Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN 2: PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG

PHẦN 2: PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tạo ảnh hưởng tích cực đến các cá nhân khác trong cơ quan, làm mọi

người ý thức được quyền lợi và trách nhiệm của mình.

Cách giải quyết tình huống phải vừa có lý, vừa có tình, vừa đảm bảo tối

đa quyền lợi, tạo điều kiện hết sức cho cán bộ, công chức, vừa dựa trên cơ

sở pháp lý, không được trái với Luật cán bộ, công chức và với các văn bản

pháp luật hiện hành.

2.2. Cở sở lý luận

Trong giai đoạn hiện nay để đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước,

Đảng và Nhà nước ta đã xác định con người là một trong những nhân tố

quan trọng. Đặc biệt nguồn nhân lực có trình độ chun mơn, kỹ năng tốt,

có nhiều kinh nghiệm trong cơng tác, việc trọng dụng nhân tài sẽ góp phần

đẩy nhanh q trình cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quyết định

cho thơi việc một người có trình độ lại có kinh nghiệm cơng tác như ơng N

là khơng phù hợp với chính sách trên.

Mặt khác việc xin thôi việc của ông Ngô Tiến N và quyết định cho thôi

việc của bệnh viện không phù hợp với Luật cán bộ công chức và nghị định

29/2012/NĐ – CP này 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định tuyển

dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

2.3. Phân tích tình huống

2.3.1. Ngun nhânThực chất lý do xin thôi việc của ông Ngô Tiến N không phải như trong

đơn xin thôi việc của ông mà do bị ốm và bác sĩ khám cho biết là bệnh nan

y khó qua khỏi nên mới xảy ra việc ông N xin nghỉ để hưởng trợ cấp bảo

hiểm xã hội một lần. sau khi cơ quan ra quyết định thôi việc và quyết định

trợ cấp thôi việc cho ông N, bệnh viện Đa khoa tỉnh đã hoàn tất hồ sơ gửi

lên Bảo hiểm xã hội. trong thời gian đó, ông N thấy tình hình sức khỏe bản

thân khá dần lên, gia đình chuyển lên bệnh viện tuyến trên khám lại và cho

kết quả ông mắc bệnh không quá nghiêm trọng và có thể chữa trị được. Vì

7vậy, ơng Ngơ Tiến N quyết định làm đơn xin trở lại cơ quan công tác để

tiếp tục cống hiến

Qua diễn biến ta thấy có rất nhiều ngun nhân dẫn đến tình huống

nhưng có thể thấy những ngun nhân chính sau:

Do thiếu sót của phòng Tổ chức cán bộ trong việc tham mưu lãnh đạo

giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức. ở đây, việc chấp thuận

cho cán bộ, công chức thơi việc khi trong thời gian có quyết định luân

chuyển công tác là chưa đúng với quy định tại điểm b, Khoản 2, Điều 38

Nghị định số 29/2012/NĐ – CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ:

“2. Viên chức chưa được giải quyết thôi việc nếu thuộc một trong các

trường hợp sau:

a) Đang bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Chưa làm việc đủ thời gian cam kết với đơn vị sự nghiệp công lập khi

được cử đi đào tạo hoặc khi được xét tuyển;

c) Chưa hoàn thành việc thanh toán các khoản tiền, tài sản thuộc trách

nhiệm của viên chức đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

d) Do u cầu cơng tác và chưa bố trí được người thay thế.”

Bên cạnh đó, phòng Tổ chức cán bộ đã giải quyết dự trên tình cảm

nhiều, chưa tìm hiểu sâu sắc ngun nhân dẫn đến tình huống ơng Ngơ

Tiến N làm đơn thôi việc, mà mới chỉ xuất phát từ mong muốn đảm bảo tốt

nhất quyền lợi cho người cán bộ, công chức.

Nguyên nhân từ ông Ngô Tiến N: ở đây do ơng N và gia đình đã q vội

vàng, chưa suy nghĩ thấu đó đã viết đơn xin thơi việc. Ơng N và và gia đình

chưa bình tĩnh mà đã vội quy nghĩ bi quan, tiêu cực. Ông N cũng chưa hiểu

biết đầy đủ nội dung của Luật cán bộ, công chức và nghị định số

29/2012/NĐ – CP ngày 12/4/2012 của chính phủ quy định tuyển dụng, sử

dụng và quản lý viên chức. Cho nên đang trong thời gian cam kết làm việc

lâu dài mà ông N viết đơn xin thôi việc là chưa hợp lý. Bên cạnh đó, xin

thơi việc để hưởng trợ cấp một lần của Bảo hiểm xã hội là suy nghĩ chưa

thấu đáo, nếu sau khi chữa trị khỏi bệnh và tiếp tục xin cơng tác thì khơng

thể hưởng chế độ hưu trí do thâm niên đóng Bảo hiểm xã hội là khơng đủ.

8Điều đáng trách ở đây là khi gia đình gặp khó khăn vè kinh tế, ơng Ngơ

Tiến N có thể nhờ cơng đồn cơ quan giúp đỡ, nhưng ở đây, ơng N đã giấu

giếm sự thật và vội vàng làm đơn xin thơi việc. Từ đó, dẫn đến việc cơ

quan cho ông Ngô Tiến N thôi việc là chưa hợp tình hợp lý.

Một nguyên nhân nữa là việc quan tâm đế đời sống cán bộ của Cơng

đồn cơ quan, chưa tìm hiểu được nguyên nhân sâu xa ẩn dấu sau đơn xin

thôi việc của ông Ngô Tiến N, không tạo được niềm tin nơi người lao động,

chưa là điểm tựa về tinh thần và vật cất khi cán bộ, cơng đồn viên gặp khó

khăn trong cuộc sống.

2.3.2. Hậu quảDo khơng xem xét kỹ lưỡng, điều tra xác minh đầy đủ lý do xin thôi

việc củ ông Ngô Tiến N, cơ quan quản lý đã đưa ra khỏi đội ngũ cán bộ,

côn chức nhà nước một người có nhiều kinh nghiệm, thâm niên cơng tác và

vẫn còn khả năng cơng hiến cho cơ quan nói riêng và Nhà nước nói chung.

Hơn nữa trong giai đoạn hiện nay để đáp ứng nhu cầu phát triển của đất

nước, Đảng và Nhà nước ta đã xác định con người là một trong những nhân

tố quan trọng. Đặc biệt nguồn nhân lực có trình độ chun mơn, kỹ năng

tốt, có nhiều kinh nghiệm trong cơng tác, việc trọng dụng nhân tài sẽ góp

phần đẩy nhanh quá trình cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quyết

định cho thơi việc một người có trình độ lại có kinh nghiệm công tác như

ông N là không phù hợp với chính sách trên. Mặt khác để đào tạo một cán

bộ có năng lực và kinh nghiệm như ơng N cần tốn một khoản chi phí lớn và

một khoảng thời gian khơng ngắn. Vì vậy, rất cần thiết tạo điều kiện để cho

ông N tiếp tục cống hiến.

Nếu hủy bỏ quyết định thơi việc của ơng Ngơ Tiến N thì phải tổ chức

họp lại lãnh đạo cơ quan, Ban chấp hành cơng đồn cơ quan để tiếp tục

nhận ơng trở lại làm việc. Như vậy, trong một khoảng thời gian ngắn, tại

bệnh viện có hai cuộc họp với cùng một thành phần tham dự để ra 2 quyết

9định khác nhau cho cùng một đối tượng, điều này làm ảnh hưởng đến trật

tự, kỉ cương trong cơ quan, gây mất uy tín trong cơ quan đối với cán bộ,

cơng chức trong việc giải quyết chế độ , chính sách cho cán bộ, công chức

Niềm tin của cán bộ, công chức với cơng đồn bệnh viện trở nên bị

lung lay do cơng đoàn cơ quan chưa quan tâm sát sao với đời sống của cán

bộ, cơng chức.PHẦN 3: XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

3.1. Mục tiêu xử lý tình huống

Tình huống xảy ra như đã nêu ở trên, việc giải quyết đơn xin thôi việc

và đơn xin trở lại làm việc trong một thời gian ngắn của ông Ngô tiến N là

hết sức phức tạp. Vì vậy, vấn đề đặt ra cho chúng ta bây giờ là đưa ra được

phương án tối ưu nhất, để có thể giải quyết một cách tốt nhất tình huống,

đảm bảo được quyền lợi của cán bộ công chức và tạo sự ảnh hưởng tiêu

cực ít nhất.

3.2. Xây dựng và lựa chọn phương án giải quyết tối ưu để xử lý tình

huống

Để giải quyết tình huống này, với kinh nghiệm công tác chưa nhiều, kết

hợp với kiến thức đã được học, tôi xin đưa ra một số phương án giải quyết

sau:

Phương án 1: Không chấp nhận đơn vin trở lại cơ quan làm việc của

ơng Ngơ Tiến N, phòng Tổ chức cán bộ tiếp tục gửi hồ sơ lên Bảo hiểm xã

hội để giải quyết chế độ thôi việc và hưởng trợ cấp một lần cho ông N.

Ưu điểm của phương án:

Không tạo nên mâu thuẫn trong các quyết định của lãnh đạo Bệnh viện

trong một thời gian ngắn cho cùng một đối tượng.

Nhược điểm của phương án:10Quyết định như vậy sẽ dẫn đến việc làm mất đi trong đội ngũ cán bộ,

cơng chức một cán bộ có trình độ chun mơn, có kỹ năng và kinh nghiệm

cơng tác lâu dài, gắn bó, đã từng và co thể tiếp tục cống hiến cho cơ quan.

Về mặt tình, lãnh đạo cơ quan chưa thực sự quan tâm đến toàn thể cán

bộ, cơng chức. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến việc động viên tồn thể

cản bộ, cơng chức cống hiến cho cơ quan.

Việc đưa ra quyết định thôi việc cho ông N đang trong thời gian thực

hiện cam kết làm việc lâu dài tại bệnh viện là không đúng với quy định của

pháp luật mặc dù ông N là tự nguyện viết đơn thôi việc và hưởng trợ cấp

một lần. Tuy nhiên ơng N vẫn có thể khiếu nại, khiếu kiện.

Phương án 2: Phòng Tổ chức cán bộ tiếp tục gửi hồ sơ của ông Ngô

tiến N lên cơ quan Bảo hiểm xã hội để giải quyết chế độ thôi việc và hưởng

trợ cấp một lần. Sau đó, Bệnh viện chấp nhận đơn xin trở lại làm việc của

ông N và bố trí cho ơng N tiếp tục làm việc.

Ưu điểm của phương án:

Không tạo nên những mâu thuẫn trong các quyết định của lãnh đạo

Bệnh viện trong một thời gian ngắn với cùng một đối tượng.

Cơ quan vẫn có một người cán bộ có trình đơ chun mơn, có năng lực

và kinh nghiệm công tác.

Nhược điểm của phương án:

Việc thực hiện thủ tục nhận xếp lại lương đối với những trường hợp đặc

biệt không qua thi tuyển như ông Ngô Tiến N theo quy định của Nghị định

24/2010/NĐ – CP ngày 05/03/2010 cảu chính phủ, điều này gây tốn thời

gian vì phải xin ý kiến của Bộ Nội vụ. Bên cạnh đó, khi cơ quan đã quyết

định cho ơng N thơi việc, sau đó lại quyết định trở lại làm việc, điều này

ảnh hưởng đến thâm niên đóng Bảo hiểm xã hội để tính hưởng chế độ hưu

trí , điều này ảnh hưởng đến quyền lợi của ông Ngô Tiến N. bên cạnh đó,

nếu cơ quan khơng giải thích rõ ràng đầy đủ với cán bộ, công chức tong cơ

quan sẽ tạo ra dư luận không tốt làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm

vụ chính trị của cơ quan.11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 2: PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×