Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI

TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI

Tải bản đầy đủ - 0trang

Opportunities, Food and Agriculture Organization of the United Nations

(FAO). Rome.16487. Foellmi, Reto (2005), Consumption structure and macroeconomics: structural

change and the relationship between inequality and growth, Springer Verlag

Beglin Heidelberg, 2005.

88. Frank Convery, Simon McDonnell, Susana Ferreira (2007), The most popular

tax in Europe? Lessons from the Irish plastic bag levy,Article in envỉonmental

and resource economíc, 38:1-11.

89. Franzika Wolft, Norma Schonherr (2011), Effects and success factors of

sustainable consumption policy instruments:a comparative assessment across

Europe, Policies to Promote Sustainable Consumption Patterns, Berlin, June

2011.

90. Hertwich and Katzmayz (2004), Examples of sustainable consumption: review,

classsificicantion and analysi, Program for Industrial Ecology. NTNU, Report

nr: 5/2004.

91. Ho, A. (2008), Philippine biofuels law a model for other countries, Philippine

Daily Inquirer, p. 4.

92. Howell,D (2016), The 5p plastic bag charge: All you need to know, UK: BBC

News, từ http://www.bbc.com/news/uk-34346309.

93. Jackson, D. E. (2008), Sustainable Consumption: Perspectives from Social and

Cultural Theory, RESOLVE Working.

94. Jim Lane (2018), Biofuels Mandates Around the World 2018, theo

http://www.biofuelsdigest.com/bdigest/2018/01/01/biofuels-mandatesaround- the-world-2018/, truy cập tháng 5/2018.

95. Jull, C., Redondo, P. C., Mosoti, V., &Vapnek, J. (2007), Recent trends in the law

and policy of bioenergy production, promotion and use. Rome, Italy: Food

and Agriculture Organization, 22 Journal of Environment & Development

XX(X).

96. Kathleen Araújo và cộng sự (2017), Global Biofuels at the Crossroads: An

Overview of Technical, Policy, and Investment Complexities in the

Sustainability of Biofuel Development, Agriculture 2017, 7, 32; doi:10.3390.

97. Marcelo E. Dias De Oliveira, Burton E. Vaughan, Edward J. Rykiel, Jr. (2005),

Ethanol as Fuel: Energy, Carbon Dioxide Balances, and Ecological Footprint,

BioScience (2005) 55 (7): 593-602.

98. McMichael, P. (2009), The agrofuels project at large, Critical Sociology, 35,

825-839.

99. Mol, A. P. J. (2007), Boundless biofuels? Between environmental

sustainability and vulnerability, Sociologia Ruralis, 47, 297-315.

100. Mol, A. P. J. (2010), Environmental authorities and biofuel controversies,

Environmental Politics, 19, 61-79.

101. Mustafa Balat (2009), Recent trends in global production and utilization of

bio-Ethanol fuel, Applied Energy Volume 86, Issue 11, November 2009, Pages

2273–2282.

102. Nunnally, J. C., and I. H. Bernstein. 1994. Psychometric Theory. 3rd ed. New

165York: McGraw–Hill166103. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) (2001),

Household food consumption: trends, environmental impacts and policy

responses, Paris:

ENV/EPOC/WPNEP(2001)13/FINAL.http://www.oecd.org/officialdocuments

/publicdisplaydocumentpdf/?cote=ENV/EPOC/WPNEP%282001%2913/FIN

AL&docLanguage=En.

104. OECD (2001a). Information and Consumer Decision-Making for Sustainable

Consumption. Paris:

ENV/EPOC/WPNEP(2001)16/FINAL.http://www.oecd.org/officialdocuments

/publicdisplaydocumentpdf/?cote=ENV/EPOC/WPNEP%282001%2916/FIN

AL&docLanguage=En

105. OECD (2002), Towards sustainable household consumption? Trends and

policies in OECD

countries, Pari: OECD

Publications Service.

http://www.vwl.tuwien.ac.at/hanappi/AgeSo/SecReps/OECD_Households_20

02.pdf truy cập ngày 30/8/2014.

106. OECD (2008), Biofuels Support Policies: An Economic Assessment.

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), Paris.

107. OECD–FAO (2008), Organisation for Economic Cooperation and

Development–Food and Agriculture Organization of the United Nations

(OECD-FAO). Agricultural Outlook 2008–2017, Paris.

108. Piere Sonigo và cộng sự (2012), Chính sách khuyến khích tiêu dùng bền vững,

báo cáo cuối cùng, Dự án Quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên, Ủy

ban Châu Âu chủ trì, 2008.

109. RevivaHasson, Anthony Leimanand Martine Visser, 2007. The

economics of plastic bag legislation in south africa.South African

Journal of Economics Vol. 75:1 March 2007

110. Rutz, D. & Janssen, R(2007), Biofuel technology handbook, Munich,

Germany, WIP Renewable Energies.

111. Shailendra Mudgal, Mr Lorcan Lyons, Ms Mary Ann Kong, Ms Nejma André,

Véronique Monier, Mr Eric Labouze (2011), Assessment of impacts of options

to reduce the use of single-use plastic carrier bags, BIO Intelligence Service,

European Commission - DG Environment.

112. Shao-qian, Y. (2007), A Positive Analysis of the Change of Consumption

Structure in Chinese Urban Areas and the Correlated Factor, China:

Economy and Trade Department, Fujian College of Financial Technology.

113. Srinivas (2011), Sustainability concepts sustainable consumption, Available

from: http://www.gdrc.org/sustdev/concepts/22-s-consume.html.

114. Timothy Searchinger (2008), Use of U.S. Croplands for Biofuels Increases

167Greenhouse Gases Through Emissions from Land-Use Change, Science16829Feb

2008:

Vol.

319,

Issue

5867,

pp.

1238-1240

DOI:

10.1126/science.1151861.

115. UN (United Nations) (2007), Sustainable consumption and production Promoting Climate-Friendly Household Consumption Patterns, Prepared by

the United Nations Department of Economic and Social Affairs.

http://www.un.org/esa/sustdev/publications/household_consumption.pdf

truy cập ngày 4/9/2014.

116. UNEP (2005), Advancing Sustainable Consumption in Asia: A Guidance

Manual, United Natiion Environment Programme.

117. Vanessa Timmer, E. P. (2009), Sustainable Household Consumption, Key

considerations and elements for a Canadian Strategy.

118. World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) (1996).

Sustainable production and consumption: A business perspective. WBCSDWorking

GrouponSustainableProductionandConsumption.http://www.wbcsd.org/DocRoot/MJJVQW8a73Vlr8jg3SGn/sustainableproduction-consumption.pdf

119. Worldwatch Institute (2007), Biofuels for Transportation: Global Potential

and Implications for Sustainable Agriculture and Energy in the 21st Century,

Washington, DC.169PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1: PHIẾU KHẢO SÁT TÚI NI LÔNG

Các nội dung trong phiếu khảo sát chỉ phục vụ mục đích nghiên cứu và khơng

nhằm mục đích nào khác.

Trong phạm vi phiếu khảo sát này, túi ni lơng là loại túi mỏng, thường được phát

miễn phí khi mua hàng hóa tiêu dùng hàng ngày ở Việt Nam.

Mã số phiếu: ...............................................................................................................

Thời gian: ...................................................................................................................

Địa điểm: ...................................................................................................................

1. Ông/bà mức độ sử dụng túi ni lông của ông/bà hiện nay so với 5 năm trước đây?

1Nhiều hơn2Khơng đổi3Ít hơn1a. Nếu câu trả lời là ít hơn, xin cho biết lý do sử dụng túi ni lơng ít hơn

1Nhận thức được tác hại của túi ni lơng12Khơng2Khơng thích dùng túi ni lơng12Khơng3Dùng loại túi khác khơng phải ni lơng12Khơng4Khơng mua hàng hóa bao giờ12Khơng5Lý do khác: ........................................12Khơng2. Xin Ơng/bà cho biết lý do sử dụng túi ni lông?

1. Không đúng; 2. Hơi đúng; 3. Khá

đúng; 4.Rất đúng; 5. KTL

1Thói quen123452Tiện lợi123453Giá thành rẻ123454Người bán hàng cung cấp miễn phí123455Khơng có lựa chọn khác123456Lý do khác (ghi rõ): ...............123451703. Xin Ông/bà cho biết, trung bình 1 tuần Ơng/bà sử dụng khoảng bao nhiêu túi

ni lơng?

1Ít hơn 5 túi2Từ 5-10 túi4Từ 20-40 Túi5Trên 40 túi3Từ 10-20 Túi4. Ông/bà đánh giá như thế nào về một số vấn đề sau:

1. Rất ít; 2. Khá ít; 3.Khá nhiều;

4. Rất nhiều; 5. KTL

1

2Mức độ sử dụng túi ni lông hiện nay

ở khu vực ông/bà sinh sống

Mức độ sử dụng túi ni lông của

bản thân12345123453Tác hại của túi ni lông tới môi trường123454Tác hại của túi ni lông tới sức khỏe123455. Thông thường khi đi mua hàng hóa, ơng/bà có hay u cầu thêm túi ni

lơng khơng?

12Khơng5a. Nếu có, khi u cầu xin thêm túi ni lơng thì phản ứng của người bán hàng

như thế nào?

1Sẵn sàng cho thêm túi2Cho thêm túi nhưng thái độ không vui vẻ3Từ chối cho thêm túi4Khác (ghi rõ): ..........................................................................6. Ông/bà biết đến các vấn đề về tác hại của túi ni lông thông qua kênh nào?

1. Chưa bao giờ; 2. Hiếm khi; 3. Thỉnh

thoảng; 4. Thường xuyên; 5. Không

1Truyền thông TV1

1712biết/KTL

3452Internet, báo chí117223453

4Pano, áp phích

Truyền thơng trực tiếp (qua các

tổ chức xã hội, tình nguyện viên)12345123455Truyền miệng từ gia đình, bạn bè123456Kênh khác (ghi rõ): ........................123457. Ở khu vực ông/bà sinh sống có các hoạt động/chương trình nào về việc hạn

chế sử dụng túi ni lơng khơng?

7a. Nếu có, đó là hoạt động gì? Ghi cụ thể:............................................................

8. Theo Ơng/bà, cách thức nào là phù hợp để tuyên truyền về tác hại của túi ni lơng

1. Khơng thích hợp; 2. Hơi thích hợp; 3. Khá

thích hợp; 4. Rất thích hợp; 5. KTL

1Truyền thơng TV123452Internet, báo chí123453Pano, áp phích123451234512345123454

5

6Truyền thơng trực tiếp (qua các

tổ chức chính trị xã hội, .....)

Truyền miệng từ gia đình, bạn bè

Ý kiến khác (ghi rõ):

....................................................9. Ơng/bà có hay tái sử dụng (sử dụng lại) túi ni không không?

1 Có

2 Khơng

9a. Nếu có, những loại túi tái sử dụng là gì (ghi rõ): .................................................

.......................................................................................................................................

10. Theo Ơng/bà, túi ni lơng có thể được thay thế bằng

a. Túi giấy (dễ thấm nước, yếu)

b.Túi dễ phân hủy (đắt, khó sản xuất)

c. Túi vải có thể sử dụng nhiều lần

d. Túi xách, làn

17311. Theo Ơng/bà, giải pháp nào thích hợp để ngăn chặn, hạn chế sử dụng túi

ni lơng?

Mức độ thích hợp

1.Khơng thích hợp; 2.Hơi thích hợp; 3.KháGiải phápthích hợp; 4. Rất thích hợp 5. Không ý kiến

1 Nhà nước cấm sử dụng

2

3

4

5

6Tăng thuế đối với đơn vị sản

xuất

Bắt buộc các siêu thị, cửa

hàng tính tiền mỗi túi ni lơng

Tăng cường tuyền truyền,

cảnh báo về tác hại của túi ni

Nhà

lông nước hỗ trợ sản xuất

hàng hóa thay thế túi ni lơng

Ý kiến khác (ghi rõ):

....................................................12345123451234512345123451234512. Xin Ông/bà cho biết ý kiến về các vấn đề sau:

1. Bình thường; 2.Khó chịu; 3.Vui

Vấn đề

1

2vẻ chấp nhận; 4.Không ýLuật pháp cấm sử dụng túi ni lông1Luật pháp bắt buộc người bán

hàng phải tính phí mỗi chiếc túi nikiến/khơng quan tâm

2

3

41244lơng

13. Xin Ơng/bà cho biết những điều kiện cần thiết để bản thân có thể ngừng sử

dụng túi ni lơng (nhà nước cấm, có loại túi thay thế, ....)?

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

174Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×