Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
a. Cú pháp câu lệnh

a. Cú pháp câu lệnh

Tải bản đầy đủ - 0trang

while … do ….;với số lần chưa biết trước có

dạng:

while <điều kiện> do

;

trong đó:

- Kỹ năng viết cú pháp và giải

-điều kiện thường là một thích được cú pháp

phép so sánh;-câu lệnh có thể là câu lệnh

+ Gv : xét ví dụ 2

Chúng ta biết rằng, nếu n đơn giản hay câu lệnh ghép.

1

Câu lệnh lặp này được thực

càng lớn thì

càng nhỏ,

hiện như sau:

n

nhưng ln ln lớn hơn 0. Bước 1 : Kiểm tra điều kiện.

1

Với giỏ trị nào của n thỡ

Bước 2 : Nếu điều kiện SAI,

n

câu lệnh sẽ bị bỏ qua và việc

1

< 0.005 hoặc < 0.003 ?

thực hiện lệnh lặp kết thúc.

n

( - Gv : đưa phim trong ví dụ Nếu điều kiện đúng, thực

hiện câu lệnh và quay lại

3)

+ Gv : giới thiệu chương bước 1.

trỡnh mẫu sgk ( Giỏo viờn Ví dụ 3.

in chương trinh mẫu trên Với giá trị nào của n ( n>o )

phim trong )

1

1

thì

<

0.005

hoặc

<

+ Gv : Chạy tay cho học

n

n

sinh xem

0.003? Chương trình dưới

+ Gv : Yêu cầu học sinh mở

1

máy tính và mở chương đây tính số n nhỏ nhất để n

trình ví dụ 3 ( giáo viên nhỏ hơn một sai số cho trước

chuẩn bị chương trình mẫu :

và đưa lên các máy )

- Kỹ năng lập trình, đọc hiểu

+ Hs : thực hiện

uses crt;

và viết lại được chương trình

+ Gv : Cho học sinh chạy var x: real;

trong sgk

chương trình trên máy

n: integer;

+ G : Yêu cầu hs thay điều const sai_so=0.003;

kiện sai_so = 0.003 thành begin

0.002 ; 0.001 ; 0.005 ; ...

clrscr;

x:=1; n:=1;

while x>=sai_so do begin

n:=n+1; x:=1/n end;

writeln('So n nho nhat de

1/n < ',sai_so:5:4, 'la ',n);

readln

end.3. Củng cố

145-Cho ví dụ trong cuộc sống về cơng việc mà em nhận thấy có hoạt động lặp với sơ

slần chưa biết trước

- Viết cú pháp và giải thích hoạt động lặp của vòng lặp với số lần chưa biết trước

4. Hướng dẫn về nhà

- Học bài theo sách giáo khoa và vở ghi.

- Làm bài tập 1, 2, 3 SGK trang66

- Đọc trước ví dụ 3,4 và mục 2 sgk sách giáo khoa

5.Rút kinh nghiệm giảng dạy

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................146Tuần 3.HK2

Tiết 44BÀI 8LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC(tt)

Ngày soạn : 12/01/2019

Ngày giảng : 14/01/2019I. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG:

1. Kiến thức

-Viết được cú pháp, giải thích được hoạt động lặp của vòng lặp với số lần chưa biết

trước

- Biết được tình huống sử dụng câu lệnh lặp với số lầm chưa biết trơcs

2. Kỹ năng:

-Viết được chương trình có sử dụng vòng lặp while..do

-Sử dụng được câu lệnh ghép;

-Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu chương trình có sử dụng vòng lặp while..do

3. Thái độ

-Thái độ học tập nghiêm túc, tích cực phát biểu xây dựng bài học

4. Năng lực hướng tới

-Năng lực sử dụng CNTT vào cuộc sống

-Năng lực đọc hiểu

-Năng lực hợp tác

-Năng lực giải quyết vấn đề

- Năng lực hoạt động nhóm

-Năng lực lập trình đơn giản có sử dụng câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước

-Năng lực xây dựng thuật toán để áp dụng câu lệnh lặp

II.PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP:

1. Phương tiện thực hiện

- Sách giáo khoa, giáo án, tài liệu tin học có liên quan.

- Máy tính, máy chiếu, bảng phụ

2. Phương pháp tiến hành

- Nêu vấn đề, làm nhóm, diễn giải

III. TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY:

1.Ổn định lớp

2.Kiểm tra bài cũ.

Câu 1: Hãy vẽ sơ đồ khối biểu thị vòng lặp while..do và giải thích hoạt động lặp đó

Câu 2: Viết chương trình tính tổng các số nguyên liên tiếp từ 1 đến 100 bằng câu lệnh

while..do

3.Bài mới

Hoạt động của GV và HS

Nội dung ghi bảng

Năng lực/Kỹ năng cần đạt

+ Gv: ta tiếp tục xét các ví Ví dụ 3. Chương trình Pascal - Kỹ năng quan sát, đọc hiểu

dụ mà trong chương trình có dưới đây thể hiện thuật toán sgk

câu lệnh với số lần lặp chưa tính số n trong ví dụ 2:

biết trước

var S,n: integer;

+ Hs: chú ý nghe .

begin

+ Hs: thực hiện

S:=0; n:=1;

- Kỹ năng lập trình

147+ Gv: Chạy tay cho học sinh

xem

+ Gv: Cho học sinh chạy

chương trình trên máy

+ Gv: chạy chương trình

này, ta nhận được giá trị

ntn?

+ Hs: Nếu chạy chương

trình này ta sẽ nhận được n

= 45 và tổng đầu tiên lớn

hơn 1000 là 1034.

Ví dụ 5. Viết chương trình

tính

tổng

1 1

1

T  1    ... 

2 3

100while S<=1000 do

Học cách viết lập trình từ

begin n:=n+1; S:=S+n end;

các ví dụ có sẵn

writeln('So n nho nhat de

tong > 1000 la ',n);

writeln('Tong dau tien >

1000 la ',S);

end.

2. Lặp vơ hạn lần – Lỗi lập

trình cần tránhKhi viết chương trình sử dụng

cấu trúc lặp cần chú ý tránh

tạo nên vòng lặp khơng bao

giờ kết thúc.+ Hs : quan sát

Để viết chương trình tính

1 1

2 3tổng T  1    ... 1

ta var a:integer;

100

begincó thể sử dụng lệnh lặp với

số lần lặp biết trước for…

do:

T:=0;

for i:=1 to 100 do T:=T+1/i;

writeln(T);

+ Hs: chú ý nghe và tự chạy

tay lại

+ Hs: Kết quả bằng nhau

Nếu sử dụng lệnh lặp

while…do, đoạn chương

trình dưới đây cũng cho

cùng một kết quả:

T:=0;

i:=1;

while i<=100 do begin

T:=T+1/i; i:=i+1 end;

writeln(T);a:=5;

while a<6 do writeln('A');

end.

Trong chương trình trên, giá

trị của biến a luôn luôn bằng

5, điều kiện a<6 luôn ln

đúng nên lệnh writeln('A')

ln được thực hiện.

=> Rơi vào vòng lặp vô hạn- Năng lực tư duy logic, hiểu

được khi nào chương trình

rơi vào vòng lặp vơ hạn- Kỹ năng hoạt động nhóm,

phân tích với nhóm bạn để

tìm ra ngun nhân chương

trình rơi vào vòng lặp vơ hạn* Nhận xét : Ví dụ này cho

thấy rằng chúng ta có thể sử

dụng câu lệnh while…do

thay cho câu lệnh for…do.

Viết chương trình tính tổng

1 1

1

T  1    ... 

2 3

100+ Gv: Cho học sinh quan

sát.

148+ Gv: Chạy tay ( cả hai

- Kỹ năng so sánh, nhận xét

chương trình ) cho học sinh

khi sử dụng vòng lặp For..do

xem

và while..do với cùng một

+ Gv: so sánh kết quả khi

chương trình

chạy hai chương trình

- Năng lực tư duy logic và

+ Gv: Ví dụ này cho thấy

lập trình

rằng chúng ta có thể sử dụng

câu lệnh while…do thay cho

câu lệnh for…do.

+ Gv: Giới thiệu phần 3

+ Gv: Khi viết chương trình

sử dụng cấu trúc lặp cần chú

ý tránh tạo nên vòng lặp

khơng bao giờ kết thúc

+ Hs: Chú ý nghe

+ Gv: Chẳng hạn, chương

trình dưới đây sẽ lặp lại vơ

tận:

+ Gv: Trong chương trình

trên, giá trị của biến a luôn

luôn bằng 5, điều kiện a<6

luôn luôn đúng nên lệnh

writeln('A') luôn được thực

hiện.

Do vậy, khi thực hiện vòng

lặp, điều kiện trong câu lệnh

phải được thay đổi để sớm

hay muộn giá trị của điều

kiện được chuyển từ đúng

sang sai. Chỉ như thế

chương trình mới khơng

"rơi" vào những "vòng lặp

vơ tận".

3. Củng cố

- Giáo viên hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học.

4. Hướng dẫn về nhà

- Học bài theo sách giáo khoa và vở ghi.

- Làm bài tập 4,5 SGK trang71.

- Đọc trước bài thực hành

5.Rút kinh nghiệm giảng dạy

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................149Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a. Cú pháp câu lệnh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x