Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận án

Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận án

Tải bản đầy đủ - 0trang

khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học, xăng sinh học E5.

Phương pháp phân tích hệ thống, thống kê, so sánh

Từ các cách tiếp cận nghiên cứu, tác giả sử dụng phương pháp phân tích hệ



10



thống, thống kê có sự phân tổ so sánh để đánh giá hiệu quả các chính sách tác

động đến việc thúc đẩy hành vi tiêu dùng bền vững. Phương pháp này sẽ được sử

dụng để phân tích tìm ra các ưu điểm và hạn chế của các chính sách từ đó, đưa ra

các đề xuất giải pháp cho việc nâng cao hiệu quả các chính sách nhằm hướng tới

mục tiêu thúc đẩy tiêu dùng bền vững.

Phương pháp phân tích chính sách:

Để nghiên cứu các cơng cụ chính sách thì phương pháp phân tích chính sách

là cần thiết. Các chính sách được nghiên cứu và phân tích theo 3 loại cơng cụ để

thực hiện chính sách là cơng cụ hành chính, cơng cụ kinh tế và cơng cụ truyền

thơng. Bên cạnh đó chính sách hạn chế sử dụng túi ni lơng hay chính sách khuyến

khích sử dụng xăng sinh học E5 cũng được phân tích để làm rõ được những điểm

mạnh điểm yếu của từng chính sách từ đó đưa ra các hàm ý chính sách phù hợp

hơn.

Phương pháp điều tra khảo sát thực địa

* Đối tượng khảo sát

Tác giả tiến hành khảo sát các đối tượng liên quan về vấn đề hạn chế

tiêu dùng túi ni lơng và khuyến khích sử dụng xăng E5 gồm:

+ Đối với vấn đề hạn chế sử dụng túi ni lông: khảo sát người tiêu dùng về

thực trạng sử dụng, nhận thức về tác hại của túi ni lông và quan điểm về các giải

pháp hạn chế sử dụng túi ni lơng, từ đó đưa ra các giải pháp cơng cụ chính

sách hợp lý hơn cho thời gian tới

+ Đối với vấn đề khuyến khích sử dụng xăng sinh học E5: khảo sát người tiêu

dùng về thực trạng sử dụng xăng, nhận thức về xăng sinh học E5 và ý kiến về chính

sách khuyến khích sử dụng xăng E5 nhằm đưa ra các giải pháp sử dụng cơng cụ

chính sách hiệu quả hơn trong thời gian tới.

* Địa bàn khảo sát:

Nghiên cứu lựa chọn Hà Nội là địa bàn để điều tra khảo sát. Hà Nội là thành

phố lớn của cả nước, là nơi tập trung đông dân cư và là thủ đơ của nước ta. Chính

11



vì vậy, đối với các chính sách mới ban hành thì người dân Hà Nội có cơ hội để tiếp

cận và thực hiện sớm hơn. Ngồi ra, với thành phố đơng dân cư thì các hành vi

hướng



12



tới tiêu dùng bền vững như hạn chế sử dụng túi ni lông hay tăng cường sử

dụng xăng sinh học E5 sẽ có ý nghĩa hơn về mặt thống kê.

* Phương pháp chọn mẫu:

Nghiên cứu sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên giản đơn. Các

đối tượng được lựa chọn phỏng vấn ngẫu nhiên tại các cây xăng (đối với trường

hợp xăng E5) và các chợ, siêu thị, khu dân cư (đối với trường hợp túi ni lông)

trên địa bàn 4 quận của Hà Nội gồm: Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy và Hà Đơng

Mẫu khảo sát: 100 bảng hỏi về vấn đề túi ni lông và 100 bảng hỏi về xăng

sinh học E5.

Kết quả khảo sát sẽ được xử lý thơng qua phần mền SPSS và STATA.

5.



Đóng góp mới về khoa học của luận án



Luận án đưa ra cơ sở khoa học về việc sử dụng các cơng cụ kinh tế trong

chính sách thúc đẩy tiêu dùng bền vững bao gồm: khái niệm và các yếu tố ảnh

hưởng đến tiêu dùng dân cư, tác động của các công cụ kinh tế đến tiêu dùng dân

cư, kinh nghiệm một số nước trên thế giới về sử dụng công cụ kinh tế trong chính

sách thúc đẩy tiêu dùng bền vững. Luận án cũng đã phân tích thực trạng và vai

trò của các cơng cụ kinh tế trong chính sách thúc đẩy tiêu dùng bền vững của

dân cư ở nước ta thông qua 2 trường hợp nghiên cứu về hạn chế sử dụng túi

ni lơng và khuyến khích sử dụng xăng sinh học E5. Trên cơ sở đó luận án đề ra

một số quan điểm giải pháp cho việc nâng cao hiệu quả sử dụng cơng cụ kinh tế

trong chính sách thúc đẩy tiêu dùng bền vững nói chung và các giải pháp cụ thể đối

với 2 trường hợp nghiên cứu về hạn chế sử dụng túi ni lông và khuyến khích sử

dụng xăng sinh học E5 ở Việt Nam.

6.



Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án



- Về lý luận: Góp phần làm rõ cơ sở lý luận về việc sử dụng các cơng cụ

chính sách thúc đẩy tiêu dùng bền vững của dân cư trong đó đặc biệt nhấn

mạnh đến công cụ kinh tế.

- Về thực tiễn: Đưa ra một số gợi ý chính sách nhằm hạn chế sử dụng túi ni

lông và xăng sinh học E5 ở nước ta thông qua những số liệu cụ thể từ điều tra

13



khảo



14



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận án

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×