Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cấu hình tài khoản gmail

Cấu hình tài khoản gmail

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft VietnamTrƣớc hết, bạn phải đăng nhập vào hộp thƣ Gmail tại trang

http://mail.google.com, rồi vào Settings > chọn thẻ Forwarding and

POP/IMAP > đánh dấu chọn vào trƣớc dòng Enable POP for all mail or

Enable POP for mail that arrives from now on trong mục POP Download.

Xong, nhấn Save Changes.Sau đó, bạn mở MS Outlook lên.Thêm một tài khoản e-mail trong Outlook

Nhấp vào tab File.

Trên tab Info, theo Account Information, nhấp vào Account Settings.143Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft VietnamNhấp vào Add Account.

Nhập tên, Địa chỉ email của bạn, và mật khẩu của bạn.Nhấn Next

144Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft VietnamNhấn Finish.8. Mở Calendar, Contacts hay Task List cùng lúc145Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft VietnamPhải di chuyển chuột quá nhiều lần mỗi khi cần hoán đổi giữa Inbox và

Calendar, hay Contacts và Tasks? Hãy nhấn chuột phải vào một trong

những nút này và chọn Open in a New Window, bạn sẽ giữ đƣợc Contacts

và Calendar đƣợc mở ở 2 cửa sổ riêng biệt. Các cửa sổ này vẫn mở ngay cả

khi đọc thƣ, dùng tổ hợp Alt-Tab để di chuyển giữa các cửa sổ.9. Hiển thị ngày tháng ở CalendarNgƣời dùng có thể chọn hiển thị nhiều ngày tháng cùng lúc, với các ngày

liền kề hoặc không bằng cách giữ Ctrl và chọn những ngày tháng muốn

xem ở góc trên cùng bên trái của cửa sổ Calendar. Các ngày tháng đã nhấn

chọn sẽ xuất hiện dƣới dạng cột ở phần hiển thị chính của Calendar. Ngƣời

dùng cũng có thể hiển thị nhiều ngày liên tục bằng cách giữ chuột và kéo để

chọn các ô này.10. Sử dụng ký tự viết tắt cho ngày, giờCalendar của Outlook có thể hiểu cả văn bản tiếng Anh dạng cơ bản lẫn

những chữ viết tắt trong phần Start Time và End Time. Ví dụ nhƣ, thay vì

gõ hẳn ngày tháng chỉ cần gõ “next Tue” hoặc “next month”, Calendar sẽ tự

động chèn ngày chính xác. (“Next month” tính theo ngày cách ngày hôm

nay 1 tháng.) Trong trƣờng thời gian, ngƣời dùng có thể gõ “now” hoặc viết

tắt nhƣ “4p”, Outlook sẽ chỉnh lại là “4:00 pm.” Tƣơng tự, các ký tự viết tắt

146Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cấu hình tài khoản gmail

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×