Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
C10: trình bày cách xác định nhu cầu chiến lược. Lấy VD

C10: trình bày cách xác định nhu cầu chiến lược. Lấy VD

Tải bản đầy đủ - 0trang

C11:Trình bày cách xác định giải

pháp đáp ứng nhu cầu giới. VD. Xây

dựng

giải

pháp

1

Xác định nhu cầu giới thực tế

2VD nhu cầu giới thực tế của nam3VD nhu cầu giới thực tế của nữ4Xây dựng gải pháp đáp ứng nhu cầu giớ thực tế5VD6Xác định nhu cầu giới chiến lược7VD nhu cầu chiến lược của nữ8VD nhu cầu chiến lược của nam9Xây dựng gải pháp đáp ứng nhu cầu chiến lược10VDC12: kết quả phản ánh yếu tố giới chưa. Tại sao?

phần lớn NG có nguồn thu nhập, 1 phương tiện đi lại, chủ yếu lầm

NN và thủ cơng, trình độ học vấn đa số cấp 2

1LGG là b1 trong xây dựng dự án phát triển2Phân tích tốt sẽ hỗ trợ cho theo dõi và đánh giá kết quả3Bài trên chua phản ánh yếu tố giới4Chưa phân tích đặc điểm hộ nghèo theo giới tính của chủ hộ5Chưa phân tích đặc điểm hộ nghèo theo giới tính của các thành viên6Chưa phản ánh việc sở hữu tài sản theo giới tính7Chưa phản ánh việc sử dụng phương tiện đi lại theo giới tính8Chưa thể hiện việc làm bằng số liệu theo giới tính9Chưa thể hện cơng việc làm them theo giói tính10Chưa phản ánh trình đọ học vấn theo giới tínhC13: thực hiện chuẩn đoán sớm và điều trị ung thư vú

và các bệnh SS khác cho nam/nữ. Xây dựng chỉ số

đánh giá

1Chỉ số định tính và định lượng2Xác định chỉ số tần suất khám SKSS nữ3Xác định chỉ số tần xuất khám SKSS nam4Thời gian chờ đợi nam/nữ cho mỗi lần thăm khám5Tỷ lệ nữ phát hiện bệnh, tư vấn, điều trị thành công các bệnh.....6Tỷ lệ nữ phát hiện bệnh, tư vấn, điều trị thành công các bệnh.....7Mức độ hài lòng của nam/nữ: trang thiết bị, quy trình thăm khám8Mức độ hài lòng của nam/nữ: trình đọ chun mơn và thái độ của nhân viên9Mức độ hài lòng của nam/nữ: sự riêng tư, kín đáo10Chỉ số là những dữ liệu có căn cứ để kiểm chứng hoạt độngC14:kết quả điều tra: tỷ lệ nam/nữ chưa qua đào tạo cao. Nên ĐT cho nam/nữ.

Phân tích những yếu tố tác động: quy định cử đi học sau 3-5 năm công tác (2628) tuổi. GĐ và cộng đồng. Con nhỏ. Khả năng chi trả cho ĐT.

1Quy định cử đi học Nam không tác động vì khơng chịu sự áp lực về tuổi kết hôn2Quy định cử đi học: nữ tác động rõ rệt vì độ tuổi kết hơn3GĐ và cộng đồng: nam khuyến khích đi học4GĐ và cộng đồng: nữ k khuyến khích học cao5Con nhỏ: nam không ảnh hưởng nhiều6Con nhỏ: nữ ảnh hưởng nhiều7Khả năng chi trả cho ĐT: nam ưu tiên hàng đầu8Khả năng chi trả cho ĐT: nữ là thứ yếu9Chỉ tiêu hạn chế: nam không ảnh hưởng10Chỉ tiêu hạn chế: nữ ảnh hưởngC15:xây dựng bảng hỏi kiểm tra đánh giá mức độ lồng ghép trong

đánh giá thực trạng

1Câu hỏi KT đánh giá mức độ lồng ghép trong đánh giá thực trạng2Phân tích giới có được tiến hành khơng.3Có nhứng số liệu được phân tích theo giới khơng4Phong tục tập quán, điều kiện kinh tế có ảnh hưởng đến thực hiện vai trò

giới khơng5Có xác định nhu cầu giới thực tế và chiến lược giới trong vấn đề cần giải

quyết khơng6Có thu thập ý kiến cả nam và nữ khơng7Cách thực hiện và triển khai hoạt động có phù hợp với cả nam/nữ khơng8Vấn đề lựa chọn có ưu tiên cho cả nam/nữ khơng9Nhóm đối tượng hưởng lợi trực tiếp, gián tiếp có bao gồm cả nam/nữ

khơng10Thơng qua câu hỏi sẽ đânhs giá rõ nét hơn những vấn đề liên quan đến

giớiC16: xây dựng bảng hỏi kiểm tra đánh giá mức độ lồng ghép trong

thiết kế dự án

1Có hướng tới đối tượng hưởng lợi phân theo giới tính?2Có nâng cao nhận thức bình đẳng giới khơng3Có quan tâm và ưu tiên đáp ứng nhu cầu thực tế của nam/nữ khơng4Có quan tâm và ưu tiên đáp ứng nhu cầu chiến lược của nam/nữ khơng5Nếu có BBĐG nghiêm trọng thì có đưa vào mục tiêu dự án khơng6Có xác định rõ số người hưởng lợi theo mỗi giới không7Sự khác nhau về giới có được lưu ý khi thiết kế dự án khơng8Có xác định rõ đảm bảo BĐG trong hưởng lợi từ dự án9BBĐG nếu có thì dự án có giải quyết khơng10Kết quả xây dựng bảng hỏi kiểm tra đánh giá mức độ lồng ghép trong thiết kế dự

án sẽ rõ nét hơn trong lồng ghép giớiC17: Xây dựng bảng hỏi kiểm tra mức độ lồng ghép giới trong thực

hiện dự án.

1Có đưa ra cách thức thực hiện hoaatj động đảm bảo cả nam/nữ tham gia2Phân công vai trò, trách nhiệm thực hiện của nam/nữ có phù hợp với đặc điểm của

họ khơng3Phân cơng vai trò, trách nhiệm thực hiện của nam/nữ có phù hợp với nhu cầu của

họ khơng4Có hoạt động riêng cho giới khi cần thiết khơng5Có đưa ra đầu ra cụ thể thể hiện sự tham gia hưởng lợi, phù hợp với đặc điểm của

nam/ nữ khơng6Có hoạt động cụ thể nâng cao năng lực thúc đẩy bình đẳng giới khơng7Có hoạt động cụ thể nâng cao thể chế thúc đẩy bình đẳng giới khơng8Có hoạt động cụ thể nâng cao nhận thức thúc đẩy bình đẳng giới khơng9Có tận dụng các cơ hội nhằm chứng minh ý nghĩa và sự cần thiết của việc cả 2

giới tham gia không10Xây dựng bảng hỏi kiểm tra mức độ lồng ghép giới trong thực hiện dự án. Thực

hiện dự án sẽ rõ nét hơn việc lồng ghép giới.C18: Xây dựng bảng hỏi kiểm tra mức độ lồng ghép giới trong giám

sát dự án.

1

2Tác động ngắn hạn đến lợi ích nam/nữ

Nguyên nhân về sự tác động khac nhau giữa nam/nữ3Có đem lại tác động lau dài về BĐG4Chiến lược lâu đài cần bổ sung để đạt được BĐG5Có thể cung cấp bài học gì về BĐG6Số liệu điều tra ban đầu có được phân theo giới tính để làm cơ sở đânhs giá, so sánh không7Các chỉ số đánh giá có được phân chia theo giới tính khơng8Cán bộ có thảo luận những vấn đề có tác động đén từng giới khơng9Báo cáo tiến độ có đề cập đến tác động của từng hợp phần đến nam/ nữ khơng10Có chia sẻ thơng tin thúc đẩy BĐG với các dự án khác khôngC19: Xây dựng bảng hỏi kiểm tra mức độ lồng ghép giới trong đánh

giá dự án.

1Mục tiêu dự án có phù hợp với mục tiêu quốc gia về BĐG khơng2Có lồng ghép giới trong dự án khơng3Các chỉ số của mục tiêu và kết quả đầu ra có đảm bảo sự nhạy cảm giới khơng4Dự án có phù hợp vơi chiến lược loonghf ghép giớ của nhà tài trợ khơng5Mục tiêu và kết quả dự án có giải quyết đầy dủ vấn đề về giới không6Các đối tác khác có biết mục tiêu liên quan về giới của dự án khơng7Nếu phát hiện có sự BBĐG trong hưởng lợi, dự án có điều chỉnh hoạt động khơng8Kết quả đàu ra có liên quan đến giới bền vững khơng9Sự thúc đẩy BĐG có lan tảo đến các nhóm nam/nữ ngồi dự án khơng10Khả năng nhân rộng ngồi dự án như thế nàoC20: Chỉ số định lượng và chỉ số định tính. “ Nâng cao địa vị của PN

tại địa phương A.....

1Chỉ số định tính: nói đến mức độ thay đổi về nhận thức của người chồng về việc

chia sẻ việc nhà2Chỉ số định tính: thay đổi quan điểm BĐG trong tham gia hoạt động cộng đồng3Chỉ số định tính: thay đổi quan điểm BĐG trong tham gia hoạt động tập huấn4Chỉ số định tính: thay đổi quan điểm BĐG giúp PN nâng cao nhận thức, kỹ năng

phát triển kinh tế hộ GĐ5Chỉ số định tính: Ý kiến của PN được ghi nhận trong các cuộc họp tại địa phương6Chỉ số định tính: Ý kiến của PN được ghi nhận trong GĐ7Chỉ số định lượng: só lượng tỷ lệ nữ tham gia dự án8Chỉ số định lượng: só lượng tỷ lệ nữ tham gia các lớp tập huấn9Chỉ số định lượng: só lượng tỷ lệ nữ các lớp tập huấn cho PN10Chỉ số định lượng: só lượng tỷ lệ nữ tham gia dự ánC21. Hãy xây dựng bảng kiểm đánh giá mức độ lồng ghép giới trong bước xây

dựng nội dung truyền thơng về chăm sóc sức khỏe sinh sản.

1Đối tượng sinh sản2Nội dung phân theo giới tính3Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về SKSS4Chia sẻ biện pháp tránh thai giữa nam và nữ5Mục tiêu tăng tỷ lệ nam sử dụng biện pháp tránh thai6Số lượng sử dụng tránh thai của nam và nữ7Xây dựng nội dung truyền thông phù hợp với các văn bản pháp luật qui định8Số lượng tham gia truyeeng thông giữa nam và nữ9Sản phẩm trun fthoong có giới thiệu tích cực về CSSKSS cho cả 2 giới khơng10Sau khi dự truyền thơng có chia sẻ kiến thưc cho người khác khôngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

C10: trình bày cách xác định nhu cầu chiến lược. Lấy VD

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×