Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nhận thức về ảnh hưởng của sử dụng túi ni lông

Nhận thức về ảnh hưởng của sử dụng túi ni lông

Tải bản đầy đủ - 0trang

2http://baoquangninh.com.vn/doi-song/moi-truong/201311/mo-hinh-lan-xanh-di-cho-2214443/người trả lời đều cao nhất ở mức đánh giá “rất nhiều”, có 53% số người trả lời cho

rằng túi ni lơng có tác hại rất nhiều tới sức khoẻ và câu trả lời tương tự đối với môi

trường là 66%. Mức độ đánh giá tác hại của túi ni lông của người trả lời giảm dần

qua các mức “khá nhiều”, “khá ít” và “rất ít”. Ở mức đánh giá tác hại khá nhiều tới

sức khỏe và môi trường, số người trả lời là 34% và 23%; tương tự, mức tác động

khá ít và rất ít với cả sức khỏe và mơi trường chỉ còn dưới 10% (Hình 3.3).Nguồn: Số liệu điều tra năm 2017

Hình 3.3: Nhận thức về tác hại của túi ni lơng

Phân tích về tương quan giữa các yếu tố giới tính, tuổi, học vấn, nghề

nghiệp, thu nhập và địa bàn nghiên cứu với nhận thức về tác hại của túi ni lông,

nghiên cứu nhận thấy không có sự khác biệt giữa các yếu tố trên với mức độ sử

dụng túi ni lông trong một tuần. Tuy nhiên có một số sự khác biệt giữa nghề

nghiệp của người được hỏi trong nhận thức về tác hại của túi ni lơng với sức khoẻ

và mơi trường.

Ở khía cạnh tác hại của túi ni lông đối với sức khoẻ, có sự khác biệt rõ ràng

giữa nhận thức của nhóm nghề kinh doanh, bn bán với các nhóm nghề còn lại.

Số người đánh giá thấp tác hại của túi ni lơng với sức khỏe của nhóm kinh doanhcao nhất trong 5 nhóm nghề được hỏi. Gần một nửa số người thuộc nhóm

nghề này (44,4%) cho rằng túi ni lơng có tác hại khá ít đối với sức khoẻ, trong khi

tỷ lệ này ởcác nhóm nghề khác thấp hơn hẳn: học sinh sinh viên là 8,3%, công nhân 6,3%

nhân viên văn phòng4,8% và người nội trợ là 5,3%. Kết quả đánh giá tác hại ở mức

độ cao (mức độ “rất nhiều”) của túi ni lông đối với sức khỏe lại cho thấy một tỷ lệ

khác biệt giữa 5 nhóm nghề từ cao đến thấp như sau: cao nhất là nhóm nhân

viên văn phòng với 64.3%, tiếp đến nhóm sinh viên và cơng nhân đều ở tỷ lệ 50%;

nhóm nội trợ 42,1% và thấp nhất là nhóm nghề bn bán kinh doanh với 22,2%.

Ở mức độ đánh giá tác hại tương đối cao (“khá nhiều”) cũng có sự phân biệt giữa

các nhóm nghề. Đồng ý cao nhất với ý kiến tác hại khá nhiểu của túi ni lơng đến

sức khỏe là nhóm nội trợ(47,4%), thấp hơn theo thứ tự đồng tình từ cao xuống

thấp là 43,8% ở cơng nhân, 33,3% ở nhóm kinh doanh, 28,6% ở nhân viên văn

phòng và 25% ở học sinh sinh viên.

Bảng 3.5: Tương quan giữa nghề nghiệp với nhận thức về tác hại của túi ni

lông đối với sức khoẻ

Đánh giá về

tác hại của

túi ni lông

đối với sức

Khá ít

Khá nhiều

Rất nhiều

KTL/ KYK

TổngSL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%Nghề nghiệp

Học

Cơng

Kinh

Nhân

sinh,

nhân, lao

doanh,

viên văn

bn

phòng Nội trợ Khác

sinh viên động tự

1

1

4

2

1

0

8,3

6,3

44,4

4,8

5,3

0,0

3

7

3

12

9

0

25,0

43,8

33,3

28,6

47,4

0,0

6

8

2

27

8

2

50,0

50,0

22,2

64,3

42,1 100,0

2

0

0

1

1

0

16,7

0,0

0,0

2,4

5,3

0,0

12

16

9

42

19

2

100,0

100,0

100,0

100,0 100,0 100,0

Nguồn: Số liệu điều tra năm 2017Như vậy, nếu phân chia sự đánh giá tác hại của túi ni lông đối với sức khỏe ra

thành 2 mức “ít” và “nhiều” ( cộng mức “khá nhiều” và “rất nhiều”), tỷ lệ từ cao

đến thấp sẽ có như sau: Ở mức độ đánh giá ít tác hại: nhóm kinh doanh: 44,4%;

90nhóm học sinh sinh viên 8,3%; công nhân 6,3%, nội trợ 5,3 và nhân viên văn phòng

4,8%; Tương91tự, mức độ đánh giá cao tác hại của túi ni lông đối với sức khỏe: công nhân và

nhân viên văn phòng có tỷ lệ cao ở mức 93,8% và 92,9%; nhóm nội trợ và học sinh

sinh viên tương ứng là 89,5% và 75%. Nhóm kinh doanh có tỷ lệ đánh giá tác hại cao

của túi ni đối với sức khỏe thấp nhất với 55,5% (P<0,05), (số liệu cụ thể trong bảng

3.5). Đây là một kết quả nghiên cứu quan trọng trong việc xác định đối tượng đích

hướng đến trong các chương trình nâng cao nhận thức về tác hại của túi ni lông

đối với sức khoẻ con người.

Bảng 3.6: Mối liên hệ giữa yếu tố nghề nghiệp với nhận thức về tác hại của túi ni

lông đối với môi trường

Đánh giá tác

hại của túi ni

lông đối với

môi trường

Rất ít

Khá ít

Khá nhiều

Rất nhiều

KTL/ KYK

TổngSL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%Học sinh,

sinh viên

0

0,0

0

0,0

2

16,7

7

58,3

3

25,0

12

100,0Công

nhân,

lao

động tự

0

0,0

1

6,3

2

12,5

13

81,3

0

0,0

16

100,0Nghề nghiệp

Kinh

doanh,

Nhân viên Nội

buôn

văn

trợ Khác

bán

1

0

0

0

11,1

0,0

0,0

0,0

1

1

3

0

11,1

2,4 15,8

0,0

5

6

8

0

55,6

14,3 42,1

0,0

2

34

8

2

22,2

81,0 42,1 100,0

0

1

0

0

0,0

2,4

0,0

0,0

9

42

19

2

100,0

100,0 100,0 100,0Nguồn: Số liệu điều tra năm 2017

Tương tự như sự tác động của túi ni lơng đối với sức khoẻ, có một sự khác

biệt trong nhận thức về tác hại của túi ni lơng đối với mơi trường giữa các

nhóm nghề. Tỷ lệ người được hỏi ở nhóm nghề kinh doanh đánh giá tác hại “khá

nhiều” của túi ni lông đối với môi trường cao nhất trong 5 nhóm với 55,6%, so

với các nhóm nghề còn lại như học sinh, sinh viên 16,7%, công nhân 12,5%,

92viên chức9314,3% và nội trợ 42,1%. Trong khi đó, tỷ lệ cao nhất người trả lời mức đánh giá tác

hại “rất nhiều” của hàng hóa này với mơi trường lại thuộc nhóm cơng nhân và

nhóm viên chức với con số tương ứng cụ thể 81,3% và 81%. Tỷ lệ này ở nhóm nội

trợ là 42,1% và thấp nhất là nhóm kinh doanh với 22,2%. Số người đánh giá thấp

tác hại của túi ni lông với môi trường rất thấp chỉ ở mức 11,1% trên tổng số

được hỏi nhưng lại rơi vào nhóm kinh doanh. Tính chung, ở tất cả các nhóm nghề

được khảo sát, số người cho rằng tác hại của túi ni lông đối với môi trường là

rất nhiều là 66/100 người (66,0%) chiếm tỷ lệ cao nhất, nếu so sánh với tỷ lệ

đánh giá rất ít là 1%; khá ít 6% và khá nhiều 23%. Đặc biệt là ở nhóm nghề cơng

nhân, lao động tự do và nhân viên văn phòng tỷ lệ này đạt tới bằng hoặc trên

81%. Các tỷ lệ giảm dần theo các mức khá nhiều, khá ít và rất ít ở các nhóm nghề

này. (P<0,05) (Số liệu cụ thể trong bảng 3.6).

Việc hơn một nửa số người dân được khảo sát nhận thức được tác hại to

lớn của túi ni lông đối với môi trường và sức khỏe đặt ra một số vấn đề cần bàn

luận ở đây. Một mặt, tỷ lệ này là kết quả của những nỗ lực từ phía nhà nước

(các chính sách, quy định cụ thể đối với sản xuất và sử dụng túi ni lông) và sự

hưởng ứng tích cực của các tổ chức, đơn vị trong việc xúc tiến các hoạt động

nâng cao nhận thức của người dân. Tuy nhiên, mức độ đánh giá thấp tác hại của

túi ni lơng ở một số người, trong đó nhóm kinh doanh nổi lên như là những người

sử dụng loại hàng hóa này nhiều nhất nhưng lại đánh giá tác hại của nó thấp

nhất cho thấy cần tiếp tục hoạt động tuyên truyền về tác hại của túi ni lơng.

Trong hồn cảnh số lượng túi ni lơng sử dụng hàng ngày vẫn lớn và chưa thể hạn

chế ở nước ta, việc tuyên truyền sâu rộng tác hại của nó cả về mơi trường, kinh

tế, văn hóa-lối sống và sức khỏe là hết sức cần thiết và cấp bách. Mức độ nhận

thức chênh lệch giữa các nhóm xã hội nghề nghiệp cũng cho thấy cần phân chia

đối tượng đích và đối tượng chung trong tuyên truyền nâng cao nhận thức về tác

hại của túi ni lông.

Ý kiến về các công cụ chính sách sử dụng nhằm hạn chế việc sử dụng túi ni lông

Theo số liệu điều tra khảo sát tại Hà Nội, các giải pháp từ cơng cụ hành

chính như chính sách liên quan tới việc cấm sử dụng hay tính tiền túi ni lơng khơng

94được cộng đồng dân cư đánh giá cao. Có tới 43% người trả lời cho rằng giải pháp

nhà nước cấm sử dụng là không thích hợp, 24% cho rằng cũng thích hợp ở

một95Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhận thức về ảnh hưởng của sử dụng túi ni lông

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×