Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tiểu kết Chương 2

Tiểu kết Chương 2

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chương 3

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ

Ở CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ

CẤP TIỂU HỌC HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

3.1. Các nguyên tắc đề xuất các biện pháp

3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ

Hệ thống quản lý của nhà trường được hình thành từ các bộ phận chức

năng: Ban Giám hiệu, các tổ chun mơn, tổ hành chính, Cơng đồn, Đồn

thanh niên, hội phụ huynh…Do đó, khi nghiên cứu, đề xuất các biện pháp quản

lý phải ln có tính đồng bộ trong mọi hoạt động.

Mỗi biện pháp nhằm giải quyết trực tiếp một mặt, một vấn đề…nhưng các

biện pháp có mối quan hệ mật thiết, có tính đồng bộ trong quá trình thực hiện.

Các biện pháp đưa ra phải đồng bộ, phải tác động vào các yếu tố của quá

trình thực hiện quy chế dân chủ. Quá trình thực hiện quy chế dân chủ phải được

thực hiện trong sự phối hợp giữa các lực lượng và chịu tác động của nhiều yếu

tố, bao gồm cả yếu tố bên trong và yếu tố bên ngồi. Vì vậy, việc đưa ra một số

biện pháp quản lý thực hiện quy chế dân chủ ở trong các nhà trường phải có

tính đồng bộ nhằm phát huy tốt những ảnh hưởng, những yếu tố tích cực, hạn

chế những ảnh hưởng, những yếu tố tiêu cực tác động vào quá trình quản lý

thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

3.1.2. Nguyên tắc bảo đảm tính hiệu quả

Quản lý xây dựng và thực hiện QCDCCS trong các trường PTDTBT cấp

tiểu học xét cho cùng là phấn đấu đến mục tiêu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ

năm học, nâng cao chất lượng dạy và học, ngăn chặn được các hiện tượng tiêu

cực trong giáo dục. Thực hiện QCDCCS trong trường học là xây dựng môi

trường dân chủ, trường học dân chủ cho cả thầy và trò.

Đây là một mục tiêu mang tính nguyên tắc bởi hoạt động dạy và học là

hoạt động chính trong các nhà trường. Quy chế thực hiện dân chủ trong nhà

trường nhằm phát huy quyền làm chủ của toàn thể CBGV-CNV và tạo ra độnglực để pháthuy mạnh mẽ tính năng động, sáng tạo của cán bộ lãnh đạo, của giáo viên

trong việc nâng cao năng lực quản lý, đổi mới phương thức lãnh đạo; trong việc

đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao trình độ nghề nghiệp, thi đua "Dạy tốt học tốt", đúc rút sáng kiến kinh nghiệm... đáp ứng đổi mới sự nghiệp GD&ĐT

trong thời kỳ CNH-HĐH. Mọi nỗ lực trên của lãnh đạo nhà trường, của CBGVCNV được thể hiện rõ nét qua chất lượng giảng dạy và học tập. Một khi kết quả

dạy và học chưa được nâng lên cũng có nghĩa QCDCCS chưa phát huy được tác

dụng.

Cũng như bất kỳ một hoạt động nào có mục đích của con người, việc đề

xuất các biện pháp quản lý thực hiện quy chế dân chủ ở trong các nhà trường

phải tính tới hiệu quả cuối cùng đạt được. Đó là việc đánh giá đúng và trúng

đối tượng để tìm ra bản chất sự việc, hiện tượng từ đó rút ra những bài học kinh

nghiệm, đưa ra những giải pháp tích cực thúc đẩy, nâng cao hiệu quả cơng việc

của từng cá nhân, bộ phận và hiệu quả quản lý của nhà trường nhằm đạt được

các mục tiêu đã đề ra trong nhiệm vụ năm học. Ngồi ra, cũng còn phải tính

đến hiệu quả kinh tế giữa lợi ích mà thực hiện quy chế dân chủ cơ sở mang lại

với các chi phí cũng như hậu quả do thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gây ra.

3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi

Mục đích của quản lý thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở các trường

PTDTBT cấp tiểu học là xây dựng một nhà trường dân chủ trong đó đạt được

tất cả các mục tiêu đã đặt ra cho hoạt động này phù hợp với điều kiện thực tế

của mỗi trường và đòi hỏi của yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Nguyên tắc này đòi hỏi biện pháp đưa ra phải được sự đồng thuận của

các cấp quản lý giáo dục, của địa phương, của cha mẹ học sinh, của học sinh và

đặc biệt là sự đồng thuận của toàn thể cán bộ, giáo viên, các tổ chức trong nhà

trường.

Trong quản lý xây dựng và thực hiện QCDCCS nhà trường, nhà quản lý

cần căn cứ vào hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của địa phương, của trường; các

quy định, quy chế, quy ước đưa ra áp dụng phải có tính khả thi, bám sát và

phản ánh những vấn đề quan trọng, bức xúc và lâu dài của từng trườngPTDTBT cấp tiểu học. Ngăn chặn và khắc phục cách làm hình thức chiếu lệ.3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính tồn diện, có trọng tâm, trọng điểm trong

quản lý

Quản lý việc xây dựng và thực hiện QCDCCS trong nhà trường, nhà

quản lý cần có quan điểm tồn diện và phát triển, xác định được nhiệm vụ trọng

tâm trong quá trình thực hiện. Tranh thủ mọi sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của

các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự giúp đỡ của các đoàn thể nhân dân, phụ

huynh học sinh và đông đảo học sinh vào thực hiện QCDCCS.

Việc xây dựng và thực hiện QCDCCS trong nhà trường khơng chỉ bó

hẹp trong phạm vi nhà trường giữa Ban giám hiệu với CBGV-CNV, với học

sinh mà mở rộng tới tồn xã hội.

Cần đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, coi giáo dục là sự nghiệp của toàn

dân là một biện pháp quan trọng để phát triển giáo dục, để thực hiện QCDCCS.

Không chỉ CBGV-CNV tham gia ý kiến, giám sát kiểm tra mọi hoạt

động của nhà trường mà còn cần tới ý kiến đóng góp của cha mẹ học sinh, của

nhân dân; sự quan tâm của chính quyền địa phương trên địa bàn có trường học;

chế độ chính sách của Nhà nước đối với nhà giáo và cán bộ quản lý; việc đầu tư

cho giáo dục; việc xây dựng các văn bản hướng dẫn về chính sách khuyến

khích xã hội hóa giáo dục, về chế độ lương, phụ cấp quản lý giáo dục. Những

yếu tố đó chính là cơ sở kinh tế - xã hội, là điều kiện cần thiết cho việc xây

dựng và thực hiện QCDCCS.

Tuy nhiên, bên cạnh việc thực hiện QCDCCS thể hiện trên nhiều mặt,

trong quá trình quản lý cần xác định trọng tâm, trọng điểm,biện pháp và hoàn

cảnh cụ thể để thực hiện một cách hiệu quả.

Để xác định trọng tâm, trọng điểm, Hiệu trưởng các nhà trường cần đánh

giá thực trạng, nắm bắt chính xác, kịp thời những bức xúc để tập trung giải

quyết. Nhiệm vụ cấp bách của việc thực hiện QCDCCS trong các trường

PTDTBT cấp tiểu học huyện Nậm Pồ hiện nay là: Xây dựng được các quy chế,

quy định phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường; làm dần, từng bước, từlàm thí điểm đến chính thức, từ làm điển hình đến đại trà. Nội dung, tính chất,

phạm vi điều chỉnh của các quy định, quy ước, quy chế cần được bổ sung, hoàn

thiện và nâng cao dần tùy theo sự phát triển của kinh tế, xã hội...; nâng cao

được chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; ngăn chặn, khắc phục và

xử lý kịp thời các vi phạm, quy chế chuyên môn, vi phạm quy định trong quản

lý tài chính, trong thi cử, tuyển sinh, trong dạy thêm, học thêm.

3.2. Một số biện pháp quản lý việc thực hiện Quy chế dân chủ trong các

trường PTDTBT cấp tiểu học trên địa bàn huyện Nậm Pồ hiện nay

3.2.1. Đổi mới quản lý công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức

của CBGV- CNV và học sinh trong các trường PTDTBT cấp tiểu học về thực

hiện Quy chế dân chủ trong trường học

3.2.1.1. Mục đích, yêu cầu

Nâng cao nhận thức cho đội ngũ CBGV - CNV, học sinh và tạo sự nhất

trí cao và phối hợp đồng bộ giữa các tổ chức trong nhà trường đối với công tác

xây dựng và thực hiện QCDCCS; tạo sự chuyển biến trong CBGV - CNV và

HS trong các trường PTDTNT cấp tiểu học về thực hiện QCDCCS góp phần

thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng

trí tuệ của CBGV - CNV trong nhà trường thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo

dục phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và luật pháp Nhà nước.

3.2.1.2. Nội dung và phương hướng thực hiện

* Nội dung:

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quán triệt các nội dung về thực hiện

QCDCCS cụ thể; xác định rõ mục đích, u cầu cơng tác tuyên truyền; các

phương pháp, hình thức, thời gian, địa điểm tuyên truyền; công tác phối hợp

tuyên truyền; chủ thể và đối tượng tuyên truyền.

- Lấy ý kiến xây dựng, ban hành các văn bản, quy định, quy chế làm

việc, nội quy chức năng, nhiệm vụ, chế độ, chính sách phù hợp.* Phương hướng thực hiện:

- Hiệu trưởng các trường PTDTBT cấp tiểu học trên địa bàn huyện Nậm

Pồ chỉ đạo Ban Chỉ đạo thực hiện QCDCCS nhà trường xây dựng kế hoạch, tổ

chức các hội nghị tuyên truyền, quán triệt về các đường lối của Đảng, chính sách,

pháp luật của Nhà nước, các chủ trương về xây dựng và thực hiện QCDCCS trong

trường học vào dịp đầu năm học hoặc lồng ghép với các hội nghị chuyên đề có

liên quan.

- Trước khi hiệu trưởng đưa ra quyết định ban hành các văn bản về thực

hiện QCDCCS để áp dụng vào trường PTDTBT cấp tiểu học thì lãnh đạo nhà

trường phải có dự thảo và lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ quản lý, của CBGV CNV, phụ huynh học sinh, HS trong trường để tạo sự đồng thuận, có tính khả

thi cao trong q trình thực hiện. Đồng thời sau khi quyết định được ban hành,

hiệu trưởng tổ chức nghiên cứu, quán triệt nội dung các văn bản đến CBGV CNV, học sinh nhà trường.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả QCDC nhà trường, đội ngũ cán bộ

lãnh đạo quản lý, trước hết là hiệu trưởng phải hiểu, nhận thức sâu sắc, đầy đủ

về dân chủ trường học, quyền lợi và trách nhiệm của bản thân cũng như của từng

cá nhân, tổ chức trong nhà trường có như vậy mới có thể triển khai QCDCCS có

hiệu quả.

- Sau mỗi đợt học tập, nghiên cứu, quán triệt các nội dung về thực hiện

QCDCCS, hiệu trưởng cần đánh giá hiệu quả của hoạt động tun truyền thơng

qua nhiều hình thức khác nhau, như: Viết bài thu hoạch, yêu cầu vận dụng vào

thực tiễn cơng việc có liên quan, trao đổi trực tiếp để nắm bắt, tổ chức thi tìm

hiểu dưới hình thức sân khấu hóa…

3.2.1.3. Điều kiện thực hiện

- Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, tỉnh cần xây dựng kế hoạch

triển khai quán triệt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác

thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở các trường PTDTBT cấp tiểu học thông qua

các kênh thông tin (tuyên truyền miệng, báo chí, hội nghị, hội thảo,…); chỉ đạo

các cấp uỷ đảng tổ chức thực hiện và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc.

- Cần xây dựng cơ chế quản lý thích hợp, tạo mơi trường thuận lợi choCBQL, giáo viên thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tiểu kết Chương 2

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×