Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mục tiêu và cơ sở pháp lý của lồng ghép giới

Mục tiêu và cơ sở pháp lý của lồng ghép giới

Tải bản đầy đủ - 0trang

Lồng ghép giới là gì?1.1. Khái niệm lồng ghép giới

 Là một biện pháp được chấp nhận trên toàn cầu để thúc

đẩy

bình

đẳng

giới,

gồm

hai

hoạt

động chính: Phân tích giới và Lập kế hoạch đảm bảo

bình đẳng giới trong từng hoạt động;

 Khơng phải là một mục tiêu, mà là một chiến lược, một

cách

thức

để

đạt

được

mục

tiêu

bình

đẳng giới.

 Khơng có nghĩa là đưa nội dung về giới (ví dụ: các khái

niệm

giới,

giới

tính,

vai

trò

giới..)

vào

tất

cả

các

hoạt

động1.2. Cơ sở pháp lý của lồng ghép giới

Việc LGG được quy định bởi Luật BĐG, các nghị định và văn bản

QPPL liên quan:

 Khoản 7 Điều 5, Luật Bình đẳng giới: Lồng ghép vấn đề bình đẳng

giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật là biện pháp nhằm thực

hiện mục tiêu bình đẳng giới bằng cách:

 xác định vấn đề giới,

 dự báo tác động giới của văn bản, trách nhiệm, nguồn lực để giải quyết

vấn đề giới trong các quan hệ xã hội được văn bản quy phạm pháp luật

điều chỉnh.

 Khoản 5 Điều 6, Luật Bình đẳng giới: Một trong các nguyên tắc cơ

bản về bình đẳng giới là “bảo đảm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong

xây dựng và thực thi pháp luật”

 Khoản 3 Điều 5, Nghị định số 70/2008/NĐ-CP: Trách nhiệm của Ủy

ban nhân dân tỉnh/thành phố: Tổ chức lồng ghép vấn đề bình đẳng giới

vào việc xây dựng và tổ chức thực hiện

chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương3. Tiến trình chung của lồng ghép giới

Xácđịnh

địnhvấn

vấnđề

đề

1.1.Xác

Điềuchỉnh,

chỉnh,

6.6.Điều(Phântích

tíchgiới)

giới)

(Phân

Xâydựng

dựngmục

mụctiêu

tiêuvà2.2.Xây

thiếtkế

kếhoạt

hoạtđộng

động

thiếtbổsung

sung

bổ(lậpkế

kếhoạch)

hoạch)

(lậpGiámsát

sátvàvàđánh

đánh

5.5.Giám

giá

giá

Thẩmđịnh

địnhvà

vàphê

phê

3.3.Thẩm

duyệt

duyệt

Thựchiện

hiện

4.4.ThựcKẾT QUẢ MONG ĐỢI CỦA VIỆC LỒNG GHÉP

GIỚI THÀNH CƠNG

- Sự tham gia bình đẳng của nam và nữ vào các quá trình ra quyết

định về các vấn đề ưu tiên và phân bổ nguồn lực;

- Sự tiếp cận và kiểm soát nguồn lực một cách bình đẳng của nam

và nữ đối với các cơ hội, nguồn lực và thành quả phát triển;

- Sự công nhận và vị thế bình đẳng của nam và nữ giới;

- Nam và nữ hưởng các quyền con người một cách bình đẳng;

- Điều kiện cải thiện ngang nhau về mức sống và chất lượng sống

của nam và nữ;

- Quá trình giảm nghèo của nam và nữ được đánh giá qua các chỉ

số, đặc biệt trong các lĩnh vực có những bất cập lớn về giới;

- Mức độ hiệu quả về tăng trưởng kinh tế - xã hội và phát triển

bền vững được cải thiện.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu và cơ sở pháp lý của lồng ghép giới

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×