Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 3.19: Quan điểm về việc nhà nước bắt buộc người dân sử dụng xăng sinh học thay xăng truyền thống(%)

Hình 3.19: Quan điểm về việc nhà nước bắt buộc người dân sử dụng xăng sinh học thay xăng truyền thống(%)

Tải bản đầy đủ - 0trang

xăng E5 của người tiêu dùng.1233.2.3. Mơ hình hồi quy đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của

người tiêu dùng về việc sử dụng xăng E5

Để có làm rõ hơn căn cứ cho việc ủng hộ hay không đối với quyết định sử

dụng xăng E5 thay thế hồn tồn xăng truyền thống của Chính phủ, tác giả chạy mơ

hình hồi quy về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định này của người tiêu dùng.

Như đã phân tích ở phần trên, kết quả khảo sát cho thấy tất cả người

tiêu dùng trong diện phỏng vấn khơng có ai lựa chọn xăng E5 sử dụng thường

xuyên. Vì vậy những câu hỏi liên quan đến ích lợi của xăng E5 hoặc thơng tin

chung về xăng E5 có giá trị khơng cao. Thay vào đó, người tiêu dùng được hỏi ý

kiến về việc có ủng hộ chủ trương của nhà nước bắt buộc người dân sử dụng xăng

sinh học E5 thay thế hồn tồn xăng truyền thống hay khơng. Thơng tin này được

coi như là thông tin về hành vi dự kiến của người dân đối với việc sử dụng xăng

E5. Mặc dù thang đo này sử dụng thang Likert với 5 mức điểm, song để sử dụng

cho phân tích hồi quy, tác giả đã chuyển thang 5 điểm này thành thang nhị phân

để sử dụng hàm hồi quy logit.

Hàm hồi quy logit phân tích các yếu tố ảnh hướng đến quyết định sử

dụng xăng E5 có dạng như sau:trong đó P là xác suất người tiêu dùng ủng hộ chủ trương thay thế xăng

E5 với biến độc lập là opinion_a0

Các biến giải thích bao gồm:

dkchapnhan: Thang đo về điều kiện chấp nhận xăng E5

factorchoice: Thang đo về lựa chọn sử dụng xăng hiện tại

place_service: Thang đo về mức độ hài lòng về chất lượng xăng tại điểm bán xăng

place_product: Thang đo về mức độ hài lòng về chất lượng phục vụ tại điểm

bán xăng

124mucgiachapnhan: Mức giá người tiêu dùng chấp nhận được của xăng E5 so

với các loại xăng đang sử dụng

gender: Giới tính của người được phỏng vấn

age: Tuổi của người được phỏng vấn

education: Học vấn của người được phỏng vấn

consumpmean: Tiêu dùng xăng trung bình („000VND/tháng) trong hộ gia

đình của người được phỏng vấn

incomepc: Thu nhập bình quân đầu người (tr.VND/tháng)

Hệ thống thang đo và đánh giá độ tin cậy của các thang đo

Trong khảo sát này, tác giả sử dụng 4 thang đo tương ứng với đánh giá của

người tiêu dùng theo các vấn đề sau đây

1. Mức dộ hài lòng về chất lượng xăng tại điểm bán xăng

2. Mức dộ hài lòng về chất lượng phục vụ tại điểm bán xăng

3. Lựa chọn sử dụng xăng hiện tại

4. Điều kiện chấp nhận xăng E5

Các thang đo này được đánh giá thông qua 20 biến quan sát được đo

theo thang Likert với 5 mức điểm (Bảng 3.13). Hai thang đo về mức độ hài lòng

được tách riêng ra từ một phần câu hỏi chung về đánh giá của người tiêu dùng về

mức độ hài lòng tại các trạm bán xăng sau khi đã sử dụng kết quả phân tích nhân

tố.

Bảng 3.13: Các thang đo cơ bản về ý kiến của người tiêu dùng về sử dụng các loại

xăng

Ký hiệu biến

Thang đo chung

Các biến quan sát

a3_1

Mức dộ hài lòng về Số lượng đảm bảo

a3_2

chất lượng xăng tại Chất lượng đảm bảo

a3_3

Giá cả đúng quy định

điểm bán xăng

a3_4

Mức dộ hài lòng về Đỗ xe thuận tiện

a3_5

chất lượng phục vụ Cửa hàng lớn, rộng rãi

a3_6

Thời gian xếp hàng chờ đổ xăng

tại điểm bán xăng

a3_7

Thương hiệu nhà cung cấp

a3_8

Thái độ phục vụ của nhân viên

a3_1b

Chất lượng xăng tốt

Lựa chọn sử dụng

125xăng hiện tạiLoại xăng nhiều người dùng

Loại xăng người thân bạn bè khuyên dùng126a3_2b

a3_3bTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 3.19: Quan điểm về việc nhà nước bắt buộc người dân sử dụng xăng sinh học thay xăng truyền thống(%)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×