Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
a. Tạo một nhiệm vụ (công việc cần thực hiện)

a. Tạo một nhiệm vụ (công việc cần thực hiện)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft Vietnam2 Nhấp text ghi là Type a New Task.

Các từ biến mất, và bạn thấy con trỏ (một đường nhấp nháy).

3 Gõ nhập tên của nhiệm vụ

Nhiệm vụ xuất hiện trong khối bên dưới dòng Subject trên Task

List

4 Nhấn phím Enter.

Nhiệm vụ mới di chuyển xuống Task List với các nhiệm vụ khác

khác.

b. Đánh dấu các nhiệm vụ đã hoàn tất37Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft VietnamCác nhiệm vụ khi hoàn thành xong bạn có thể xóa nó đi, nhƣng hãy đánh

dấu những nhiệm vụ đã hồn thành thay vì xóa nó, nhƣ vậy sẽ hay hơn.

Để đánh dấu một nhiệm vụ đã hoàn tất, làm theo các bƣớc sau:

1 Nhấp nút Tasks trong Navigation Pane (hay nhấn Ctrl+4).

Module Tasks mở.

2 Nhấp các từ Simple List trong mục Current View của Navigation Pane.38Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft Vietnam3 Nhấp hộp kế bên tên nhiệm vụ mà bạn muốn đánh dấu đã hoàn tất. Hộp

trong cột thứ hai kể từ bên trái là hộp bạn cần đánh dấu kiểm. Khi đánh dấu

kiểm vào hộp, tên của nhiệm vụ thay đổi màu và có một đƣờng thẳng xuyên

qua nó. Nhƣ vậy là bạn đã đánh dấu xong một nhiệm vụ hoàn tất.39Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft Vietnam2. Contact

a. Tạo một contact (thông tin liên hệ)

Bạn muốn lƣu lại nhƣng thông tin ngƣời gửi email cho bạn, thì chính

Outlook là một cơng cụ tuyệt vời về quản lý danh sách các tên và địa chỉ và

nó dễ sử dụng nhƣ sổ tay nhỏ của bạn.Để nhập một contact mới, nhấn nút Contacts trong Navigation Pane, sau đó

nhấp nút New trên thanh cơng cụ để mở form nhập New Contact. Điền vào

các chỗ trống trên form và sau đó nhập Save and Close. .40Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft Vietnamb. Tạo Contact từ email đã nhận

Mở hoặc xem trƣớc e-mail có chứa tên mà bạn muốn thêm vào danh sách

liên lạc của bạn.

Nhấp chuột phải vào tên của ngƣời mà bạn muốn, sau đó nhấp Add to

Contacts.

Lƣu ý: Trong Outlook, khơng có tùy chọn để thêm thơng tin liên lạc tự

động vào Danh bạ hoặc sổ địa chỉ khi bạn trả lời cho một contact.41Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a. Tạo một nhiệm vụ (công việc cần thực hiện)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×