Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 9: Ảnh hưởng của thời gian phản ứng đến hiệu quả xử lý Cr(VI)

Bảng 9: Ảnh hưởng của thời gian phản ứng đến hiệu quả xử lý Cr(VI)

Tải bản đầy đủ - 0trang

3060,025308,14572,8525,31415,626060,025307,50974,9724,98116,7324060,025305,33182,2323,89220,36Biểu đồ 2: Ảnh hưởng của thời gian phản ứng đến hiệu quả xử lý Cr(VI)

Hiệu quả xử lý Cr(VI) của sắt nano qua các khoảng thời gian phản ứng khác

nhau là không cao và sự gia tăng không đáng kể: thời gian phản ứng 10 phút, hiệu

suất đạt 71,25%; sau 4 giờ phản ứng, hiệu suất là 82,23% (tăng 10,98%).

Với nano lưỡng kim cũng vậy, sự gia tăng là không lớn: thời gian phản ứng 10

phút, đạt hiệu quả 15,87%; sau 4 giờ phản ứng, hiệu suất đạt 20,36% (tăng 4,49%).

 Nhìn chung sắt nano xử lý Cr(VI) tốt hơn so với nano lưỡng kim. Hiệu quả xửlý của cả hai vật liệu ít phụ thuộc vào thời gian. Tuy nhiên, thời gian phản

ứng 4 giờ là thích hợp nhất khi xét những ảnh hưởng tiếp theo.Thí nghiệm 3: Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ Cr(VI) ban đầu đến hiệu

quả xử lý Cr(VI) bằng sắt nano và nano lưỡng kim.BảngẢnh hưởng của nồng độCr(VI) ban đầu đến hiệu quảxử lý10: Cr(VI)

Sắt nanoNano lưỡng kimNồng độpH dungHàmThờiNồng độHiệuNồng độHiệuCr(VI)dịchlượnggianCr(VI)suất (%)Cr(VI)suất (%)ban đầunano chophảnsau phảnsau phản(mg/l)vàoứngứngứng(g)(giờ)(mg/l)(mg/l)1060,02541,25187,496,79232,083060,02545,33182,2323,89220,365060,025425,91548,1745,1159,777060,025455,46820,7664,3798,03Biểu đồ 3: Ảnh hưởng của nồng độ Cr(VI) ban đầu đến hiệu quả xử lý

Cr(VI)Kết

quảnghiên cứu cho thấy, nồng độban đầu của Cr(VI) càng nhỏ ởmức10mg/l, hiệu quả xử lý của sắt nano càng cao và đạt 87,49%. Và khi tăng nồng

độ lên 30mg/l, hiệu quả xử lý giảm còn 82,23%. Khi nồng độ đạt 70mg/l, hiệu

quả còn 20,76%.

Hiệu quả xử lý của nano lưỡng kim vẫn tỏ ra kém hơn so với sắt nano và đạt cao

nhất 32,08% khi nồng độ ban đầu của Cr(VI) là 10mg/l.

 Nồng độ ban đầu của Cr(VI) có ảnh hưởng rất lớn tới hiệu quả xử lý của sắtnano và nano lưỡng kim. Qua nghiên cứu, chúng tôi thấy hiệu quả xử lý tốt

nhất của hai vật liệu này là ở nồng độ 10mg/l Cr(VI)Thí nghiệm 4: Khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng nano đến hiệu quả xử lý

Cr(VI) bằng sắt nano và nano lưỡng kim.

Bảng 11: Ảnh hưởng của hàm lượng nano đến hiệu quả xử lý Cr(VI)

Sắt nano

Hàm

lượng

nano cho

vào

(g)pH dung

dịchNồng độ

Cr(VI)

ban đầu

(mg/l)Thời

gian

phản

ứng

(giờ)Nồng độ

Cr(VI)

sau phản

ứng

(mg/l)Hiệu

suất (%)Nano lưỡng kim

Nồng độ

Cr(VI)

sau phản

ứng

(mg/l)Hiệu

suất (%)0,02561041,25187,496,97232,08Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 9: Ảnh hưởng của thời gian phản ứng đến hiệu quả xử lý Cr(VI)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×