Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.12: Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở các trường PTDTBT cấp tiểu học

Bảng 2.12: Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở các trường PTDTBT cấp tiểu học

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Năng lực của Hiệu trưởng về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở xếp bậc

thứ 2 được đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý thực hiện quy chế

dân chủ cơ sở ở các trường PTDTBT cấp tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện

Biên (với 1603 điểm). Hiệu trưởng nhà trường cần đảm bảo có phẩm chất chính

trị, trình độ chun mơn nghiệp vụ tốt, có nhiệt huyết trong cơng việc quản lý

nói chung và thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở nói riêng

- Đứng thứ ba là Nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên về thực hiện

quy chế dân chủ cơ sở ở các trường PTDTBT cấp tiểu học (với 1585 điểm).

Nhận thức của CBQL và giáo viên ngày càng tiến bộ thì nền giáo dục càng phát

triển, trong đó có hoạt động thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

2.6. Đánh giá chung về thực trạng quản lý thực hiện quy chế dân chủ ở

trường PTDTBT cấp tiểu học trên địa bàn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

2.6.1. Ưu điểm

Từ những kết quả nghiên cứu cho thấy, trong những năm qua công tác

quản lý thực hiện quy chế dân chủ trường học nói chung, trường PTDTBT cấp

tiểu học nói riêng trên địa bàn huyện Nậm Pồ đã được quan tâm chỉ đạo, thực

hiện có hiệu quả. Hiệu trưởng các trường nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng

của việc thực thi quy chế dân chủ trong trường học đối với hoạt động giáo dục,

dạy học trong nhà trường, nhất là trong việc xây dựng mối đoàn kết nội bộ, qua

đó xây dựng nhà trường tiên tiến, vững mạnh. Từ đó có những biện pháp, giải

pháp quản lý thực hiện dân chủ hiệu quả:

- 13/13 trường thành lập được Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ do

Bí thư chi bộ hoặc phó hiệu trưởng nhà trường làm trưởng ban, có trường Hiệu

trưởng trực tiếp làm trưởng ban, các thành viên là trưởng các đoàn thể, trưởng

bộ phận, đại diện giáo viên chủ nhiệm. Hầu hết các Ban chỉ đạo đều xây dựng

quy chế làm việc, phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng thành viên.

- Căn cứ chức năng, nội dung quản lý, tình hình thực tế của đơn vị

trường, Hiệu trưởng các trường chỉ đạo việc thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà

trường ởcác nội dung: Quản lý việc tuyên truyền, phổ biến nội dung liên quan đến thực

hiện QCDC; quản lý tổ chức thực hiện QCDC trong nhà trường; quản lý khâu

kiểm tra, đánh giá việc thực hiện QCDC...Ở mỗi nội dung, hiệu trưởng làm rõ

chức năng quản lý để triển khai thực hiện một cách bài bản khoa học, mang lại

hiệu quả rõ nét.

- Hiệu trưởng các trường PTDTBT cấp tiểu học đã quản lý và điều hành

mọi hoạt động của nhà trường theo những quy định của Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Lắng nghe và tiếp thu ý kiến của CBGV-CNV, học sinh, của các tổ chức đoàn thể

trong nhà trường. Thơng qua các buổi họp, qua hòm thư góp ý hoặc trao đổi trực

tiếp để rút kinh nghiệm, phát huy những mặt mạnh, sửa chữa những mặt còn yếu

kém. Có các biện pháp giải quyết những vấn đề đặt ra đúng theo chế độ chính

sách của Nhà nước, theo nội quy, quy chế, theo điều lệ của nhà trường. Những

vấn đề do CBGV- CNV đề xuất hợp lý được lãnh đạo nhà trường giải quyết kịp

thời, những vấn đề chưa hợp lý được đưa ra bàn bạc để đi đến thống nhất trong

tồn Hội đồng giáo dục thơng qua Hội nghị cán bộ, công chức.

- Trong công tác quản lý, Hiệu trưởng các trường thực hiện nguyên tắc tập

trung dân chủ, phối hợp với tổ chức đoàn thể và các giáo viên, công nhân viên

nhà trường trong triển khai thực hiện QCDC; các tổ chức, cá nhân trong nhà

trường đều nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của mình trong thực hiện quy chế

dân chủ, vì thế đa số CBGV, CNV và học sinh nhà trường đều thực hiện cơ bản

quyền và trách nhiệm thực hiện tốt những nội dung trong thực hiện QCDCCS

theo đúng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Vì vậy đã

xây dựng được khơng khí dân chủ, đồn kết trong các Hội đồng sư phạm nhà

trường.

Có thể nói, nhờ làm tốt công tác quản lý thực hiện dân chủ trong các

trường PTDTBT cấp tiểu học trên địa bàn huyện Nậm Pồ những năm qua đã

tạo ra bước ngoặt có tính đột phá về các mặt quan trọng:

- Góp phần tạo ra động lực để phát huy tính năng động, sáng tạo của

CBGV

- CNV trong việc đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao trình độ nghề nghiệp,thi đua dạy tốt, học tốt, đúc rút sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học...

đáp ứng yêu cầu đổi mới sự nghiệp GD&ĐT trong thời kỳ CNH-HĐH.- Thúc đẩy mạnh mẽ BGH các trường thực hiện tốt quyền và trách nhiệm

của mình trước tập thể CBGV- CNV. Đặt hoạt động của BGH trước sự giám

sát của tập thể, của Ban Thanh tra nhân dân trong nhà trường.

- Tăng cường vai trò của Chi bộ Đảng, của các đồn thể trong nhà trường.

Cơng đồn, Đồn thanh niên các trường thơng qua việc thực hiện QCDCCS mà

bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CBGV-CNV, của học sinh.

- Tạo ra niềm tin của CBGV - CNV với lãnh đạo nhà trường, xây dựng

được khơng khí dân chủ, đồn kết trong hội đồng sư phạm.

Thực hiện QCDCCS trong các trường PTDTBT cấp tiểu học trên địa bàn

huyện Nậm Pồ đã làm thay đổi mạnh mẽ về nhận thức, về thể chế hoạt động

trong các nhà trường, nâng cao một bước chất lượng giáo dục đáp ứng yêu

cầu sự nghiệp CNH-HĐH. Tuy nhiên, trên đây cũng chỉ là một số kết quả bước

đầu.

2.6.2. Tồn tại, hạn chế

Việc quản lý và thực hiện Quy chế dân chủ trong các trường học nói

chung, trường PTDTBT cấp tiểu học nói riêng trên địa bàn huyện Nậm Pồ

mặc dù đã đạt được những kết quả nổi bật, rõ nét góp phần quan trọng trong

cơng tác tác giáo dục của nhà trường, tuy nhiên công tác quản lý thực hiện

Chỉ thị 30-CT/TW, Nghị định 71/1998/NĐ-CP, Quyết định số 04/2000/QĐBGD&ĐT về thực hiện quy chế dân chủ nhà trường còn khơng ít tồn tại, hạn

chế cần khắc phục:

- Các biện pháp quản lý việc tuyên truyền, phổ biến các nội dung QCDC

cơ sở trong nhà trường đến các đối tượng tuy đã được vận dụng nhưng hiệu quả

chưa cao, nhất là việc xác định các hình thức, phương pháp tuyên truyền đơi

khi còn khơ cứng chưa phù hợp, thiếu phong phú; xác định các biện pháp để

đánh giá hiệu quả cơng tác tun truyền còn lúng túng, chưa đảm bảo sát đúng,

do đó dẫn đến thực trạng nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa, nội dung về

trách nhiệm và quyền lợi trong thực hiện QCDC cơ sở ở một bộ phận cán bộ,

giáo viên, CNV, học sinh còn hạn chế.- Việc ban hành các văn bản thực hiện QCDCCS trong nhà trường đơi

khi chưa đảm bảo đúng quy trình, việc lấy ý kiến tham gia của cán bộ, giáo

viên - CNV còn mang tính hình thức, chưa khơi dậy được trí tuệ tập thể nên

nhiều văn bản quy định còn nhiều bất cập,thiếu tính khả thi, hiệu quả thấp.

- Vận dụng các biện pháp quản lý tổ chức thực hiện QCDCCS của hiệu

trưởng một số trường còn cứng nhắc, thiếu quan tâm tạo điều kiện cho các tổ

chức, cá nhân trong q trình thực hiện. Còn có hiện tượng một số cán bộ quản

lý thiếu gương mẫu trong thực hiện các quy tắc, quy định chung của nhà

trường, tạo phản ứng không tốt trong đội ngũ CBGV - CNV.

- Công tác kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm trong quản lý thực hiện

QCDC ở một số cơ sở trường học chưa được thường xuyên nên nhiều tồn tại,

hạn chế không được khắc phục kịp thời, tạo những kẽ hở trong quản lý, dẫn

đến tình trạng vai trò quản lý của hiệu trưởng bị coi nhẹ, nội bộ mất đoàn kết,

xuất hiện đơn thư khiếu nại, tố cáo trong nội bộ nhà trường.

- Trong quá trình quản lý các đồng chí hiệu trưởng đã chỉ đạo CBGV

tiếp thu tổng hợp ý kiến phản hồi để phản ánh cho hiệu trưởng, tuy nhiên việc

tạo các cơ chế thu nhận các thông tin phản hồi đôi khi chưa được quan tâm, các

kênh thơng tin còn ít, do đó nhiều ý kiến tham gia, phản ánh của phụ huynh,

cộng đồng đối với nhà trường chưa đến được những cán bộ quản lý nhà trường.

Những tồn tại trong công tác quản lý là một trong những nguyên nhân

dẫn đến những tồn tại, hạn chế trong xây dựng và thực hiện QCDC ở trường

PTDTBT cấp tiểu học huyện Nậm Pồ.

2.6.3. Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm

2.6.3.1. Nguyên nhân thành công

Để đạt được những thành công trong công tác quản lý thực hiện QCDC

nhà trường trước hết cần khẳng định là nhờ có vai trò lãnh đạo của chính đội

ngũ cán bộ lãnh đạo nhà trường, đứng đầu là hiệu trưởng dưới sự chỉ đạo trực

tiếp của cấp ủy Đảng.Thực hiện QCDCCS là một trong những tiêu chí được cấp ủy Đảng từ thị

xã đến cơ sở lấy làm căn cứ để đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng. Do vậy, ngay

từ đầu năm học cấp ủy Đảng các trường đã tập trung chỉ đạo việc xây dựng và

triển khai thực hiện QCDC nhà trường một cách nghiêm túc, tránh hình thức.

Hầu hết các Nghị quyết của chi bộ nhà trường đều đề cập đến các nội dung liên

quan đến thực hiện dân chủ, đảm bảo vừa nâng cao chất lượng dạy học và giáo

dục, vừa đảm bảo xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất vì mục tiêu chung

hướng đến xây dựng nhà trường trong sạch, vững mạnh.

- Đội ngũ cán bộ quản lý, nhất là hiệu trưởng là người đi đầu, gương mẫu

trong thực hiện các nội quy, quy định, quy tắc đã được nhà trường ban hành.

Trong thực hiện vai trò của người quản lý nói chung, quản lý thực hiện QCDC

nhà trường nói riêng, hầu hết các đồng chí hiệu trưởng trường PTDTBT cấp

tiểu học đã biết vận dụng linh hoạt, sáng tạo sự chỉ đạo của cấp trên, những

kinh nghiệm thực tiễn trong và ngoài nhà trường để ứng dụng phù hợp với thực

tế của nhà trường, đã tranh thủ ý kiến góp ý của cán bộ GV - CNV, phụ huynh

và những lực lượng ngoài nhà trường.

- Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường thể hiện được vai trò là

người đại diện quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đồn viên của tổ chức

mình. Đã tích cực phối hợp với Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu nhà trường

trong xây dựng, triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến nhiệm vụ

và trách nhiệm của tổ chức mình.

- Tinh thần, ý thức làm chủ của CBGV- CNV trong nhiều trường

PTDTBT cấp tiểu học đã góp phần to lớn trong việc đem lại thành công cho

việc thực hiện QCDCCS.

2.6.3.2. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế

- Nhận thức của Hiệu trưởng, của CBGV- CNV ở một số trường

PTDTBT cấp tiểu học huyện Nậm Pồ hiện nay còn hạn chế, chưa ý thức hết ý

nghĩa và tác dụng của việc triển khai QCDCCS đối với công tác giáo dục củanhà trường. Do đó, trong q trình chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện

QCDC trong nhà trường ở các khâu, các nội dung chưa thực sự được quan tâm,

một số triển khai thực hiện mang tính hình thức, vì thế hiệu quả còn hạn chế.

- Hiện nay, bên cạnh hoạt động chính là dạy học và giáo dục, trong một

năm học các nhà trường phải triển khai rất nhiều nội dung hoạt động khác do

các cấp, các ngành, các tổ chức triển khai liên quan đến nhà trường (như các

cuộc thi, cuộc tìm hiểu, các hoạt động ngoại khóa…) trong khi đó, đội ngũ cán

bộ quản lý trưởng PTDTBT cấp tiểu học phải kiêm nhiệm nhiều việc, nên

khơng có nhiều thời gian đầu tư cho việc nghiên cứu, triển khai các hình thức

thực hiện QCDC phong phú, phù hợp với đặc điểm riêng của nhà trường và

thường chỉ thực hiện một cách dập khn, máy móc theo sự chỉ đạo của cấp

trên ở từng thời điểm nhất định.

- Hiệu trưởng của một số trường chưa coi trọng công tác phối hợp với

các tổ chức đoàn thể trong triển khai các nội dung QCDCCS, còn có quan niệm

các tổ chức đồn thể phải chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của BGH mà khơng nhận

thức đúng đắn vai trò của các đồn thể, từ đó dùng quy chế chun mơn trong

nhà trường để áp đặt bằng mệnh lệnh. Trong khi đó các tổ chức đồn thể, nhất

là tổ chức Cơng đồn chưa phát huy mạnh mẽ vai trò của mình; chưa chủ động

bàn bạc với Hiệu trưởng soạn thảo các văn bản quy định cụ thể cho đơn vị,

chưa làm rõ quyền và trách nhiệm của đồn viên, dẫn đến đồn viên Cơng đoàn

thiếu tin tưởng vào việc thực hiện QCDCCS.

- Ở một số trường, Hiệu trưởng thiếu tín nhiệm trước đội ngũ cán bộ,

GV- CNV do đó trong q trình thực hiện QCDC nhà trường chưa thực sự phát

huy được quyền làm chủ của cán bộ giáo viên.

- Mặt trái của cơ chế thị trường đã tác động mạnh đến đội ngũ

CBGVCNV trong nhà trường. Vì quan tâm quá mức tới quyền lợi cá nhân, một

số CBGV không quan tâm tới việc đóng góp ý kiến, tham gia vào cơng việc

chung của nhà trường.- Chi bộ Đảng và đảng viên trong các trường PTDTBT cấp tiểu học mặc

dù đã có cố gắng trong việc thực hiện QCDCCS nhưng chưa thực sự đáp ứng

được yêu cầu của sự nghiệp đổi mới. Ý thức trách nhiệm, sự tu dưỡng rèn

luyện, phấn đấu vươn lên trong tình hình mới của nhiều đảng viên chưa cao.

Dựa trên các “vấn đề” trên đây và nắm bắt các nguyên nhân thành công,

nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế… có thể và cần phải xác định, lựa

chọn và phối hợp một số biện pháp quản lý QCDCCS trong các trường

PTDTBT cấp Tiểu học huyện Nậm Pồ.

2.6.3.3. Bài học kinh nghiệm

Từ thực tiễn triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong các trường

PTDTBT cấp tiểu học huyện Nậm Pồ những năm qua có thể rút ra những kinh

nghiệm sau:

1. Toàn thể CBGV-CNV mà trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo và

đảng viên trong nhà trường cần có nhận thức đúng đắn về vị trí, tầm quan

trọng và tác dụng của việc thực hiện Quy chế dân chủ trong trường học nói

chung, trường PTDTBT cấp tiểu học nói riêng.

Mục tiêu của việc thực hiện Quy chế dân chủ trong trường học là phát

huy được tính chủ động sáng tạo của mỗi CBGV- CNV trong việc tham gia bàn

bạc, góp ý vào mọi hoạt động của nhà trường nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm

vụ chính trị của nhà trường. Điều đó khơng thể có được bằng mệnh lệnh mà chỉ

có được trên cơ sở hoạt động tự giác của từng CBGV- CNV. Từ nhận thức

đúng đắn về dân chủ và Quy chế dân chủ ở cơ sở CBGV- CNV sẽ thấy được

việc thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường khơng chỉ là quyền lợi mà

còn là nghĩa vụ của mỗi CBGV- CNV trong nhà trường. Đó cũng chính là điều

kiện để Quy chế dân chủ đi vào cuộc sống trong các trường học.

2. Việc xây dựng các quy định, quy chế, quy ước của nhà trường cần

đảm bảo đúng quy trình, có tính khả thi cao; trong quá trình thực hiện phải

thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiệu quả của các văn bản đã ban hành.Thành lập ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ do Hiệu trưởng hoặc

Bí thư chi bộ nhà trường làm trưởng ban, phân công trách nhiệm cho từng

thành viên trong ban chỉ đạo là điều kiện cơ bản cho việc triển khai Quy chế

dân chủ. Từ sự phân công trách nhiệm đó, việc tuyên truyền phổ biến và tổ

chức thực hiện Quy chế dân chủ được kịp thời, theo đúng sự chỉ đạo của các

cấp; xây dựng dự thảo quy chế phù hợp với đặc điểm của nhà trường. Quy định

rõ quyền và trách nhiệm của thành viên trong nhà trường, tổ chức lấy ý kiến

tham gia của các tổ chun mơn, phòng ban; tổ chức Hội nghị cán bộ, công

chức để thông qua Quy chế, tổ chức học tập khi Quy chế dân chủ ở nhà trường

đã chính thức ban hành. Tổ chức học tập thông suốt rồi mới thực hiện; thực

hiện rồi thì kiểm tra; kiểm tra rồi thì đánh giá mặt được, mặt chưa được để kịp

thời uốn nắn, điều chỉnh, sửa chữa Quy chế và thực hiện Quy chế.

3. Quy chế dân chủ trong các nhà trường chỉ thực hiện tốt khi có sự phối

hợp chặt chẽ giữa các tổ chức dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng nhà trường.

Khi vai trò lãnh đạo của chi bộ Đảng được thể hiện rõ, Hiệu trưởng, Ban

Giám hiệu các trường có ý thức trách nhiệm cao, vai trò chủ động tham gia của

các tổ chức đồn thể trong nhà trường được phát huy thì việc thực hiện Quy

chế dân chủ mới có hiệu quả, tạo cho CBGV- CNV của nhà trường phấn khởi,

chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ chung.

Có sự nhất trí cao trong tổ chức Đảng và trong hàng ngũ lãnh đạo nhà

trường thì sự phối hợp chỉ đạo thực hiện Quy chế mới chặt chẽ và có hiệu quả.

Sự đồn kết nhất trí trong lãnh đạo tổ chức thực hiện tạo điều kiện cho việc

kiểm tra, đánh giá từ Ban Giám hiệu đến các tổ chun mơn, đến các phòng

ban chuyên môn trong việc thực hiện Quy chế dân chủ.

4. Quy chế dân chủ trong các nhà trường cần gắn với các phong trào thi

đua của ngành để mang tính thực tiễn đồng thời gắn với việc tuyên dương khen

thưởng một cách dân chủ, công bằng để động viên kịp thời. Có như vậy Quy

chế dân chủ mới có hiệu quả thiết thực cho các trường PTDTBT cấp tiểu học

trên địa bàn huyện Nậm Pồ.Tiểu kết Chương 2

Trong giai đoạn hiện nay, việc thực hiện QCDCCS là một đòi hỏi tất yếu

và bắt buộc trong quản lý các nhà trường PTDTBT cấp tiểu học trên địa bàn

huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

Kết quả nghiên cứu chương 2 được phân tích trên các yếu tố về: Thực

trạng thực hiện quy chế DCCS trường PTDTBT cấp tiểu học huyện Nậm Pồ

được đánh giá về nội dung và hình thức thực hiện QCDCCS trường PTDTBT

cấp tiểu học huyện Nậm Pồ. Đặc biệt luận văn phân tích trên các yếu tố cốt lõi

về thực trạng quản lý thực hiện quy chế DCCS trường PTDTBT cấp tiểu học

huyện Nậm Pồ như: 1) Thực trạng tuyên truyền, phổ biến về thực hiện quy chế

dân chủ trong trường tiểu học; 2). Thực trạng xây dựng kế hoạch tổ chức thực

hiện quy chế dân chủ trong trường tiểu học; 3). Tổ chức thực hiện quy chế dân

chủ trong trường tiểu học; 4). Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong trường

tiểu học; 5). Quản lý việc đánh giá thực hiện quy chế dân chủ trong trường tiểu

học. Kết quả thực trạng cho thấy, trong thời gian qua các trường nghiêm túc thực

hiện nội dung và sử dụng đa dạng các hình thức thực hiện quy chế DCCS trong

nhà trường. Tuy nhiên, bên cạnh một số kết quả bước đầu, quá trình quản lý thực

hiện QCDCCS trong các trường PTDTBT bậc tiểu học trên địa bàn huyện Nậm

Pồ cũng bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, nhận thức về thực hiện quy chế DCCS

còn phiến diện nên thực hiện dân chủ còn mang tính hình thức, tổ chức thực hiện

chưa triệt để, chưa phát huy các nguồn lực trong quá trình thực hiện, đặc biệt

kiểm tra, đánh giá còn mang tính hình thức....

Từ tình hình trên, đòi hỏi phải đề xuất các phương hướng, biện pháp khắc

phục trong thời gian tới, để QCDCCS thực sự đi vào thực tế trong hoạt động của

các trường PTDTBT cấp tiểu học. Để thực hiện điều này, chúng tôi tiếp tục

nghiên cứu đề xuất một số biện pháp quản lý thực hiện Quy chế dân chủ cơ

sở ở các trường PTDTBT cấp tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên ở chương

tiếp theo.Chương 3

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ

Ở CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ

CẤP TIỂU HỌC HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

3.1. Các nguyên tắc đề xuất các biện pháp

3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ

Hệ thống quản lý của nhà trường được hình thành từ các bộ phận chức

năng: Ban Giám hiệu, các tổ chun mơn, tổ hành chính, Cơng đồn, Đồn

thanh niên, hội phụ huynh…Do đó, khi nghiên cứu, đề xuất các biện pháp quản

lý phải ln có tính đồng bộ trong mọi hoạt động.

Mỗi biện pháp nhằm giải quyết trực tiếp một mặt, một vấn đề…nhưng các

biện pháp có mối quan hệ mật thiết, có tính đồng bộ trong quá trình thực hiện.

Các biện pháp đưa ra phải đồng bộ, phải tác động vào các yếu tố của quá

trình thực hiện quy chế dân chủ. Quá trình thực hiện quy chế dân chủ phải được

thực hiện trong sự phối hợp giữa các lực lượng và chịu tác động của nhiều yếu

tố, bao gồm cả yếu tố bên trong và yếu tố bên ngồi. Vì vậy, việc đưa ra một số

biện pháp quản lý thực hiện quy chế dân chủ ở trong các nhà trường phải có

tính đồng bộ nhằm phát huy tốt những ảnh hưởng, những yếu tố tích cực, hạn

chế những ảnh hưởng, những yếu tố tiêu cực tác động vào quá trình quản lý

thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

3.1.2. Nguyên tắc bảo đảm tính hiệu quả

Quản lý xây dựng và thực hiện QCDCCS trong các trường PTDTBT cấp

tiểu học xét cho cùng là phấn đấu đến mục tiêu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ

năm học, nâng cao chất lượng dạy và học, ngăn chặn được các hiện tượng tiêu

cực trong giáo dục. Thực hiện QCDCCS trong trường học là xây dựng môi

trường dân chủ, trường học dân chủ cho cả thầy và trò.

Đây là một mục tiêu mang tính nguyên tắc bởi hoạt động dạy và học là

hoạt động chính trong các nhà trường. Quy chế thực hiện dân chủ trong nhà

trường nhằm phát huy quyền làm chủ của toàn thể CBGV-CNV và tạo ra độngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.12: Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở các trường PTDTBT cấp tiểu học

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×