Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN THỨ HAI: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

PHẦN THỨ HAI: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Tải bản đầy đủ - 0trang

``Bảo hiểm xã hội thị xã B xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện rà soát,

bàn giao sổ BHXH cho người lao động trên địa bàn thị xã B với yêu

cầu đảm bảo hoàn thành với thời gian sớm nhất; báo cáo kết quả thực hiện

cho UBND thị xã B và Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Bảo hiểm xã hội thị xã B chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn

thể, UBND thị xã và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã

trong việc rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động; xây dựng lộ

trình, thời gian rà sốt; thực hiện tun truyền đến các đơn vị sử dụng lao

động và người lao động về mục đích, yêu cầu của việc rà sốt, bàn giao sổ

BHXH.

Các ban, ngành, đồn thể và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa

bàn thị xã cần phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội rà sốt thơng tin trên

BHXH, bổ sung các giấy tờ cần thiết khi có yêu cầu của cơ quan Bảo hiểm

xã hội; thực hiện giao sổ BHXH cho từng người lao động theo hướng dẫn

của cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Căc cứ quyết định số 1414/QĐ-BHXH ngày 04/10/2016 của Tổng

Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền

hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương và quyết định số

514/QĐ-BHXH ngày 10/03/2006 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về

việc thành lập Bảo hiểm xã hội thị xã B, thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh ; Đồng

thời để thực hiện đúng tiến độ, BHXH thị xã đã xây dựng kế hoạch về rà

soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động

UBND thị xã chỉ đạo cơ quan Bảo hiểm xã hội, các cơ quan, đơn vị,

doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người

lao động quản lý theo đúng quy định. Bảo hiểm xã hội thị xã B báo cáo Thị

ủy, tham mưu UBND thị xã chỉ đạo cơng tác rà sốt và bàn giao sổ BHXH

cho người lao động. UBND thị xã ban hành công văn tổ chức triển khai,6``nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan ban ngành liên quan trong phối hợp

thực hiện trên địa bàn thị xã.

Ngay đầu tháng 2/2017, BHXH thị xã có quyết định thành lập Tổ thẩm

định, nhập liệu với những nội dung cơ bản thực hiện rà soát, bàn giao sổ

BHXH với thời gian thực hiện cụ thể. Đồng thời, ban hành công văn hướng

dẫn phối hợp rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động gửi tới các

trưởng các đơn vị sử dụng lao động tham gia BHXH trên địa bàn thị xã B

cùng Thông báo nội dung đến từng đơn vị biết để chuẩn bị và phối hợp

thực hiện (có thơng báo riêng).

* Quy trình rà sốt sổ BHXH:

Bước 1. Tổ Thẩm định, Nhập liệu BHXH thị xã thực hiện như sau:

- In phiếu đối chiếu q trình đóng BHXH (Mẫu số 03) và Danh sách

giao nhận sổ BHXH (Mẫu số 01) của người lao động đang tham gia

BHXH tại các đơn vị từ cơ sở dữ liệu Thu - Cấp sổ, thẻ đang quản lý,

chuyển Mẫu số 03 và Mẫu số 01 cho đơn vị sử dụng lao động.

- Phối hợp với đơn vị sử dụng lao động thực hiện rà soát, phân loại

sổ BHXH tại đơn vị hoặc tại cơ quan BHXH.

Bước 2: Đơn vị sử dụng lao động (nhận hồ sơ từ cơ quan BHXH)

- Nhận thông báo nội dung, thời gian phối hợp thực hiện với cơ quan

BHXH.

- Nhận Phiếu đối chiếu q trình đóng BHXH (Mẫu số 03), Danh

sách giao nhận sổ BHXH (Mẫu số 01), Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ

nếu có (Mẫu số 02) đối với các trường hợp phải bổ sung hồ sơ nộp về

Tổ Thẩm định, Nhập liệu BHXH thị xã B chậm nhất sau 3 ngày.

- Chuyển người lao động: Phiếu đối chiếu q trình đóng BHXH

(Mẫu số 03) để xác nhận; Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ (Mẫu số 02)

để bổ sung hồ sơ.7``- Đối với những trường hợp BHXH khơng có dữ liệu để in phiếu

(mẫu số 03), đơn vị lập bổ sung phiếu (mẫu số 03, mẫu số 01) và sổ

BHXH chuyển đến cơ quan BHXH nêu rõ lý do và kèm theo sổ BHXH

về cơ quan BHXH thị xã B để xem xét xử lý.

Tuy nhiên khi thực hiện bước này, tổ Thẩm định bàn giao Mẫu 03,

Mẫu số 01 đã gặp một số khó khăn:

Tình huống số một: Đơn vị khơng lên nhận mẫu 03, mẫu 01. Để về

bàn giao cho người lao động đối chiếu quá trình tham gia BHXH,

BHYT, BHTN của bản thân.

Tình huống số hai: Đơn vị nhận mẫu 03, mẫu 01 về rồi nhưng đến

hạn không mang sổ BHXH cùng mẫu 03, mẫu 01 lên để cán bộ tổ Thẩm

định nhập liệu kiểm tra đối chiếu quá trình tham gia BHXH của NLĐ.

Bước 3: Người lao động: Nhận phiếu đối chiếu q trình đóng

BHXH (Mẫu số 03) từ đơn vị, kiểm tra kỹ các thông tin và ký xác nhận

chịu trách nhiệm về tính chính xác theo quy định của pháp luật; trường

hợp thơng tin chưa đúng thì ghi nội dung đề nghị điều chỉnh kèm theo

hồ sơ bổ sung (Mẫu số 02). Chuyển lại đơn vị sử dụng lao động: Phiếu

đối chiếu q trình đóng BHXH (Mẫu số 03); Phiếu hướng dẫn bổ sung

hồ sơ (Mẫu số 02) kèm theo hồ sơ bổ sung.

Bước 4: Đơn vị sử dụng lao động: Nhận từ người lao động Phiếu đối

chiếu quá trình đóng BHXH (Mẫu số 03); Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ

sơ (Mẫu số 02) kèm theo hồ sơ bổ sung.

- Ký xác nhận trên Mẫu số 03.

- Chuyển cơ quan BHXH thị xã B: sổ BHXH theo Danh sách giao

nhận sổ BHXH (Mẫu số 01); Phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH

(Mẫu số 03); Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ (Mẫu số 02) kèm theo hồ

sơ bổ sung.

Bước này không được đơn vị sử dụng làm đúng thời gian chuyển hồ

sơ lên cơ quan BHXH. Một số trường hợp đơn vị nợ chưa chốt sổ

8``BHXH và trả sổ BHXH cho người lao động chuyển việc tới đơn vị mới

nên đơn vị mới khơng hồn thành giao 100% sổ BHXH của người lao

động lên cơ quan BHXH thực hiện rà sốt q trình tham gia BHXH.

Bước 5: Tổ Thẩm định, Nhập liệu BHXH thị xã (Cán bộ thẩm định):

Nhận từ đơn vị sử dụng lao động:

- Đối với trường hợp sổ BHXH đúng, đủ thông tin: nhận sổ BHXH

theo Danh sách giao nhận sổ BHXH (Mẫu số 01), Phiếu đối chiếu q

trình đóng BHXH (Mẫu số 03) và ký xác nhận, chuyển cán bộ nhập

liệu.

- Trường hợp sổ BHXH chưa đúng, chưa đủ thông tin; sổ BHXH cấp

lại do bị rách, nhoè: nhận sổ BHXH, Danh sách giao nhận sổ BHXH

(Mẫu số 01), Phiếu đối chiếu q trình đóng BHXH (Mẫu số 03) và kèm

theo hồ sơ làm căn cứ điều chỉnh; thẩm định, trình Giám đốc duyệt,

chuyển cán bộ nhập liệu.

Bước 6: Tổ thẩm định, nhập liệu BHXH thị xã (Cán bộ nhập liệu):

- Nhận sổ BHXH theo Danh sách giao nhận sổ BHXH (Mẫu số 01),

Phiếu đối chiếu q trình đóng BHXH (Mẫu số 03) đối với trường hợp

sổ BHXH đúng, đủ thông tin.

- Ký trên Phiếu đối chiếu q trình đóng BHXH (Mẫu số 03), trình

Giám đốc BHXH thị xã duyệt.

- Cấp lại đối với sổ BHXH đã cấp theo mẫu quy định tại Quyết định

số 1443-LĐTBXH ngày 09/10/1995 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành mẫu sổ BHXH. Đục lỗ toàn bộ

sổ BHXH đã cấp theo mẫu quy định tại Quyết định số 1443-LĐTBXH;

chuyển toàn bộ hồ sơ, sổ đục lỗ cho Phòng Tiếp nhận và trả kết quả thủ

tục hành chính của BHXH tỉnh để lưu theo quy định.

- In tờ rời sổ BHXH xác nhận quá trình tham gia liên tục đến ngày

31 tháng 12 năm 2016.9``- Nhận sổ BHXH, Danh sách giao nhận sổ BHXH (Mẫu số 01),

Phiếu đối chiếu q trình đóng BHXH (Mẫu số 03), Phiếu hướng dẫn bổ

sung hồ sơ (Mẫu số 02) kèm theo hồ sơ bổ sung làm căn cứ điều chỉnh

(đối với trường hợp sổ BHXH điều chỉnh, bổ sung thông tin).

- Nhập đầy đủ thông tin trên sổ BHXH của người lao động đối với

thời gian đóng BHXH, BHTN chưa hưởng và thông tin điều chỉnh đã

được Tổ Thẩm định, Nhập liệu phê duyệt vào cơ sở dữ liệu.

- Trả sổ BHXH cho người lao động thông qua đơn vị sử dụng lao

động.

* Bàn giao sổ BHXH

- Cơ quan BHXH (tổ thẩm định và nhập liệu BHXH thị xã) phối hợp

với đơn vị sử dụng lao động bàn giao trực tiếp sổ BHXH cho người lao

động (nếu tổ chức được). Qua thực tiễn tác nghiệp, đại bộ phận các đơn vị

sử dụng lao động đều phối hợp lên nhận danh sách(Mẫu 1), phiếu đối chiếu

điều chỉnh quá trình BHXH(Mẫu 3). Nhưng vẫn còn khơng ít đơn vị không

phối hợp trong việc bàn giao sổ BHXH này.

Để đảm bảo tiến độ, kịp thời Viên chức Cấp sổ, thẻ BHXH thị xã

trong Tổ Thẩm định, Nhập liệu hàng tháng lập Báo cáo tình hình bàn giao

sổ BHXH (Mẫu số 04) gửi BHXH tỉnh (qua Tổ nhập liệu) trước ngày 05

của tháng sau. Tuy nhiên hiện nay, mẫu 04 chưa in được dù cán bộ BHXH

đã thực hiện đúng thao tác trên phần mềm dữ liệu TST theo Công văn

4027/BHXH-ST.

II. PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG

2.1. Mục tiêu phân tích tình huống

Thực hiện tốt nhiệm vụ bàn giao sổ BHXH cho người lao động là một

trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành BHXH nói chung và BHXH

thị xã nói riêng. Việc phân tích tình huống cơng tác triển khai thực hiện rà10``soát và bàn giao sổ BHXH của BHXH thị xã B cần đạt được một số mục

tiêu như sau:

- Đối với người lao động

Người lao động được kiểm tra thông tin cá nhân cùng quá trình tham

gia BHXH của mình từ thời điểm bắt đầu tham gia BHXH cho tới

31/12/2016 với quá trình tham gia đã được ghi trên sổ. Đồng thời nếu có

sai lệch các thơng tin thì phải cung cấp đầy đủ hồ sơ cho BHXH thị xã để

rà soát, hiệu chỉnh sổ BHXH nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động

khi giải quyết các chế độ BHXH. Việc tự quản lý sổ BHXH giảm tình trạng

chủ sử dụng lao động không trả sổ BHXH khi người lao động có nhu cầu

chuyển đến nơi làm việc mới hoặc khơng được đóng đúng quy định trong

hợp đồng lao động, tránh trường hợp phải phụ thuộc hoàn toàn vào doanh

nghiệp làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Đồng thời

nâng cao trách nhiệm của người lao động đối lưu trữ sổ BHXH của bản

thân.

- Đối với đơn vị sử dụng lao động

Khắc phục tình trạng cán bộ phụ trách công tác bảo hiểm xã hội ở đơn

vị chủ yếu kiêm nhiệm hoặc thường xuyên luân chuyển, đơn vị khơng có

phương tiện chun dụng để bảo quản sổ BHXH trong khi thời gian bảo

quản kéo dài, dễ bị ẩm mốc, tờ rời sổ BHXH bị thất lạc. Đồng thời nâng

cao trách nhiệm của chủ sử dụng lao động và người lao động trong q

trình đóng và thụ hưởng, có trách nhiệm thực hiện đầy đủ và kịp thời các

quy định của pháp luật trong quan hệ lao động cũng như pháp luật về

BHXH đối với người lao động khi đã kí kết hợp đồng lao động tại doanh

nghiệp.

- Đối với BHXH thị xã B phải nhanh chóng có biện pháp triển khai

thực kịp thời trong quá trình rà sốt và bàn giao sổ BHXH cho thời lao

động, để giải quyết kịp thời chế độ BHXH cho người lao động, tham mưu11``cùng các cơ quan liên quan trong việc xử lý phát sinh tại công ty đơn vị

nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Đặc biệt đảm

bảo tính chính xác và tiến độ bàn giao sổ BHXH của người lao động đang

tham gia trên địa bàn trong năm 2017, phấn đấu đạt hơn 60% trên tổng số

sổ BHXH phải bàn giao.

2.2. Cơ sở lý luận

* Lý luận chung

Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan nhà nước thuộc Chính phủ, có

chức năng tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, tổ chức

thu, chi chế độ BHTN; quản lý và sử dụng các quỹ: BHXH, BHYT, BHTN;

thanh tra chuyên ngành việc đóng BHXH, BHTN, BHYT theo quy định

của pháp luật. Việc bảo quản sổ BHXH thuộc trách nhiệm của người sử

dụng lao động theo Luật BHXH số 71/2006/QH11 thành quyền lợi của

người lao động theo Luật BHXH số 58/2014/QH13 liên quan toàn bộ người

lao động và người sử dụng lao động.

Đảo đảm quyền lợi chính đáng cho người tham gia BHXH. Đây là vấn

đề quan trọng liên quan đến hàng triệu người lao động vì vậy cần phải có

biện pháp thực hiện khoa học nhằm đảm bảo chính xác, giải quyết công

việc hiệu quả theo quy định, đồng thời đúng tiến độ nhiệm vụ đạt bàn giao

60% trên tổng số sổ BHXH phải bàn giao năm 2017, hoàn thành việc rà

soát và bàn giao sổ BHXH trước ngày 31/12/2018.

Văn bản quy phạm pháp luật liên quan

Để quản lý và thực hiện nhiệm vụ rà soát và bàn giao sổ BHXH cho

người lao động, Nhà nước đã ban hành các văn bản hướng dẫn chỉ đạo

mang tính bắt buộc như sau:

Thực hiện Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó quy định kể từ

ngày 01/01/2016 người lao động được cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội;12``Công văn số 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 của BHXH Việt Nam về

việc hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động; Kế

hoạch số 75/BHXH-CST ngày 25/01/2017 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc

Ninh.

2.3. Phân tích tình huống

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi của

cấp uỷ, chính quyền địa phương, của BHXH tỉnh , sự phối kết hợp chặt chẽ

của các ban, ngành chức năng, BHXH thị xã triển khai kịp thời các văn bản

của Ngành. Đồng thời gửi văn bản báo cáo Thị ủy, UBND thị xã, đồng thời

lập Tổ Thẩm định nhập liệu và Tổ giúp việc cho Tổ thẩm định và nhập liệu

ngay trong tháng 1/2017. Mặt khác gửi thông báo tới các ngành liên quan,

văn bản hướng dẫn tới các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thị xã

thuộc lĩnh vực phân cấp quản lý BHXH. Tập thể cán bộ công chức, viên

chức và người lao động đề cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng và

thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan theo đúng đường lối,

chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà

nước; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao,

đặc biệt nhiệm vụ rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động.

Tuy nhiên, khi triển khai xảy ra những khó khăn, tồn tại. Khối lượng

công việc khi biên chế cán bộ BHXH không tăng, đồng thời đặc thù số

lượng lao động và đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thị xã lớn nhất

trong toàn tỉnh.

* Nguyên nhân

- Nguyên nhân chủ quan

Đối với người lao động: Người lao động đối chiếu thông tin và quá

trình tham gia BHXH và ký xác định trên mẫu Phiếu đối chiếu quá trình

tham gia BHXH (mẫu số 03). Một số người lao động có q trình tham gia

BHXH ở các tỉnh, các huyện khác thị xã, sẽ khơng in được mẫu 03 do q13``trình tham gia khơng đồng nhất. Một số trường hợp chưa lấy được sổ

BHXH ở đơn vị cũ do đơn vị cũ nợ tiền BHXH chưa chốt sổ BHXH cho

người lao động.

Đối với đơn vị sử dụng lao động: một số chưa tích cực triển khai, chưa

đóng tiền BHXH hàng tháng kịp thời. Do đó mẫu 03 chưa thể hiện hết q

trình tham gia của người động tới thời điểm hiện tại để rà sốt. Ví dụ nếu

đơn vị mới thanh tốn tiền BHXH đến hết tháng 10/2016 thì tại thời điểm

tháng 2/2016, mẫu 03 chỉ thể hiện quá trình đến tháng 10/2016

Đối với cơ quan BHXH thị xã B: Lãnh đạo BHXH thị xã kịp thời lãnh

đạo chỉ đạo cơng tác rà sốt và bàn giao sổ BHXH. Các tổ nghiệp vụ

chuyên môn chủ động, sáng tạo, làm tốt chức năng tham mưu, nghiên cứu,

tổng hợp, đề xuất các ý kiến, sơ kết và tổng kết kết quả công tác hàng tuần,

hàng tháng kịp thời rút ra các bài học, kinh nghiệm, kiến nghị những biện

pháp tháo gỡ khó khăn để trình cấp có thẩm quyền quyết định. Hướng dẫn,

đơn đốc, kiểm tra, giám sát, uốn nắn việc thực hiện nhiệm vụ của các cấp

theo đúng chức năng, nhiệm vụ; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ

chức kỷ luật, thái độ nghiêm túc trong thi hành nhiệm vụ, công vụ. Cán bộ

BHXH nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, không ngừng cải tiến phong

cách và lề lối làm việc, thực hiện tổt cải cách hành chính để đạt chất lượng

và hiệu quả công tác cao.

Tuy nhiên, cán bộ BHXH thị xã vẫn phải đảm nhiệm công việc chuyên

môn khác như thu BHXH, chi các chế độ BHXH và cấp sổ thẻ. Việc tăng

khối lượng công việc khiến trách nhiệm của mỗi cán bộ BHXH tăng lên

nhiều khi biên chế cán bộ cơ quan không tăng.

- Nguyên nhân khách quan: phần mềm dữ liệu TST theo công văn

4027/BHXH-ST chưa đáp ứng các tình huống xảy ra trong quá trình thực

hiện. Mẫu 03 khơng thể hiện được q trình tham gia BHXH đầy đủ tới

thời điểm hiện tại mà chỉ tới thời điểm đơn vị thanh tốn tiền BHXH, hoặc14``khơng in được nếu q trình của người lao động khơng đồng nhất ở tỉnh

khác, huyện khác. Phần mềm chưa chưa in được báo cáo mẫu 04.

* Hậu quả

Về phía người lao động khơng kiểm tra đối chiếu được tồn bộ q

trình tham gia BHXH của mình.

Về phía đơn vị sử dụng lao động chưa hoàn thiện nộp 100% sổ BHXH

lên BHXH thị xã để thực hiện rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao

động theo quy định.

* Dự báo diễn biến tình huống

Đơn vị sử dụng lao động khơng bàn giao được 100% sổ BHXH cho

BHXH thị xã để thực hiện rà soát bàn giao cho người lao động. Điều này

ảnh hưởng tới tiến độ và kết quả bàn giao sổ BHXH của cơ quan BHXH thị

xã B.

III. XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

3.1. Mục tiêu xử lý tình huống

- Đối với người lao động, liên hệ đơn vị cũ để nhận lại sổ BHXH và

đối chiếu quá trình tham gia BHXH, nộp sổ BHXH cho đơn vị sử dụng lao

động đang làm việc.

- Đối với đơn vị sử dụng lao động, tích cực triển khai thực hiện rà sốt

q trình tham gia của người lao động và nộp hồ sơ, sổ BHXH cho BHXH

thị xã đúng thời hạn. Kịp thời đóng tiền BHXH của đơn vị và người lao

động vào quỹ BHXH hàng tháng đúng quy định, tránh để nợ đọng kéo dài.

-Đối cơ quan Nhà nước và BHXH thị xã B, phối hợp với các ngànhliên quan để đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa và yêu cầu của việc rà soát

và bàn giao sổ BHXH cho người lao động. Mặt khác cần đôn đốc các đơn

vị sử dụng lao động nộp tiền BHXH kịp thời đúng quy định. Cán bộ BHXH

tích cực thực hiện in mẫu 03 của các đơn vị sử dụng còn lại trên địa bàn,

yêu cầu đơn vị sử dụng lao động nộp hồ sơ và sổ BHXH để rà sốt, in tờ15``rời hồn thiện dữ liệu tham gia BHXH và bàn giao sổ BHXH, đảm bảo tiến

độ, kế hoạch năm 2017 cần đạt được.

3.2. Xây dựng và lựa chọn phương án, giải pháp tối ưu để lựa chọn

tình huống

* Một số phương án để lựa chọn tình huống

Phương án 1: Cơ quan BHXH thị xã B lần lượt in mẫu 03 của các đơn

vị có số lao động ít trước, bám sát tiến độ của đơn vị để hồn thành rà sốt

q trình và bàn giao sổ BHXH cho người lao động

Ưu điểm: đạt được số lượng đơn vị được rà soát và bàn giao sổ BHXH

cho người lao động

Nhược điểm: số lượng người lao động được bàn giao khơng nhiều.

Trong khi, đơn vị có số lượng lao động lớn, nộp tiền BHXH kịp thời nhưng

chưa được in mẫu 03 của nhiều lao động có quá trình tham gia BHXH phức

tạp, biến động giữa các tỉnh, huyện. Đặc biệt khối đơn vị doanh nghiệp

nước ngoài.

Phương án thứ 2: tập trung thực hiện triển khai đối với các đơn vị

khơng nợ tiền BHXH, trong đó có nhiều đơn vị khối hành chính sự nghiệp

và doanh nghiệp nước ngoài.

Ưu điểm: người lao động được đối chiếu quá trình tham gia BHXH

trong sổ BHXH với cơ sở dữ liệu do BHXH thị xã quản lý tới thời điểm

tháng 12/2016. Số lượng mẫu 03 của người lao động đạt được được rà soát

nhiều.

Nhược điểm: cán bộ BHXH phải kiểm tra từng đơn vị có trường hợp

người lao động nào chưa được in mẫu 03 trên phần mềm TST theo cơng

văn 4027, do q trình khơng đồng nhất giữa các tỉnh, huyện. Đối đơn vị

doanh nghiệp nước ngồi hàng nghìn lao động, việc rà sốt mẫu 03 khơng

in được cần nhiều thời gian.16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN THỨ HAI: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×