Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 6. DƯỢC LIỆU CHỨA ALCALOID

Chương 6. DƯỢC LIỆU CHỨA ALCALOID

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.5.2. Hố tính

1.6. Chiết xuất, tinh chế và phân lập

1.6.1. Chiết xuất

1.6.2. Tinh chế và phân lập

1.7. Định tính alcaloid

1.7.1. Định tính trên tiêu bản thực vật

1.7.2. Định tính trong dược liệu và trong các chế phẩm

1.7.3. Quy trình chiết xuất và định tính Alcaloid trong dược liệu

* Chuẩn bị:

+ Dụng cụ: Cân kỹ thuật, giấy cân, đèn cồn, diêm, ống đong 10ml, ống nghiệm

10ml, ống nghiệm 5ml, bình lắng gạn, giá để bình lắng gạn, phễu thuỷ tinh, giá

để phễu thủy tinh, giấy lọc, đèn cồn, diêm, bình nón, kẹp gỗ, giấy lọc, lưới

amiang.

+ Hóa chất: Thuốc thử Mayer, TT Dragendorff, TT Bouchardat, acid

hydrocloric 5%, bột Hoàng liên, ether.

* Tiến hành:

- Cân 0,5 gam bột Hoàng liên, cho vào bình nón dung tích 100ml.

- Thêm 15ml cồn 960. Đun sôi 1 phút trên ngọn lửa đèn cồn, để nguội, lọc dịch

lọc.

- Cho dịch lọc vào bình lắng gạn dung tích 50ml. Kiềm hóa dịch lọc bằng 8ml

nước vơi trong.

- Chiết alcaloid base bằng ether (chiết 02 lần, lần 1 cho 10ml, lần 2 cho 5ml).

- Đậy nút, lắc bình lắng gạn, để yên sẽ phân thành 2 lớp.

- Gạn lớp ether ở trên cho vào ống nghiệm.

- Gộp các dịch chiết ether cho vào bình lắng gạn.

- Đong 5ml HCl 5% bằng ống đong cho vào bình lắng gạn.

- Đậy nút, lắc bình lắng gạn, để yên sẽ phân thành 2 lớp.

- Được dịch chiết acid chia thành 04 ống nghiệm nhỏ để định tính.

- Nhỏ 01 giọt thuốc thử Mayer vào ống thứ nhất sẽ thấy tủa trắng sau chuyển

sang màu vàng nhạt.

- Nhỏ 01 giọt thuốc thử Dragendorff vào ống thứ hai sẽ thấy tủa da cam.

- Nhỏ 01 giọt thuốc thử Bouchardat vào ống thứ ba sẽ thấy tủa nâu.

1.8. Định lượng alcaloid

1.9. Cấu tạo hoá học và phân loại

1.9.1. Alcaloid khơng có nhân dị vòng

1.9.2. Alcaloid có nhân dị vòng

1.9.3. Alcaloid có nhân steroid

1.9.4. Alcaloid có cấu trúc terpen1.10. Tầm quan trọng của alcaloid trong dược liệu

2. Dược liệu chứa alcaloid

2.1. Dược liệu chứa alkaloid khơng có nhân dị vòng

2.1.1. Ma Hồng

2.1.2. Ớt

2.1.3. Tỏi Độc

2.1.4. Ích Mẫu

2.2. Dược liệu chứa alcaloid có nhân pyridine và piperidin

2.2.1. Hồ Tiêu

2.2.2. Lựu

2.2.3. Cau

2.2.4. Thuốc Lá

2.3. Dược liệu chứa alkaloid có nhân tropan

2.3.1. Benladon

2.3.2. Cà Độc Dược

2.3.3. Coca

2.4. Dược liệu chứa alkaloid có nhân quinolizidin và nhân isoquinolin

2.4.1. Sarothamnus

2.4.2. Canhkina

2.5. Dược liệu chứa alkaloid có nhân isoquinolin

2.5.1. Ipeca

2.5.2. Thuốc Phiện

2.5.3. Bình Vơi

2.5.4. Hồng Liên

2.5.5. Thổ Hồng Liên

2.5.6. Vàng Đắng

2.5.7. Hồng Liên Gai

2.5.8. Hồng Bá

2.5.9. Hồng Đằng

2.5.10. Vơng Nem

2.6. Dược liệu chứa alkaloid có nhân indol

2.6.1. Mã Tiền

2.6.2. Hồng Nàn2.6.3. Cây Lá Ngón

2.6.4. Ba Gạc

2.6.5. Dừa Cạn

2.6.6. Lạc Tiên

2.7. Một số dược liệu chứa alkaloid có nhân imidazole, nhân quinazolin, nhân

purin

2.7.1. Pilocarpus

2.7.2. Thường Sơn

2.7.3. Chè

2.7.4. Cà Phê

2.8. Dược liệu chứa alkaloid có cấu trúc steroid, cấu trúc diterpen và cấu trúc

khác

2.8.1. Mức Hoa Trắng

2.8.2. Cà Lá Xẻ

2.8.3. Ô Đầu

2.8.4. Bách Bộ

3. Nhận thức dược liệu: Ma hồng, Ớt, Ích Mẫu, Hồ tiêu, Lựu, Cau, Benladon,

Cà độc dược, Canhkina, Bình vơi, Hoàng Liên, Vàng đắng, Hoàng đằng, Hoàng

bá, Mã tiền, Hoàng nàn, Lá ngón, Ba gạc, Lạc tiên, Dừa cạn, Chè, Cà phê, Mức

hoa trắng, Ô đầu, Bách bộ.Chương 7. DƯỢC LIỆU CHỨA TINH DẦU

MỤC TIÊU

Về kiến thức

1. Trình bày được thành phần cấu tạo và tính chất lý hóa của tinh d ầu.

2. Trình bày được vai trò của tinh dầu đối với cây và ứng dụng c ủa tinh

dầu trong thực tế.

3. Phân tích được đặc điểm thực vật, thu hái, bộ phận dùng, thành ph ần

hóa học và công dụng của các dược liệu: Chanh, Cam, Quýt, Bưởi, S ả, Th ảo

quả, Mùi, Bạc hà, Thông, Long não, Sa nhân, Tràm, Bạch đàn, G ừng, Ho ắc

hương, Thanh hao hoa vàng, Đinh hương, Hương nhu, Đại hồi, Quế.

Về kỹ năng

4. Thực hiện đúng các thao tác tiến hành kiểm nghiệm đ ược tinh dầu có

trong dược liệu.5. Nhận dạng và phân biệt được các vị dược liệu có chứa tinh dầu.

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

6. Có ý thức trong việc trồng và bảo vệ nguồn dược liệu.

7. Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác và kỹ năng làm việc nhóm trong q

trình học tập.

NỘI DUNG

1. Đại cương

1.1. Định nghĩa

1.2. Thành phần cấu tạo

1.3. Tính chất lý hóa

1.4. Trạng thái thiên nhiên và vai trò của tinh dầu đối v ới cây

1.5. Kiểm nghiệm dược liệu chứa tinh dầu

1.6. Tác dụng sinh học và ứng dụng của tinh dầu

2. Dược liệu chứa tinh dầu

2.1. Chanh

2.2. Cam

2.3. Quýt

2.4. Bưởi

2.5. Sả

2.6. Thảo quả

2.7. Mùi

2.8. Bạc hà

2.9. Thông

2.10. Long não

2.11. Sa nhân

2.12. Tràm

2.13. Bạch đàn

2.14. Gừng

2.15. Hoắc hương

2.16. Thanh hao hoa vàng

2.17. Đinh hương

2.18. Hương nhu

2.19. Đại hồi

2.20. QuếChương 8. DƯỢC LIỆU CHỨA CHẤT NHỰA

MỤC TIÊUTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 6. DƯỢC LIỆU CHỨA ALCALOID

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×