Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lựa chọn của người tiêu dùng khi thay đổi các yếu tố giá cả, thu nhập, sở thích

Lựa chọn của người tiêu dùng khi thay đổi các yếu tố giá cả, thu nhập, sở thích

Tải bản đầy đủ - 0trang

thích

Theo lý thuyết kinh tế học vi mơ, đường cầu mô tả mối quan hệ giữa giá cả

và lượng cầu. Khi giá cả hàng hóa giảm xuống thì lượng cầu sẽ tăng lên. Các yếu tố55khác ảnh hưởng đến đường cầu được xếp thành 3 nhóm: giá cả của các mặt hàng

có liên quan, thu nhập và sở thích của người tiêu dùng.

-Giá của mặt hàng có liên quan: hàng hóa liên quan ở đây có thể là hànghóa thay thế hoặc hàng hóa bổ trợ. Khi giá của hàng hóa thay thế tăng thì

lượng tiêu dùng hàng hóa đó sẽ tăng lên trong khi giá hàng hóa bổ trợ tăng sẽ

giảm tiêu dùng đối với loại hàng này. Ví dụ việc tăng giá xăng thì lượng cầu về xe

đạp có xu hướng tăng và ơ tơ sẽ có xu hướng giảm

-Thu nhập của người tiêu dùng: khi thu nhập của người tiêu dùng tăng thìnhu cầu của họ đối với đa số hàng hóa đều tăng thêm và họ sẽ mua nhiều hàng

hóa hơn. Tuy nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ. Đối với hàng hóa thơng thường

thì khi thu nhập tăng, nhu cầu về hàng hóa đó sẽ tăng thêm trong khi nhu cầu về

hàng thứ cấp sẽ giảm. Trên thực tế thì đa số là hàng hóa thơng thường, hàng

thứ cấp có thể là những thực phẩm rẻ tiền nhưng chất lượng thấp, khi có thu

nhập cao, người tiêu dùngsẽ không mua những thực phẩm chất lượng thấp mà

sẽ chọn những hàng có chất lượng cao.

-Sở thích của người tiêu dùng: vấn đề sở thích của người tiêu dùng phụthuộc nhiều yếu tố như nhân khẩu, xã hội, tâm lý. Ví dụ khi người tiêu dùng thích

hàng ngoại thì nhu cầu hàng trong nước sẽ giảm xuống hay người dân ở khu vực

miền trung thì có xu hướng ăn chắc mặc bền hơn người dân ở khu vực nam bộ.

Từ các phân tích trên, có thể thấy để thay đổi quyết định tiêu dùng của

người dân đối với loại hàng hóa nào đó thì ngồi việc điều chỉnh trực tiếp giá

của hàng hóa, cần xem xét đến các yếu tố liên quan như giá tương đối, thu nhập

và sở thích của họ. Đây cũng chính là 3 yếu tố làm dịch chuyển đường cầu

khi nó bị tác động. Quá trình này, nếu đường cầu dịch sang phải tức là

lượng cầu sử dụng hàng hóa tăng lên, còn đường cầu dịch sang trái là khi

lượng cầu đối với mặt hàng đó sẽ giảm xuống. Muốn tăng lượng cầu đối với

hàng hóa thì cần phải có sự tác động vào 3 yếu tố trên để đường cầu dịch

chuyển sang phải, khi đó lượng cầu sử dụng hàng hóa đó sẽ tăng lên và ngược

lại đối với những mặt hàng cần hạn chế sử dụng thì cần có chính sách tác động

56làm dịch chuyển đường cầu sang trái, khi đó lượng cầu đối với mặt hàng đó sẽ

giảm xuống.57Ngược lại với đường cầu, đường cung thể hiện lượng cầu sẽ tăng lên

khi tăng giá cả hàng hóa. Các yếu tố làm dịch chuyển đường cung gồm có sự điều

tiết của chính phủ, cơng nghệ của nhà sản xuất và chi phí cho các khoản đầu vào.

Mỗi sự thay đổi xảy ra đối với một trong các yếu tố trên sẽ dịch chuyển đường

cung bằng cách thay đổi số lượng mà nhà sản xuất muốn cung ứng ở mỗi mức

giá. Khi nhà nước cần can thiệp để giảm lượng hàng cung ứng thì cần có chính

sách điều chỉnh để tăng giá hàng hóa, khi đó lượng cung hàng hóa sẽ giảm xuống

và ngược lại giảm giá hàng hóa thì lượng cung ứng sẽ có xu hướng tăng lên.

P

D‟SD

A‟S‟AB‟

B0QHình 2.1: Tác động của việc thay đổi đường cung cầu đến lượng cầu

Có nhiều khái niệm liên quan đến vấn đề tiêu dùng nhưng để nghiên cứu

về tiêu dùng của dân cư, luận án sẽ chủ yếu sử dụng khái niệm về tiêu dùng theo

cách tiếp cận của kinh tế vi mô. Theo cách tiếp cận này, hàng hóa được phân theo

nhiều loại khác nhau để có thể phân tích được cơ cấu cũng như xu thế tiêu dùng

của các loại hàng hóa. Chủ thể tiêu dùng một loại hàng hóa cụ thể nào đó là cá

nhân - hộ gia đình và việc tiêu dùng loại hàng hóa này chịu ảnh hưởng bởi nhiều

yếu tố khách quan và chủ quan. Còn đối với cách tiếp cận kinh tế vĩ mơ thì hàng

hóa được xem xét một cách chung chung và tiêu dùng hàng hóa phụ thuộc chủ yếu

vào thu nhập.

58Khái niệm tiêu dùng bền vững

Khái niệm tiêu dùng bền vững được các nước trên thế giới nhắc đến

từ những năm 90. Hội thảo Oslo năm 1994 đưa ra khái niệm về tiêu dùng bền

vững “việc sử dụng hàng hóa và dịch vụ đáp ứng nhu cầu cơ bản của con người và

mang lại chất lượng cuộc sống tốt hơn, đồng thời giảm thiểu việc sử dụng tài

nguyên thiên nhiên, giảm thiểu phát thải ô nhiễm và các chất độc hại trong

vòng đời sản phẩm, từ đó khơng làm ảnh hưởng đến nhu cầu thiết yếu của thế

1hệ tương lai”. Như vậy tiêu dùng bền vững là thuật ngữ bao gồm một số vấn đề

chính như đáp ứng nhu cầu, nâng cao chất lượng cuộc sống, nâng cao hiệu quả

sử dụng tài nguyên và giảm thiểu ơ nhiễm mơi trường.

Các nghiên cứu sau đó cũng đưa ra khái niệm về tiêu dùng bền vững và

hầu hết các khái niệm về tiêu dùng bền vững có các đặc tính bao gồm:

- Thỏa mãn nhu cầu của con người;

- Hướng tới chất lượng cuộc sống tốt nhờ tiêu chuẩn sống tốt;

- Quan tâm đến sự bình đẳng giữa tất cả mọi người;

- Chú trọng đến các thế hệ tương lai;

- Quan tâm đến ảnh hưởng kể từ khi bắt đầu đến khi kết thúc tiêu dùng;

- Hạn chế sử dụng nguồn lực sinh rác thải và gây ơ nhiễm mơi trường.

Đồng tình với quan điểm trên, Charter và cộng sự cho rằng tiêu dùng

bền vững không phải là tiêu dùng ít đi mà làm thế nào để đáp ứng được nhu cầu

của tiêu dùng một cách thơng minh hơn [80]. Điều này có nghĩa là cần tiêu dùng

một cách hiệu quả, sử dụng ít tài nguyên thiên nhiên hơn. Hertwich và cộng sự

cũng đưa ra khái niệm về tiêu dùng bền vững, trong đó đề cập đến các giải pháp

để có sự phân phối cơng bằng hơn về tiêu dùng trên thế giới và hạn chế ảnh

hưởng tới môi trường [90]. Khái niệm của Hertwich đề cập đến sự cơng bằng trong

phân phối hàng hóa và dịch vụ ở một thời điểm chứ không nhắc đến sự công bằng

giữa các thế hệ hiện tại và tương lai. Trong khi đó, UNEP đưa ra khái niệm về

tiêu dùng bền vững là tạo

591Xem thêm: http://enb.iisd.org/consume/oslo004.html60Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lựa chọn của người tiêu dùng khi thay đổi các yếu tố giá cả, thu nhập, sở thích

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×