Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.10: Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong các trường PTDTBT cấp tiểu học trên địa bàn huyện Nậm Pồ

Bảng 2.10: Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong các trường PTDTBT cấp tiểu học trên địa bàn huyện Nậm Pồ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Qua kết quả đánh giá ở bảng 2.10 cho thấy: Nội dung “Tăng cường sự

lãnh đạo của cấp ủy chi bộ, đơn vị trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ

sở” được thực hiện khá tốt với 60.4% ý kiến đánh giá của CBQL và 55% GVCNV đồng ý. Sau đó là nội dung “Chỉ đạo việc thực hiện cơng khai, minh bạch

các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nội quy, quy định

của ngành, của nhà trường cho cán bộ, công nhân viên chức biết để kiểm tra,

giám sát” với 52.1% ý kiến đánh giá của CBQL và 56.7% GV-CNV đồng ý.

Bên cạnh đó, một số nội dung còn hạn chế như: Chỉ đạo tham mưu rà

soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản, quy định có liên quan đến quyền

và lợi ích hợp pháp của cán bộ, cơng nhân viên chức; Chỉ đạo xây dựng và ban

hành các quy định, cụ thể hóa việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phù hợp

với điều kiện của đơn vị.

Do vậy, trong thời gian tới lãnh đạo nhà trường cần tăng cường chỉ đạo,

phát huy vai trò của mỗi cá nhân, GV-CNV-HS trong thực hiện QCDCCS

trong trường học là một việc làm cần thiết, làm tốt điều này sẽ góp phần quan

trọng trong việc gắn kết các tổ chức, các cá nhân trong cơ quan, tạo nên mối

đoàn kết nội bộ cơ quan, góp phần thực hiện thành cơng tổ chức thực hiện

QCDCCS trong nhà trường.

2.4.5. Quản lý việc đánh giá thực hiện quy chế dân chủ trong trường

PTDTBT cấp tiểu học

Kiểm tra, đánh giá là chức năng cuối cùng trong quá trình quản lý

giáo dục của hiệu trưởng. Để biết được thực trạng thực hiện QCDCCS

trường học như thế nào, hiệu quả ra sao, đồng thời biết được những quy

tắc, quy định, quy ước đã được ban hành có phù hợp với thực tiễn nhà

trường hay không.

Chúng tôi sử dụng câu hỏi số 8 phụ lục 1 và 2 để khảo sát việc đánh

giá thực hiện quy chế dân chủ tại trường PTDTBT cấp Tiểu học huyện

Nậm Pồ chúng tôi thu được kết quả dưới đây:Bảng 2.11. Kết quả giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện QCDC

trong trường PTDTBT cấp tiểu học

Kết quả

Cán bộ quản lý (n = 48)Giám sát, kiểm tra, đánh

giá việc thực hiện QCDC TốtkháTBkémGiáo viên - CNV

(n = 511)

Tốt khá TB kémn/(%)

1. Khuyến khích cán bộ

tham gia giám sát việc

thực hiện các quy chế.

2. Thường kỳ đánh giá,n/(%)33150026321830068,831,20051,542,65,901525801831751530035,834,23000632182300012,342,74500186228970036,444,6190kiểm tra việc thực hiện

quy chế của các chủ thể 31,252,1 16,7có liên quan

3. Tạo cơ chế thu nhận các

phản hồi để điều chỉnh

4. Đánh giá chung về công

tác quản lý thực hiện quy

chế dân chủ10

20,8

26

54,2251352,1 27,1

13927,1 18,7Kết quả khảo sát cho thấy, hầu hết hiệu trưởng các trường PTDTBT cấp

tiểu học huyện Nậm Pồ đã áp dụng các biện pháp thực hiện giám sát, kiểm tra,

đánh giá trong quản lý việc thực hiện QCDCCS. Cụ thể từng nội dung như sau:

- Khuyến khích cán bộ tham gia giám sát việc thực hiện các quy chế.

Đây cũng là một trong những việc cán bộ, GV - CNV nhà trường thực hiện

trách nhiệm của mình được quy định tại điều 7, Quy chế thực hiện dân chủ

trong hoạt động của nhà trường được ban hành kèm theo Quyết định số

04/2000/QĐ-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được 100%

CBQL đánh giá thực hiện khá tốt và 94,3% GV-CNV đồng ý là khá, tốt.- Thường kỳ đánh giá việc thực hiện quy chế của các chủ thể có liên

quan được 83,3% CBQL đánh giá thực hiện khá tốt và 70% GV-CNV đồng ý

là khá, tốt. Theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDCCS, các cơ sở

thực hiện đánh giá định kỳ theo quý, 6 tháng, một năm và theo từng giai đoạn,

trong thực tế nhiều cơ sở trường học do đặc thù của khối trường nên việc đánh

giá thường thực hiện theo kỳ học, năm học, tuy nhiên bên cạnh đó hiệu trưởng

nhiều trường thực hiện được việc đánh giá thực hiện QCDC kết hợp cùng với

các buổi họp chuyên môn hàng tháng, nhờ đó việc đánh giá được thường

xuyên, sát đúng và kịp thời.

- Tạo cơ chế thu nhận các thông tin phản hồi để điều chỉnh được được

73,9% CBQL đánh giá thực hiện khá tốt và 55% GV-CNV đồng ý là khá, tốt

Để đạt được mục đích các hoạt động quản lý nói chung, ngành giáo dục nói

riêng, nhà quản lý phải có thường xuyên thu thập và xử lý kịp thời các thông tin

liên quan đến hoạt động quản lý. Do đó việc tạo cơ chế thu nhận các phản hồi

để điều chỉnh là cần thiết đối với người hiệu trưởng.

- Đánh giá chung về công tác quản lý thực hiện quy chế dân chủ được

81,3% CBQL đánh giá thực hiện khá tốt và 81% GV-CNV đồng ý là khá, tốt.

Thực tế, các trường PTDTBT huyện Nậm Pồ đã thực hiện kiểm tra, đánh giá

tổ chức thực hiện QCDCCS nhằm chỉ ra những tồn tại, hạn chế, yếu kém cần

khắc phục trong công tác quản lý thực hiện quy chế dân chủ để từ đó đưa ra

những giải pháp tối ưu phát huy những kết quả đạt được, khắc phục tồn tại,

hạn chế để đạt mục tiêu đã đề ra trong thực hiện QCDC cơ sở trường học.

Tuy nhiên, tỷ lệ GV-CNV đánh giá tỷ lệ trung bình, yếu còn chiếm tỷ lệ

cao. Những hạn chế trên cho thấy, phần lớn GV-CNV trả lời rằng hiệu trưởng

rất ít quan tâm, thường giao cho tổ trưởng và phó hiệu trưởng chun mơn đánh

giá, chủ yếu qua nhận xét mang tính cảm tính, chưa có chuẩn phân loại, tiêu chí

đánh giá, còn phương pháp đánh giá là chủ yếu thể hiện qua quan sát, nhận xét.Bản chất của hoạt động kiểm tra, đánh giá chính là cán bộ cơng tác quản

lý của chính mình. Vì vậy, khi thực hiện cơng tác kiểm tra, đánh giá, khi phát

hiện những thiếu sót, sai lệch, điểm yếu ở các cá nhân, bộ phận, các phương

pháp quản lý…người cán bộ sẽ có những quyết định kịp thời nhằm điều chỉnh

phương pháp, cách thức quản lý của chính mình cho phù hợp với thực tế phát

triển của nhà trường.

Bên cạnh đó, việc kiểm tra đánh giá còn có ý nghĩa cho công tác quản lý

là giúp cán bộ theo dõi, đánh giá các chuyển biến sau kiểm tra. Sau khi có kết

quả kiểm tra, đánh giá, các bộ phận theo quy định điều chỉnh các sai lệch. Tuy

nhiên trong thực tế, do việc xây dựng kế hoạch công việc còn chồng chéo, số

lượng cơng việc trong nhà trường giải quyết rất nhiều, nên một bộ phận công

việc hậu kiểm tra giám sát công tác điều chỉnh sau kiểm tra chưa được thực

hiện triệt để. Đây là một trong những nội dung làm giảm hiệu lực của công tác

quản lý, cần được cán bộ các trường quan tâm chỉ đạo kịp thời. Điều này cũng

dẫn đến một thực trạng khác, đó chính là việc tận dụng kết quả kiểm tra, đánh

giá để thúc đẩy sự thay đổi của tổ chức, sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá để

tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ chưa được thực

hiện tốt ở các trường.

2.5. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thực hiện quy chế

dân chủ cơ sở ở các trường PTDTBT cấp tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh

Điện Biên

Để tìm hiểu thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thực hiện quy

chế dân chủ cơ sở ở các trường PTDTBT cấp tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh

Điện Biên, chúng tôi tiến hành điều tra trên 48 CBQL ( câu hỏi số 10, phụ lục

1) và 511 giáo viên (câu hỏi số 11 phụ lục 2), nội dung đánh giá ở 3 mức độ:

Rất ảnh hưởng (3 điểm), ít ảnh hưởng (2 điểm), Không ảnh hưởng (1 điểm).

Kết quả thu được như sau:Bảng 2.12: Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thực hiện quy

chế dân chủ cơ sở ở các trường PTDTBT cấp tiểu học

Mức độ ảnh hưởng

STTCác yếu tố ảnh hưởngRất ảnh Ít ảnh

hưởng

hưởng

(3 điểm) (2 điểm)Không

ảnh

hưởng

(1 điểm)Tổng Thứ

điểmbậcHệ thống văn bản, quy định

1pháp luật liên quan đến thực5025701620141112622150754708631585345010901568448574016032hiện quy chế dân chủ.

2Điều kiện kinh tế xã hội của

địa phương

Nhận thức của cán bộ quản3lý và giáo viên về thực hiện

quy chế dân chủ cơ sở ở

các trường PTDTBT cấp tiểu

học. năng của các chủ thể

Kỹ4tham gia vào quá trình thực

hiện quy chế dân chủ cơ sở

Năng lực của Hiệu trưởng5về thực hiện quy chế dân

chủ cơ sởTừ bảng khảo sát 2.12 cho chúng ta thấy rằng các yếu tố ảnh hưởng

nhiều nhất đến quản lý thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở các trường PTDTBT

cấp tiểu học huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên là Hệ thống văn bản, quy định pháp

luật liên quan đến thực hiện quy chế dân chủ (với 1620 điểm). Rõ ràng sự quan

tâm của Đảng, Chính phủ là hết sức cần thiết. Đây là cơ sở pháp lý để các nhà

QL thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở trong các nhà trường được hiệu quả,

giúp cho hoạt động thực hiện quy chế dân chủ càng ngày trở nên bài bản hơn,

có chiều sâu hơn và trở thành một hoạt động không thể thiếu nhà trường.- Năng lực của Hiệu trưởng về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở xếp bậc

thứ 2 được đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý thực hiện quy chế

dân chủ cơ sở ở các trường PTDTBT cấp tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện

Biên (với 1603 điểm). Hiệu trưởng nhà trường cần đảm bảo có phẩm chất chính

trị, trình độ chun mơn nghiệp vụ tốt, có nhiệt huyết trong cơng việc quản lý

nói chung và thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở nói riêng

- Đứng thứ ba là Nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên về thực hiện

quy chế dân chủ cơ sở ở các trường PTDTBT cấp tiểu học (với 1585 điểm).

Nhận thức của CBQL và giáo viên ngày càng tiến bộ thì nền giáo dục càng phát

triển, trong đó có hoạt động thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

2.6. Đánh giá chung về thực trạng quản lý thực hiện quy chế dân chủ ở

trường PTDTBT cấp tiểu học trên địa bàn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

2.6.1. Ưu điểm

Từ những kết quả nghiên cứu cho thấy, trong những năm qua công tác

quản lý thực hiện quy chế dân chủ trường học nói chung, trường PTDTBT cấp

tiểu học nói riêng trên địa bàn huyện Nậm Pồ đã được quan tâm chỉ đạo, thực

hiện có hiệu quả. Hiệu trưởng các trường nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng

của việc thực thi quy chế dân chủ trong trường học đối với hoạt động giáo dục,

dạy học trong nhà trường, nhất là trong việc xây dựng mối đồn kết nội bộ, qua

đó xây dựng nhà trường tiên tiến, vững mạnh. Từ đó có những biện pháp, giải

pháp quản lý thực hiện dân chủ hiệu quả:

- 13/13 trường thành lập được Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ do

Bí thư chi bộ hoặc phó hiệu trưởng nhà trường làm trưởng ban, có trường Hiệu

trưởng trực tiếp làm trưởng ban, các thành viên là trưởng các đoàn thể, trưởng

bộ phận, đại diện giáo viên chủ nhiệm. Hầu hết các Ban chỉ đạo đều xây dựng

quy chế làm việc, phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng thành viên.

- Căn cứ chức năng, nội dung quản lý, tình hình thực tế của đơn vị

trường, Hiệu trưởng các trường chỉ đạo việc thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà

trường ởTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.10: Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong các trường PTDTBT cấp tiểu học trên địa bàn huyện Nậm Pồ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×