Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ý kiến về chính sách khuyến khích sử dụng xăng sinh học E5 của người tiêu dùng tại thành phố Hà Nội

Ý kiến về chính sách khuyến khích sử dụng xăng sinh học E5 của người tiêu dùng tại thành phố Hà Nội

Tải bản đầy đủ - 0trang

dân về mức độ quan trọng của các yếu tố đến việc chấp nhận sử dụng xăng E5

cho thấy (bảng 3.12): Yếu tố được cho là quan trọng nhất để chấp nhận sử dụng

xăng E5 là chất117lượng xăng bởi chất lượng xăng ảnh hưởng trực tiếp đến động cơkhi di chuyển.

Bên cạnh đó, yếu tố thuận tiện cho việc mua xăng và giá cả xăng cũng ảnh

hưởng lớn đến việc chấp nhận sử dụng xăng E5. Ngoài ra việc hiểu rõ được tác

dụng của xăng E5 đối với môi trường hay loại xăng được Nhà nước khuyến khích

sử dụng cũng ảnh hưởng nhiều đến quyết định tiêu dùng xăng E5 của người

dân. Việc đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận sử dụng xăng sẽ là

căn cứ đáng lưu tâm khi ban hành chính sách khuyến khích việc sử dụng loại xăng

mới này.

Bảng 3.12: Mức độ quan trọng của các yếu tố đến việc chấp nhận sử dụng xăng E5

Yếu tố ảnh hưởngGiá trị trung bìnhChất lượng xăng1.26Thuận tiện việc mua xăng1.78Giá cả xăng1.79Hiểu rõ được tác dụng tốt của E5 với môi trường1.9Được nhiều người sử dụng2.3Được nhà nước khuyến khích dùng2.12*Ghi chú: 1-Rất quan trọng, 2-Quan trọng, 3-Bình thường, 4-Khơng quan trọng, 5-Rất

khơng quan trọngNguồn: Số liệu điều tra năm 2017

Xăng là mặt hàng do Nhà nước quản lý giá nên giá cả khơng hồn tồn

theo quy luật cung – cầu. Do đó với bất kỳ mức giá nào thì người tiêu dùng cũng

phải chấp nhận sử dụngvì khơng thể thay thế loại hàng hóa khác trong ngắn

hạn. Tuy nhiên, sự chênh lệch giá cả các loại xăng sẽ ảnh hưởng đến quyết định lựa

chọn loại xăng nếu thị trường có nhiều hơn 1 loại xăng được bán. Khảo sát

mức giá chênh lệch mong muốn của người dân về giá cả xăng E5 và xăng truyền

thống cho thấy có hơn 50% người trả lời cho rằng sẽ chấp nhận sử dụng xăng E5

nếu giá thấp hơn giá xăng truyền thống từ 5-15%; trong đó 28% số người được

hỏi chấp nhận mức giá chênh lệch thấp nhất từ 5-10%và 25% mong muốn giá thấp

118hơn 10-15% . Số người đồng ý với mức chênh lệch thấp hơn 5% và thấp hơn 15-20%

là ngang nhau với tỉ lệ 14%.119Tại thời điểm vẫn tồn tại 3 loại xăng là Ron92, Ron95 và E5 thì giá của

xăng E5 thường được định giá thấp hơn xăng Ron 92 từ 200-500 đồng (chênh lệch

khoảng từ 2-4%). Mức chênh lệch này chưa đủ để khuyến khích người tiêu dùng

thay đổi lựa chọn của mình. Sau khi loại bỏ xăng Ron92 khỏi thị trường thì mức

chênh lệch giá giữa Ron95 và E5 thường ở vào khoảng 1.600-1.800 đồng. Với mức

chênh lệch này, nhiều người tiêu dùng vẫn chưa thiết tha thay đổi lựa chọn cũ

bởi chưa tin tưởng vào chất lượng của xăng E5 nên vẫn sử dụng xăng Ron95

hoặc chuyển từ dùng Ron92 sang Ron95 mà không lựa chọn E5.Nguồn: Số liệu điều tra năm 2017

Hình 3.18: Mức giá chênh lệch mong muốn giữa xăng E5 và xăng truyền thống

để chấp nhận sử dụng xăng E5

Theo lộ trình quy định trong quyết định của Thủ tướng chính phủ cũng

như các mốc thời gian mà Bộ Công Thương đưa ra để bắt buộc sử dụng xăng E5

thay thế hoàn toàn xăng Ron92 trên thị trường, thời hạn gần nhất tính từ thời

điểm điều tra khảo sát là ngày 1/1/2018. Khảo sát thái độ của người tiêu dùng

về việc Nhà nước bắt buộc sử dụng xăng sinh học thay xăng truyền thống cho

thấy, quyết định này nếu thực hiện có thể đem lại kết quả khả quan với gần

80% người tiêu dùng đồng tình với chính sách này, hơn 10% ý kiến khơng đồng

120tình và 10% số người được hỏi khơng có ý kiến.121Trong số những người đồng tình với chính sách thay thế hồn tồn xăng

truyền thống bằng xăng sinh học, có 20% người trả lời có trình độ học vấn từ cấp 3

trở xuống còn lại 80% trình độ cao đẳng đại học trở lên. Còn đối với ý kiến khơng

đồng tình với quyết định này thì 100% ở nhóm có trình độ học vấn từ cao đẳng đại

học trở lên và không có ai ở trình độ thấp phản đối quyết định này. Những

người khơng đồng tình cho rằng, để họ chấp nhận việc áp đặt này, trước hết

Nhà nước phải đảm bảo chất lượng sản phẩm xăng sinh học E5 là tốt và phù

hợp cho các phương tiện đồng thời có chế độ giá cả hợp lý đối với người tiêu

dùng.Nguồn: Số liệu điều tra năm 2017

Hình 3.19: Quan điểm về việc nhà nước bắt buộc người dân sử dụng xăng sinh

học thay xăng truyền thống(%)

Như vậy, chủ trương của Nhà nước về việc bắt buộc người dân sử dụng xăng

sinh học E5 khơng gặp nhiều sự phản đối từ phía người dân. Tuy nhiên, từ chỗ

đồng tình với chủ trương đến chấp nhận vẫn còn khoảng cách vì còn những điều

kiện đi kèm. Các điều kiện đó bao gồm: đảm bảo chất lượng xăng, giá cả xăng phù

hợp và xăng được bán rộng rãi thuận tiện cho người mua. Mô hình hồi quy phần

dưới đây sẽ mơ tả rõ hơn các yếu tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận sử dụng

122xăng E5 của người tiêu dùng.1233.2.3. Mơ hình hồi quy đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của

người tiêu dùng về việc sử dụng xăng E5

Để có làm rõ hơn căn cứ cho việc ủng hộ hay không đối với quyết định sử

dụng xăng E5 thay thế hồn tồn xăng truyền thống của Chính phủ, tác giả chạy mơ

hình hồi quy về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định này của người tiêu dùng.

Như đã phân tích ở phần trên, kết quả khảo sát cho thấy tất cả người

tiêu dùng trong diện phỏng vấn khơng có ai lựa chọn xăng E5 sử dụng thường

xuyên. Vì vậy những câu hỏi liên quan đến ích lợi của xăng E5 hoặc thơng tin

chung về xăng E5 có giá trị khơng cao. Thay vào đó, người tiêu dùng được hỏi ý

kiến về việc có ủng hộ chủ trương của nhà nước bắt buộc người dân sử dụng xăng

sinh học E5 thay thế hồn tồn xăng truyền thống hay khơng. Thơng tin này được

coi như là thông tin về hành vi dự kiến của người dân đối với việc sử dụng xăng

E5. Mặc dù thang đo này sử dụng thang Likert với 5 mức điểm, song để sử dụng

cho phân tích hồi quy, tác giả đã chuyển thang 5 điểm này thành thang nhị phân

để sử dụng hàm hồi quy logit.

Hàm hồi quy logit phân tích các yếu tố ảnh hướng đến quyết định sử

dụng xăng E5 có dạng như sau:trong đó P là xác suất người tiêu dùng ủng hộ chủ trương thay thế xăng

E5 với biến độc lập là opinion_a0

Các biến giải thích bao gồm:

dkchapnhan: Thang đo về điều kiện chấp nhận xăng E5

factorchoice: Thang đo về lựa chọn sử dụng xăng hiện tại

place_service: Thang đo về mức độ hài lòng về chất lượng xăng tại điểm bán xăng

place_product: Thang đo về mức độ hài lòng về chất lượng phục vụ tại điểm

bán xăng

124mucgiachapnhan: Mức giá người tiêu dùng chấp nhận được của xăng E5 so

với các loại xăng đang sử dụng

gender: Giới tính của người được phỏng vấn

age: Tuổi của người được phỏng vấn

education: Học vấn của người được phỏng vấn

consumpmean: Tiêu dùng xăng trung bình („000VND/tháng) trong hộ gia

đình của người được phỏng vấn

incomepc: Thu nhập bình quân đầu người (tr.VND/tháng)

Hệ thống thang đo và đánh giá độ tin cậy của các thang đo

Trong khảo sát này, tác giả sử dụng 4 thang đo tương ứng với đánh giá của

người tiêu dùng theo các vấn đề sau đây

1. Mức dộ hài lòng về chất lượng xăng tại điểm bán xăng

2. Mức dộ hài lòng về chất lượng phục vụ tại điểm bán xăng

3. Lựa chọn sử dụng xăng hiện tại

4. Điều kiện chấp nhận xăng E5

Các thang đo này được đánh giá thông qua 20 biến quan sát được đo

theo thang Likert với 5 mức điểm (Bảng 3.13). Hai thang đo về mức độ hài lòng

được tách riêng ra từ một phần câu hỏi chung về đánh giá của người tiêu dùng về

mức độ hài lòng tại các trạm bán xăng sau khi đã sử dụng kết quả phân tích nhân

tố.

Bảng 3.13: Các thang đo cơ bản về ý kiến của người tiêu dùng về sử dụng các loại

xăng

Ký hiệu biến

Thang đo chung

Các biến quan sát

a3_1

Mức dộ hài lòng về Số lượng đảm bảo

a3_2

chất lượng xăng tại Chất lượng đảm bảo

a3_3

Giá cả đúng quy định

điểm bán xăng

a3_4

Mức dộ hài lòng về Đỗ xe thuận tiện

a3_5

chất lượng phục vụ Cửa hàng lớn, rộng rãi

a3_6

Thời gian xếp hàng chờ đổ xăng

tại điểm bán xăng

a3_7

Thương hiệu nhà cung cấp

a3_8

Thái độ phục vụ của nhân viên

a3_1b

Chất lượng xăng tốt

Lựa chọn sử dụng

125xăng hiện tạiLoại xăng nhiều người dùng

Loại xăng người thân bạn bè khuyên dùng126a3_2b

a3_3bTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ý kiến về chính sách khuyến khích sử dụng xăng sinh học E5 của người tiêu dùng tại thành phố Hà Nội

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×