Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Tính cân bằng vật chất

2 Tính cân bằng vật chất

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án 2NƯỚC DỨA ÉP TRONG ĐÓNG HỘP- T là tổn thất của quá trình hoặc là lượng chất được cho thêm vào (%).

Quá trình rửa:

Khối lượng đầu vào Mv = 100 (kg)

Tổn thất T rửa = 0,3%

Khối lượng đầu ra sau khi rửa:

Mr rửa = Mv = 100 (1 – 0,3%) = 99,7 (kg)Quá trình cắt cuống, chồi ngọn:

Khối lượng đầu vào: Mv chồi ngọn = Mr rửa = 99,7 (kg)

Tổn thất T chồi ngọn = 10%

Khối lượng đầu ra sau khi cắt cuống, chồi ngọn:

Mr = (1 – 10%) 99,7 = 89,73 (kg)Quá trình tách lõi, vỏ:

Khối lượng đầu vào: Mv tách lõi, vỏ = Mr chồi ngọn = 89,73 kg

Tổn thất tách lõi, vỏ: T tách lõi, vỏ = 30%

Khối lượng đầu ra sau khi tách vỏ, lõi:

Mr = (1- 30%) 89,73 = 62,811 (kg)Quá trình nghiền xé:

Khối lượng đầu vào: Mv nghiền xé = Mr tách lõi = 62,811 kg

Tổn thất nghiền, xé: T nghiền, xé = 0,3%

Khồi lượng đầu ra sau khi nghiền xé:GVHD : Ts. Lê Quang TríPage 43Đồ án 2NƯỚC DỨA ÉP TRONG ĐÓNG HỘPMr nghiền xé = (1 – 0,3%) 62,811 = 62,62 (kg)Quá trình ủ enzyme:

Khối lượng đầu vào: Mv ủ = Mr nghiền xé = 62,62 kg

Tổn thất ủ: T ủ = 0,3%

Khối lượng đầu ra sau khi ủ:

Mr ủ = (1+ 0,3%) 62,62 = 62,8 (kg)Quá trình ép:

Khối lượng đầu vào: Mv ép = Mr ủ = 62,8 kg

Tổn thất ép: T ép = 10%

Khối lượng đầu ra sau khi ép:

Mr ép = (1- 10%) = 56,52 (kg)Quá trình gia nhiệt:

Khối lượng đầu vào: Mv gia nhiệt = Mr ép = 56,52 kg

Tổn thất gia nhiệt: T gia nhiệt = 0,2%

Khối lượng đầu ra sau khi gia nhiệt:

Mr gia nhiệt = (1- 0,2%) 56,52 = 56,4 (kg)

Khối lượng diatomit = 1% Mr gia nhiệt = 0,564 kgQuá trình lọc:

Khối lượng đầu vào: Mv lọc = Mr gia nhiệt = 56,4 kg

Tổn thất lọc: T lọc = 0,5%

GVHD : Ts. Lê Quang TríPage 44Đồ án 2NƯỚC DỨA ÉP TRONG ĐĨNG HỘPKhồi lượng đầu ra su khi lọc:

Mr lọc = (1 – 0,5%) 56,4 = 56,18 (kg)Quá trình phối chế:

Chọn syrup có độ Brix là 18o

Ta có: nồng độ chất khơ của sản phẩm:

Csp = (C dứa * M dứa + C syrup * M syrup) (M dứa + M syrup) =16%

 (13% * 56,18 + 18% * M syrup) (56,18 + M syrup) =16%

Mr syrup = 84,27 kg

Vậy khối lượng sản phẩm sau khi phối chế:

Mr phối chế = Mr lọc + Mr syrup = 56,18 + 84,27 = 140,45 kg

Hàm lượng acid trong sản phẩm:

C citrid sản phẩm = 0,45 =

Vậy C citric syrup = 0,41%

Khối lượng acid citric cần dùng = 0,41% * 84,27 = 0,413 (kg)Quá trình rót:

Khối lượng đầu vào: Mv rót = Mr phối chế = 140,45 kg

Tổn thất lọc: T rót = 0,5%

Khồi lượng đầu ra sau khi rót:

Mr rót = (1 – 0,5%) 140,45 = 139,75 (kg)

GVHD : Ts. Lê Quang TríPage 45Đồ án 2NƯỚC DỨA ÉP TRONG ĐĨNG HỘPQ trình ghép mí:

Khối lượng đầu vào: Mv ghép mí = Mr rót = 139,75 kg

Tổn thất ghép mí: T ghép mí = 0,2%

Khồi lượng đầu ra sau khi ghép mí:

Mr ghép mí = (1 – 0,2%)139,75 = 139,47 (kg)

5.3 Tính cân bằng vật chất theo năng suất nhà máy

Năng suất nhà máy là 1.8 triệu lít / năm

Nhà máy làm việc 290 ngày/ năm

Năng suất của nhà máy một ngày cần sản xuất 6207 lít /ngày

Chọn khối lượng riêng của sản phẩm bằng khối lượng riêng của dịch đường 18%

d= 1087 kg/m3

Khối lượng sản phẩm dứa sản xuất trong 1 ngày :

m = d V = 6207 1,087= 6747 (kg)

100 kg nguyên liệu/ngày

x (kg/ngày)

139,47 kg /ngày

6747 kg/ngàyVậy khối lượng nguyên liệu đầu vào cho một ngày sản xuất làGVHD : Ts. Lê Quang TríPage 46Qu

Đồ án 2trìnRửaBảng

Cân

vật

cho 1

làmCắt

cuố

ng

chồ

i

ngọ

n

Tác

h

lõi

vỏNg

hiề

nenz

ym

eÉpGVHD : Ts. Lê Quang TríGia

nhi

ệtĐầ

uoTổ

Đ

nth ÉP TRONG ĐÓNG

u HỘP

NƯỚC DỨA

ất

r

a

48

4

38

0.3

8

2

3

.

4

8

48

-10

4

23.

3

48

4

1

.

1

3

43

-30

3

41.

0

13

3

8 5.5.

. bằng

7 chất

9 ngày

30

3

việc

38.

0.3

0

79

2

9

.

6

7

30

+0.

3

29.

3

0

67

3

8

.

7

6

30

-10

2

38.

7

76

3

4

.

8

9

27

2

Page 47

34.

0.2

7

89

2

9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Tính cân bằng vật chất

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×