Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
9 Phương pháp lượng giác

9 Phương pháp lượng giác

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chủ đề 2. Phương trình chứa căn124

x2 + 1 − x =16)5

2x2 + 13

4Đáp số. x = − ..17) 6 x · 1 − 9 x2 + 18 x2 − 3 2 x − 1 = 0.

18) 2 x + 4 x2 − 1Đáp số. x = −1

3 21 − x2 = 4 x3 + 1 − x2 .1∨x=3 2∨x=1

12Đáp số. x = −2+ 6 .1

2∨x=1

2.19) 4 x · 1 − x2 · 2 x2 − 1 = 8 x2 1 − x2 + 2 − 1.

Đáp số. x = −1

22−2+ 2∨ x =1

22+2 + 2.20) 64 x7 − 112 x5 − 8 x4 + 56 x3 + 8 x2 − 7 x − 1 = 0.

1

2Đáp số. − , 1,

21) x2 4 − x2 = | x|3 − 4 | x| + 4 2.

1

810π 8π 6π 4π 2π

,

,

,

,

.

11 11 11 11 11Đáp số. x = − 2 ∨ x = 2.22) x · 2 x2 − 1 · 1 − x2 = .

x=−1

22−2− 3∨ x = −23) x · 2 x2 − 1 · 1 − x2 =

24)Đáp số.

1

21) x

2) x

3) x

4) x

5) x

6) x

7) x

31 Trần311

4 x2 − 1

1

9 x2 − 135

.

24+1 =35

.

3616 x2 − 1

1

25 x2 − 1

1

36 x2 − 1

1

49 x2 − 1

1

64 x2 − 11

22− 3∨ x =2+Đáp số. x = − ∨ x =1

3

∨x=−

2

21

22+2− 3∨ x =Đáp số. x =2.2 + 3.1

42+ 3

.

2

6− 2 .Giải các phương trình sau:+1 =12+ 3∨ x =

1

23

.

81 − x2 1 − 4 x2 + x 3 − 4 x2 =Bài tập 2.99.2−Đáp số. x =

Đáp số. x =5

5

∨x= .

8

65

5

∨x= .

12

9+1 =35

.

48+1 =7

.

12+1 =35

.

72Đáp số. x =5

5

∨x=

.

24

18+1 =5

.

12Đáp số. x =5

5

∨x=

.

28

21+1 =35

.

96Đáp số. x =5

5

∨x=

.

32

24Văn Tồn. Các phương trình có dạng xĐáp số. x =5

5

∨x=

.

16

12Đáp số. x =1a2 · x2 − 1+1 =35

.

12a1

1

∨x= .

4

32.9. Phương pháp lượng giác

8) x

9) x1

81 x2 − 1+1 =1

100 x2 − 112535

.

108+1 =Đáp số. x =7

.

245

5

∨x=

.

36

27Đáp số. x =1

1

∨x= .

8

6Bài tập 2.100. Giải các hệ phương trình sau:

1)x +1 − y 2 = 1,

 y + 1 − x2 =2 x + x2 y = y,2) 2 x + y2 z = z,

2 z + z2 x = x.y

− x y = 1, xz

− 4 yz = 2,

3)y

x − 4 zx = 4.

zy

− 9 x y = 2, xz

− 9 yz = 6,

4)y3x − 3 zx = 2.

z1

2Đáp số. x = , y =3.Đáp số. tan3

.

2

2 kπ

4 kπ

; tan

; tan

, k ∈ {−3, −2, −1, 0, 1, 2, 3}.

7

7

7Đáp số. tan α,Đáp số.tan 2α tan 4α

π 2π 3π

,

, α = ± ;± ;± .

2

2

7

7

7π 2π 3π

tan α tan 2α

,

, tan 4α , α = ± ; ± ; ± .

3

3

7

7

7Chủ đề 3

Bất phương trình

3.1Giải bất phương trình nhờ tính liên tục của hàm sốĐể giải bất phương trình f ( x) > 0. Ta thực hiện các bước sau:

• Bước 1. Tìm tập xác định D của hàm số f .

• Bước 2. Giải phương trình f ( x) = 0 trên D .

• Xét dấu của f ( x) trên D . Từ bảng xét dấu này, tập nghiệm của bất phương trình f ( x) > 0(nếu có) là hợp của các khoảng chứa x mà f ( x) > 0.

Cách giải trên vẫn đúng cho các bất phương trình dạng f ( x) < 0, f ( x)0, f ( x)Ví dụ 3.1

Giải bất phương trình 2 − 3 x < −9 x2 + 9 x + 4.Lời giải.

• Điều kiện để bất phương trình có nghĩa là

−9 x2 + 9 x + 4• Giải phương trình 2 − 3 x =0⇔−1

34

.

3x−9 x2 + 9 x + 4, ta được nghiệm x = 0.• Bảng xét dấu của biểu thức

−9 x2 + 9 x + 4,f ( x) = 2 − 3 x −vớinhư sau:

x− 13f ( x)0

+1260 −4

31

3x4

,

30.3.1. Giải bất phương trình nhờ tính liên tục của hàm số

ta được f ( x) < 0 ⇔ 0 < x1274

.

3

4

.

3• Vậy nghiệm của bất phương trình đã cho là 0 < xVí dụ 3.2

Giải bất phương trình

x2 − 3 x + 2( x + 3) ·0.Lời giải.

• Điều kiện để bất phương trình có nghĩa làx2 − 3 x + 20⇔x1∨ x2.• Xét f ( x) = ( x + 3) x2 − 3 x + 2.f ( x) = 0 ⇔ x = −3 ∨ x = 1 ∨ x = 2.

• Bảng xét dấu của f ( x) như saux−∞−3

f ( x)0+1200+∞

+Nghiệm của bất phương trình đã cho là

x−3 ∨ x = 1 ∨ x = 2.Lời bình.

• Nếu lí luận rằng vìx2 − 3 x + 2cho xảy ra khi và chỉ khi x + 30, với mọi x

0 hay x1 hoặc x2, nên bất phương trình đã−3, thì lời giải trên sai.• Chú ý rằng, hệ bất phương trình

 A · B 0,A 0A0,

B0.Ví dụ 3.3

Giải bất phương trình

2(1 − x) ·x2 + 2 x − 1x 2 − 2 x − 1.(3.1)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

9 Phương pháp lượng giác

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×