công cụ lao động, sửa chữa tài sản cố định của cơ quan

- Đầu mối trong việc chăm lo đời sống vật chất, văn hóa – tinh thần và thăm

hỏi, ốm đau, hiếu, hỷ cán bộ nhân viên của Chi nhánh.

- Tham gia đề xuất, mở rộng mạng lưới, chuẩn bị nhân sự cho mở rộng mạng

lưới, hoàn tất hồ sơ, thủ tục liên quan đến phòng giao dịch, chi nhánh.

- Trực tiếp quản lý hồ sơ cán bộ thuộc chi nhánh NHNo&PTNT Hà Thành và

hoàn tất hồ sơ chế độ đối với cán bộ nghỉ hưu, nghỉ chế độ theo quy định của Nhà

nước, của ngành ngân hàng.

- Thực hiện công tác thi đua khen thưởng của Chi nhánh

- Chấp hành công tác báo cáo thống kê, kiểm tra chuyên đề.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Chi nhánh giao.

d) Phòng Marketing

Nhiệm vụ của phòng Marketing là:

- Thực tiếp thực hiện nhiệm vụ giao dịch với khách hàng (từ khâu tiếp xúc,

tiếp nhận yêu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng, hướng dẫn thủ tục

giao dịch, mở tài khoản, gửi tiền rút tiền, thanh toán, chuyển tiền...) tiếp thị giới

thiệu sản phẩm dịch vụ ngân hàng; tiếp nhận các ý kiến phản hồi từ khách hàng về

dịch vụ, tiếp thu đề xuất hướng dẫn cải tiến để không ngừng đáp ứng sự hài long của

khách hàng.

- Đề xuất tham mưu với Giám đốc chi nhánh NHNo&PTNT Hà Thành về:

chính sách phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng mới, cải tiến quy trình giao dịch,

phục vụ khách hàng, xây dựng kế hoạch tiếp thị, tuyên truyền quảng bá đặc biệt là

các hoạt động của Chi nhánh các dịch vụ, sản phẩm cung ứng trên thị trường.

- Triển khai các phương án tiếp thị, thông tin tuyên truyền theo chỉ đạo của

Ngân hàng nông nghiệp và Giám đốc Chi nhánh NHNo&PTNT Hà Thành.

- Xây dựng kế hoạch quảng bá thương hiệu, thực hiện văn hóa doanh nghiệp,

lập chương trình phối hợp với cơ quan báo chí truyền thơng, quảng bá hoạt động của

Chi nhánh.

39



- Đầu mối trình Giám đốc hoạt động chỉ đạo hoạt động tiếp thị, thông tin,

tuyên truyền đối với các đơn vị phụ thuộc

- Thực hiện lưu trữ, khai thác, sử dụng các ấn phẩm, sản phẩm, vật phẩm như

phim tư liệu, hình ảnh, băng đĩa nghi âm, ghi hình... phản ánh các sự kiện và quan

trọng và có ý nghĩa với Chi nhánh.

- Phục vụ các hoạt động có liên quan đến cơng tác tiếp thị, thông tin, tuyên

truyền của tổ chức Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên và các đoàn thể quàn chúng

của Chi nhánh.

- Soạn thảo báo cáo chuyên đề tiếp thị, thông tin tuyên truyền của Chi nhánh.

- Tham mưu cho Giám đôc Chi nhánh phát triển mạng lưới đại lý và chủ thẻ

- Quản lý giám sát hệ thống thiết bị đầu cuối.

- Giải đáp thắc mắc của khách hàng, xử lý các tranh chấp, khiếu nại phát sinh

liên quan đến hoạt động kinh doanh thẻ thuộc địa bàn mà chi nhánh quản lý

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc chi nhánh giao.

e) Phòng Kiểm tra kiểm tốn nội bộ

Phòng Kiểm tra, kiểm tốn nội bộ có những nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra công tác điều hành của Chi nhánh NHNo&PTNT Hà Thành và các

đơn vị trực thuộc theo nghị quyết của Hội đồng quản trị và chỉ đạo của Tổng Giám

đốc Ngân hàng nông nghiệp.

- Kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định nghiệp vụ kinh doanh theo

quy định của pháp luật và của NHNo&PTNT Việt Nam

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Ngân hàng nơng nghiệp về đảm

bảo an tồn trong hoạt động tiền tệ, tín dụng và dịch vụ Ngân hàng- Kiểm tra độ

chính xác của báo cáo tài chính, báo cáo cân đối kế tốn, việc tn thủ các ngun

tắc, chế độ về chính sách kế tốn của Nhà nước, ngành Ngân hàng.

- Báo cáo Tổng Giám đốc ngân hàng nông nghiệp, Giám đốc chi nhánh

NHNo&PTNT Hà Thành kết quả kiểm tra và đề xuất kết quả kiểm tra và đề xuất

biện pháp sử lý, khắc phục khuyết điểm, tồn tại.

40



- Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động của Chi nhánh

NHNo&PTNT trên địa bàn trong phạm vi phân cấp uỷ quyền của Tổng giám đốc

Ngân hàng nông nghiệp.

- Tổ chức giao ban thường kỳ về công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội

bộ đối với các Chi nhánh NHNo&PTNT trên địa bàn, sơ kết, tổng kế cơng tác kiểm

tra, kiểm tốn nội bộ theo quy định.

- Làm đầu mối trong việc kiểm toán độc lập, thanh tra, kiểm soát của ngành

Ngân hàng và các cơ quan pháp luật khác đến làm việc với Chi nhánh

NHNo&PTNT.

- Thực hiện báo cáo chuyên đề và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Chi nhánh

NHNo&PTNT, trưởng ban kiểm tra, kiểm toán nội bộ giao.

2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng và chất lượng tín dụng đối với Tổng công ty

tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Hà Thành

Năm 2010 khủng hoảng kinh tế thế giới tác động trực tiếp đến việc phát triển

kinh tế xã hội của Việt Nam. Một số chính sách kinh tế về vĩ mơ đặc biệt là chính

sách tiền tệ ln có sự biến động ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của

các doanh nghiệp, của ngân hàng. Đảng, Chính phủ đã có nhiều chỉ thị, nghị quyết

chỉ đạo triển khai các biện pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội

và chống suy giảm kinh tế những tháng đầu năm và lạm phát trong những tháng

cuối năm.

Ngân hàng Nhà nước Việt nam đã có nhiều giải pháp tích cực trong điều hành

chính sách tiền tệ. Ngân hàng No&PTNT Việt Nam đã có những biện pháp chỉ đạo

kịp thời, đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của toàn hệ thống an toàn và hiệu quả.

Với quyết tâm trong chỉ đạo điều hành của NHNo&PTNT Việt Nam. Sự phấn

đấu vươn lên của tập thể cán bộ công nhân viên của chi nhánh dưới sự lãnh đạo trực

tiếp của Đảng uỷ, Ban Giám đốc. Chi nhánh NHNo&PTNT Hà Thành đã từng bước

vượt qua thử thách và đạt được kết quả kinh doanh năm 2010 khá khả quan và tạo

được tiền đề để phát triển cho các năm tiếp theo.

41



2.2.1. Một số hoạt động tín dụng

2.2.1.1. Tình hình huy động vốn

Trong những năm gần đây, thị trường huy động vốn thường xuyên có những diễn biến

phức tạp, với sự xuất hiện ngày càng nhiều của các tổ chức tín dụng. Nhờ biết chủ động trong

công tác huy động vốn nên trong thời gian qua vốn huy động của chi nhánh ngân hàng Hà Thành

tương đối ổn định được thể hiện khái quát qua bảng số liệu sau



Bảng 2.1. Khái quát tình hình huy động vốn từ năm 2007 đến năm 2010

Năm



Chỉ tiêu

Tổng nguồn

vốn

Tiền gửi từ



2007

Nội tệ Ngoại



2008



2009

Nội

Ngoại



tệ



Nội tệ



Ngoại tệ



tệ



tệ



(Tỷ



(ngàn



(Tỷ



(ngàn



(Tỷ



(ngàn



đồng)



USD)

2.



đồng)

2.



693



054



479



tiết kiệm từ



USD)

đồng)

15.

1.

723



1.



410



1.



2010

Nội tệ

Ngoại tệ

(Tỷ



USD) đồng)

54.

1.

891



613



4.



(ngàn

USD)

12.

823

12.



dân cư

Tỷ trọng



53

11



176

43



173

8



455

9



332

23



604

8



637

39



723

0,



(%)

Tiền gửi



,06



,67



,42



,25



,55



,39



,49



99



1.



1.



14.



1.



thanh toán

của các tổ

chức và cá



1



nhân

Tỷ trọng



327

68



448

53



561

76



268

90



065

75



287

0



946

58



00

0,



(%)

Vốn điều



,27



,77



,00



,75



,53



,52

50.



,65



78



chuyển

Tỷ trọng



100

20



69

2



320

15



-



13

0



000

91



30

1



-



(%)



,88



,56



,58



-



,92



,09



,86



-



42



(Báo cáo tổng kêt hoạt động kinh doanh từ năm 2007 - 2010 của

chi nhánh NHNN&PTN Hà Thành)

Từ bảng 2.1 để thấy rõ hơn về tình hình huy động vốn của ngân hàng trong

giai đoạn 2007 – 2010 ta đi nghiên cứu các biểu đồ sau:



Biểu đồ 2.1: Biểu đồ biểu hiện tỷ trọng Tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng từ năm

2007 – 2010/



43



Biểu đồ 2.2: Biểu đồ biểu thị tỷ trọng tiền gửi thanh toán tại ngân hàng từ năm

2007 – 2010



Biểu đồ 2.3: Biểu đồ biểu hiện tỷ trọng vốn điều chuyển tại ngân hàng từ năm

2007 – 2010



Biểu đồ 2.4: Biểu đồ biểu hiện tổng nguồn vốn nội tệ ngân hàng huy động được

từ 2007 - 2010

44



Biểu đồ 2.5: Biểu đồ biểu hiện tổng nguồn vốn ngoại tệ ngân hàng huy động

được qua các năm 2007 - 2010

Qua bảng 2.1 và biểu đồ 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5 ta thấy rằng tổng nguồn vốn

huy động của ngân hàng qua các năm có sự biến đổi theo các chiều hướng khác

nhau. cụ thể ta thấy đối với tổng nguồn vốn nội tệ trong giai đoạn 2007 – 2010 dựa

vào bảng 2.4 ta thấy rằng năm 2007 là năm đạt con số huy động ít nhất bởi vì chi

nhánh ngân hàng Hà Thành chính thức được thành lập vào ngày 29/11/2007, do đó

việc huy động vốn mới chỉ được thực hiện trong khoảng hơn 1 tháng. Tiếp đến năm

2008 là năm mà mức huy động vốn nội tệ đạt cao nhất trong giai đoạn này với con

số là 2.054 tỷ đồng vượt mức kế hoạch đề ra là 983 tỷ đồng đạt 2088.9%, còn so với

năm 2007 thì năm 2008 đạt 328.81%. Đây có thể nói là một thành cơng của chi

nhánh ngân hàng này bởi vì năm 2008 nền kinh tế thế giới chịu nhiều tác động của

cuộc khủng hoảng tài chính tồn cầu. Việt Nam cũng khơng nằm ngồi tác động đó.

Những tác động của nền kinh tế thế giới, lạm phát, chính sách thắt chặt tiền tệ của

Nhà nước 9 tháng đầu năm, những tháng cuối năm tình hình có dấu hiệu ngược lại

tạo những khó khăn mới có tính chất đảo chiều ảnh hưởng trực tiếp đến việc điều

hành hoạt động kinh doanh của các NHTM nói chung, của NHNo&PTNT Việt nam

45



và Chi nhánh NHNo&PTNT Hà Thành nói riêng vậy mà ngân hàng vẫn nỗ lực đạt

được kết quả vượt chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên sang năm 2009, 2010 thì tổng nguồn vốn

này có chiều hướng giảm hơn so với năm 2008. Cụ thể năm 2009 chỉ đạt 1.410 tỷ

đồng, năm 2010 đạt 1.613 tỷ đồng. Việc giảm nguồn vốn nội tệ này không phải là do

ngân hàng yếu kém trong việc huy động vốn mà là do theo xu hướng của thị trường

nên việc gửi tiền ngoại tệ vào ngân hàng tăng lên còn nội tệ lại giảm dần đi. Theo

biểu đồ 2.5 ta thấy tổng nguồn vốn huy động bằng USD tăng rất mạnh vào năm

2009 đạt 54.891 ngàn USD, sang năm 2010 con số này đạt 12.823 ngàn USD, việc

giảm lượng vốn USD là do trong thời gian này theo sự chỉ đạo của NHNN &PTNT

Việt Nam thì chi nhánh ngân hàng này đã trả lại hết nguồn vốn ngoại tệ thị trường

II. Như vậy có thể thấy việc huy động vốn nói chung của chi nhánh ngân hàng Hà

Thành trong thời gian qua là khá tốt. Những thành công trong công tác huy động

vốn phải kể đến thành công trong việc huy động vốn từ tiền gửi tiết kiêm, từ tiền gửi

thanh tốn, tiền điều chuyển vốn. Nhìn vào biểu đồ 2.1;2.2;2.3 ta thấy được sự biến

đổi giữa các năm, và có thể nhận định những biến đổi này đều mang tính tích cực.

Qua các số liệu ta thấy việc huy động vốn nội tệ từ các nguồn gần như sự thay đổi

tăng giảm không nhiều, song đối với vốn ngoại tệ, thì việc tăng giảm này rất là thất

thường bởi nó còn phụ thuộc và tính thị trường, phụ thuộc vào tỷ giá từng thời điểm.

Trên đây là một số nhận xét cơ bản về việc huy động vốn của chi nhánh ngân hàng

Hà Thành trong giai đoạn 2007 – 2010. Nhìn chung việc huy động vốn trong giai

đoạn này của ngân hàng được xem xét là khá thành công và chủ yếu là trong việc

huy động vốn tiết kiệm và huy động vốn từ tiền gửi thanh tốn của các tổ chức cá

nhân.

2.2.1.2. Tình hình cho vay

Khách hàng của chi nhánh Hà Thành hiện nay cũng đã khá đông đảo về số

lượng, phong phú và đa dạng về đối tượng, từ các doanh nghiệp nhỏ, vừa đến các

tổng công ty lớn. Trong giai đoạn hiện nay Chi nhánh cũng đã thực hiện đa dạng hóa

khách hàng nhằm thực hiện mục tiêu mở rộng hoạt động tín dụng và phân tán rủi ro.

46



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bộ máy tổ chức quản lý của chi nhánh NHNo&PTNT Hà Thành được thể hiện qua sơ đồ sau:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×