Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý hoạt động:

2 Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý hoạt động:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phòng Kế

tốn ngân

quỹPhòng

Giám sát

hoạt

độngPhòng

KHPhòngHàn

h chính –

Tổ chức(Nguồn: Ban Giám sát hoạt độngNH LVP CN Thăng Long)1.2.2 Chức năng nhiệm vụ từng phòng ban:

Ban giám đốc:

Ban giám đốc CN trực tiếp chỉ đạo, điều hành quyết định toàn bộ

các hoạt động của NH, tiếp nhận các chỉ thị từ NH cấp trên đồng thời

phổ biến đến từng cán bộ công nhân viên, chịu trách nhiệm trước cấp

trên và với pháp luật về mọi quyết định của mình.

Ban giám đốc của CN Thăng Long có ba thành viên, gồm một giám

đốc và hai phó giám đốc. Giám đốc chịu trách nhiệm sử dụng, quản lý,

bảo toàn và phát triển vốn, tài sản tại CN, đồng thời tận dụng mọi nguồn

lực của CN một cách tối ưu, bảo đảm hiệu quả làm việc của CN. Họ cần

chỉ đạo, hoạch định và triển khai các chính sách, mục tiêu kinh doanh

phù hợp với chiến lược và mục tiêu kinh doanh của NH bằng cách xây

dựng các quy trình, xác định nhiệm vụ và điều phối hoạt động các

Phòng/Bộ phận thuộc đơn vị.. Mặt khác, giám đốc CN cần tham dự các

cuộc họp do Hội Sở chủ trì, cuộc họp của các Hội đồng chuyên môn khi

được chỉ định; cần xúc tiến thương hiệu Lienguồn vốnietpostbank trước

các đối tác, cơ quan Nhà nước, cơng chúng…

Phó Giám đốc CN có nhiệm vụ lập kế hoạch, tổ chức thực hiện,

giám sát hoạt động và đôn đốc thực hiện kế hoạch chỉ tiêu tháng, quý,

năm. Tổ chức thực hiện việc tiếp thị và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ

của NH LVP cho KH đồng thời hướng dẫn, phổ biến, cập nhật các thông

7tin sản phẩn – dịch vụ mới phát sinh và triển khai thực hiện tại Phòng/

Bộ phận mình phụ trách. Đối với các văn bản, hợp đồng, tờ trình tín

dụng cá nhân có giá trị lớn cần Phó Giám đốc thơng qua theo sự phân

quyền trách nhiệm của Giám đốc CN thì họ cần kiểm tra đầy đủ trước

khi xét duyệt. Phó Giám đốc cần thực hiện các công việc phát sinh theo

phân quyền của Giám đốc, đồng thời phải ln có trách nhiệm báo cáo

kết quả hoạt động kinh doanh của nhân viên kinh doanh.

Phòng Giám sát hoạt động:

Ban Giám sát hoạt động có nhiệm vụ tham mưu cho giám đốc CN

về công tác quản lý rủi ro và quản lý nợ xấu, nợ đã xử lý rủi ro, quản lý

giám sát thực hiện danh mục cho vay, đầu tư đảm bảo tuân thủ các giới

hạn tín dụng cho từng KH. Thẩm định hoặc tái thẩm định KH, dự

án, phương án đề nghị cấp tín dụng. Thực hiện chức năng đánh giá, quản

lý rủi ro trong toàn bộ các hoạt động ngân hàng theo chỉ đạo của Hội sở.

Ban Giám sát hoạt động cũng có trách nhiệm giữ những con dấu của

những chức vụ quan trọngnhằm kiểm tra, giám sát những giấy tờ, giao

dịch quan trọng tránh thất thốt, tham nhũng trong NH.Phòng Kế tốn ngân quỹ chia thành ba phòng: phòng giao dịch, kho

quỹ và phòng kế tốn nội bộ.

 Ban giao dịch là phòng nghiệp vụ thực hiện các giao dịch trực tiếp

với KH. Giao dịch viên tại quầy thực hiện các giao dịch bằng tiền

mặt với KH hoặc các giao dịch chuyển khoản trên máy tính. Họ

cần hồn thành và kiểm tra các bút toán và các ủy nhiệm chi một

cách sớm nhất và cẩn thận nhất để tránh xảy ra sai xót khơng cần

thiết. Đồng thời, giao dịch viên có trách nhiệm giới thiệu cho KH

các chương trình khuyến mại mới của NH, hướng dẫn đăng ký cho

KH mới và tặng quà chăm sóc cho các KH lâu năm của NH.

 Ban kế tốn nội bộ có trách nhiệm xủ lý các nghiệp vụ và công

việc liên quan đến công tác quản lý tài chính, chi tiêu nội bộ tại

CN , cung cấp các dịch vụ ngân hàng liên quan đến nghiệp

8vụ thanh toán, xử lý hạch toán các giao dịch. Cân đối thu chi nợ có

và các khoản thuế phù hợp với tình hình tài chính của NH.

 Kho quỹ là khu vực quản lý tiền mặt trực tiếp tại CN . Tại CN

Thăng Long, bộ phận Kho quỹ có trách nhiệm cung cấp và quản lý

lượng tiền mặt cho từng giao dịch viên theo vị trí phụ trách. Tiến

hành tiếp quỹ cho các PGD trực thuộc. Tổ chức thu – chi tiền mặt

tại CN và tại Hội sở và đặc biệt bộ phần này còn chịu trach nhiệm

trực tiếp đảm bảo an toàn cho số lượng tiền mặt có trong kho.

Phòng KH:

Là phòng nghiệp vụ trực tiếp giao dịch với KH là các doanh nghiệp

vừa và nhỏ hoặc các KH cá nhân để khai thác vốn bằng VND và ngoại

tệ. Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến tín dụng phù hợp với chế độ,

thể lệ hiện hành và hướng dẫn của NH TMCP Bưu điện Liên Việt. Trực

tiếp quảng cáo, tiếp thị giới thiệu và bán sản phẩm dịch vụ ngân hàng

cho KH, đồng thời giữa trách nhiệm chăm sóc KH, giải quyết thắc mắc

hoặc các nhu cầu phát sinh của KH.

Mặt khác, ban KH cần tổ chức và quản lý đội ngũ phát triển kinh

doanh và bán hàng đối với sản phẩm KH cá nhân: tín dụng, huy động

vốn, thẻ NH điện tử.Xây dựng, phát triển và khai thác có hiệu quả cơ sở

dữ liệu KH tiềm năng đồng thời tổ chức việc phát triển, duy trì quan hệ

với KH. Tồn bộ q trình thực hiện cơng việc của ban KH cần đảm bảo

q trình tn thủ hoạt động kinh doanh theo quy định của NH, của

NHNN, của Pháp luật…Phòng Hành chính – Tổ chức:

Là phòng giữ chức năng tham mưu, giúp việc cho giám đốc CN và

tổ chức thực hiện các việc trong lĩnh vực tổ chức lao động, quản lý và bố

trí nhân lực, bảo hộ lao động, chế độ chính sách, chăm sóc sức khỏe cho

người lao động, bảo vệ quân sự theo luật và quy chế NH. Thực hiện

kiểm tra, đôn đốc các bộ phận trong công ty thực hiện nghiêm túc nội

quy, quy chế của NH. Phòng có trách nhiệm trong cả việc đối nội và đối

9ngoại. Về việc đối nội, phòng thực hiện cơng tác nội vụ của cơ quan,

tiếp nhận, tổng hợp thông tin và xử lý các thông tin theo chức năng,

quyền hạn của phòng. Về đối ngoại, phòng Hành chính – Tổ chức cần

tiếp khách, tiếp nhận tổng hợp các thơng tin từ bên ngồi đến cơng ty,

sau đó xử lý các thơng tin đó theo chức năng, quyền hạn của mình.

Phòng giữ trách nhiệm tổ chức hội nghị và các buổi liên hoan của CN .

Việc xây dựng bộ máy quản lý phù hợp, hoạt động hiệu quả là rất quan

trọng, nó giúp cho việc điều hành quản lý được hợp lý, nâng cao tinh thần

trách nhiệm của từng thành viên trong công ty. Hơn thế nữa, bộ máy quản lý

phù hợp còn giúp kết nối các phòng ban, các bộ phận trong hệ thống sẽ ln

giữ được mối quan hệ chặt chẽ, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý, góp phần

giúp NH đạt được những thành tựu không ngờ.

1.3 Các lĩnh vực hoạt động và các sản phẩm chủ yếu của NH LVP:

1.3.1 KH cá nhân

Tiết kiệm

Tiết kiệm thườngTiết kiệm bậc thangTiết kiệm không kỳ hạnTiết kiệm Hoa Trạng nguyênTiết kiệm PriorityTiết kiệm DailyTiết kiệm An nhàn tuổi hưuTiết kiệm đa kỳ hạnTiết kiệm linh hoạt

10Tiết kiệm bảo tồnChứng chỉ tiền gửiTín dụng

Cho vay sản xuất kinh doanh ngắn hạn hoặc trả gópCho vay cầm cố Giấy tờ có giáCho vay mua nhà đấtCho vay mua xe ô tô với KH Cá nhânCho vay tiêu dùng khơng tài sản bảo đảm - tín dụng cá nhânCho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảmCho vay phát triển nông nghiệp, nông thônCho vay du họcCho vay mua nhà dự ánCho vay sản xuất Kinh doanh ChợTín dụng hưu tríCho vay tiêu dùng khơng tài sản đảm bảo - Tín dụng thân nhânCho vay xây, sửa chữa nhàGói Tài khoản lưỡng tính - Thấu chi KH cá nhânTín dụng cà phê, hồ tiêuCho vay KHCN thơng qua Tổ liên kết vay vốnCho vay siêu nhanh

11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý hoạt động:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×