Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hợp đồng kỳ hạn (Forwards) và hợp đồng tương lai (Futures)

Hợp đồng kỳ hạn (Forwards) và hợp đồng tương lai (Futures)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giao hàng

• Hợp đồng tương lai thường hiếm khi dẫn tới giao

hàng hoặc tất toán vào ngày đáo hạn. Người mua và

người bán thường thốt khỏi vị thế của mình trước

thời hạn.

• Nếu hợp đồng tương lai khơng được đóng trước thời

hạn, thì tài sản cơ sở sẽ được giao dịch. Người bán

sẽ được quyền lựa chọn thời điểm giao hàng, địa

điểm giao hàng và hàng hóa cụ thể trong trường hợp

có nhiều sự lựa chọn.

• Một số hợp đồng tương lai (VD chỉ số chứng khoán)

được tất toán bằng tiền mặt.

Fundamentals of Futures and Options

Markets, 7th Ed, Ch 2, Copyright â John C.

Hull 201067Margins/ký qu

C ngi mua v người bán đều phải ký quỹ

thông qua người môi giới. Tài sản ký quỹ có

thể là tiền mặt hoặc có chứng khốn.

• Số dư tài khoản ký quỹ sẽ được điều chỉnh

hàng ngày.

• Ký quỹ giúp giảm thiểu rủi ro tín dụng.Fundamentals of Futures and Options

Markets, 7th Ed, Ch 2, Copyright © John C.

Hull 201068Ví dụ về hợp đồng tương lai

• Ngày 5/6, một nhà đầu tư mua 2 hợp

đồng tương lai vàng, giao hàng tháng 12.

– contract size is 100 oz.

– futures price is US$900

– margin requirement is US$2,000/contract (US$4,000

in total) – Mức ký quỹ ban đầu

– maintenance margin is US$1,500/contract (US$3,000

in total) – Mức ký quỹ duy trìFundamentals of Futures and Options

Markets, 7th Ed, Ch 2, Copyright © John C.

Hull 201069A Possible OutcomeDayFutures

Price

(US$)Daily

Gain

(Loss)

(US$)Cumulative

Gain

(Loss)

(US$)900.00Margin

Account Margin

Balance

Call

(US$)

(US$)

4,0005-Jun 897.00

.

.

.

.

.

.(600)

.

.

.(600)

.

.

.3,400

.

.

.13-Jun 893.30

.

.

.

.

.

.(420)

.

.

.(1,340)

.

.

.2,660 + 1,340 = 4,000

.

.

.

.

.19-Jun 887.00

.

.

.

.

.

.(1,140)

.

.

.(2,600)

.

.

.2,740 + 1,260 = 4,000

.

.

.

.

.

.26-Jun 892.30260(1,540)5,060Fundamentals of Futures and Options

Markets, 7th Ed, Ch 2, Copyright © John C.

Hull 20100

.

.

.0

70Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hợp đồng kỳ hạn (Forwards) và hợp đồng tương lai (Futures)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x